God Jul

Et godt K1-år går mot slutten. Det er nedlagt en formidabel innsats fra mange i både undervisning og forskning. Det er da hyggelig at vi får mange gode tilbakemeldinger fra studentevalueringene og at hele 30 kolleger har gjennomført sine disputaser i løpet av det siste året. Dette, sammen med at vi i høst også har fått mange tildelinger av forskningsmidler, tilsier at det er høy kvalitet – i alle ledd – på arbeidet som gjennomføres ved K1 i samarbeid med universitet, sykehusene og andre viktige samarbeidspartnere.

Vi ser også dette igjen i trivselsundersøkelsen som vi gjennomførte i november. Svarprosenten var høy for denne type undersøkelser – og godt over 80 % svarte at en trives på jobben og over 90 % opplever arbeidsoppgavene som interessante. Hele 85 % opplever at jobben gir muligheter for faglig og personlig utvikling, og langt over halvparten opplever god informasjonsflyt og oppfølging fra nærmeste leder, føler trygghet for å ta opp kritikkverdige forhold og god konflikthåndtering dersom vanskelige ting oppstår. Men noen har også gitt svar i den andre enden av skalaen. Dette vil vi følge opp på nyåret med mer informasjon og en ny undersøkelse i regi av fakultetet og universitetet sentralt. Instituttet ønsker å ha et stort fokus på dette arbeidet videre. Et godt arbeidsmiljø og god trivsel på jobb gir engasjement og arbeidsglede – som igjen legger til rette for gode resultater.

Instituttet ønsker også, sammen med fakultetet, å ha et økt fokus på å bedre inkludere våre ansatte ved samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund, Førde og Haraldsplass. Jeg opplever stor entusiasme og arbeidsinnsats fra dem alle – med viktige og nødvendige bidrag i både undervisning og forskning.

Jeg ser derfor frem til et nytt spennende år og ønsker alle på instituttet og våre samarbeidspartene en God Jul og et Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten