Kjære alle sammen

Suksess på fakultetets dag

Håper mange av dere fikk anledning til å være med på fakultetets dag sist onsdag. Det var godt oppmøte og vi gratulerer fakultetet med flott arrangementet. Det ble delt ut en rekke priser, og vi gratulerer alle instituttene med velfortjent heder! K1 fikk også med seg to flotte priser.

Bilde av de to stolte prisvinnern, med blomster og diplom.
To stolte prisvinnere med diplom og blomster: Kjell-Morten Myhr og Anna Marie Moe Øvstebø. Foto: UiB

Bergen Multippel Sklerose Forskningsgruppe, ved professor Kjell-Morten Myhr, vant pris for årets forskningsmiljø.

Innovasjonsprisen gikk til Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS) ved førsteamanuensis Conrad A. Bjørshol. Anna Marie Moe Øvstebø mottok prisen på vegne av RAKOS. Gratulerer masse, og tusen takk for flott innsats for K1😊

Dere kan lese mer om fakultetets dag her: Stor interesse for Fakultetets dag 2024 | Det medisinske fakultet | UiB.

Det nærmer seg

Portrett av Jorunn
Avtroppende administrasjonssjef, Jorunn Skei. Foto: Jørgen Barth, UiB

Den 26. april forlater Jorunn K1 som hun har vært med på å lede på trygg og god måte, i mer enn 14 år.

Jorunn er unik på alle måter. Hun har hatt en utrolig oversikt over alt som som rører i og rundt K1, og har håndtert alle utfordringer på beste måte. Dette har vært uvurderlig for meg som instituttleder. Jorunn har tatt seg veldig godt av oss alle på K1. Hun har på en helt spesiell måte laget et godt arbeidsmiljø og bygget opp en flott lagånd. Dette lover vi å ta med oss videre.

Jorunn starter snart i ny jobb ved Høgskulen på Vestlandet. Vi misunner dem som får en så flott medarbeider. Vi ønsker selvfølgelig Jorunn alt godt fremover, og takker henne for en alt hun har utrettet for K1. Vi vil savne deg masse her, Jorunn!

Ove Kristian Bakkevig, nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, vil vikarierer for Jorunn frem til vi får ansatt ny administrasjonssjef. Vi ønsker ham hjertelig velkommen.

God helg, snart!

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen

Christian A. Vedeler, instituttleder Foto/ill.: UiB

Håper dere har hatt en fin påske!

Vi er nå i full gang igjen etter en velfortjent ferie. Det nærmer seg innspurt i undervisning og eksamener, og jeg håper flere arbeider med forskningssøknader. Vår økonomi fremover blir som kjent stadig mer avhengig av eksterne forskningsmidler.

Fellesutlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultetet har nå lyst ut 10 åpne og 2 øremerkede stipendiatstillinger, samt 2 åpne postdoktorstillinger. Benytt denne muligheten til å få stipend for gode kandidater i eget fagmiljø:

Søknadsfristen er 15. april 2024.

Medarbeidersamtaler
Alle ansatte ved UiB skal ha årlige medarbeidersamtaler. Disse skal legge til rette for medarbeiders karriere- og kompetanseutvikling, faglige prestasjoner og et godt arbeidsmiljø. Den årlige HMS-rapporteringen ved UiB viser at det gjennomføres for få medarbeidersamtaler. Det er også tilfellet ved vårt fakultet og ved K1 og det må vi gjøre noe med.

 Det er leder med personalansvar eller en leder som har fått delegert ansvar for samtalene, som skal kalle inn til samtalene. Ved K1 har vi som mål å få gjennomført de fleste medarbeidersamtalene frem mot sommeren.

Du finner mer informasjon om medarbeidersamtalen på ansattsidene.

Fakultetets dag 17. april
Fakultetet har nå avgjort hvem som får årets (2023) forsknings- og undervisningspriser. Disse blir delt ut på Fakultetets dag 17. april kl. 09-12 i Auditoriet, Armauer Hansen hus. Det er flott hvis flest mulig kan stille opp og gjøre stas på prisvinnerne. Programmet for dagen er lagt ut på Fakultetet sine hjemmesider.

God helg 😊

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen!

Kjetil Harkestad, vår eminente ph.d.-koordinator, slutter i ved K1 dag og begynner i annen stilling ved UiB over påske. Kjetil har gjort en uvurderlig innsats for K1 gjennom nærmere 5 år, og har på en forbilledlig måte fulgt opp alle våre ph.d.-kandidater, fra «onboarding», midtveisevaluering og til gjennomført disputas.

Gjennomsnittlig har vi ca 25 disputaser per år bare ved K1, og vi har til enhver tid om lag 125 ph.d.-kandidater i programmet. Kjetil har vært ansvarlig for gjennomføring av mer enn 110 disputaser og vi kan med rette si at han har «doktorgrad i doktorgrader».  Vi vil savne Kjetil ved K1, og ønsker han lykke til videre i sin nye stilling ved UiB.

Nye krefter er på vei

Christina Flornes blir vår nye ph.d.-koordinator nærmere sommeren. Det ser vi frem til. Inntil Christina er på plass vil Det medisinske fakultet kunne bistå i generelle spørsmål rundt ph.d.-utdannelsen, og kan kontaktes på phd@med.uib.no. For andre henvendelser og praktiske spørsmål knyttet til bl.a. disputas, kan instituttet fortsatt kontaktes på post@k1.uib.no.

Husk postkassen

Jeg minner fortsatt om postkassen for sunn økonomi: sunnokonomi@uib.no  Vi har mottatt mange gode forslag som alle blir lest og vurdert. Dette omfatter også hvordan vi kan organisere arbeidet bedre på fakultet og ved instituttene. Arbeidsgruppen skal ha ferdig forslag til 15. mai, slik at det fortsatt er rikelig tid med å komme med forslag.

God påske

Det er ellers veldig snart tid for en velfortjent påskeferie for alle. Påsken innebærer både høytid og fritid, og jeg håper at alle får kost seg i denne ferien. Tusen takk til dere for alltid god innsats for K1!

Beste hilsen

Christian

Kjære alle sammen!

Nytt Mohn forskningssenter

Vi gratulerer masse til Seksjon for psykiatri som 5. mars åpnet Mohn forskningssenter for psykoselidelser, som ledes av professor Erik Johnsen. Dette er et samarbeid mellom Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Et viktig forskningsprosjekt for senteret er å finne årsaker og behandling for den dramatiske overdødeligheten som er påvist hos pasienter med psykoselidelser.

Sunn økonomi

Dere har alle mottatt epost fra Per Bakke om strammere økonomi i hele universitets- og høyskolesektoren de neste årene. Fakultet har som dere vet satt i gang et prosjekt som kalles «Sunn økonomi» og som skal se på tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene ved Det medisinske fakultet. Prosjektet skal gi føringer på hva fakultetet skal prioritere av tiltak for å sikre fortsatt god kvalitet i forskning og utdanning. Det innebærer også at vi ser på hvordan vi arbeider, hvordan vi er organisert og hvordan bruker ressursene våre på best mulig måte.  Det er opprettet en egen nettside for prosjektet Sunn økonomi og det er ønskelig at flest mulig av dere sender ideer til arbeidsgruppen: sunnokonomi@uib.no. Jeg sitter som leder av arbeidsgruppen og kom gjerne også med innspill direkte til meg.

Fakultetets dag

Minner også om fakultetets dag som arrangeres onsdag 17. april, kl 09.00 – 12.00 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Jeg håper dere kan prioriterer tid til å delta.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Christian

Kjære alle sammen!

Christian A. Vedeler, instituttleder. Foto/ill.: UiB

Rettsmedisin er organisert under K1og vi har over en periode på flere år vært i dialog med Avdeling for patologi ved Haukeland Universitetssykehus, om en overdragelse av virksomheten fra UiB til HUS. Dette er naturlig siden rettsmedisin er en sykehusfunksjon og det er kun i Bergen at rettsmedisin fortsatt er organisatorisk underlagt et universitet.  Det pågår nå en ny forhandling om virksomhetsoverdragelse og vi håper at universitetet og sykehuset kommer frem til en god løsning.

Vivariet, eller Dyreavdelingen som mange kaller det, er også en del av K1. Vi er i gang med planlegging for renovering av hele bygget, som er 30 år gammelt. Dette gjøres i godt samarbeid med Eiendomsavdelingen ved UiB. Planer er at også dyrestallen ved IBM vil bli samlokalisert med Vivariet og at IBM blir en avlastning under selve ombyggingen. Planen er å bli ferdig i løpet av 2025.

Forskningsrådet har nylig avviklet spesifikke søknadsfrister og antall søknader har etter denne endringen gått drastisk ned. Fra i fjor høst er det kun sendt inn en ny søknad fra Fakultetet til FRIPRO. Det kan være ulike årsaker til dette, som at det ikke lenger er press på å sende inn søknader til tidsfrister. Andre årsaker kan være at man er redd for å komme i karantene hvis søknaden er for dårlig, og det ikke lenger er «rutine» å sende søknader.

Hva kan vi så gjøre med dette? Forskningsavdelingen ved fakultetet har nå innført interne søknadsfrister som er 15. mars og 15. september. Her er det kun nødvending å melde inn interesse og tema for søknad, dvs ikke et utkast til søknad, da bruker du dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14815334

Fakultetet har nylig lansert en veldig informativ og god søknadsportal for ekstern finansiering: https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Forskningsavdelingen vil sette av ressurser i cirka 3 måneder til å hjelpe til med å ferdiggjøre søknadene før de sendes. Jeg oppfordrer derfor til å melde inn prosjekter til enten 15. mars eller 15. september – så får dere god drahjelp videre.

Denne uken gikk også felles HMS-dag for Det medisinske fakultet av stabelen. Temaet var mangfold. I tillegg til fakultetets handlingsplaner og prioriteringer fikk vi et interessant innblikk i UiBs arbeid med å identifisere og bygge ned barrierer for deltakelse i høyere utdanning. Her fikk man både en og to aha-opplevelser, som kan være grei å ta med seg videre.

Arbeidsmiljøprisen gikk denne gangen til Teknisk fellesavdeling, ved IBM. De fikk prisen for sin uvurderlige innsats i gjennomføringen av OSKE-eksamen. K1 takker for OSKE-hjelpen, og gratulerer med prisen!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin helg og flott vinterferie til de som skal ha det 😊

Christian

Hei alle sammen

Tusen takk for godt oppmøte på Instituttets dag 1. februar. Vi hadde flotte faglige innlegg som viser den store bredden vi har på instituttet. Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved BI, hadde et engasjerende foredrag om prososial motivasjon og kultur for samarbeid. Det er viktig å opprettholde en god kultur på K1 som ikke er preget av «pay-it-back»-, men av «pay-it-forward»-kultur.

Den 31. januar ble K1 sin selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende større forskningsgrupper med egen selvevaluering: CCBIO, Ernæring, Nefrologi, MS og Parkinson. I prosessen videre skal disse fire forskningsgruppene evalueres i ekspertpaneler som inndeles etter fag på tvers av sektorer. K1 skal evalueres som administrativ enhet av komite som er sektorspesifikk. Videre skal all medisinsk forskning vurderes på nasjonalt nivå. Som ledd i dette arbeidet skal K1 oppdatere sine nettsider for forskning. Jeg vil holde dere oppdatert på fremdriften i denne evalueringen.

Per Bakke har satt i gang et prosjekt ved Fakultetet: Sunn økonomi. Bakgrunnen er at fakultetet styrer mot akkumulerende underskudd. Dette ble det også kort redegjort for på Instituttets dag. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på fakultetets samlede utgifter og inntekter. Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra alle våre fem institutter, samt fra fakultetet, og prosjektgruppen skal ledes av meg. Jeg tenker at i dette arbeidet skal også fakultetet gjennomgås som vårt 6. institutt, samt at vi ser på muligheter for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Vi planlegger å lage en nettside og en postkasseløsning for ideer, men kom gjerne med direkte innspill til meg.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Det nærmer seg veldig Instituttets dag, som er 1. februar, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med våre kolleger, og programmet finner dere her:
Program for instituttets dag.

Gode kolleger er viktig, og i K1-administrasjonen legges det til rette for at alle får best mulig trivsel på arbeidsplassen. Vi har mange flinke kolleger som er etterspurte og som får nye muligheter. Dette gjelder også hos oss og nå i K1-administrasjonen.

Kjetil Harkestad fått ny jobb ved Økonomiavdelingen sentralt ved UiB, og han starter der 1. april. Som dere vet har Kjetil gjort og gjør en fantastisk jobb, ikke minst for alle våre ph.d.-kandidater fra «onboardning», oppfølging med midtveisevaluering og til gjennomføring av disputas, sist også på en lørdag.

Så er det administrasjonssjef Jorunn Skei, som skal begynne ved Høgskulen på Vestlandet med oppstart 1. mai. Jorunn har vært ved instituttet vårt i 14 år og den som best av alle kjenner hele K1-familien. Jorunn er som dere vet selve navet i K1-hjulet. Hun har vært og er en fantastisk tilrettelegger for at alle skal få best mulig trivsel på jobb og gode arbeidsforhold. Vi ønske selvfølgelig både Kjetil og Jorunn alt godt på veien videre, men vi får heldigvis beholde begge to noen måneder til.

Dette betyr at stillingene til Kjetil og Jorunn lyses ut. Jeg håper vi får riktig gode søkere og helst at vi får til en «overlapp» slik at skiftet i K1 administrasjonen blir best mulig. Men med skifte av personer i to så sentrale stillinger i administrasjonen, vil det realistisk sett bli noe lavere sørvis i en periode.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

Hilsen Christian

Kjære alle sammen

handmade paper christmas tree isolated on white background

Julen nærmer seg, og snart står 2024 klar til bruk. Dette er årets siste K1-nytt, og jeg vil takke dere alle for en flott innsats for K1 i hele 2023. Vi har i året som snart svinner hen oppnådd masse spennende innen forskning og undervisning. Flotte artikler er publisert, vi har fått mange priser og oppnådd store nasjonale og internasjonale forskningstildelinger. Vi opprettholder også meget god kvalitet på undervisning, og i høst startet de første medisinerstudentene sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har der fått mange nye og gode kolleger som vi vil bli enda bedre kjent med i det neste året. Dette gjelder ikke bare undervisning men også innen forskning og innovasjon. Vi gleder oss til å presentere «team Stavanger» i K1- og K2-nytt fra nyåret.

Studentene er snart ferdige med sine semestre, og forhåpentligvis kan forskningen også få en liten pause slik at andre ting som krever mer oppmerksomhet nå rundt jul blir prioritert. Tusen takk til alle i K1-administrasjonen som holder hjulene i gang slik at K1 er og blir nummer 1!

Jul blir det om ikke så lenge, og det er viktig at vi tilbringer tid med de vi er glade i og at vi får slappet godt av. Jeg håper alle får en riktig fin jul og ønsker dere alt godt for neste år.

Riktig god julehøytid!

Hilsen Christian

Kjære alle sammen

Sist uke var det Helse Vest sin årlige forskningskonferanse på Solstrand med deltagere fra samarbeidende sykehus og Det medisinske fakultet. Vi er kjempestolte over at professor Lars Akslen fikk årets forskningspris for sitt langvarige arbeid med biomarkører ved kreft, ikke minst gjennom sitt arbeid som senterleder for CCBIO. Dere kan lese mer om dette i K1-nytt. Videre vil vi gratulere masse til Siddharth Vivek Shanbhag som er forsker ved IKO. Han fikk Helse Vest sin Unge forsker pris for sitt arbeid på stamcelleterapi for regenerasjon av beindefekter.

Forrige uke ble det sendt søknad til Forskningsrådet om nasjonal hjernebank. Dette er et samarbeidsprosjekt med Avdeling for patologi, hvor K1 er med som partner. Vi har også hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen ved K1. Vi har ca 130 aktive ph.d.-kandidater i programmet, og vi har gjennomsnittlig 25 disputaser per år. Som dere vet følges dette flott opp av Kjetil Harkestad. I tillegg har vi store forskerskoler tilknyttet CCBIO og Neuro-SysMed, samt en forskerskole i klinisk medisin i samarbeid med K2. En stor takk til alle som bidrar med forskerutdanningen ved K1.

Videre er vi snart i mål med å rekruttere nye kolleger ved Stavanger Universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. Dette i godt samarbeid med K2 og fakultetet. Vi vil snart presentere «team Stavanger» i våre nyhetsbrev.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere Instituttets dag, men vi kommer sterkt tilbake til neste år, nærmere bestemt 1. februar 2024. Da blir det endelig på nytt Instituttets dag for K1! Vi kommer tilbake med program og påmeldingsinformasjon, men jeg håper at flest mulig setter av denne dagen i sin kalender allerede nå.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Chr

Kjære alle sammen

Studenter og undervisere går nå snart inn i eksamensdelen av sitt semester. Hvert semester byr på ulike utfordringer, også det å være medisinstudent kan være krevende. Er dette virkelig noe jeg vil? Hva skal jeg gjøre etter studiet? Skal jeg bli allmennlege, sykehuslege og hva slags spesialisering vil være mest interessant? Skal/vil jeg forske – og på hva? Hva er mest taktisk å gjøre for å få fast stilling?

Dette er ulike spørsmål som ofte kommer underveis i studiet. Kanskje er det de første årene med basalfag som kan være mest krevende for fremtidige leger. Her er studentene «ferske», kullene store (ca 200 studenter), og undervisningen kan føles «pasient-fjern». Da er det viktig med mentorordning som er innført for medisinstudenter på 2. og 3. året.

Det innebærer at grupper på 8 medisinerstudenter og en lege møtes 2 ganger hvert semester. Hensikten er at denne gruppen skal utgjøre et læringsfellesskap hvor studenter og mentor arbeider for å fremme medisinsk profesjonalitet, dvs de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet

For å få dette til må medisinerstudentene utvikle personlige og fagspesifikke kunnskaper, ferdigheter og verdier. Når studentene går i 2. og 3. året skal mentorordningen hjelpe til at biomedisinsk kunnskap kan innlemmes med økende forståelse for andre menneskers ve og vel, og med hvordan man kan få innsikt i å møte andre på en trygg og verdig måte. Personlige erfaringer fra mentor kan hjelpe til dette, og støtte studentenes videre valg og prioriteringer i studiet og senere i livet.

Jeg har nylig møtt min mentorgruppe – unge og entusiastiske studenter som ønsker livserfaring på veien. Mentorordningen er viktig for at våre studenter skal trives og mestre studiet. Jeg oppfordrer derfor mange til å melde seg som mentor.

Hvis du er interessert kan du sende en uforpliktende epost eller SMS til allmennlege Ina Grung (inagrung@gmail.com, 932 57 102) eller psykiater Inger Marie Fosse (ingermarief@hotmail.com, 986 18 465) som leder mentorordningen sammen med førsteamanuensis Knut Eirik Eliassen.

Det ser ut til at vi får nok en fin helg i Bergen. Håper alle får tid til å nyte den – god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi er godt i gang med å tilsette kolleger ved Stavanger universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. De skal ikke bare bidra med undervisning, men vi håper at det også vil ha en positiv effekt på felles forskning, og styrke samarbeidet mellom oss og kollegaer ved SU. I den forbindelse arrangerer K1 sammen med K2 et forskningsmøte i Stavanger 7. november, hvor vi synliggjør felles prosjekter, og som kan gi grobunn til ytterligere forskningssamarbeid. Dette vil være viktig for bl.a. behandlingsstudier, pasientregistre og biobanker idet vi sammen får en mye større pasientpopulasjon. Fra K1 deltar Ketil Ødegaard, samt Margareth Schaufel, Jørgen Krohn og Erik Johnsen. Programmet finner dere i K1-nytt.

Ellers sonderer vi nå muligheter for et felles forskningssenter med IBM og K2 i BBB hvor vi kan forøke og samlokalisere basal forskning med klinisk forskning innen kreftmedisin og nevrovitenskap.

Sist, men ikke minst så blir det felles en jobb fremover å få laget rapporten til Forskningsrådet om K1 sine aktiviteter de siste 10 år og veien videre. Dette innebærer også at vi må se på forskningsstrategi fremover. Dette er viktig i og med at vi i stadig økende grad blir avhengig av eksterne midler til forskning.

Håper alle får en riktig god helg og kan nyte det fine høstværet 😊

Chr

Kjære alle

Forskningsdagen 2023
Det var sikkert flere av dere som fikk med dere Forskningsdagen som ble arrangert av Det medisinske fakultet 26. september. Her fikk vi bl.a. høre Eystein Jansen som er visepresident for European Research Council (ERC). Norge ligger litt under middels for suksessrate i dette systemet sammenlignet med andre land. Høyt oppe ligger bl.a. Sveits. Det oppfordres til at vi sender flere søknader, og det ble også nevnt at det ved flere fakultet er lagt opp til at gjennomslag på EU-søknader vil kunne føre til faste stillinger. Så her kan det også være personlig gevinst. Det er også mye støtte å få til søknadsarbeidet, både fra fakultetsadministrasjonen og fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, samt at det er satt av midler som kan brukes i søknadsprosessen. Det var mange flotte postere på forskningsdagen, og den som gikk av med prisen for beste poster var Marianne Hannisdal fra IBM, med prosjektet AI-driven multi-dimensional MRI burden analysis for response assessment. Gratulerer masse!

NFR-evaluering
Ellers er det som alle vet en pågående evalueringsrunde i Forskningsrådet. K1 skal evalueres som enhet, og det er nedsatt følgende arbeidsgruppe: Ketil Ødegaard (leder), Anders Molven, Cecilie Bredrup, Jorunn Skei og meg selv. Vi har laget Terms of References (ToR), dvs. kriterier som vi ønsker K1 skal bli utfordret på. Her trekker vi inn bl.a. godt samarbeid med helseforetakene og at vi driver translasjonsforskning i ulike kliniske disipliner innen både vanlige og sjeldne sykdommer. Videre peker vi på utfordringer innen forskning ved at vi har mange bistillinger knyttet til undervisning, og at det er lite forskningsmidler tilgjengelig på sjeldne sykdommer sammenlignet med «folkesykdommer».

Medarbeidersamtaler
Minner også om medarbeidersamtaler. Jeg planlegger dette med seksjonslederne ved K1 i november. Seksjonslederne/fagområdeleder må ta dette med sine egne. Stipendiater bør også få et slikt tilbud med for eksempel forskningsgruppeleder. Når det gjelder administrativt ansatte har administrasjonssjef Jorunn Skei ansvaret.

Ferieregistrering
Til slutt en påminnelse om at ferie skal registreres innen 1. oktober. Dette er viktig for å ha oversikt over når den enkelte tar ut ferie, og hvor mye som ev. skal overføres til neste år. Manglende registrering føres som underskudd på K1 sitt budsjett, noe vi slett ikke ønsker. Takk for hjelpen med dette.

God helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

 

Kjære alle sammen

Som dere kanskje vet, skal Forskningsrådet gjennomføre en evaluering av medisin- og helsefagene. Fakultetet har bestemt at ved MED skal dette gjøres av hvert enkelt institutt, med samordning fra fakultetet.

Ved K1 er det fire forkningsmiljø/grupper som var store nok i henhold til NFR sine krav, til å kunne evalueres hver for seg: Nevro-SysMed, CCBIO, Senter for ernæring og Forskergruppen for nyreforskning. Disse ble meldt inn til NFR før sommeren. K1 har også en rekke andre dyktige forskningsgrupper som vil inngå i totalevaluering av K1 som organisatorisk enhet. Det er viktig at hver enkelt forskningsgruppe ser over K1 sin webside og oppdaterer denne. Ved K1 er det Kjetil Harkestad som er vår kontakt til fakultetet som webredaktør, men vi trenger hjelp til dette arbeidet. Vi er svært takknemlig hvis flere kan bistå administrasjonen med dette.

Siden det er bestemt at hvert enkelt institutt skal evalueres som administrativ enhet, er det naturlig at fakultetet legger føringer på dette slik at instituttene arbeider etter samme mal. For K1 trenger vi en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, også i samarbeid med tilsvarende grupper ved de andre instituttene. I første omgang blir det innen 30. september å bestemme såkalte «Terms of References», dvs tema som vi ønsker å bli evaluert på.  Vi kan selv bestemme hva vi ønsker ved K1, men det bør også samkjøres med de andre instituttene. Et naturlig tema vil være forskningssamarbeidet med Helse Vest.

Vi har seksjonsledermøter første torsdag hver måned, og dette arbeidet vil bli en rød tråd på alle møtene i høst. En målsetting må være at vi ved K1 får til best mulig forskning fremover.

Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som vi kan ta med videre i utviklingen av K1 sine forskningsmiljø.

Riktig god helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Håper dere alle har hatt en fin sommerferie, og er klar for høstsemesteret. Studentene har startet, og nytt i høst er at Vestlandslegen offisielt er i gang. Det betyr at Stavanger universitetssykehus (SUS) nå overtar klinisk utdanning for noen studenter fra 4-6 studieår. Dette ble markert med offisiell åpning ved SUS 15. august. Dere kan lese mer om dette på fakultetet sine hjemmesider: Nå er de første «vestlandlegene» i gang.

Det første kullet ved SUS består av 8 studenter, men antallet planlegges å økes til 20 i første omgang. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av nye midler fra departementet. Bakgrunn for Vestlandslegen er at vi skal kunne utdanne flere leger på Vestlandet og at de vil forbli her. Videre vil Vestlandslegen forhåpentligvis også styrke forsknings-samarbeidet og binde regionen tettere sammen. Dette er viktig for å vinne konkurranse om studenter og forskningsmidler.

En annen stor begivenhet i august er at MS-forskningsgruppen ved Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr fikk tildelt 7 mill euro fra EU. Dette gjelder forskning på sammenheng mellom Ebstein-Barr-virus infeksjon og MS. Prosjektet er et samarbeid mellom K1 og Haukeland universitetssjukehus. En viktig samarbeidspartner er også professor Ascherio i Boston som holdt Falch-forelesningen i mai i år. K1 blir koordinator for prosjektet. Vi gratulerer masse og er svært stolte av dette!

Det er nå også åpent for å melde seg som mentor for medisinerstudenter. Dette betyr at du vil kunne følge en gruppe studenter over to år og bidra med erfaring som lege. Dette kan dere også lese mer om i dagens K1-nytt.

Så ønsker jeg alle en riktig god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Fakultetet har nå styrket hjelp til forskningssøknader. Det er opprettet et team av forskningsrådgivere under ledelse av Ramune Midttveit. Dette vil hjelpe oss til å kunne finne frem i «jungelen» av ulike eksterne forskningsmuligheter – og ikke minst hjelpe til med formaliteter som må være på plass for slike søknader. Fakultetet har opprettet gode nettsider med mye nyttig informasjon som dere anbefales å kikke på: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

For at du skal få best mulig administrativ støtte ved søknad om eksterne midler må du fylle ut et enkelt nettbasert skjema, som går til instituttet og forskningsadministrasjonen: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no) Det er viktig at forskningsgruppene er aktive for å søke eksterne midler da dette ikke bare gavner selve forskningen, men også K1 sin såkalte BOA (bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet) økonomi. Som dere vet, er K1/fakultetet stadig mer avhengig av BOA. Det kan også øremerkes midler fra K1/fakultetet for å sette i gang større søknader. Når det gjelder vår egen økonomi er K1 på rett vei, men vi styrer fortsatt mot et mindre underskudd i 2023.

Over sommeren må vi brette opp ermene for å ta fatt på evalueringsprosessen som er i igangsatt fra Forskningsrådet. Det gjelder K1 som administrativ enhet og de ulike forskningsgruppene (CCBIO, NevroSys-Med, Ernæring- og nyreforskning) som er innmeldt. Da kommer også nye studenter, og timeplanene skal nå være på plass. En spesiell begivenhet er at de første studentene starter sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssykehus som en del av Vestlandslegen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med våre kolleger i Stavanger.

Jeg vil takke dere alle for en flott innsats dette semesteret, og ikke minst til hele K1-administrasjonen, som er selve navet i K1-hjulet.

Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie snart 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har nettopp lagt bak oss eksamen i OSKE MED12, og neste uke skal arrangeres OSKE MED6. Dette er resultat av stor innsats fra både administrativt og faglig ansvarlige. Tusen takk til alle som deltar. Vi gratulerer våre medisinerstudenter som nå er ferdige cand.med., og ønsker de som er underveis i studieløpet lykke til videre.

Det er tidligere informert om Forskningsrådet sin pågående evaluering, og denne uken sendte K1 inn 4 forskningsmiljø til evaluering i Forskningsrådet: CCBIO, Neuro-SysMed (MS/Parkinson), Senter for ernæring og Nyreforskningsgruppen. Dette er grupper som er store nok til å fylle kravene fra Forskningsrådet. Helse Bergen har også meldt inn forskningsgrupper siden dette var en invitasjon fra Forskningsrådet til universiteter, sykehus og høyskoler. Arbeidet for forskningsgruppelederne kommer i september når det skal lages rapporter. Her bør det bli samarbeid på tvers av institutt, fakultet og sykehus slik at vi kan fremstå samlet.

K1 skal også vurderes som administrativ enhet. Vi har mange flinke forskningsgrupper ved K1 som ikke er store nok til å bli inkludert i denne runden, men vi vil selvsagt ta disse med i institutt- rapporten. Det er viktig at vi planlegger strategi for dette, og at vi i god tid før evalueringen gjennomgår hjemmesidene våre som presenterer forskningsgruppene. Jeg ber alle som har nettsider for forskningsgruppene sine om å gå gjennom innholdet og redigerere hvis nødvendig.

Men først av alt – det ligger an til en varm og solrik helg. Håper alle får anledning til å nyte denne.

Riktig god helg til alle 😊

Beste hilsen
Christian