Kjære alle – i utfordrende koronavirus-tider

Vi har nå hatt to uker med et nedstengt UiB med mange nye utfordringer, særlig knyttet til flytting av undervisning til elektroniske plattformer, nedstenging av forskningslaboratorier, gjennomføring av «elektroniske» disputaser og en ny arbeidssituasjon med hjemmekontor for mange.

For undervisningen har det vært et stort engasjement fra mange ved vårt institutt, særlig fra «IT-superbruker» Marte Bjørk, studiekonsulentene, undervisningsleder Ingfrid Haldorsen, med tillegg fra semesterstyreledere, seksjonsledere og fagansvarlige. UiB har opprettet nyttige og funksjonelle nettsider (https://www.uib.no/korona), med god brukerstøtte for både ansatte og studenter for hjelp til undervisning og hjemmekontor.

Canvas/MittUiB (https://mitt.uib.no/) har en nøkkelfunksjon i undervisningen hvor vi kan kommunisere med studentene og får tilgang til nye prioriterte elektroniske verktøy; Zoom og Kaltura. Kommunikasjonsflyten om nye verktøy har vært noe utfordrende med utallige e-poster, men dette er nå blitt mye bedre gjennom opprettelse av en egen Teams-gruppe for K1-underviserene https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid. Om noen av dere ikke er registrert i denne – kan dere kontakte seksjonsleder eller Marte (Marte.Bjork@uib.no).

Korona-unntakstilstanden vil om noe tid være forbi, og da får vi tenke på dette som en periode hvor vi fikk en rask opplæring i elektronisk undervisning, og ha som målsetning at vi klarer å utnytte dette til videreutvikling av undervisning og pedagogisk kompetanse for oss alle.

Nedstengningen av forskningslaboratoriene er en økende utfordring for mange. Forskningsprosjekt forsinkes og særlig stipendiater, som er avhengige av laboratorieforsøk for videre fremdrift i arbeidet i en tidsavgrenset stipendperiode, er dette utfordrende. Da gjelder det å bruke tiden strategisk for dem som kan skrive artikler og begynne på sammenskrivingen. Det arbeides med kompensasjonstiltak for dem som rammes særlig av dette – og mer informasjon vil snarlig være tilgjengelig. Teknisk personale oppfordres til å arbeide med oppdatering av metodekunnskap og forskningsprotokoller, gjennomgang av institutt og forskergruppe-nettsider og liknende. Forskergruppeledere med ansvar for eksternfinansierte prosjekter bør ta kontakt med finansieringskilder, som eksempelvis NFR, og høre hvordan en skal melde ifra og forholde seg til forsinkelser i fremdriften for prosjektene.

Disputas-aktiviteten ser ut til å bli rekordhøy denne våren. Dette har også gitt oss nye utfordringer ved at disse også nå må gjennomføres på elektroniske plattformer. Tilbakemeldingen er foreløpig at dette ser ut til å fungere fint, og at det faktisk kan se til at vi får flere tilhørere enn det som er vanlig på disputaser ved at en kan følge disse på nett. Det kreves imidlertid noe mer og annerledes forberedelser, men vi får god hjelp, koordinert av vår PhD-koordinator Kjetil Harkestad (Kjetil.Harkestad@uib.no)

Påsken nærmer seg – og vi håper at situasjonen er mer avklart når vi er tilbake fra påskeferien. Men vi må imidlertid være forberedt på at korona-tiltakene kan strekke seg utover våren og frem mot sommeren. Det er derfor viktig at vi tilpasser våre arbeidsrutiner til den nye situasjonen. Det er også viktig at vi alle holder oss oppdaterte om anbefalinger og aktuelle tiltak på informasjonsnettsidene til UiB og for dem av oss som også jobber ved sykehusene følger med på tilsvarende nettsider der.

Vi takker alle for stor innsats i krevende tider. Lykke til i det videre arbeidet og god hjemme-påskeferie når den kommer om drøyt en ukes tid.

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

Kjære alle – i utfordrende koronavirus-tider

I går ble det innført omfattende tiltak fra norske helsemyndigheter for å begrense spredningen og konsekvensene av koronavirus (SARS-CoV-2)-pandemien. Dette inkluderte også nedstenging av universitetene, inkludert vårt eget UiB.

UiB er foreløpig stengt inntil videre, og ny informasjon om varigheten av dette vil avhenge av videre utvikling av pandemien, samt tiltak fra helsemyndighetene.

Alle undervisning på Haukeland Campus er stengt – men vi vil følge opp videre undervisning ved hjelp av elektroniske løsninger. UiB jobber på spreng for å få på plass praktiske løsninger for dette og mer informasjon om dette vil komme i løpet av kort tid. Eksamener planlegges som normalt, eventuelt i endret format til våren.

Foreløpig er det ikke restriksjoner på praksisundervisningen av studenter ved våre samarbeidene helseforetak

All forskningsaktivitet på Campus skal også stanses, men det gis åpning for styrt nedstengning av utstyr og nedfrysning av cellekulturer og liknende. Noen særskilte funksjoner må videreføres på et minimumsnivå, og dette må i hvert enkelt tilfelle avklares med institutt og fakultet.

Alle ansatte bes jobbe fra hjemmekontor og vi vil så langt det er mulig legge til rette for dette med evt. utlån av elektronisk utstyr. Tilgangen til slikt utstyr er imidlertid dessverre begrenset.

De aller fleste av våre vitenskapelig ansatte, både på Haukeland Campus og ved alle våre samarbeidende helseforetak i Stavanger, Haugesund, Førde og i Bergen (Haraldsplass) har kombinerte stillinger. Mange er nøkkelpersoner i sine fagmiljøer og det kliniske arbeidet vil selvfølgelig ikke påvirkes av nedstengingen av UiB – men styres av hvert enkelt helseforetak, eventuelt i samråd med UiB.

Tiltakene som iverksettes justeres stadig og det er viktig at alle følger med på meldinger som sendes på SMS, e-post og på stadig oppdaterte nettsider på UiB (https://www.uib.no/korona) og på de enkelt helsefortakene.

På UiBs nettside er det også angitt en kontakttelefon for både studenter og ansatte: 55588555. Om dere lurer på noe som ikke kan svarer på der – kan dere kontakte Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no/48245248) eller Kjell-Morten (Kjell-Morten.Myhr@uib.no/41447868).

Situasjonen er svært utfordrende – men vi opplever stor forståelse og motivasjon fra alle våre K1’ere om å bidra til at vi kommer gjennom dette på best mulig måte.

Tusen takk til dere alle så langt

Beste hilsen
Jorunn & Kjell-Morten

K1 har en nøkkelposisjon i helseutdanninger på Vestlandet

K1 er et undervisningstungt institutt ved Det medisinske fakultet, med ansvar for studieprogrammene i medisin og ernæring, og bidrar i stort monn også i tannlege- og tannpleierutdanningene.

Vi bidrar med undervisning gjennom hele medisinerstudiet innbefattet også elektive kurs og hovedoppgaveveiledning. Vi har semesterstyreansvar for 3 semestre (6-8), inkludert praksisveiledning i sykehusavdelingene ved samarbeidene helseforetak. I dette tar vi hele Vestlandet i bruk med viktige og helt nødvendige bidrag fra alle helseforetakene; Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus. En tilsvarende ordning med praksisveiledning har vi også i masterutdanningen i klinisk ernæring.

Hoveddelen av våre ansatte i medisinerutdanningen er naturlig nok knyttet til Helse Bergen, ved Haukeland campus, men vi har også opp imot 40 ansatte ved de andre samarbeidende helseforetakene. Dette illustrerer behovet for å ta hele vår helseregion i bruk for å kunne drive medisinerutdanningen. Vi har den siste tiden markert 20-årsjubileum for dette samarbeidet, både i Stavanger og Haugesund og vil snart ha en tilsvarende markering i Førde.

Men behovet for å øke kapasiteten for medisinerutdanningen kommer tydelig frem i den mye omtalte rapporten fra «Grimstadutvalget». Norge utpeker seg alene i den vestlige verden ved at vi kun utdanner om lag halvparten av behovet for nye leger. Som svar på dette ønsker MED-UIB å øke utdanningskapasiteten betydelig gjennom forslaget om «Vestlandslegen». Hovedlinjene i dette forslaget er å etablere et nytt studieprogram hvor første halvdelen av studiet gjennomføres i Bergen, hvorpå siste halvparten gjennomføres ved samarbeidene helseforetak. I tillegg til økt utdanningskapasitet, håper vi også at denne modellen vil bidra til lokal rekruttering av leger til alle helseforetakene i regionen. Satsningen vil selvfølgelig nødvendiggjøre en betydelig styrking av fagmiljøene ved alle våre samarbeidene helseforetak, både for undervisning og forskning. Planleggingsfasen av dette nye tilbudet er nå i startfasen og vi ønsker å inkludere engasjerte fagpersoner fra våre kliniske fagmiljøer i dette viktig arbeidet.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Den gode muligheten til å påvirke egen og instituttets utvikling

Medarbeidersamtaler
Det er igjen tid for medarbeidersamtaler. Dette er en unik mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og samtidig fremme tanker og ideer om hvordan eget fagområde, seksjon og institutt kan utvikles. Vi organiserer medarbeidersamtaler gjennom seksjonsledere og fagansvarlige. Fakultetet og universitetet har stort fokus på dette i HMS-arbeidet, og derfor planlegger vi nå en mer systematisk kartlegging av gjennomføring av medarbeidersamtaler ved tilbake-rapportering til instituttet.

Forskningsrådgiver
Det er også tid for å planlegge vårens søknadsfrister til NFR, Kreftforeningen m.m. I fjor hadde vi rekord i antall innsendte søknader, og noen av oss fikk tilslag med tildeling av viktige forskningsmidler. Mange av våre søkere fikk avslag til tross for høyt skår på søknaden, og tidvis får vi inntrykk av at en også må ha litt flaks for å få tildeling. Søknaden må skreddersys utlysningen og komiteen skal forstå og «tenne på» fremstillingen av prosjektet. Husk at komiteen vanligvis ikke består av eksperter innen ditt eget fagfelt, men er erfarne forskere med stor generell kunnskap. For disse «nesten-søknadene» skal det ofte bare mindre justeringer til før en kan få tilslag i neste runde. Søknadsskriving er også en trenings- og erfaringssak. Det er ikke uvanlig at «førstegangssøkere» får skår på nedre deler av skalaen, men det er viktig å ikke gi opp av den grunn. Erfarne søkere kan også være uheldige med eksempelvis å «bomme litt» på utlysningsteksten. Det beste rådet er å ta lærdom av tilbakemeldinger, søke hjelp hos erfarne kolleger og forskningsrådgiver, og gjerne lese eksempler på gode søknader.

Vi har tilgang på forskningsrådgiverressurser fra fakultetet. Michael Marie (Michael.Marie@uib.no) har i utgangspunktet avsatt to dager per uke til oss ved K1. Han har «kontortid» hver fredag på K1 (Lab-bygget, 7. etasje). Vi oppfordrer alle forskerne våre å ta kontakt og eventuelt invitere Michael til forskergruppemøter, slik at han kan bli bedre kjent med dere og aktuelle prosjekter. Dette vil gjøre det lettere å få skreddersydd rådgivning i søknadsprosessen. Som forberedelse til vårens søknadsfrister vil vi kartlegge bruken av forskerrådgivingsfunksjonen ved instituttet, og ber dere alle i løpet av et par uker svare på en kort spørreundersøkelse. Vi vil også arrangere et informasjonsmøte knyttet til vårens utlysninger i NFR.

Undervisningsdagen for K1 & K2 vil arrangeres onsdag 1. april. Dette er en viktig dag til inspirasjon og kompetansebygging i undervisning. Deltakelsen vil også kunne inngå i pedagogisk mappe. Jeg viser til omtalen av undervisningskompetansekrav i leder til K1-Nytt for to uker siden. Se ellers omtale i dagens K1-Nytt. Påmeldingslenke til undervisningsdagen: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8026872 

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Utdanningsfaglig basiskompetanse; nye pedagogiske krav til vitenskapelige ansatte

Det som tidligere ble kalt «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse. Ifølge endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger forplikter UiB (som alle andre utdanningsinstitusjoner) å utvikle nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.

Kompetansekravet til førsteamanuensisstillinger omfatter gjennomført pedagogisk program på minimum 200 timer, relevante kurs og egen praktisk undervisning, samt å ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kompetansen skal kunne dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling («pedagogisk mappe»), som skal vurderes av institusjonen. Hvis en ikke kan dokumentere slik kompetanse på ansettelsestidspunktet, må denne erverves innen 2 år.

Kravet til professorstillinger er godkjent kompetansekrav som for førsteamanuensisstillinger med tillegg av dokumentert:

  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/Ph.D.-nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Den nye forskriften er gjeldende allerede fra 1. september 2019, men den praktiske implementeringen fra UiB og fakultetet er ikke helt klargjort. Enhet for læring ved fakultetet arbeider systematisk med dette og tilbyr hjelp med mal for pedagogisk mappe (se mal her) og arrangerer pedagogiske kurs og seminar som kan inngå i kompetansekravet. For mer informasjon kan dere se på UiBs nettside eller kontakte Monika Kvernenes (Monika.Kvernenes@uib.no).

Gratulerer!
Jeg nytter anledning i dagens leder til å gratulere alle prisvinnerne ved årets markering av Forskerskolen i klinisk medisin. Totalt 8 kvinnelige forskertalenter mottok pris, hvorav fire fra K1; Trine Ludvigsen, Ida Viken Stalund, Sepideh Mostafavi og Heidi Espedal. I tillegg takker jeg entusiastiske og engasjerte kolleger som bidrar i drift og organisering av forskerskolen og det årlige arrangementet.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Et nytt år med mange muligheter

Vi er allerede midt i den første måneden av det nye året, og alle er godt i gang med det nye årets utfordringer og muligheter.

Det er elektiv termin for medisinerstudentene, og det legges ned stor innsats fra mange av våre fagmiljøer. Dette er en unik og viktig arena for læring for studentene, og samtidig en viktig arena for oss til å kunne forme fremtidens leger. En kommer ofte tettere på studentene over lengre tid på en annen måte enn ellers i undervisningen. Det gir muligheter til å formidle holdninger i utøvelse av faget og i møter med pasienter.

I slutten av måneden, 29. januar, er det en viktig dag med muligheter for fagmiljøene våre til å rekruttere forskerlinjestudenter til forskningsprosjekter. Forskerlinjestudentene er en enestående ressurs for våre miljøer og er et viktig potensiale for fremtidig rekruttering til våre fag. Jeg vil oppfordre alle til å bruke denne unike muligheten og presentere oppgaver for studentene. Kliniske prosjekter er vanligvis etterspurt av studentene, så våre miljøer har gode sjanser for å få søkere til prosjektene. Se ellers omtale av dette i dagens K1-Nytt. Ta gjerne kontakt med marianne.stien@uib.no på fakultetet for mer informasjon.

Nytt år betyr også tid for planlegging av nye forskningssøknader. I fjor hadde instituttet rekordhøyt antall søknader til Norges Forskningsråd (NFR). Dette betyr også at vi hadde et rekordhøyt antall avslag på søknader. Det er kun de færreste som når gjennom med tilslag på forskningsmidler, men det betyr ikke at vi hadde dårlige søknader. Vi erfarer stadig at kun mindre justeringer kan gi tilslag ved neste runde. Instituttet og fakultetet tilbyr derfor gjennomgang av tidligere innsendte søknader og evalueringer for rådgivning til forbedringer og justeringer. Jeg ønsker at alle som sendte søknader i fjor tar kontakt med instituttet (forskningsrådgiver Michael; Michael.Marie@uib.no; eller forskningsleder Odd Helge; Odd.Gilja@uib.no) for planlegging av en slik gjennomgang. Samtidig oppfordrer jeg ellers alle i vitenskapelige stillinger til å starte planleggingen av søknader til vårens søknadsfrist i NFR. Forskningsrådgiverne ved instituttet og fakultetet vil selvfølgelig også, sammen med økonomiseksjonen (Liv Rebecca; Liv.Aae@uib.no) hos oss gi råd i dette arbeidet. Er en ute i god tid vil en best kunne nytte denne muligheten.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

God Jul

Året går allerede mot slutten og julefeiringen står for døren. Gjennom året har K1 igjen bidratt med en stor og avgjørende innsats for både undervisning og forskning ved Det medisinske fakultet, UiB. Det er da ekstra hyggelig at vi får så mange gode tilbakemeldinger i studentevalueringene og at vi igjen har et høyt antall doktorgradsdisputaser, med stor hjelp fra våre entusiastiske emeriti. K1-fagmiljøene har også fått gjennomslag i mange forskningssøknader, særlig inn mot klinisk og pasient-nær forskning i samarbeid med våre kliniske sykehusavdelinger. Dette borger for høy kvalitet i våre mange og sterke kliniske miljøer.

I medisinerstudentundervisingen har også praksisundervisningen på sykehusavdelingene en sentral plass. For dette nedlegges det en stor innsats av våre mange kolleger og sykehusavdelinger både ved Haukeland og Haraldsplass i Bergen, og tilsvarende av våre kolleger og avdelinger ved sykehusene i Stavanger, Haugesund og Førde.

I tillegg til medisinerutdanningen har K1 også ansvar for ernæringsstudiene ved UiB, og bidrar i betydelig grad inn i tannpleie- og tannlegeutdanningen. Kollegene våre ved ernæringsstudiene har i særlig grad, til tross for begrensede ressurser, gjort en formidabel innsats i undervisningen, og har i tillegg også fått gjennomslag i store forskningssøknader.

Gjennom Dyreavdelingen, som er K1s kjernefasilitet, bidrar instituttet også til viktig forskning for hele fakultetet og sykehuset, samt også resten av UiB.

For å få til alt dette er vi avhengige av en velfungerende administrasjon innenfor både utdanning, forskning, personal og økonomi, samt kompetent teknisk personale for gjennomføring av våre tallrike forskningsprosjekter.

Alt dette som utgjør K1 gjør meg stolt og glad som instituttleder, og jeg sender en stor takk til dere alle for innsatsen i 2019!

Jeg ser derfor frem til et nytt spennende år og ønsker alle på instituttet og våre samarbeidspartene en God Jul og et Godt Nyttår.

Beste hilsen

Kjell-Morten

Mye å glede seg over!

Til tross for nå flere år med stram økonomi er det fortsatt imponerende stor aktivitet av høy kvalitet ved instituttet. Dette gjenspeiles blant annet i gjentatte premieringer av undervisningen, høy forskningsaktivitet og tildeling av mange viktige og store forskningsbevilgninger.

Høstens avgangskull i medisin har på ny kåret Seksjon for anestesi og intensiv som beste undervisningsmiljø, og i tillegg vår kollega Martin Biermann som beste foreleser. Dette er særlig imponerende siden forrige undervisningspris også gikk til anestesi og intensiv som beste undervisningsmiljø, og i tillegg fikk kollega Magnus Berle ved «gastro-kirurgen» pris som beste foreleser. Og om ikke dette var nok, mottak nylig avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, ved Radiologisk avdeling, Helse Vests utdanningspris. Han har riktignok UiB-stilling ved IGS, men vi regner ham likevel som en av våre med fagbakgrunn i radiologi. En stor og varm gratulasjon sendes til dere alle.

I går ble også forskningstildelingen fra Helse Vest annonsert med en rekke gledelige nyheter for K1. Mange av våre kolleger og fagmiljøer fikk en rekke tildelinger av PhD- og Postdoktor- stipender, samt åpen prosjektstøtte, klinisk forskerstipend og utenlandsstipend. I tillegg ble hele fire av seks regionale strategiske satsninger, på hver om lag 20 MNOK, lagt til fagmiljøer tilknyttet K1; Nefrologi (Hans-Peter Marti, HUS), Patologi (Sabine Leh, HUS), Nevrologi (Charalampos Tzoulis, HUS) og Psykiatri (Dag Aarsland, SUS). Når vi i tillegg regner med de fire nylige tildelingene fra KLINBEFORSK til Nevrologi og Psykiatri, borger dette for stor forskningsaktivitet ved instituttet i de kommende årene.

K1 vil med dette fortsatt befeste sin posisjon som et av de ledende instituttene innen undervisning og forskning ved Det medisinske fakultet. I dag gjennomføres to nye disputaser, og vi vil med det ha gjennomført 24 nye disputaser dette året. Dette er omtrent helt på gjennomsnittet med om lag 25 disputaser hvert år de siste syv årene! K1 er med dette sammen med K2 og IGS størst i PhD-produksjon ved fakultetet, men klart mest produktivt i forhold til vitenskapelige årsverk.

God helg til alle!

Kjell-Morten

Tusen takk!

«Instituttets dag» ble i går en stor suksess, med fantastisk flotte presentasjoner og påfølgende diskusjoner som strakte seg godt ut i pausene. Vi har mottatt en rekke tilbakemeldinger på at dette ble en flott dag med spennende faglige oppdateringer, hvor nye ideer for samarbeid ble generert, samtidig med hyggelige samtaler mellom gode kolleger.

Dagen var i fem deler, hvorav to med forskningspresentasjoner, en med undervisning, en med fokus på samarbeid på tvers av institutt og fakultet ved UiB, samt med andre institusjoner som helseforetakene, Høgskulen på Vestlandet med flere. I siste del fikk vi en fin populærvitenskapelig gjennomgang av «Musikk og hjernen» ved kollega Geir Olve Skeie og avslutning ved instituttledelsen før en hyggelig festmiddag.

I diskusjonen om «samarbeid på tvers» kom det tydelig frem behov og ambisjoner om samarbeid fra både fakultetet ved dekan Per Bakke, Haukeland Universitetssjukehus ved forskningsdirektør Renate Gruner og Høgskulen på Vestlandet ved prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten. I tillegg presenterte Guri Rørtveit, instituttleder for IGS, mulighetene for samarbeid gjennom Alrek helseklynge som er under etablering på Årstadvollen.

Vi i instituttledelsen blir veldig inspirerte av en slik dag og tenker allerede på neste års arrangement. Vil vi derfor gjerne få tilbakemelding med ros og ris – med forsalg til forbedringer og nye innslag på kommende arrangementer. Dere kan sende dette til Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) eller meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

En gjennomgående tilbakemelding fra mange var at det ble presentert mye spennende forskning med et stort potensiale for samarbeid mellom forskningsgrupper internt på instituttet. Det er derfor et paradoks at vi i hverdagen ofte ikke finner tid til diskusjoner og utvekling av ideer som kan gi grunnlag for slike samarbeid. Jeg avslutter derfor med en figur til ettertanke – som jeg nok har vist tidligere – men er fortsatt like aktuell.

 

 

 

 

 

God helg til alle!

Kjell-Morten

 

SAMARBEID øker mulighetene og er ofte en forutsetning for å lykkes

Denne høsten har vi ved K1 kunnet glede oss over tilslag på flere forskningssøknader. Stikkordet som er felles for denne suksessen er kompetanse og samarbeid.

Åpningsmøtet av Neuro-SysMed i høst ble en stor suksess, ikke på grunn av kompetanse alene, men også på grunn av et hovedfokus på samarbeid. Senteret fikk tilslag gjennom et bredt samarbeid mellom forskningsgrupper på K1, sammen med andre enheter på flere institutter og fakulteter ved UiB, flere avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Haraldsplass Diakonale Sykehus og et forskningssenter i Canada. Åpningsmøtet ble en stor suksess fordi vi i tillegg inkluderte fremtidige samarbeidspartnere ved alle universitetssykehusene i Norge og fremfor alt alle brukerorganisasjonene som representerer alle pasientene som blir berørt av prosjektene til senteret.

Mohns ernæringsforskningslaboratorium fikk i høst tilslag på en EU-søknad, selvfølgelig på bakgrunn av egen kompetanse, men likevel først og fremst på bakgrunn av samarbeid med kolleger i flere andre land.

I høst delte KLINBEFORSK ut midler til 9 prosjekter i nasjonal konkurranse, og fire av disse gikk til K1; tre i nevrologi (hjerneslag og multippel sklerose) og ett i psykiatri (demens). I tillegg har Haraldsplass delvis aksjer i ytterligere ett demensprosjekt. Denne høye suksessraten er selvfølgelig basert på gode søknader – men regionalt og nasjonalt (og helst internasjonalt) samarbeid er en forutsetning for tildeling.

Denne uken har jeg også vært på et «kick-off meeting» i et stort EU-prosjekt, største i sitt slag noen gang, med fokus på syv immunsykdommer med 69 partnere og et totalbudsjett på 80 millioner euro. Dette fikk tildeling av midler i sterk konkurranse med en rekke andre høykompetente initiativer, nettopp på grunn av samarbeid på tvers av sykdommer og forskningsgrupper.

Samarbeid har vært en forutsetning for å få gjennomslag for søknader om ressurser – men er like viktig for gjennomføring av de planlagte prosjektene. En annen viktig effekt av dette er også privilegiet å få kunne delen gleden av å kunne lykkes med gode samarbeidspartnere. Denne gleden deles like fullt med sentrale støttefunksjoner i administrasjonene ved alle samarbeidende organisasjoner.

Samme erfaringer gjør vi også innen undervisning. Semesterstyrene på medisinstudiet og programansvarlige ved de andre studieprogrammene opplever samarbeid som en forutsetning for å kunne lykkes – og felles suksess gir desto større glede.

Dette samarbeidet, uavhengig av forskning eller undervisning, trenger tydelig ledelse – med samtidig tydelig anerkjennelse av alle som bidrar til at vi lykkes og får det til!

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Neuro-SysMed – til glede og inspirasjon!

Med denne lederen hadde jeg tenkt å benytte anledningen til å informere dere om nye prosjekter ved UiB (som selvfølgelig er nyttig for dere), men så endret jeg brått mening.

I går hadde jeg nemlig en utrolig bra dag på jobb – jeg var med på den fantastiske åpningen av Neuro-SysMed, Senter for klinisk behandlingsforskning for hjernesykdommer i Bergen. En relativ liten sal på et hotell i sentrum var smekkfult av brukere, forskere, samarbeidspartnere fra UiB og helseforetakene, NFR, helseministeren og en haug med gratulanter fra nært og fjernt.

Jeg satt sammen med representanter for flere brukerorganisasjoner. De uttrykte en enorm glede over åpningen av senteret og de mulighetene det gir for en tilpasset behandling for hver enkelt pasient. Det var både latter og tårer og de sa alle at dette var en stor dag og at mange års kamp endelig hadde gitt resultater. Og gratulerer så mye til Kjell-Morten, Haris og resten av gjengen – dette er så imponerende!

Jeg ble utrolig stolt og ydmyk der jeg satt. Stolt over den jobben dere alle gjør ved K1 og det våre kollegaer ved resten av UiB, HUS, Haraldsplass og andre helseforetak gjør. Det er ikke alle dager jeg føler at jobben min er like meningsfull, men i går følte jeg det til gangs! Den innsatsen vi alle gjør nytter og gjør at mange enkeltpersoner får en bedre helse og en bedre hverdag. Det fikk jeg høre direkte fra mange brukere i går.

Med høy faglig kompetanse, godt samarbeid og ønske om å gjøre en forskjell, får vi jammen til mye bra. Ha en flott helg – det er velfortjent!

Jorunn Skei
administrasjonssjef

Helse Bergen og helseforetakene på Vestlandet

K1 er et utpreget klinisk institutt med mange seksjoner som er sterkt involvert i sykehusavdelinger ved mange sykehus på Vestlandet. I går hadde K1-ledelsen og seksjonslederne på instituttet et møte med de nivå-2 direktørene i Helse Bergen som har ansvar for de samme fagområdene. Målet med dette møtet var å sikre en god dialog mellom institutt og sykehusavdelinger og diskutere åpent felles anliggender innen forskning og undervisning. Det ble understreket fra begge hold hvor viktig det er at alle som jobber i et helseforetak (ikke bare i en universitetsklinikk) er forpliktet til å bidra i undervisning og forskning da dette utgjør 2/4 av helseforetakenes primære målsetting. Det kan være smart å påse at et element om forpliktelser i undervisning alltid står i ansettelseskontraktene i helseforetaket slik det gjør på Universitetet. Vi drøftet også hvordan man best kan rekruttere unge leger inn i forskning. De gamle D-stillingene hadde en viktig funksjon i rekruttering og ble for mange et springbrett til å søke om PhD-stipend. Vi bør tilstrebe tilsvarende fleksible ordninger i dag hvor det åpnes for muligheter for faglig fordypning og forskning i sykehusavdelingene, gjerne slik at det over tid blir en god rotasjon mellom flere potensielle kandidater. Det var ved møtets slutt bred enighet om at dette er et meget viktig forum og at møtet må bli regelmessig, minst én gang per år.

Foto: Jorunn Skei

I forlengelsen av K1’s sterke ønske om optimal samhandling med helseforetakene, ønsker vi å stimulere til og styrke interdisiplinært samarbeid. Interdisiplinær forskning synliggjøres bl.a. gjennom sampublisering med forfattere fra ulike disipliner og miljøer. Videre ønsker vi at enkeltpersoner og små miljøer finner sammen i slagkraftige og dynamiske forskningsgrupper. Instituttet har nå har registrert 28 forskningsgrupper og 20 av disse har etablert egne hjemmesider. Kriterier for forskningsgrupper ved K1 er:

  • Et felles faglig tema
  • En viss størrelse, vanligvis minst 6 medlemmer, hvorav flere vitenskapelige tilsatte ph.d.-kandidater/forskerlinje
  • Hovedtilknytningen skal være til K1 og/eller samarbeidende felt i helseforetaket
  • En viss forskningsaktivitet, vanligvis minst 5 vitenskapelige publikasjoner per år i gjennomsnitt de siste 3 år for etablerte grupper
  • Regelmessig og planlagt møteaktivitet
  • Definert forskningsgruppeledelse

Dersom du trenger hjelp til å danne en forskningsgruppe eller hjelp til å lage webside, bare ta kontakt med instituttledelsen ved K1. En velorganisert forskningsgruppe med en god webside vil ha lettere for å oppnå ekstern finansiering både ved lokale (fakultet, helseforetak) og nasjonale/internasjonale utlysninger. Alle forskningsgrupper ved K1 bør ha som mål å oppnå ekstern finansiering, mens ledende miljøer bør ha som mål å få gjennomslag i åpne nasjonale og internasjonale konkurranser. Samarbeid med helseforetakene på Vestlandet vil ytterligere kunne styrke slike søknader. K1 disponerer fakultetets forskningsrådgivere i søknadsprosessene og du må gjerne ta kontakt med dem for konkret hjelp med eksterne søknader. Vårt neste søknadsseminar med våre forskningsrådgivere blir mandag ettermiddag 21. oktober. Sett av datoen nå!

Vennlig hilsen
Odd Helge Gilja

Normalt er det hubro som blir avbildet i UiB’s symbol. Her er to kirkeugler, som kan symbolisere det tette samarbeidet vi ønsker mellom UiB og helseforetakene. Foto: Odd Helge Gilja