Vårtegn

Våren er her med sol og varme etter en lang vinter. Med denne kommer også mer energi – noe som mange av oss trenger i en travel tid med sikre vårtegn og stor aktivitet. For folk flest – inkludert mange av oss ved K1 – betyr det kanskje hagearbeid og båtpuss med mer. Men i tillegg er også en intens møteaktivitet og lange dager og kvelder for søknadsskriving et sikkert vårtegn. I år faller mange NFR-firster på den 25. april – og jeg opplever at folk har det travelt med gjerne flere parallelle søknader. Som tidligere annonsert – stiller instituttet opp med søknadsstøtte, og jeg håper at alle har meldt inn sine planer om søknader. Om dere er ute i siste liten kan det bli utfordrende – men vi kan kanskje hjelpe likevel (med forbehold om at tiden strekker til). NB: husk at mange frister er 25. april kl 1300 – og ikke 2400.

Et annet vårtegn er eksamensforberedelser. Studenten blir i økende grad fokusert på eksamensforberedelser og studieadministrasjon er i full gang med eksamensforberedelser. Eksamensavvikling i ny studieplan har vært ekstra utfordrende – i forhold til logistikk og planlegging – og jeg vil be om at alle undervisere og eksaminatorer er tidlig ute og holder oppsatte frister for produksjon og innlevering av oppgaver. En ekstra utfordring denne våren er avvikling av første OSCE-eksamen 20. juni 2018. K1 har etablert et «OSCE-team» med støtte fra fakultetet og alle institutter. Teamet ledet av kollega Eirik Søfteland med mange gode hjelpere har nedlagt en imponerende innsats – og alt ser ut til å være i rute. En stor takk til dere alle som har bidratt til dette!

Enda et vårtegn, som forhåpentligvis er kommet for å bli, er den felles undervisningsdagen for K1 og K2, som er i år er planlagt til onsdag 2. mai (08:30-15:30) på Vil Vite senteret. Dette er en dag til stor inspirasjon og nytte for alle dem som er med i undervisningen. Det er viktig at så mange som mulig deltar og bidrar med deling av erfaringer og gode diskusjoner.

Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4561889

God «Våronn» til dere alle!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Felles undervisningsdag K1 og K2

Meld deg på felles undervisningsdag!

I år holdes den Vil vite den 2. mai fra 08:30.

Klinisk institutt 1&2 fortsetter det gode samarbeidet og arranger også i 2018 felles undervisningsdag. På programmet står blant annet tema som TBL og erfaringer fra Tidlig praksis. Prodekan Steina Hunskår kommer og skal snakke om Studielederrollen ved instituttene. Les hele programmet her: Program 

Meld deg på her: Påmelding.

 

Følg kurs ved Program for universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Undervisning ved Media City Bergen. Se kalender under.

Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk

Etter- og viderutdanning (EVU)

Nyheter om etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

EUCEN-konferanse i Aulaen 6.-8.juni. «Times of transition – the role of university lifelong learning». Se mer om arrangementet her.

EVU lanserer nettkurs om nettundervisning, finn ut mer her.

Det er utlyst nye stimuleringsmidler for utvikling av EVU-tilbud – søknadsfrist 1. mai, mer informasjon her.

 

Planlegger du forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika?

Internasjonalt senter arrangerer finansieringsseminar for  vitenskapelig personell og masterstudenter som planlegger forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika.
Dette kan også være interessant for forskningskoordinatorer og studiekoordinatorer.

Fulbright, NFR, Noram og UiB informerer om muligheter for finansiering til Nord-Amerika.
Se lenken for informasjon om arrangementet.

http://www.uib.no/internasjonalt/116755/forskningsopphold-i-nord-amerika

Søknadsskriving NORPART-programmet. Frukostmøte

I høve ny utlysing av NORPART-programmet blir det invitert til frukostmøte 24. april 09.00-11.00 på Internasjonalt rom (ved sidan av kantina på Studentsenteret).

Møtet blir opna av viserektor for Globale relasjonar Annelin Eriksen og det vil vere til stades medarbeidarar frå Forskingsadministrativ avdeling og Studieadministrativ avdeling.

På møtet vil ein legge vekt på skriving av søknad. Eit anna siktemål med møtet er å avklare om det kan vere ein gevinst i å samordne søknader frå det same geografiske område eller som har same institusjonell partnar. Eit meir detaljert program vil seinare bli sendt ut.

På grunn av servering er det fint med tilbakemelding til Ana Cordova ana.cordova@uib.no eller Helge Bjørlo helge.bjorlo@uib.no på kven som tenkjer vere med på møtet.

 

Why register as an expert for the European Commission?

 

 

Evaluating project proposals for Horizon 2020 will provide useful insight into EU’s research policies and the evaluation process. UiB’s Brussels Office can help you in creating a relevant expert profile.

The evaluation of Horizon 2020 project proposals is entirely done by external experts. To let the European Commission know that you are interested in becoming an evaluator, you have to register as an expert in their database.

The advantage of becoming an evaluator is that you will have the opportunity to read several project proposals. This will allow you to understand what makes a good proposal better than others, and why a bad proposal fails to meet the expectations. This insight is invaluable when writing proposals yourself.

There is no better and faster way to learn this than being an evaluator. On top of that you will get a peek behind the curtain on how the evaluation goes and this will give you more insight in how the processes work.

Read more here

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler for Horisont 2020

PES2020 er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i H2020, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler fra H2020. Det medisinske fakultet vil få ansvar for å administrere PES2020 ordningen. Av den grunn er det nødvendig å innføre interne frister:

  1. Prosjektetableringsstøtte – PES midler: Fakultetet må sende en samlet oversikt over innsendte «elligible» søknader til Forskningsadministrativ avdeling to ganger pr. år. De interne fristene i dette tilfellet er 5. september 2018 og 1. desember 2018.
  2. Posisjoneringsstøtte for forskere – POS midler: De interne fristene er 7. mai 2018 og 20. september 2018.
  3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet – POS-KHT:

De interne fristene er 7.mai 2018 og 20. september 2018.

Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema er her:

http://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-horisont-2020

Det er høy tilslagsprosent på disse utlysningen. Dere som vil søke må sende søknad til instituttet ved Kjell-Morten Myhr og Jorunn Skei, innen 6. mai 2018. Instituttet vil ved mange søknader rangere søknadene før de sendes til fakultetet. Lykke til!

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen».  Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 1

Ph.d.- hjørnet

Nye doktorgrader

 


Novin Balafkan
disputerte den 18.april 2018 med avhandlingen «Modelling mitochondrial disease in cardiomyocytes generated from patient induced stem cells

Vi gratulerer!

 


Emilia Hugdahl
disputerte i dag den 20. april med avhandlingen «Prognostic and molecular markers in primary and metastatic cutaneous melanoma”  

Vi gratulerer!

 


Kommende doktorgrader

 

Kjersti Nesheim Power
Hovedveileder: Professor Bernt A. Engelsen
Medveiledere: Professor Nils Erik Gilhus og ph.d. Arne Gramstad

Prøveforelesning: Torsdag 3. mai 2018 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: “Epileptogenese – mekanismer og muligheter for nye behandlingsformer ved epilepsi.”

Disputas: Torsdag 3. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Consequences of status epilepticus in adults with particular focus on cognitive function”

  1. opponent: Professor Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet – Københavns Universitetshospital, Danmark
  2. opponent: Professor Erik Taubøll, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Professor II Erik Johnsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.
Åpent for alle interesserte


Maiken Kirkegaard Brix
Hovedveileder: Ph.d. Mona K. Beyer
Medveiledere: Ph.d. Lars Ersland og ph.d. Kenneth Hugdahl

Prøveforelesning: Torsdag 3. mai 2018 kl. 10.15
Sted:  Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 9

Oppgitt emne: “Clinical use of Magnetic resonance spectroscopy – current status and future perspectives”

Disputas: Torsdag 3. mai 2018 kl. 12.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 9

Avhandlingens tittel: “Establishing Reliable MR spectroscopy techniques for measuring GABA and Glutathione in the human brain.”

1.opponent: Ph.d. Vincent O. Boer, Hvidovre Hospital, Danmark
2. opponent: Ph.d. Kirsten Margrete Selnæs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Oddmund Søvik.
Åpent for alle interesserteKatrin Brauckhoff

Hovedveileder: Professor emeritus Paul Husby
Medveiledere: Professor Kerstin Lorenz og professor Martin Biermann

Prøveforelesning: Fredag 4. mai 2018 kl. 10.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus

Oppgitt emne: “Thyreoideacancer epidemiologi i det 21. århundre: Årsaker og konsekvenser”

Disputas: Fredag 4. mai 2018 kl. 12.15
Sted: Stort auditorium, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus

Avhandlingens tittel: “Injury of the recurrent laryngeal nerve. Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring”

1. opponent:  Professor Anders Bergenfelz, Lunds Universitet, Sverige
2. opponent:  Professor II Terje Osnes, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Line Bjørge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Christian Beisland.
Åpent for alle interesserte

 

Bedre oversikt over forskningssøknader med PreAward

PreAward er et digitalt verktøy som er utviklet for å gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet på UiB. Dette omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader. PreAward vil dermed fungere både som et prosjektstyringsverktøy og som et ledelsesverktøy. Les mer om dette nye administrative systemet her.

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GRUPPE B

Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til fredag 27. april 2018

 *) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416), innen kl. 15.00 fredag 27. april 2018.

Continue reading Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Har du søkt om sommerferie i år?

Norsk under:
Many employees has still not registered their main holidays for 2018, and we therefor remind you all that this must be done as soon as possible and no later than 30.04.2018.

If you do not register your holidays the department will register imposed holidays.

Det er fremdeles mange som ikke har registrert inn sin hovedferie, og vi ber om at dette gjøres snarest og senest innen 30.04.2018.

Dersom du ikke registrerer inn ferieønsker kan instituttet pålegge ferieuttak.

 

 

Velferd

Kveldstur med Statsraad Lehmkuhl / Evening boat trip with Statsraad Lehmkuhl

Mandag 30. april er alle ansatte og studenter ved UiB hjertelig velkommen med på kveldstur med Statsraad Lehmkuhl!
Utdanning i Bergen har leid hele skipet og kan tilby rabatterte billetter denne kvelden.
Priser*:
UiB studenter 200,-
UiB ansatte 320,-
Andre 420,-
*Prisene inkluderer ikke mat.
Avgang Bradbenken 18:00
Ankomst Bradbenken ca 22:30
Mer informasjon: https://www.utdanningibergen.no/no/arrangement/skjaergardstur-med-statsraad-lehmkuhl-2018/
eller Facebook: https://www.facebook.com/events/3324547267578374/
For spørsmål om turen: utdanningibergen@uib.no

English
Experience the fjords and archipelago outside of Bergen on Monday the 30th of April with the pride of Bergen, the majestic Statsraad Lehmkuhl. Study Bergen has chartered the entire ship and is offering tickets at a reduced rate to students and employees at UiB.
Ticket prices*
UiB student 200,-
UiB employees 320,-
Others 420,-
*Food is not included in the price
Depature Bradbenken 18:00
Arrival Bradbenken ca 22:30
More information can be found: https://www.utdanningibergen.no/en/events/bergen-student-sunset-cruise2/ or Facebook: https://www.facebook.com/events/3324547267578374/
For questions about the trip: utdanningibergen@uib.no

———————

Generalprøve i Logen Andvake presenteres i samarbeid med DNS og Festspillene


tysdag 22. mai, kl. 19.00.
Billettpris kun kr. 100.
Du kan kjøpe billettar her:
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=web1&event=32

Jon Fosse fekk Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien. Verket har trollbunde publikum over heile verda og blir no teater. Hordaland Teater er stolte over å kunne presentere urpremiere på ei av vår tid si mest markante litterære forteljingar i ein musikalsk sceneversjon av Torkil Sandsund. Urpremieren vert 23. mai, under Festspillene i Bergen. Framsyninga vil ta oss gjennom alle tre romanane på tre timar.Det er seinhaustes og Alida og Asle er kome til Bjørgvin for å finne ein stad å vere. Alida er høggravid, men ingen vil gi dei rom. I trilogien følgjer vi parets kamp for å finne ein stad å føde og korleis dei på ulikt vis vert innhenta og stilt til ansvar for valga dei tek undervegs. Andvake-trilogien er forteljinga om ung kjærleik i ei ugjestmild verd, om kjærleik som sprenger sin eigen veg, og om kjærleik som overlev sjølve livet.Dette er ei klasseforteljing og eit tidsbilete som rommar den mystikken og musikaliteten som særmerkjer Fosse. Den vert toneset av dei tidlegare festspelkunstnarane Trio Mediæval. Levande folkemusikk vert også eit sentralt element med felespelaren Erlend Apneseth på scenen.
Regi: Torkil Sandsund. Scenografi: Dordi Strøm.
Med: Erlend Apneseth, Magne Håvard Brekke, Ragnhild Gudbrandsen, Sigmund Njøs Hovind, Susann Kambestad, Karl-Vidar Lende og Anne Wiig.


Bergen Filharmoniske Orkester Sesongavslutning
Beethoven og Bronfman
Fredag 27. april kl. 1930 i Griegsalen

Sir Andrew Davis, dirigent
Yefim Bronfman, klaver
Wilhelm Stenhammar  Excelsior!, symfonisk overture

Ludwig van Beethoven Klaverkonsert nr. 3
Richard Strauss  Ein Heldenleben

Vi inviterer dere til å være med å sette punktum på en strålende sesong sammen med dette stjernelaget og et flott program!
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB
Kr. 200 i hele salen.
Klikk her for kjøp av billett
Ordinære priser er 495/445

 

Sesongen avrundes med selveste Yefim Bronfman som solist i Beethovens mesterlige tredje klaverkonsert. Bronfman er en av verdens fremste pianister, og det er en stor glede å få ham til Bergen.

Innledningsvis får vi høre et verk av Wilhelm Stenhammar, en av Sveriges viktigste komponister. Excelsior! er komponert av den unge Stenhammar i 1896 og er tydelig influert av tysk senromantikk.

Mens Strauss tidligere hadde litterære tema for sine symfoniske dikt, handler Ein Heldenleben (et helteliv) om ham selv, vil noen si. Vi presenteres for en musikalsk selvbiografi om den kreative, edle og karismatiske kunstneren, vi møter hans motstandere og hans store kjærlighet, konen Pauline, sistnevnte portrettert gjennom en både oppfarende, vakker og smektende solofiolin, denne gang tolket av vår eminente konsertmester Melina Mandozzi.

Konsertene arrangeres med generøs støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

«It’s safe to say there is no pianist around remotely like Yefim Bronfman. Labor doesn’t seem to ever enter the equation; he is simply everywhere, instantly and all the time», The Philadelphia Inquirer

Kvelden avrundes med et musikalsk nachspiel i Grieghallens foaje.

Hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem, se
http://www.uib.no/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

HMS-håndbok
Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Håndtering av vold og trusler – innføringskurs
Kursdato: fredag 08.12.17, kl. 09.00 – 12.00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.
Les mer om innføringskurset her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet