SAMARBEID øker mulighetene og er ofte en forutsetning for å lykkes

Denne høsten har vi ved K1 kunnet glede oss over tilslag på flere forskningssøknader. Stikkordet som er felles for denne suksessen er kompetanse og samarbeid.

Åpningsmøtet av Neuro-SysMed i høst ble en stor suksess, ikke på grunn av kompetanse alene, men også på grunn av et hovedfokus på samarbeid. Senteret fikk tilslag gjennom et bredt samarbeid mellom forskningsgrupper på K1, sammen med andre enheter på flere institutter og fakulteter ved UiB, flere avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Haraldsplass Diakonale Sykehus og et forskningssenter i Canada. Åpningsmøtet ble en stor suksess fordi vi i tillegg inkluderte fremtidige samarbeidspartnere ved alle universitetssykehusene i Norge og fremfor alt alle brukerorganisasjonene som representerer alle pasientene som blir berørt av prosjektene til senteret.

Mohns ernæringsforskningslaboratorium fikk i høst tilslag på en EU-søknad, selvfølgelig på bakgrunn av egen kompetanse, men likevel først og fremst på bakgrunn av samarbeid med kolleger i flere andre land.

I høst delte KLINBEFORSK ut midler til 9 prosjekter i nasjonal konkurranse, og fire av disse gikk til K1; tre i nevrologi (hjerneslag og multippel sklerose) og ett i psykiatri (demens). I tillegg har Haraldsplass delvis aksjer i ytterligere ett demensprosjekt. Denne høye suksessraten er selvfølgelig basert på gode søknader – men regionalt og nasjonalt (og helst internasjonalt) samarbeid er en forutsetning for tildeling.

Denne uken har jeg også vært på et «kick-off meeting» i et stort EU-prosjekt, største i sitt slag noen gang, med fokus på syv immunsykdommer med 69 partnere og et totalbudsjett på 80 millioner euro. Dette fikk tildeling av midler i sterk konkurranse med en rekke andre høykompetente initiativer, nettopp på grunn av samarbeid på tvers av sykdommer og forskningsgrupper.

Samarbeid har vært en forutsetning for å få gjennomslag for søknader om ressurser – men er like viktig for gjennomføring av de planlagte prosjektene. En annen viktig effekt av dette er også privilegiet å få kunne delen gleden av å kunne lykkes med gode samarbeidspartnere. Denne gleden deles like fullt med sentrale støttefunksjoner i administrasjonene ved alle samarbeidende organisasjoner.

Samme erfaringer gjør vi også innen undervisning. Semesterstyrene på medisinstudiet og programansvarlige ved de andre studieprogrammene opplever samarbeid som en forutsetning for å kunne lykkes – og felles suksess gir desto større glede.

Dette samarbeidet, uavhengig av forskning eller undervisning, trenger tydelig ledelse – med samtidig tydelig anerkjennelse av alle som bidrar til at vi lykkes og får det til!

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Prisdryss til gastro!

Magdy El-Salhy (i midten) mottar prisen på NOK 100.000. Foto: Odd Helge Gilja

På den Europeiske kongressen UEGW i gastroenterologi, som ble arrangert i Barcelona fra 19.-23. oktober, fikk gastromiljøet ved K1 to priser. Professor Magdy El-Salhy fikk et av top-5 beste abstracts av i alt over 4000 innsendte abstracts, og han fikk presentere sin studie på hovedsesjonen under åpningen av kongressen: Effects of Faecal Microbiota Transplantation in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS): A randomised, double-blind placebo-controlled study. Medarbeidere på denne studien var flere andre K1-forskere: Jan Gunnar Hatlebakk, Odd Helge Gilja og Trygve Hausken. Les mer om kongressen her.

K1-nytt gratulerer!

Khan Do-Cong Pham Foto: Odd Helge Gilja

Khan Do-Cong Pham, som er stipendiat ved K1, mottok pris for beste poster i sin klasse av i alt 2000 postere. På bildet over ser vi en lykkelig vinner foran sin poster om en ny metode for å diagnostisere eosinofil esofagitt.

Fra arbeidspraksis til jobb!

FORNØYDE: Jorunn Skei (t.v.) og Hermina Gjertsen. Foto: Kjetil Utvik Harkestad

Mange av oss har vært så heldige å ha hatt kontakt med sprudlende og hjelpsomme Hermina Gjertsen, som har hatt praksisplass i resepsjonen til K1 de siste 6 månedene. Tidligere i oktober forlot hun oss ettersom hun hadde fått jobb i en spennende stilling utenfor UiB.

HR-avdelingen har laget en sak om Inkluderende arbeidsliv (IA) og Hermina sin arbeidspraksis. Ordningen har vært gjensidig positiv og kan inspirere andre til å gripe muligheten til å gjøre det samme. Du kan lese saken her.

Minneord om Einar Svendsen

På tirsdag den 29. oktober mottok vi en svært trist melding om at vår kollega professor og overlege Einar Svendsen døde den 28. oktober. Siden 1980 var Einar ansatt ved Universitetet i Bergen, og han var instituttstyrer ved Gades institutt i perioden 1996-2001. Einar gikk av for aldersgrense i 2015. Einar var en høyt verdsatt og aktet fagperson som hadde evne til å lytte og ivareta sine kolleger. Einar gjorde blant annet en stor innsats som tillitsvalgt i mer enn 20 år, først for Overlegeforeningen og senere for Leger i vitenskapelige stillinger. Vi husker ham som en svært kunnskapsrik og engasjerende formidler.

Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien og hans nærmeste. Vi vil minnes Einar med takknemlighet og respekt.

På vegne av kolleger og medarbeidere ved Gades Laboratorium for patologi, K1

Tjenesteportalen – TOPdesk og felles servicesenter

TOPdesk
UiB skal innføre et nytt system for alle typer brukerhenvendelser – én felles tjenesteportal for både ansatte og studenter. Systemet skal erstatte dagens Issue tracker og være en informasjonsbase for brukerveiledninger og rutinebeskrivelser ved UiB. Den nye tjenesteportalen lanseres 11. november 2019. De viktigste administrative tjenestene skal være på plass fra denne datoen, og deretter vil det fylles på med øvrige tjenester. Les mer om tjenesteportalen TOPdesk.

Felles servicesenter
Felles servicesenter er et delprosjekt under Prosjekt Tjenesteutvikling. Prosjektet skal etablere et felles senter for service fra sentraladministrasjonen, både digitalt (med den nye tjenesteportalen) og senter for henvendelser på telefon/chat og ved frammøte. Målet er at senteret skal være en felles vei inn til alle sentraladministrative tjenester. Les mer om Felles servicesenter.

Ønsker du mer informasjon om dette?
Det skjer mye i prosjektene Felles servicesenter og Tjenesteportal for tiden. For å informere om disse er det opprettet et åpent team som alle kan følge. Klikk på «Opprett og bli med i team» under teamlisten din, og se etter «Bli med i et team med en kode»-kortet. Skriv inn koden:2fjeevf

Avdelinger i sentraladministrasjonen ved UiB skifter navn

Forskningsadministrativ avdeling (FA) blir til Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA). Studieadministrativ avdeling (SA) blir til Studieavdelingen (SA)

De nye navnene er mer i tråd med resten av de sentraladministrative avdelingene, på den måten at man i navnet ikke gjentar ordet administrasjon flere ganger. Navneendringene er en mindre justering, og vil ikke ha særskilt betydning hverken for ansatte eller studenter.
– Jeg er fornøyd med at UiB nå vil fremstå mer helhetlig, med samme navnestruktur i sentraladministrasjonen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm om endringene som nå blir gjort.

Les mer her.

Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2020, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2020 – våren 2021. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) så snart som mulig. Bruk gjerne denne malen og send på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no. Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 21. november, kl. 13-16. De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt.

Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som er veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt. Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
http://www.uib.no/emne/NUCLI395
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institusjon. Ta kontakt med leder for programutvalget, Jutta Dierkes: jutta.dierkes@uib.no eller Sigrun Stefnisdottir: sigrun.stefnisdottir@uib.no dersom dere har spørsmål.

Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Kjære kollegaer og stipendiater,

Våren 2020 skal studenter på bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaringer fra i fjor viste at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalg i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Studentene begynner på oppgaven i januar 2020. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai, og muntlig eksamen (inntil 30 minutt med presentasjon og diskusjon) skal holdes i slutten av mai.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her: http://www.uib.no/emne/NUTR290

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 4. januar. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til sigrun.stefnisdottir@uib.no

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i januar 2020. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her: http://www.uib.no/studieprogram/BAMD-NUHUM

Hilsen Programutvalget i ernæring

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium November 7th

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) November 7th, 2019!

The keynote speaker, Carina Strell from Karolinska Intitutet, Sweden, will present how the microenvironment affects cancer progression and treatment response. In addition, we will hear interesting studies from local junior researchers. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!

Open for all and free, including lunch.

When: November 7th 2019 10.00-14:00
Where: Conference room, BB-building (across the hall from the auditoria)
Program: can be found in this poster
Registration
: At ccbiojuss.no  Registration deadline: November 5th at noon.

Postdocs Kenneth Finne and Cornelia Schuster are chairs and can be contacted for questions.

Frokostseminar 20. november: Arbeidsmiljø – bærekraft – miljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det sjette frokostseminaret arrangeres onsdag 20. november kl. 0830-1000 i Egget på Studentsenteret. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830: Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0840: Små skritt gir stor gevinst – hverdagsklima ved førsteamanuensis Kikki F. Kleven
0905: UiB som miljøfyrtårn ved seniorrådgiver Inki Brown fra Emisoft
0920: Klimanøytralt universitet ved overingeniør Helene Wiken, seksjon for HMS, beredskap og BHT ved HR avdelingen
0935: Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Trykk her for påmelding innen 18. november.

Velkommen!

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte / First aid course for laboratory employees

Informasjon om kurset og program:
Norsk tirsdag 3. desember: https://www.uib.no/hms-portalen/131031/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7460399
Program: finner du her

Information about the course and program:
English Wednesday 4th December: https://www.uib.no/en/hms-portalen/131032/first-aid-laboratory
Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7466622
Programme: you can find here

Frist for påmelding er 22. november 2019/ Registration deadline is 22nd November 2019

Velkommen! / Welcome!

colourbox.com

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med Siri.Trosvik@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Midtveisevaluering 1. november 2019, Stavanger

Alok Bhan – ph.d.-prosjekt: Nevrofilamenter i MS

Midtveisevaluering 6. november 2019, Bergen

Anne Gro Heyn Faleide – ph.d.-prosjekt: “It`s all in my head now” Why do patients not reach their goals after Anterior Cruciate Ligament injuries?

Line Lindanger
– ph.d.-prosjekt: Langtidsoppfølging (20-30 år) etter rekonstruksjon av fremre korsbånd med patellarsenegraft. Betydning av operasjonsmetoder, tilleggsskader, rehabiliteringsregimer og gjenopptagelse av idrett for senere knefunksjon, aktivitetsnivå og sekundær artroseutvikling.

Ileana Cristea
– ph.d.-prosjekt: Molecular mechanisms behind hereditary corneal opacification

Midtveisevaluering 13. november 2019, Bergen

Astrid Børretzen – ph.d.-prosjekt: Epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis and molecular markers in aggressive prostate cancer

Bjørn Steinar Lillås
– ph.d.-prosjekt: Does renal function at age 40-50 associate with birth weight?

Anna Gjerde
– ph.d.-prosjekt: Intrauterine growth restriction and risk of CKD: A Norwegian Nationwide Study

Tsegazeab Laeke Teklemariam
– ph.d.-prosjekt: Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future

Resultat fra lønnsoppgjøret ved UiB i 2019

Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført.

Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2019.

Partene er blitt enige om følgende:

 • Nyansatte – ansatt fra 1. mai 2018, gis et prosentvist tillegg på 1,55 %.
 • Øvrige ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 2,483 %.
 • Postdoktorer som har en lønn under kroner 531 900 løftes opp til dette nivået.

Oppgjøret omfatter ikke:

 • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 med virkningsdato etter forhandlingene.

LO, Unio og YS har forhandlet en del av sin pott sentralt, og resultatet fra disse forhandlingene er:

Fra 1. mai har alle fått et tillegg på hovedlønnstabellen:

 • 1,35 prosent fra og med ltr.19 til og med ltr. 46
 • 1,55 prosent fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63
 • 1,35 prosent fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101

Den resterende andel av potten er forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. juli 2019.

Partene er blitt enige om følgende:

 • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10. Dette tilsvarer ett ltr.
 • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg. Tilsvarende får seniorkonsulenter under ltr. 55.
 • Postdoktorer ansatt før 01.07.18 overføres fra alternativ 3 til alternativ 4 – ett lønnstrinn. Det gis ikke prosentvist tillegg.
 • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg på 1,5924 %.

Oppgjøret omfatter ikke:

 • Ansatte som på forhandlingstidspunktet har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
 • Ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 etter virkningsdato for forhandlingene.

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet