Vellykket seminar om forskningssøknader

For et par uker siden hadde vi seminar med fokus på forskningssøknader til Norges forskningsråd (NFR). Fakultetets forskningsrådgivere presenterte nyheter knyttet til årets utlysning (MED-NFR Workshop)– hvor alle søknadstyper i år har samme søknadsfrist; 10. april.  Målsetningen med seminaret var å stimulere til økt søknadsaktivitet ved instituttet. K1’s grunnbevilgning utgjør om lag 20 % av totalbevilgningen til alle instituttene, og det er rimelig å ha minst en tilsvarende andel i ekstern finansiering. For 2018 bidrog K1 med kun om lag 15 % av totalsummen av ekstern finansiering ved fakultetet.

Det er derfor svært gledelig at foreløpig har 17 kolleger meldt inn at de planlegger å sende minst en søknad – og om alle følger planen vil det sendes opp imot 25-30 søknader fra instituttet. Det er nå viktig at vi starter arbeidet med søknadene, og at det parallelt tas kontakt med instituttets økonomer for planlegging av budsjettprosessen. Det er også gledelig med fakultets tydelige signaler om insentiver ved å bidra med rekrutteringsstillinger til innvilgede prosjekter (Fakultetets retningslinjer for støtte til eksternfinansierte prosjekter). Forskningsrådgiveren vår er Michael (Michael.Marie@uib.no) som eventuelt får hjelp fra andre kolleger ved fakultetet/universitetet om det skulle være behov. MEN, den felles søknadsfristen i NFR i år, kan gi kapasitetsutfordringer for rådgiverne. Det er derfor viktig å være tidlig ute i søknadsprosessen.

Som inspirasjon til søknadsarbeidet gratulerer vi Janka Babickova i Nyreforskningsgruppen, som nylig fikk tildelt Marie Skłodowska-Curie stipend

Jeg vil også nytte en siste anledning til å minne på «ARK-undersøkelsen». Det er viktig med god svarrespons på denne, slik at vi kan få gode innspill for hvordan vi best kan videreutvikle instituttet og fakultetet for fremtidens utfordringer.

Med ønske om god helg og gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

Forskerlinjen- en ubetinget suksess!

Tre tidligere forskerlinjestudenter ved MED, Anna Therese Bjerkreim, Karl Erik Muller og Ingeborg Eskerud, har tatt initiativ til en studie hvor de ville kartlegge hvor mange tidligere forskerlinjestudenter fra Universitetet i Bergen som fortsetter å forske, og identifisere faktorer som var assosiert med videre forskning.

Denne studien har resultert i 2 artikler publisert i Tidsskriftet, Den norske legeforening. I tillegg ble de omtalt i lederen – En ubetinget suksess.

Kort fortalt så viser studien at:

  • God veiledning og et egnet forskningsprosjekt er viktig for at forskerlinjestudenter fullfører.
  • Mange medisinstudenter som har gått Forskerlinjen ved Universitetet i Bergen fortsetter med forskning etter fullført studium. Dette gjelder også de som ikke fullfører forskerlinjeløpet.
  • Studiene hadde stor oppslutning- totalt 102 av 148 (69%) besvarte undersøkelsen.

Les om studiene her:

https://tidsskriftet.no/2019/02/kort-rapport/veiledning-av-studenter-ved-forskerlinjen

https://tidsskriftet.no/2019/02/originalartikkel/fortsetter-forskerlinjestudenter-forske

https://tidsskriftet.no/2019/02/leder/en-ubetinget-suksess

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet

 

Hyperion Imaging System – Ny maskin muliggjør toppforskning

6. februar ble Hyperion Imaging System lansert. Tilgangen til utstyret administreres og driftes av kjernefasiliteten Flow Cytometry Core Facility. CCBIO er, formelt sett, eier av den nye maskinen. Kjernefasiliteten er den eneste av sitt slag i Norge og i Skandinavia, og per dags dato også i Nord-Europa, og er tilgjengelig for bruk for alle i både inn- og utland. Les mer om lanseringen av Hyperion Imaging System her.

Foto:Hyperion Imaging System ble innviet med et symposium i Bygg for biologiske basalfag. Her fra en forelesning av Dr. Dario Bressan, University of Cambridge i anledning symposiumet. Foto: Tomasz Kantyka

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 27. februar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 27. februar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutrition Care Process (NCP). Bruk i klinikk og forskning

Nutrition Care Process (NCP) er en arbeidsprosess og terminologi for klinisk ernæring. Metoden ble etablert i 2003 som et resultat av flere tiårs arbeid som startet i USA på 70-tallet. Dagens versjon har 1649 termer som er organisert i områdene kartlegging, ernæringsdiagnoser og ernæringsintervensjon. NCP er en systematisk prosess som beskriver hvordan kliniske ernæringsfysiologer utfører ernæringsbehandling og er utformet for å gi struktur og kvalitet av denne. NCP fremmer kritisk tenkning og er et verktøy for å måle resultat av ernæringsbehandling. Terminologien er like anvendelig i forskning som i klinisk arbeid.

 Lene Thoresen er klinisk ernæringsfysiolog ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og har en bistilling på Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring, OUS. Hun leder Arbeidsgruppen for profesjonell praksis – terminologi og metode i Kliniske ernæringsfysiologers forening (KEFF), deltar i The International Nutrition Care Process and Terminology Implementation Survey (INIS) og  er representert i «Faglig referansegruppe for helsefaglige kodeverk. Indremedisin og ikke-kirurgiske fagområder», Direktoratet for eHelse. Siden 2018 har hun ledet Programgruppen for klinisk ernæringsfysiologutdanningen i Kunnskapsdepartementet.

Moderator: Randi Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Bergen Teknologioverføring blir VIS

– Skal vi lykkes med å løse store samfunnsutfordringer trenger vi innovative løsninger. VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og ideer kommer raskere til nytte.

Fra 14. februar 2019 er VIS det nye navnet på Bergen Teknologioverføring (BTO).

– Vi endrer navn på selskapet fordi Bergen Teknologioverføring er for begrensende for mye av det våre eiere ønsker at VIS skal gjøre. Regionen og samfunnet opplever store endringer og det har endret hvordan vi løser vårt mandat. Vårt nye navn gjenspeiler det ansvaret vi ønsker å ta, forteller Anders Haugland, administrerende direktør i VIS.

VIS bærer i seg både klokskap og en oppfordring om å vise frem forskning, ideer, utviklingsarbeid og løsninger.

Les mer her.

Utdanningspriser ved Det medisinske fakultet 2019 – utlysning

I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser ved MED: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2019.

Studiekvalitetsprisen (100.000 kroner) skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi, profilering). Prisvinneren fremmes videre til Ugleprisen ved UiB i høstsemesteret.

Undervisningsprisen (50.000 kroner) skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet (individuell pris). Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (personlige og pedagogiske egenskaper, studentevalueringer, verdi for emne/program).

Prisen for internasjonalisering i studiene (100.000 kroner) skal stimulere og belønne tiltak som fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi, profilering).

Se vedlagt oversikt for nærmere detaljer om formål, kriterier og nominering finner du her.

Fristen for å fremme forslag til priskandidater er fredag 12. april 2019.

Innmeldte forslag til prisene vil bli behandlet av utvidet studieledelse 16. mai, med prisutdeling på fakultetsdagen i juni.

Foto: Colourbox.com

Støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer

Det er nye retningslinjer for støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer.

Største endringen er at stipendiatene får støtte etter samme månedssatser som faste vitenskapelige og postdoktorer (18.000/33.000) og perioden for utenlandsopphold er økt til inntil 12 måneder. Utenlandsopphold utover 6 måneder vil bli prioritert. For både postdok og stipendiater vil det kun gi støtte etter familiesatser ved opphold på 6 måneder eller mer.

Les mer om retningslinjene her.

Frist for å søke støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer er 1.3.2019. Dette gjelder utenlandsopphold fra høsten 2019. Neste søknadsfrist er 1.10.2019.

Opphavsrett: colourbox.com

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d-hjørnet

Nye doktorgrader

 

Irene Hana Flønes disputerte den 13.02.19 med avhandlingen «Mitochondrial mechanisms in neurodegeneration«.

Gratulerer med gjennomført disputas!

Kommende disputaser


Aslaug Drotningsvik
Hovedveileder: ph.d. Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveiledere: ph.d. Ola Flesland

Prøveforelesning: torsdag 28. februar 2019 kl. 10.15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Strategies to reduce muscle loss and weakness in the elderly»

Disputas:  torsdag 28. februar 2019 kl. 12.15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Health effects of blue whiting proteins. Dietary supplementation studies in obese rats and elderly nursing home residents”

1. opponent: Forsker Michael Hultström, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Lene Thoresen, St. Olavs Hospital
3. medlem av komiteen: Forsker Anette Susanne Bøe Wolff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes.
Åpent for alle interesserte


Frister for innlevering av avhandling og disputas før sommeren:


Siste uke for disputas før sommeren
: uke 25 (17.- 21. juni). Da må innleveringen være levert til instituttet senest uke 14. Dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering.

Frist for å levere avhandlingen før sommeren: 21. juni

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem, se
http://www.uib.no/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2017-2018:

 

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon. Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet