Kjære alle sammen

Jeg vil først gratulere Seksjon for psykiatri med et flott program på  «Forskningens dag» på Hotel Norge 22.09.22. Dette er et godt eksempel på godt samarbeid mellom instituttet og sykehuset, og kan være modell for andre seksjoner som også tenker på å lage tilsvarende arrangement. Det er gjennom forskning, undervisning og innovasjon vi kan knytte tette bånd mellom fakultetet og sykehuset. Dette blir enda viktigere nå når vi går mot økonomisk trangere tider.

Jeg vil også minne om at det i høst skal avsettes tid til medarbeidersamtaler. Formålet med disse er at leder og ansatt kan diskutere den ansattes fremdrift, mål og utvikling for å sikre trivsel og kompetanseheving gjennom en god og åpen dialog. Det er viktig at alle prioriterer dette, både ledere som skal gjennomføre samtalene og dere som blir invitert til en samtale. UiB har mer informasjon om medarbeidersamtaler i Merarbeiderhåndboken: https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69956

Instituttets dag 2022 er endelig rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær torsdag neste uke.

Riktig god høsthelg!

Beste hilsen
Christian

Melding fra IT-avdelingen

På grunn av en teknisk feil, har UiB midlertidig fjernet visning av mobiltelefonnumre fra ansattes personsider på uib.no.

Foto/ill.: DNB Næringsmegling

Det jobbes med å rette feilen og sikre at kun nummeret som er registrert som «Mobilnummer jobb» i DFØ vises, ikke «Mobilnummer privat». Feilen er meldt til datatilsynet.

Som midlertidig løsning for å få vist ditt telefonnummer på personsiden, kan du selv legge til alternativt telefonnummer direkte på personsiden. Kontakt din lokale webkontakt dersom du har behov for hjelp.

– IT-avdelingen


Due to a technical error, UiB has temporarily suspended the display of mobile phone numbers on employees’ personal pages on uib.no.

We are working to correct the error and ensure that only the number registered as «Work mobile number» in DFØ is displayed, not «Private mobile number».

The error has been reported to the Norwegian Data Protection Authority.

As a temporary solution, to display your phone number on your personal page, you can add an alternative phone number directly on the personal page. Contact your local website contact if you need help.

Regads,

The IT division

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Avtalar
UiB har inga portefølje av avtalar for tilsettutveksling, og den tilsette må sjølv organisere eit utvekslingsopphald og eit opplegg i ein bedrift, organisasjon eller universitet. Det trengs inga Erasmusavtale for å reise på tilsettutveksling, men alle utdanningsinstitusjonar som er involverte i denne aktiviteten, må ha eit Erasmus University Charter.

Formelle krav
Opphaldet må vare i minimum to dagar utanom reise, og maksimum to månader. Det vanlege er 3-5 dagar, og normalt vil ein ikkje få erasmusstøtte for meir enn ei arbeidsveke (5 dagar). Den tilsette må skrive ein søknad som må godkjennas av næraste leiar, og som må sendast frå instituttet/fakultetet/eininga i ePhorte til Studieadministrativ avdeling. Søknaden kan gjerne vere Mobility Agreement (sjå lenger ned på sida), fylt ut og signert av både den tilsette, sender- og mottakarinstitusjon. Det er et krav at Mobility Agreement med hovudmål og venta resultat av opphaldet, samt et program for mobilitetsperioden, ligg føre før ansattutvekslinga startar.

Dersom det vert konkurranse om plassane for erasmus tilsettmobilitet, vil tilsette som ikkje tidlegare har vore på tilsettutveksling, eller institutt/fakultet/einingar som ikkje tidlegare har sendt tilsette på tilsettutveksling, verte prioriterte.

Det er to søknadsfristar i året ved Universitetet i Bergen:

15. september og 20. januar.

Ta kontakt med administrasjonen pdersom du ønskjer å reise på Erasmus tilsettopphald. Søknaden må kome frå leiar ved instituttet og blir å sende til Erasmus institusjonskoordinator, Studieadministrativ avdeling i ePhorte. Utgifter utover Erasmusstipendet må dekkjast av institutt/fakultet. Du kan lese mer her: https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Forskningsfondet – utlysning av midler 2022

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2022 deler fondet ut inntil 500 000 kroner til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 2. oktober 2022

Kriterier for søknad:

• Fremme forskning innen astma- og allergiområdet • Holde dialog med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) underveis i arbeidet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Søknad skrives på eget søknadskjema som kan lastes ned fra nettsiden.

Søknadsskjema og informasjon om Forskningsfondet finnes her: https://www.naaf.no/tjenester/prosjektstotte/forskningsfondet-for-astma-og-allergi/

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.


Horizon Europe Success Factors

Welcome to the third event on Horizon Europe for UiB researchers, on Friday 7 October.

This time the focus is on factors for succeeding with your proposals for project funding – strategic networking, proposal writing and  the evaluation process – but also on how we link a research project to the big, global challenges.

Time: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Venue: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

For more information and link to registration please visit the website.

UiB Opp – kurs for forskere og administrative

UiB Opp er UiB sitt kompetanseprogram som tilbyr kompetanseutvikling om eksternfinansiering og forskningsstøtte for forskere og administrativt ansatte. Programmet tilbyr innføringskurs i tillegg til kurs for viderekomne. Kalenderen på denne siden viser en oversikt over planlagte kurs i høst.


UiB Opp – courses for researchers and administrative staff

UiB Opp is UiB’s programme offering courses to increase competence on external financing and research support. The target group are researchers at all levels in addition to the administrative support staff. The programme offers introductory and advanced courses. This page provides an overview of course that are scheduled for this autumn.

Foto/ill: UiB

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.


UiB Ferd – career centre for early stage researchers

UiB Ferd Career Centre supports doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors by offering career guidance and various courses. Please note the coming courses on Data Management Plan and on Academic Writing and Presentation Skills. The course on academic writing and presentation skills is in particular targeting researchers from the Faculty of Medicine.

What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse. Tema denne gang er: What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?

The term “ultra-processed food” is in the air – we hear it ever more often in public as well as scientific debates about our foods and diets. The seminar will attempt to define UPF, highlight the pros and cons and give an update on the literature on associations between UPF and health.

Helle Margrethe Meltzer is Dr.philos, dietitian, former head of research at the Norwegian Institute of Public Health, and member of the National Nutrition Council.  Dr. Meltzer has set the standard and her mark on nutritional research for several decades. She has had an extensive and impressive research career focusing primarily on food safety and nutritional exposure in pregnancy and childhood. At present, she is a member of the New Nordic Nutrition Recommendation 2022 Committee, specifically responsible for integrating sustainability into the new recommendations.

Tid: 03.10.2022 kl. 15.00–16.00
Sted: Aud. 4, BB.bygget

Det blir lett servering.

Velkommen!

Special CCBIO Seminar in Zoom 29.09. – speaker Professor Klaus Pantel

Dear all,

We are happy to invite you to a Special CCBIO Seminar in Zoom, Thursday September 29 from 12.30-13.30, with Professor Klaus Pantel.

Over the past ten years, circulating tumor cells (CTCs) and circulating tumor DNA (ctDNA) have received enormous attention as new biomarkers and subject of translational research. Join us in a Zoom webinar to hear Professor Klaus Pantel, the father of the term liquid biopsy, give a talk on the application of CTCs and ctDNA in cancer research.

Speaker: Professor Klaus Pantel, Director of the Institute of Tumor Biology, Center for Experimental Medicine, UKE Hamburg.
Time: Thursday, September 29, 2022, from 12.30-13.30
Title: «The promise of ctDNA and CTCs in the evaluation of cancer treatment efficacy»

Abstract and short bio
: will be available at this link

Host: Agnete Engelsen

How to watch/attend: The seminar starts at 12.30. Please log in a couple of minutes in advance, the webinar is open from 12.25.

Link to join Webinar: https://uib.zoom.us/j/65981679564?pwd=VHRxbTYwdUt0THdweG9YVEY0Y3JaQT09

Note: Please change any username to your name when logging in, so that chair can address you by name if you have questions.

  • Your sound and video will be turned off as default for security reasons, and only host can de-mute individual participants.
  • We will open for questions after the lecture, where you can use the Raise hand function, or type your question in Chat. Host will then de-mute your sound and address you by your name (please log on with your name).
  • If you think you might want to ask questions, please test your microphone beforehand. Make sure your microphone is turned on. (Or ask host to read out your typed question).

The CCBIO Seminars are open to all, so feel free to forward this invitation.

Hope to see as many of you as possible!

Best wishes,
Camilla Tvedt Ekanger
Seminar coordinator/PhD student
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
The University of Bergen

Forespørsel om tema for bacheloroppgave i human ernæring våren 2023

Kjære kolleger og stipendiater,

Våren 2023 skal 28 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 15. oktober. Send forslag til oppgave via dette digitale skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11339320

I hovedsak skal to og to studenter skrive oppgaven sammen. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalget i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Bacheloroppgaven skrives i studiets 5. og 6. semester, og studentene begynner på oppgaven i desember 2022. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai. Muntlig eksamen i emnet har utgått.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her:
http://www.uib.no/emne/NUTR290

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i 28.november 2022. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAMD-NUHUM

Hilsen Programutvalget i ernæring

Forespørsel om tema for masteroppgave for kull 2022

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium.

Informasjon om masteroppgave i klinisk ernæring:

Fra og med studieåret 2021/2022 skal studenter på master i klinisk ernæring gjennomføre et forskningsprotokollemne (10 sp) i 2.semester hvor studentene skal lage en forskningsprotokoll som krever godkjenning av veileder for å gå videre til masteroppgaven (NUCLI390B). Tema for masteroppgave må derfor presenteres i  november.

Studentene velger oppgave innen desember 2022, og arbeidet med oppgaven med forskningsprotokollen blir våren 2023, og med masteroppgaven blir høsten 2023 – våren 2024. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om masteroppgave i human ernæring:

Studentene velger oppgave innen desember 2022, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2023 – våren 2024. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 18 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring og 1 studenter som skal skrive masteroppgave i human ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse av aktuell(e) masteroppgave(r) innen 1. november. Fyll ut dette skjemaet: Forespørsel om tema for masteroppgave – klinisk og human ernæring. (uib.no)

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 22. november.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes fylle ut skjema på nytt.

Programutvalget nedsetter en komite som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:

Master human ernæring:

http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Master klinisk ernæring:

Masteroppgåve for klinisk ernæring – forskningsprotokoll | Universitetet i Bergen (uib.no)

Masteroppgåve for klinisk ernæring | Universitetet i Bergen (uib.no)

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institutt/institusjon. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

På vegne av Programutvalget for ernæring

Hanne Rosendahl-Riise

Programutvalgsleder

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser

 

Kristin Harris

Hovedveileder: professor Arvid Steinar Haugen

Medveiledere: professor Eirik Søfteland, professor Stig Harthug og professor Asgjerd Litlere Moi

Prøveforelesning: Fredag 7. oktober 2022 kl. 10.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: «Intensive care unit nursing in Norway: history, current challenges and future scenarios»

Disputas: Fredag 7. oktober 2022 kl. 12.15
Sted: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Avhandlingens tittel: «Development and validation of surgical Patients’ own Safety Checklist – PASC»

1. opponent: professor Leanne Aitken, University of London, Storbritannia
2. opponent: professor John Roger Andersen, Høgskulen på Vestlandet
3. medlem av komiteen: professor Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Åpent for alle interesserte.

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Velferdstilbud: Sammen trening

Som ansatt hos UIB får du gode rabatterte priser hos trene sammen. Du får trene på alle våre avdelinger inkludert basseng, klatring og gruppetimer.

Pris:

Medlemskap med 12måneder binding: 219kr per måned.

Medlemskap uten binding: 319 kr per måned.


UIB employee advantages at Sammen:

As employed at UIB, we offer a high discount on our memberships. You get access to all our training facilities included the pool, climping wall and group sessions.

Prices are:

12 months with binding is 219 kr each month (binding means that you have to be a member for 12 months).

Membership without binding: 319 kr each month.

 

Velferdstilbud: En messe for livet

Fredag 23.9 kl. 19.30 i Griegsalen

Kl. 18.45 i foajeen – Introduksjon til konserten på norsk ved Andrew J. Boyle.
En messe for livet blir en sjelden og uforglemmelig opplevelse.

Sir Mark Elder dirigent
Gemma Summerfield sopran
Claudia Huckle contralto
Bror Magnus Tødenes tenor
Roderick Williams baryton

Bergen Filharmoniske Kor
Edvard Grieg Kor
Collegium Musicums Kor
Håkon Matti Skrede
kormester
Bergen Filharmoniske Orkester

Foto/ill.: BergenPhiLive

Les mer om konserten her
—-

Tilbud til de ansatte ved Universitetet i Bergen Kr. 360/250 per billett.     

Trykk på denne lenken for kjøp av billetter til tilbudspris

 Vi ønsker hver og en varmt velkommen!

Helsekontroll

Det skal utføres helsekontroller av ansatte og studenter dersom de utsettes for helserisiko. Dette skal skje i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er linjeleder som skal sørge for at aktuelle ansatte får egnet helsekontroll. Du har rett til målrettet helseundersøkelse dersom en risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene i listen under:

Foto/ill.: www.colourbox.com
  • Asbestfibre og asbeststøv
  • Hørselskadelig støy
  • Stråling (ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt)
  • Bly og blyforbindelser:
  • Farlige kjemikalier og gasser:
  • Biologiske faktorer
  • Bergarbeid

Les mer på: Helsekontroller | HMS-portalen | UiB

 

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet