Velkommen til frokostseminar 27.september

Seminaret arrangeres digitalt onsdag 27.september kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø 27.september 2023 (uib.no)

Velkommen til høstens første frokostseminar om det gode arbeidsmiljø. Vi vet at et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Hvilken betydning har jobb-privatliv-ubalanse på psykisk helse og sykefravær ? Er stress bare negativt for oss i arbeidslivet? Og hva er egentlig stress?

I vår sektor har vi et stort mangfold når det gjelder fagfelt, forskningsområder,lokalisering samt ansatte og studenter. Hvordan er det å lede i et mangfoldig arbeidsliv?

Vi ønsker å belyse:

 • hjem-jobb sfæren sin betydning for helse og sykefravær
 • stress og stressmestring
 • mangfoldsledelse
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:

Påmelding innen arbeidsdagens slutt tirsdag 26.september.

Møteledere:
 • June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
 • Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Sortering og behandling av brukte batterier

Illustrasjon av et sint batteri i flammer

Batterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt.

Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Som vanlig koster alt dette penger: Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023 (anpdm.com).

Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann. Selskapet Batteriretur samler inn og gjenvinner alle typer batterier.

Vi har nå to måter vi kan samle inn batterier på enhetene
 1. Det kan rekvireres «rød samleboks for batterier» fra drift: Kontakt oss | Eiendomsavdelingen | UiB)
 2. Du kan bestille ferdig frankert returboks for batterier fra  Batteriretur, ved å kontakte Jeanette på e-post: jeanette@batteriretur.no

Husk at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.

Klimafondet

Logo for klimafondet

Illustrasjon: Margareth Haugen, UiB

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Det åpnes for søknader til fondet en gang hvert semester: Lenke til søknadsskjema

Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Søker må være registrert student eller ansatt ved UiB og tilhørighet til fakultet/avdeling skal oppgis i søknaden.

Du kan lese mer om klimafondet på UIiBs Nettsider: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB

HMS-hjørnet

Evacuation Exit Interior Sign. Building and Interiors Safety Signs.

Uønskede hendelser? Bruk vårt elektronisk avvikssystem.

HMS-avvik er alle uønskede hendelser og forhol har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

Les HMS-håndboka

Som ansatt har du plikt å å lese HMS-håndboka. Du finner den her: hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf (uib.no)

Besøk sikresiden.no

sikresiden.no kan du lære og få råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon, slik at selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon. Du finner også UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer.

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret på UiBs nettsider: Eksponeringsregister | HMS-portalen | UiB

Du kan lese mer om aktuelle HMS-kurs på UiBs nettsider: Kurstilbud i HMS | HMS-portalen | UiB

Les mer…

Ikke kast brukte batterier i bosset

Illustrasjon av et sint batteri i flammerBatterier, elektriske og elektroniske produkter skal aldri kastes sammen med annet avfall. Dette er strengt forbudt. Det er altfor ofte batterier på avveie i papp, papir og blandet avfall. Feilsortering kan føre til brann både hos deg, under transport og i stor grad under kverning av avfall på gjenvinningsanlegg. Dette fører til at bossanlegg er vanskelige å få forsikret. Ved en storbrann på et avfallsanlegg skapes det i tillegg en stor samfunnsrisiko. Alle må derfor hjelpe til for å unngå branntilløp og brann.

I ytterste konsekvens kan det også oppstå branntilløp der batteriene oppbevares. Når brukte batterier oppbevares sammen er det alltid en risiko for at polene kommer i kontakt med hverandre. Da kan batteriene produsere varme. Dette gjelder spesielt knappcellebatterier, 9-voltsbatterier og batterier som inneholder litium ion. Husk derfor at poler på batterier skal tapes, slik at det ikke blir kortslutninger i batteriesken/boksen.

Trenger din enhet en måte samle inn batterier på? Kontakt miljøkontakt ved Det medisinske fakultet, Gjert Bakkevold.

Økt avviksgebyr for feilsortering av batterier fra 1. juli 2023

Ragn-Sells, som UiB har avtaler med, har i 2023 allerede hatt over 20 branntilløp på sine anlegg og samtlige branntilløp stammer fra feilsorterte batterier i andre avfallsfraksjoner. Av den grunn ser de seg nødt til å øke avviksgebyret for feilsortering av batterier i andre avfallsfraksjoner; Det nye gebyret lyder på 10 000 kroner per avvik eks. mva med virkning fra 01. juli 2023.

Utlysning av HMS-midler 2023

En teddy-bjørn med hjelm og refleksvest som sitter på en haug med penger

Illustrasjon: Øyvind og Dall-E

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken: HMS-midler 2023 – Det medisinske fakultet (uib.no)

Fakultetet har satt av inntil kr 150.000 for HMS-midler i 2023 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.
Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:

 • Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
 • HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
 • Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)
 • HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
 • Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger, eller ferieturer til Maldivene.

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Diisocyanater kan være en komponent i diverse materialer som maling, lim, lakk, byggskum, etc, og fra 24. august i år er alle som skal benytte denne type materialer pålagt fra EU å gjennomføre et godkjent kurs.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Basert på befaringer og på samtaler med ulike miljø på er det klart at denne type produkter er benyttet i svært liten grad på UiB, og Bedriftshelsetjenesten sin anbefaling er at den type produkter ikke skal benyttes ved UiB. Dersom noen allikevel må bruke produkter med diisocyanater må dere ta kontakt med BHT så snart som mulig. Benytt epost bht@uib.no.

Lenke til mer informasjon: Diisocyanater – kartlegging 2023

Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.

Les mer…

Fraråder TikTok og Telegram

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) når det gjelder bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i vurderingen at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter. Appene anbefales fjernet fra tjenesteenheter, mobiltelefoner og andre enheter som har tilgang til intern digital infrastruktur eller behandling av informasjon som er unntatt offentligheten. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefales det at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer.

Helt konkret omhandler dette TikTok og Telegram, men generelt vil IT-avdelingen oppfordre alle studenter og ansatte om å være beviste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene å få tilgang til.

Revidert HMS-håndbok

K1 sin HMS-håndbok for laboratorier ved K1 er nylig revidert.

Håndboken er viktig og nyttig for forskningsgruppeledere, teknikere, forskere og andre som skal jobbe på lab eller har medarbeidere som skal jobbe på lab. Bruk den:

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf

Stor takk til vernetjenesten ved K1, og spesielt til HMS-koordinator May Britt Kalvenes for godt revisjonsarbeid.

Vennlig hilsen
Jorunn

Frokostseminar

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar.

Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret vedtok på styremøte, 2.februar,  UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
 • betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
 • betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
 • Førsteamanuensis Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU
 • Assisterende universitetsdirektør, UiB Tore Tungodden
 • Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
  Ingve Bergheim.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.

Illustrasjon av et lunsjseminar

Illustrasjon: ØBB /Dall-E

Verneombud 2023-2024

Nytt år, nye muligheter, sies det. ‘

Nå er våren snart på plass, og vi får noen nye verneombud på K1. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De har også har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Verneombudene for perioden 2023-2024 er som følger:

Kontoraktivitet
Hoved: Mareike Mannigel (ny)
Vara: Siri Sagen Trosvik

Laboratorieaktivitet
Hoved: Solrun Steine
Vara: Unni Larsen

Dyreavdelingen
Hoved: Beate Kluge (ny)
Vara: Helen Eikeseth Otterå

Kollegaene ved K1 takker både gamle og nye verneombud for at tar på seg dette viktige vervet!

Arbeidsmiljøpris ved Universitetet i Bergen 2022

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og prispott på til sammen kr 75.000 til én eller flere prisvinnere.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2021
Vinnerne i 2021 var Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen, Anne Bjune ved Institutt for biovitenskap for sitt arbeid med digitale lærermøter. Prisen ble delt ut på HR-dagen i Aulaen 24. mars.

Hvem kan motta prisen?
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet eller har innført andre gode HMS-tiltak.

Frist for å fremme forslag
Fristen for å nominere kandidater er satt til 11. desember. Forslag sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør / HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2022!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
HR-direktør

Ingve Bergheim
seksjonsleder

Har du forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen?

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiløprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel? Da kan dette bli dem.

Nominasjon eller søknad sendes med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2022 kriterier

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør
Heidi Annette Espedal,
Hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble,
HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Digitalt frokostseminar

Foto: Colourbox / Stockyimages

22. november arrangerer vi høstens andre og årets siste frokostseminar.

Arbeidsmiljølovens formåls paragraf vektlegger at virksomhetene skal legge til rette for et godt ytringsklima. Ved UiB står debatt og meningsbryting sentralt. Dette går igjen både i forskning, undervisning og er en del av formidlings og samfunnsoppdraget.

Ytringsfrihet en forutsetning, men hvordan bygger man god ytringskultur? Hvordan er sammenhengen mellom akademisk ytringsfrihet og arbeidsmiljø i en verden med sosiale medier og en stadig mer polarisert politisk debatt? Hvilke utfordringer truer den akademiske ytringsfriheten, og når truer ytringene arbeidsmiljøet? Er akademisk ytringsfrihet en grunnpilar eller en trussel for et godt arbeidsmiljø i akademia?

Vi har invitert førsteamanuensis i jus ved UiO og leder for Kierulfutvalget, Anine Kierulf, Margareth Hagen rektor UiB og professor i økonomi og leder av Forskerforbundet ved UiB Steinar Vagstad som bidragsytere til frokostseminaret.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 22.november kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt mandag den 21.november

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Les mer…

Digitalt frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø – 19. mai

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 19. mai på Zoom kl.08.30-10.00

Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte, og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Torsdag 19. mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke tilbud har BHT?

Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd, Ellen Hagen, og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti Nygård, til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19. mai kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen onsdag 18. mai.  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitetets hovedverneombud (UHVO) UiB
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Obligatorisk brannvernopplæring 2022

Dette er en påminnelse om at alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i Brannloven og HMS-forskriften.

Så langt har 30% av K1 sine ansatte gjennomført opplæringen.

Dere som har hovedstilling ved et av helseforetakene behøver selvfølgelig ikke å ta brannvernopplæring ved UiB dersom dere har gjennomført kurs i regi av hovedarbeidsgiver. Det som er viktig er at dere faktisk får opplæringen og ikke hvor dere tar den.

UiB har gode nettsider til informasjon og opplæring i brannsikkerhet: https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Colourbox.com

Påminnelse om å gjennomføre obligatorisk brannvernkurs

Kjære alle,

UiB har innført digitalt brannvernkurs som er obligatorisk for alle. I tillegg skal alle gjennomføre praktisk slukking og vi skal sende ut informasjon om når disse kursene går.

Du skal ha mottatt en e-post fra teknisk industrivern om TIV Nettkurs – digitalt brannvernkurs.

Du logger deg inn med Feide (IKKE opprett passord via e-posten du fikk tilsendt): https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

Skulle du få noen problemer eller har spørsmål, kan support kontaktes på: support@tiv-kurs.no eller telefon: 93013608 (Michel Samdal).

Lykke til med kurset.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
adm.sjef

Colourbox.com

Frokostseminar 11. februar: Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar fredag 11. februar på Zoom kl. 08.30-10.00

Arbeidsplassen – arbeidsfelleskap – arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

11. februar arrangerer vi årets første frokostseminar, og denne gang stiller vi følgende spørsmål:

Hva er den gode arbeidsplassen? Hva gjør en arbeidsplass god, og hva skaper et godt arbeidsmiljø? Hvorfor jobber vi i akademia? Hva gjør at vi synes det er så kjekt å jobbe her? Hva skal til for å trives, eller hva gjør at vi trives på en arbeidsplass?

Vi har invitert senioringeniør Jon Steine fra IT-avdelingen, dekan Gunn Mangerud fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og førsteamanuensis Helga B. Urke fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) til seminaret.

Seminaret arrangeres digitalt fredag 11. februar kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding innen 10. februar her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11988046

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!