Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Diisocyanater kan være en komponent i diverse materialer som maling, lim, lakk, byggskum, etc, og fra 24. august i år er alle som skal benytte denne type materialer pålagt fra EU å gjennomføre et godkjent kurs.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Basert på befaringer og på samtaler med ulike miljø på er det klart at denne type produkter er benyttet i svært liten grad på UiB, og Bedriftshelsetjenesten sin anbefaling er at den type produkter ikke skal benyttes ved UiB. Dersom noen allikevel må bruke produkter med diisocyanater må dere ta kontakt med BHT så snart som mulig. Benytt epost bht@uib.no.

Lenke til mer informasjon: Diisocyanater – kartlegging 2023

HMS-hjørnet

2eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.

Continue reading Jubileumsfrokostseminar torsdag 25.mai

Fraråder TikTok og Telegram

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) når det gjelder bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i vurderingen at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter. Appene anbefales fjernet fra tjenesteenheter, mobiltelefoner og andre enheter som har tilgang til intern digital infrastruktur eller behandling av informasjon som er unntatt offentligheten. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefales det at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer.

Helt konkret omhandler dette TikTok og Telegram, men generelt vil IT-avdelingen oppfordre alle studenter og ansatte om å være beviste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene å få tilgang til.

Revidert HMS-håndbok

K1 sin HMS-håndbok for laboratorier ved K1 er nylig revidert.

Håndboken er viktig og nyttig for forskningsgruppeledere, teknikere, forskere og andre som skal jobbe på lab eller har medarbeidere som skal jobbe på lab. Bruk den:

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms-handbok_k1_revidert_2023.pdf

Stor takk til vernetjenesten ved K1, og spesielt til HMS-koordinator May Britt Kalvenes for godt revisjonsarbeid.

Vennlig hilsen
Jorunn

Frokostseminar

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar.

Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret vedtok på styremøte, 2.februar,  UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
  • betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
  • betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
  • Førsteamanuensis Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU
  • Assisterende universitetsdirektør, UiB Tore Tungodden
  • Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
    Ingve Bergheim.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.

Illustrasjon av et lunsjseminar
Illustrasjon: ØBB /Dall-E
Posted in HMS

Verneombud 2023-2024

Nytt år, nye muligheter, sies det. ‘

Nå er våren snart på plass, og vi får noen nye verneombud på K1. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De har også har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Verneombudene for perioden 2023-2024 er som følger:

Kontoraktivitet
Hoved: Mareike Mannigel (ny)
Vara: Siri Sagen Trosvik

Laboratorieaktivitet
Hoved: Solrun Steine
Vara: Unni Larsen

Dyreavdelingen
Hoved: Beate Kluge (ny)
Vara: Helen Eikeseth Otterå

Kollegaene ved K1 takker både gamle og nye verneombud for at tar på seg dette viktige vervet!

Arbeidsmiljøpris ved Universitetet i Bergen 2022

Universitetet i Bergen har i sin reviderte strategiplan «Kunnskap som former samfunnet» klare målsettinger for utvikling av arbeidsmiljøet. Som ledd i dette arbeidet ble det i 2020 etablert en årlig arbeidsmiljøpris i form av diplom og prispott på til sammen kr 75.000 til én eller flere prisvinnere.

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøprisen ved UiB viser vi til nettsidene.

Arbeidsmiljøprisen i 2021
Vinnerne i 2021 var Kristin Holtermann, Sigrunn Eliassen, Anne Bjune ved Institutt for biovitenskap for sitt arbeid med digitale lærermøter. Prisen ble delt ut på HR-dagen i Aulaen 24. mars.

Hvem kan motta prisen?
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, fakultet, avdelinger, seksjoner, fagmiljø, grupper eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å ivareta arbeidsmiljøet eller har innført andre gode HMS-tiltak.

Frist for å fremme forslag
Fristen for å nominere kandidater er satt til 11. desember. Forslag sendes inn via digitalt nomineringsskjema.

Jury
Juryen består av rektor, universitetets hovedverneombud, universitetsdirektør / HR-direktør og ett medlem av AMU. HR-avdelingen ivaretar sekretærfunksjoner.

Prisutdeling
Nærmere informasjon om tidspunkt og sted vil komme senere.

Vi ser frem til å motta forslag til gode kandidater til arbeidsmiljøprisen i 2022!

Vennlig hilsen

Sonja Dyrkorn
HR-direktør

Ingve Bergheim
seksjonsleder