Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

Verneombudsvalg høsten 2020

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

 • Lokale verneombud: Frist 25. september
 • Hovedverneombud: Frist 16. oktober
 • Universitetets hovedverneombud: Frist 30. oktober

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kolleger og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

 • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
 • har et støttende nettverk med faste møter
 • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

uib.no

Frokostseminar 17. september: Ledelse – tillit – medarbeider

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitaltfrokostseminar torsdag 17. september kl. 08.30-10.00

Ledelse – tillit – medarbeider
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien «Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?” Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling.

Våren 2020 har gitt nye utfordringer for både ansatte og ledere, og arbeidsmiljøet har fått andre rammer med digitale møteplasser istedet for på campus. Koronapandemien vil påvirke oss også høsten 2020, så derfor setter vi i dette frokostseminaret søkelys på effekter og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av korona. I dette frokostseminaret fokuserer vi på ledelse og medarbeideroppfølging. Vi skal også ha et filosofisk blikk på moralisering i koronaens tid.

På frokostseminaret vil professor og instituttleder Bodil K. Lund ved Institutt for klinisk odontologi snakke om ledelse i krise og kaos. Kristin Kalvik, administrasjonssjef ved Geofysisk institutt vil sette søkelys på medarbeideroppfølging i en uvanlig tid.

Professor i filosofi Espen Gamlund ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller spørsmålet om «Moralisering i koronaens tid?», og HR-direktør Sonja Dyrkorn vil gi betraktninger om ledelse og medarbeideroppfølging i koronatiden.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 17.september kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8810701

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte i forkant av seminaret.

Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

Til alle undervisere som skal ha fysisk undervisning høsten 2020!

Først, tusen takk for den enestående innsatsen dere alle la ned i digital undervisning og vurdering i vårsemesteret og i planleggingen av høstsemesteret. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare for et nytt semester.

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, og vi håper dere vil bidra til å følge opp rammene som er satt for undervisningssituasjonen, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle. Alle tiltak er utarbeidet i dialog med bedriftshelsetjenesten.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner:

 • Vask med tilgjengelig desinfiserende sprit, både før og etter undervisningsøkten, utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng. Det ligger en veiledning på hvordan slik vask skal gjennomføres på kateteret i undervisningsrommet.
 • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integrert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofonen slik i kombinasjon med vaskerutinen er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge smitte.

I undervisningslokalet (bruk PPT-bildet nederst for å gi informasjon til studentene):

 • Passe på god flyt inn og ut av undervisningsrommet. Oppfordre de som kommer først om å sette seg innerst på en rekke. Når alle skal ut, bør de som sitter nærmest døren gå ut først, og så følger rekkene på fortløpende.
 • I lokaler som tar mindre enn 80 personer: Informer om og gi tid til at studentene selv vasker av bordflaten eller overflater foran seg.
 • I lokaler som tar 80 personer eller mer:Tilrettelegg for at studentene er ute av lokalet 10 minutter før ordinær tid for avslutning av undervisningsøkt. Dette for at de som skal rengjøre har tid til nedvask mellom undervisningsøktene.
 • Oppfordre studentene til å registrere seg i Studentweb i de emnene de møter opp på undervisning i. Dette er for å sikre smittesporing dersom det oppstår smitte, slik at UiB kan varsle alle som kan ha vært på de aktuelle undervisningsøktene.
 • Alle undervisningsrom skal være merket med ny antallskapasitet etter korona-standard. Dersom det skulle komme for mange, må de som kom sist inn, dessverre gå. Dersom du skulle ha behov for assistanse, ta kontakt med Securitas på 55588081.

Dette sørger UiB for:

 • Nedvask av undervisningsrom. Alle kontaktflater vaskes én gang for dagen. For store auditorium med mer enn 80 plasser, gjøres dette etter hver undervisningsøkt/arrangement.
 • Smittevernvakter i bygg med undervisning. Ekstrabemanning av Securitasvakter ved store auditorium for å bistå smittevernvaktene.
 • Spritdispensere ved alle innganger, også ved undervisningsrom og i undervisningsrom.
 • Avstandsmerking i gulv og plakater om smittevern i undervisningslokaler. Det skal være synlig veiledning ved kateter for hvordan å rengjøre mikrofon, berøringsskjerm og tastatur.

 Nyttige sider:

Smittevernslide til bruk i undervisningslokaler

Lykke til med undervisningen i høst! Om dere ser/erfarer utfordringer vi bør gripe fatt i, er det fint om dere melder fra til instituttleder, slik at vi kan følge opp så raskt som mulig.

Beste hilsen
Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning

Veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet høsten 2020, ROS-analyse

Kjære alle emne- og fagansvarlige,

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre.

Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

Vedlagte veileder gir en grov oversikt over kategorier undervisning ved fakultetet og hvordan smittevernfaglige vurderinger skal gjøres relatert til de enkelte kategoriene.

Vurderingene skal gjøres gjennom en mini risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og det er den emneansvarlige som har et overordnet ansvar for at ROS-analyse gjennomføres.

ROS-analysene som gjøres av undervisningstiltak for høsten skal sendes til fakultetet som dokumentasjon på tiltaket – bruk e-postadressen utdanning@med.uib.no

Vedlegg: Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 i forhold til potensiell smittefare covid-19

Vennlig hilsen
Steinar Hunskår                     Ørjan Leren
prodekan utdanning               seksjonssjef

BRY.DEG2020: Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt?

BRY.DEG2020 er et forskningsprosjekt hvor UiB og samarbeidspartnere skal kartlegge hvordan koronasituasjonen påvirker mental helse. I første fase ble unge voksne invitert. Nå inviteres alle (over 18 år) til å delta i prosjektet.

Spørreskjema finnes her: https://skjema.uib.no/ZRGXM
Les mer om prosjektet her.

uib.no

E-læringskurs i smittevern / E-learning course in Protective Measures

Har du fått tilgang til UiBs bygg? Da må du ta dette e-kurset i smittevern.

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet lanseres nå e-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte ved UiB. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake til arbeidsplassen fra og med 27. april, men kan tas av alle.

Kursplattformen er Mitt UiB, og du logger på med UiB-brukernavn og passord

Påmelding til kurset her.


Are you granted access to the UiB buildings? Please complete this e-learning course before entering the premises.

The course is mandatory for students and staff returning to the workplace on the 27th of April, but is available for all students and staff to take.

The course platform is Mitt UiB, and you log on with your UiB username and password.

Sign up for the course here.

Foto/ill.: Colourbox

Frokostseminar 14. mai: Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 (går digitalt)

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen som fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

I dette frokostseminaret, som er det andre av fire i 2020, setter vi altså søkelys på hva forskningen sier om mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet, om årsaker og håndtering. Vi har fått med oss professor Ståle Einarsen fra UiB og forskningsgruppen FALK.

Dette seminaret, arrangeres p.g.a. koronasituasjonen digitalt torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 via Zoom. Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
08.30 – Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
08.35 – Kort om korona, frokostseminarserien og vernetjenesten ved June-Vibecke K. Indrevik
08.45 – Mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet; siste nytt fra forskningen ved UiB om årsaker og håndtering ved professor Ståle Einarsen Spørsmål via chat underveis
09.45 – Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar. Legg inn spørsmål eller be om ordet i chat.

Velkommen!