HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2023-2024:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Kunstig intelligens og utdanning ved Det medisinske fakultet

Dere har trolig fått med dere oppstyret rundt kunstig intelligente roboter (chatbot), som for eksempel ChatGPT og Elicit, som kan generere gode faglige tekster ut fra enkle spesifikasjoner og gi gode svar på eksamensoppgaver og lignende. Dette er i og for seg ikke veldig nytt, men det som er nytt nå er at det er allment tilgjengelig, gratis, lett å bruke og tilnærmet umulig å oppdage ved plagiatsjekk eller lignende ettersom de nå kan skrive tekster som ser ut som de er skrevet av menensker. Hva betyr dette for oss som undervisere ved Det medisinske fakultet?

Illustrasjon av en robot som skriver et essay. Roboten har bart.
ILL: ØBB/ Dall-e

Kort fortalt er en slik chatbot en avansert måte å trekke ut kunnskap fra en etablert database. Du kan stille et spørsmål og roboten vil finne det mest sannsynlige svaret ut ifra den informasjonen den har tilgjengelig. Det er riktignok ikke alltid det riktige svaret. En kjapp test på et lite utvalg oppgaver fra nasjonal delprøve i medisin, viste at ChatGPT fant rett svar i ca 80% av oppgavene. ChatGPT kom også med overbevisende forklaringer på hvorfor svarene var riktige. Dette gjaldt for øvrig også for det svaret som faktisk var feil, slik at det er lett å bli lurt. Du kan også be om et essay om et gitt tema, eller et refleksjonsnotat. Kvaliteten avhenger av hvor mye og hva du gir i input.

Å forby bruk av denne typen verktøy har ingen hensikt ettersom vi foreløpig ikke har mulighet for å etterprøve eller kontrollere det. Men vi kan heller ikke overse at dette er tilgjengelig og at studentene vil bruke det. Vi må lære oss å benytte de fordelene som ligger i den nye teknologien og gjerne benytte det som et verktøy i undervisningen. Videre må vi være åpne for at studentene kan bruke dette for å øke egen læring og utvikling, samt lære dem hvordan de skal stille seg kritisk til svarene som genereres. Vi må også ha klare retningslinjer for hvorvidt det å benytte dette hjelpemiddelet er å regne som fusk eller ikke. Her kommer akademisk redelighet inn. Det er ikke galt å bruke verktøyet for å skaffe seg informasjon innen et tema, men det er ikke redelig å kopiere direkte fra en slik datagenerert tekst, på samme måte som det ikke er redelig å kopiere fra andres tekster uten å oppgi kilden eller å få andre til å skrive en oppgave for seg. Enn så lenge kan ikke ChatGPT skrive en tekst med kildehenvisninger, men det er trolig bare et spørsmål om tid før dette er tilgjengelig også.

ChatGTP og tilsvarende verktøy vil på sikt trolig medføre at vi må justere hvordan vi gjennomfører vurdering og eksaminering av studentene våre, men dette kommer vi til å diskutere nøye i studieledelsen i tiden fremover.

– Marit Øylo, visedekan for utdanning

Utlysning av insentivmidler for utdanning 2023

Universitetet i Bergen lyser for 2023 ut til sammen 1,25 millioner kroner i insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med ordningen er å fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger og/eller som bidrar til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2023 er:

 • Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i studieprogrammene.
 • Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner.
 • Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og undervisning, spesielt for bachelorstudenter.
 • Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med arbeidslivet.

Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema.pdf

Retninglinjer.pdf

Du må sende søknaden til fakultetet innen fredag 10. mars. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Vennlig hilsen
Ørjan Leren, seksjonssjef

Martha Houen Dahle, seniorrådgiver

Illustrasjon: ØBB / Dall-e 2

Seminarserie hos Senter for ernæring, torsdag 9. mars

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Advanced methods to delineate complex microbial communities towards clinical application

Foreleser: Dr Alfonso Benítez-Páez, biolog og biokjemiker, the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spaina

Moderatorer: Gülen Arslan Lied og Birgitte Berentsen

Tid: Torsdag 9. mars 2023 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 4, BB-bygget

The cost-effective massive and parallel sequencing methods based on bacterial 16S rRNA gene amplicons have been crucial in uncovering the enormous diversity of microorganisms inhabiting the human body. They have been applied for years in hundreds of human cohorts to seek associations between microbiota and health states. Despite the broad application, these methods reached their full flourish years ago. Nowadays, they cannot describe the species present in complex microbial communities associated with human samples in a detailed manner. Consequently, it is necessary to implement a new generation of molecular methods and data analysis to fill the gap in establishing specific associations between species and disease conditions, reducing the ambiguity and uncertainty of such predicted links.

We present a novel, cost-effective molecular method to discriminate species and strain level variation in human-associated microbial communities. The rigorous control of significant covariates recognized to impact the human microbiota is imperative to ascertain the biomarkers pursuit for clinical application accurately.

Dr Alfonso Benítez-Páez is a biologist and biochemist with a PhD in Molecular Biology from the University Autonomous of Madrid. He is the Principal Investigator of the Host-Microbe Interactions in Metabolic Health laboratory at the Principe Felipe Research Center in Valencia, Spain. Appointed Tenure Scientist for the Spanish National Research Council. His investigation is based on establishing interactions among diet, human microbiota and health and disease states. He has multidisciplinary expertise in microbiology, molecular biology, computational biology, and data analysis. Currently, he is part of the Editorial Boards of Frontiers in Nutrition, Frontiers in microbiology, and Microbiome journal.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Fra ChatGPT om ChatGPT

Som en mer eller mindre ansvarlig nett-avis, ba K1-nytt om en kommentar fra roboten ChatGPT om synet på ChatGPT i akademia. Her er svaret  vi fikk:

I akademia kan Chat GPT være et verdifullt verktøy for forskere og studenter. Det kan hjelpe med oppgaver som litteraturgjennomganger, dataanalyse og til og med skriving av forskningsartikler. Chat GPT kan raskt generere sammendrag av forskningsartikler, identifisere trender i store datasett og til og med hjelpe med å utarbeide deler av en artikkel.

Journalist intervjuer-en robot. Roboten har bart. Over-skulderen-perspektiv
Illustrasjon: ØBB/Dall-E

Imidlertid er det også bekymringer rundt bruk av Chat GPT i akademiske sammenhenger. En bekymring er potensialet for plagiering, da den genererte teksten kan være for lik eksisterende arbeid. I tillegg kan det være etiske bekymringer rundt bruken av Chat GPT i forskning, spesielt innen områder som informert samtykke og personvern.

En annen potensiell ulempe er mangelen på gjennomsiktighet rundt hvordan Chat GPT genererer tekst. Det kan være vanskelig å forstå hvordan modellen kom frem til en bestemt konklusjon eller genererte et visst svar. Denne mangelen på gjennomsiktighet kan gjøre det utfordrende for forskere å fullt ut forstå og kritisere output fra Chat GPT.

Totalt sett kan Chat GPT være et nyttig verktøy i akademia, men det er viktig å vurdere potensielle ulemper og sørge for at det brukes etisk og transparent. Chat GPT kan være en nyttig assistent i akademia, men det er viktig å holde et våkent øye på det – til syvende og sist vil vi ikke at det skal bli for smart for sitt eget beste!

Kjære alle

Det er søkelys på økonomien ved UiB for tiden og det er merkbart at det er strammet inn på tildelingene til fakultetet og til instituttene.

Portrett av Jorunn
Jorunn Skei, administrasjonssjef. Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Som en konsekvens har K1 i 2022 jobbet mye for å øke inntektene og redusere kostnadene. Det har gitt et forbedret resultat for 2022, som inklusive overføringer, er hele 2,3 mill bedre enn budsjettet. Takk til alle som på ulike vis har bidratt til dette gode resultatet!

Vi har fortsatt et stramt budsjett og det blir stilt høye krav for budsjettåret 2023. Økte energikostnader og generelt høy inflasjon påvirker også instituttøkonomien. Vi er helt avhengig av at alle fortsatt jobber videre med å øke inntektene. Med så mange dyktige, engasjerte og hardt arbeidene kollegaer skal dette gå fint.

I 2022 hadde K1 totalt 58,8 mill i ekstern finansiering. Det er bra, og viktig med tanke på den sviktende/reduserte bevilgningsøkonomien. Eksternfinansierte prosjekter blir svært viktig fremover også og vi skal bidra med god administrativ støtte.

Portrett av Beate
Beate Marholm Hansen,
økonomikoordinator. Foto/ill.: Matthias Bernes Wergeland

Denne uken var det frist for NFR-søknader og stor takk til alle som har søkt. Takk også til dere som holder på med søknader for fremtidige eksternfinansierte prosjekter. Vi krysser fingrene for tilslag!

Vi skal derimot ikke la stram økonomi prege hele arbeidshverdagen vår. Det gir naturligvis noen

begrensninger, men vi får til veldig mye bra med de midlene vi faktisk har.

Riktig god helg!

Beste hilsen

Beate, økonomikoordinator

Jorunn, adm.sjef

Invitasjon til Bærekraftskonferansen i Bergen – Invitation to SDG Conference Bergen

Den årlige nasjonale bærekraftskonferansen SDG Conference Bergen — står for døren 8.-10. februar. Den er digital, gratis og åpen for alle!

Som vanlig sparkes konferansen i gang med Day Zero med et rikt utvalg seminarer og workshops, organisert av forskere, studenter og organisasjoner med forskjellige tilnærminger til bærekraft.  

 

Mange av arrangementene på Day Zero kan være relevante for studentene. Med over 30 arrangementer er det mye å velge mellom, og temaene spenner vidt. Ta en titt på arrangementslisten

Day Zero inviterer til et fysisk arrangement på Kvarteret kl. 19:00. Rektorene ved NMBU, NTNU, UiO og UiT kommer til Bergen for en god roast om bærekraft ved sine universitet, servert av Norsk studentorganisasjon i samarbeid med Studentparlamentet ved UiB.  

I fjor samlet konferansen over 1800 deltagere fra hele verden. Jeg håper du vil bruke anledningen til å få innsikt i noe av det som rører seg i forsker- og studentmiljøene, og at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår. 

Med vennlig hilsen, 

Rektor Margareth Hagen


We are approaching the annual national SDG Conference Bergen, hosted by UiB on 8-10 February. The conference is digital, free and open to everyone!

The conference kicks off with Day Zero, a day full of seminars and workshops organised by researchers, students and organisations with different approaches to sustainability.

Many of the events on Day Zero may be relevant to your students. With over 30 events, there is plenty to choose from, and the themes range widely. Take a look at the programme

Day Zero invites to a physical event at Kvarteret at 7pm! The rectors of NMBU, NTNU, UiB, UiO and UiT all come to Bergen for a proper roast on sustainability at their respective universities. The roast will be served by the National Union of Students in Norway, in co-operation with the student parliament at UiB.

Last year, the conference brought together over 1,800 participants from all over the world. I really hope you will use this opportunity to learn more about what is stirring in the research and student communities, and that you will benefit from the conference.

With best regards, Rector Margareth Hagen

Frokostseminar

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar.

Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret vedtok på styremøte, 2.februar,  UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
 • betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
 • betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø
Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
 • Førsteamanuensis Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU
 • Assisterende universitetsdirektør, UiB Tore Tungodden
 • Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
  Ingve Bergheim.

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her.

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.

Illustrasjon av et lunsjseminar
Illustrasjon: ØBB /Dall-E
Posted in HMS

Velferdstilbud: Nybegynnerkurs i orientering

Vestland bedriftsidrettskrets arrangerer gratis nybegynnerkurs i orientering 29. og 30. mars (Nybegynnerkurs 29. og 30. mars | o-bergen.no – bedriftsorientering i vestland).

Bilde av en forvirret orienteringsløper
Lei av å være hen her? Meld deg på, da vel! Foto/ill.: ØBB/Dall-E

Påmelding, innen 22.mars: Fyll ut følgende Google-skjema: https://forms.gle/rRDgnV1qgXmB4pRK7

Ved spørsmål ta kontakt med UBILS o-gruppe (https://ubil.w.uib.no/2018/02/01/orientering/).

Med sportslig hilsen,

UBIL

Utlysning av nasjonale ressurser til forskere med behov for mye regnekapasitet og stordatatjenester

Sigma2 har et samarbeid med de fire BOTT-universitetene UiB, UiO, UiT og NTNU om å drifte de nasjonale tjenestene innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelig data (også sensitive data).

To ganger i året lyser de ut ressurser til forskere som trenger svært mye regnekapasitet og / eller datalagringstjenester for stordata (også sensitive data). Neste frist er fredag 3. februar.

Alle detaljer om utlysningen finnes her: https://www.sigma2.no/call-e-infrastructure-resources-20231

Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til contact@sigma2.no.

Bergen Research Summer School 2023

Global challenges affect us all. Shaped by some of Bergen’s best research groups, Bergen Summer Research School tackles some of the most pressing challenges facing the world. BSRS is a joint venture under the leadership of the University of Bergen with NHH Norwegian School of Economics, Western Norway University of Applied Sciences, Chr. Michelsen Institute and NORCE.

BSRR have many coruses, and the application dealine is right around the corner, 1st February.

All courses are developing nicely and can be recommend them for our PhDs near and far:

Deadline for registration to the spring term CCBIO courses just around the corner

Notice that the following CCBIO courses has deadline February 1 for registration in Studentweb/Søknadsweb for those who wish to be credited with the ECTS/study points:

CCBIO907, course in cancer-related vascular biology 2023

A unique course: Meet and learn from Harvard researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, in addition to local experts. Confirmed lecturers are Bruce Zetter, Diane R. Bielenberg, Michael S. Rogers, Steven Swendeman, Randolph Watnick, Ed Smith, and Dipak Panigrahy. Lectures on a wide variety of topics, including: Introduction to cancer and angiogenesis, history of angiogenesis research, tumor biology with a focus on tumor initiation and tumor metastasis, basic physiology of blood and lymphatic vessels, lymphatic vessel development and remodeling, tumor microenvironment including angiocrine signaling, molecular signaling in vascular biology: tyrosine kinases and GPCRs, tumor perfusion, measuring angiogenesis and vessel function, bridging the gap between science and medicine by disease-focused research, inflammation, axon guidance factors and nerve invasion, immune-angiogenic interaction, anti-angiogenic treatment in clinical practice. In addition you will have the opportunity to attend two seminars: ‘Metastasis without a tumor’ by Michael S. Rogers, and ‘Learning from tumor to treat stroke’ by Ed Smith.

You will also have the unique opportunity to learn essential extra-curricular skills from the Harvard faculty. Diane Bielenberg ‘How to Craft Your Science Pitch, and Dipak Panigraphy will lead a session on the importance of mentoring in science-how to be a good mentor and mentee and how to make sure that expectations are met. You will also learn about the Fundamentals of Proposal Writing by Randolph Watnick. You will also get to participate on ‘proposal workshopping’ with the Harvard faculty.

When: March 20–31, 2023.

Where: Auditorium at the campus Haukeland University Hospital, Bergen. In person attendance.

Program: See preliminary program here.

ECTS: This is a 6 ECTS course at the University of Bergen

Registration, 3 links: With ECTS, already UiB student: Students who are already registered at the UiB and need the ECTS, register for this course at StudentWeb. With ECTS, not a UiB student: If you need the ECTS, you need to register as a guest student in Søknadsweb at the University of Bergen (UiB). Deadline for this is February 1, 2023. No ECTS: Use this separate registration link if you are only interested in the lectures and want to hop in and out as you please (will not get ECTS, and no need to join the group assignments or the exam).

More info: on this page


CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar 2023

We are repeating the success from earlier years, a seminar in Scientific Writing May 22-23, 2023, in the CCBIO/Harvard INTPART collaboration. Learn how to:

 • Organize ideas, results and messages in a scientific paper
 • Improve titles and abstracts
 • Present a clear problem statement
 • Use punctuation, grammar and numbering in a text
 • Write an informative and convincing cover letter

The course will also present and discuss what is good research communication. Lecturers are Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing with many years of experience as assistant editor of APMIS (Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica), and

Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School.

When: May 22–23, 2023.

Where: Auditorium at the campus Haukeland University Hospital, Bergen. In person attendance.

Program:  Not yet available, but similar to last year’s program.

ECTS: This is a 2 ECTS course at the University of Bergen

Registration, 3 links: With ECTS, already UiB student: Students who are already registered at the UiB and need the ECTS, register for this course at StudentWeb. With ECTS, not a UiB student: If you need the ECTS, you need to register as a guest student in Søknadsweb at the University of Bergen (UiB). Deadline for this is February 1, 2023. No ECTS: Use this separate registration link if you are only interested in the lectures and want to hop in and out as you please (will not get ECTS, and no need to join the group assignments or the exam).

More info: on this page


The Junior Scientist Symposia, the seminars and the annual symposium

CCBIO901, the CCBIO Junior Scientist Symposia and CCBIO902, the CCBIO seminars and symposium, are also ECTS providing when registered for and participating as a student. Make sure you register for the subjects in Studentweb before the deadline February 1st.

We are happy to invite you to the CCBIO Junior Scientist Symposium

This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists. We anticipate lively and interesting discussion also this time. We are looking forward to the keynote lecture by CCBIO researcher Harsh Dongre,who will talk about how to make the jump of academic independence and establish your own research group.

The program spans several exiting topics including small molecule drug discovery in prostate cancer, PDX models as preclinical tools for investigating myelodysplastic syndromes (MDS), mitochondrial trafficking in the tumor microenvironment and the role of CEL in pancreatic disease. Join us for a perfect occasion for professional input and networking!

Please register within January 30th at 11.00 if you want the FREE LUNCH which is included. If you don’t need the lunch, you can also register later.

 • When: Thursday February 2, 2023, 09:00-13:00
 • Where: Auditorium B301, Sentralblokka, Haukeland University Hospital, 3rd floor.
 • Who: Mostly intended for PhD students and other young researchers, but open for all, and senior scientists are very welcome.
 • Registration: Use this link (also even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.) There is no charge.
 • General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.
 • ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium.
Program

09.00-09.15: Introduction  

09.15-10.00: “My insights on making the jump: transitioning to academic independence?” Keynote lecture by Harsh Dongre

10.00-10.20: Coffee break  

10.20-10.45: “Drug discovery of small molecules against prostate cancer” by Yaping Hua

10.45-11.10: “Patient-derived xenograft (PDX) models as preclinical tool for investigation of myelodysplastic syndromes (MDS)” by Angela Sofia Geros Mesquita

11.10-12:00 Lunch (free of charge, register within January 30 at 11.00)  

12:00-12:25: “Mitochondria transfer from the microenvironment promotes oxidative metabolism and invasion of glioblastoma” by Shannon Moreino

12.25-12:50: “The role of CEL in pancreatic disease“ by Ranveig Seim Brekke

12:50-13:00: Concluding remarks 


Any questions can be addressed to chairs Mari or Vladan 

Ny lagrings- og delingstjeneste for læringsressurser. DLR

DLR er en nettbasert, nasjonal og ikke-kommersiell tjeneste utviklet hos SIKT (UH-sektorens tjenesteleverandør), og muliggjør skylagring og deling av digitale læringsressurser.

En kort introduksjonsvideo finnes her

Tjenesten er gratis og frivillig å bruke, og skal bidra til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, både innad på UiB og nasjonalt. DLR er særlig utviklet med tanke på den enkelte undervisers opphavsrett til eget arbeide, og den enkelte står fritt til å selv fastsette delingsgrad og rettighetsbeskyttelse ved opplasting av materiale til tjenesten.

Lenke til tjenesten: https://dlr.unit.no/

DLR har integrasjon mot Mitt UiB og videosystemet Kaltura.

Brukerveiledninger finnes i Mitt UiB. Ved behov for brukerstøtte, spørsmål eller ønsker – ta kontakt i UiBhjelp eller direkte med systemeier Gry Ane Vikanes Lavik ved Universitetsbiblioteket.

Endring for Eduroam trådløst nett i Helse Bergen-bygg / Change for Eduroam wireless network in Helse Bergen areas

Hittil har brukere med UiB-konto som bruker Eduroam i Helse Bergen sine bygg fått en adresse tilhørende UiB’s nettverk, og har dermed kunnet bruke UiBs tjenester og nett-ressurser uten videre.

Helse Vest IKT faser nå ut denne løsningen med virkning fra 11.1.2023.

Konsekvens: UiB-brukere (ansatte og studenter) må etter dette bruke VPN for å få tilgang til UiB-ressurser. Eduroam-forbindelse hos Helse Bergen vil «kun» gi internett på lik linje med et privat hjemmenettverk.

– IT-avdelingen


Until now, users with a UiB account using Eduroam in Helse Bergen’s buildings, have been allocated an address belonging to UiB’s network, and have thus been able to use UiB’s services and online resources immediately.

Helse Vest IKT will be changing their network structure with effect from 11. January 2023.

After this, UiB users (employees and students) will have to use VPN to access UiB resources from these networks. Eduroam connection at Helse Bergen will «only» provide internet in the same way as a home network.

Regards,
The IT division

Small Animal MRI Course

MIC is happy to announce a basic course in magnetic resonance imaging (MRI) of small animals, with the aim of giving the participants knowledge on the principles, the theory and practical use of MRI.

The theoretical part of the course will cover multimodal imaging and the theoretical aspects of MRI. The participants will get hands-on practical training on the instruments in the practical part and learn about basic image analysis of MR images.After the course, the participants should be able to understand how to plan and perform MRI experiments on small animals.

When: March 16th – 17th, 2023
Where: The Dept. of Biomedicine and the Animal Facilities
Price: NOK 2000,- (incl. course material)
Registration form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3868405
Reg. deadline: March 6th, 2023
More info: www.uib.no/rg/mic

Verneombud 2023-2024

Nytt år, nye muligheter, sies det. ‘

Nå er våren snart på plass, og vi får noen nye verneombud på K1. Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De har også har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. Verneombudene for perioden 2023-2024 er som følger:

Kontoraktivitet
Hoved: Mareike Mannigel (ny)
Vara: Siri Sagen Trosvik

Laboratorieaktivitet
Hoved: Solrun Steine
Vara: Unni Larsen

Dyreavdelingen
Hoved: Beate Kluge (ny)
Vara: Helen Eikeseth Otterå

Kollegaene ved K1 takker både gamle og nye verneombud for at tar på seg dette viktige vervet!