Kan hiv-medisin hjelpe mot MS?

Professor Øivind Torkildsen ved K1/HUS, og hans kollegaer, er i disse dager i gang med en studie som skal undersøke om behandling med hiv-medisin kan ha en effekt på sypmtomer hos MS-pasienter. Tidligere erfaring med behandling av en MS-pasient med hiv satte Torkildsen på sporet av en slik mulig sammenheng, og har nå har resultert i en spennende klinisk studie ved sykehuset.

Ingrid Hagerup ved Det medisinske fakultet har skrevet en sak om studien, som denne uken ble publisert på forskning.no

Les hele saken her: Kan hiv-medisin hjelpe mot MS.

Felleslunsj for vitenskapelig ansatte 28.02.

Foto av smilende kollegar som spiser lunsj sammen
Foto/ill.: Colorbox

Bli kjent med kollegaene dine! Fakultetsledelsen inviterer alle vitenskapelig ansatte, fra ph.d.-kandidater til professorer, til felles lunsj onsdag 28.02, kl. 11:30 i EITRI. Hensikten er rett og slett å møtes på tvers av fagmiljøer og institutter slik at vi blir bedre kjent med hverandre. Enkel lunsj serveres. Påmelding er ikke nødvendig.

I vår vil det bli arrangert felleslunsjer 03.04, 08.05, 12.06, kl. 11:30 i EITRI.

Velkommen!
Hilsen dekanatet

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Ny søknadsperiode for velferdshyttene sommeren 2024

Sammenstilling av foto av UiB sine fire velferdshytter

Foto/ill: Velferdsutvalget, UiB

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for sommeren 2024, i perioden 30.juni til 18.august.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden. For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling. Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon. Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under

Mitt ansattforholdVelferdVelferdshytter.

Søknadsfristen er 17.03.24.
Trekningsdato er 20.03.24.
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Spørsmål vedr hyttene kan rettes til Eiendomsavdelingen via UiB hjelp.

Lykke til! 😊


New application period for the cabins – the summer of 2024

You can now apply for the desired period at the welfare cabins for the summer of 2024, in the period June 30 to August 18.

When applying for a cabin, one must prioritize both the desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, you must either confirm or cancel the rental period. In order to cancel your booking, you must follow the link provided in the confirmation email and then register your cancellation. It is not enough to simply refrain from confirming your booking. Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days before the start of the rental period to avoid cancellation fee.

You must use the electronic cabin system (https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB username and password. When applying for the first time, you must enter some information. All applications must be registered in the electronic cabin system to enter the draw. The application form and information about the cabins can also be found on the employee pages below

Employment conditions – Welfare – Cabin hire

The application deadline is March 17.
Draw: March 20.
The winners will get information by email.

Questions about the cabins can be directed to The Estate and Facilities Management division via UiBhelp.

Good luck! 😊

Har du utfordringer med utstyr eller teknologi?

Foto/ill: colourbox.com

Det kan være egne forskrifter som skal følges i håndteringen av laboratorie- og elektromedisinsk utstyr og teknologi. Vi kan bidra med å sikre at bruker/institusjon får teknologi eller utstyr etter sitt behov og at utstyret tilfredsstiller kravene etter forskrifter og lover.

Vi kan også være rådgiver ved tekniske innovasjoner samt anskaffelser av nytt utstyr. Er det noe utstyr som ikke er kjent eller som bør fjernes av ulike årsaker ta gjerne kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg.

E-post: HMSutstyr@uib.no

Hei alle sammen

Tusen takk for godt oppmøte på Instituttets dag 1. februar. Vi hadde flotte faglige innlegg som viser den store bredden vi har på instituttet. Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis ved BI, hadde et engasjerende foredrag om prososial motivasjon og kultur for samarbeid. Det er viktig å opprettholde en god kultur på K1 som ikke er preget av «pay-it-back»-, men av «pay-it-forward»-kultur.

Den 31. januar ble K1 sin selvevaluering sendt til Norges forskningsråd. I tillegg til instituttets overordnede selvevaluering, deltok følgende større forskningsgrupper med egen selvevaluering: CCBIO, Ernæring, Nefrologi, MS og Parkinson. I prosessen videre skal disse fire forskningsgruppene evalueres i ekspertpaneler som inndeles etter fag på tvers av sektorer. K1 skal evalueres som administrativ enhet av komite som er sektorspesifikk. Videre skal all medisinsk forskning vurderes på nasjonalt nivå. Som ledd i dette arbeidet skal K1 oppdatere sine nettsider for forskning. Jeg vil holde dere oppdatert på fremdriften i denne evalueringen.

Per Bakke har satt i gang et prosjekt ved Fakultetet: Sunn økonomi. Bakgrunnen er at fakultetet styrer mot akkumulerende underskudd. Dette ble det også kort redegjort for på Instituttets dag. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på fakultetets samlede utgifter og inntekter. Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra alle våre fem institutter, samt fra fakultetet, og prosjektgruppen skal ledes av meg. Jeg tenker at i dette arbeidet skal også fakultetet gjennomgås som vårt 6. institutt, samt at vi ser på muligheter for forbedring av arbeidsprosesser og rutiner. Vi planlegger å lage en nettside og en postkasseløsning for ideer, men kom gjerne med direkte innspill til meg.

Ønsker dere alle en riktig god helg 😊

Christian

E-læringskurs: Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger:

https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ.

Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.

Digital illustrasjon av to forskere som gjennomfører et labforsøk

Foto/ill.: KUH / DALL-E

MRCRMs seminarserie – 20. februar 2024

Lurer du på hva som skal til for å få tilvirkertillatelse til å produsere avanserte terapier som gen-, celle- eller vevsterapi?

Velkommen til årets første MRCRM-seminar den 20. februar, hvor nøkkelpersonell fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved Helse Bergen HF presenterer renromslaboratoriet “Ex vivo fasiliteten” ved Helse Bergen HF. Dykk inn i prosessen, oppnådde milepæler og de siste trinnene som trengs for å sikre en tilvirkertillatelse for avanserte terapimedisiner (ATMPs).

Nyt ny innsikt over kaffe, te og kjeks med kollegaer i Aud. 4 på BBB denne tirsdag ettermiddagen. Seminaret er gratis og åpent for alle!

Tittel: Hvordan oppnå tilvirkertillatelse i henhold til gjeldende forskrifter for god produksjonspraksis (GMP).
Foredragsholdere: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield og Petra Vogelsang, fra seksjon for cellebaserte medisinske produkter (CMP) ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).
Tid: 20. februar 2024, 14:30-15:30
Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Mer info: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)


What does it take to obtain a manufacturing license for producing advanced therapies such as gene therapy, cell therapy and tissue engineering products?

Welcome to this year’s first MRCRM seminar, where the key personnel from the Section for Cell-based Medicinal Products (CMP) at Helse Bergen HF will present the Ex vivo clean room facility at Helse Bergen HF. Delve into the process, milestones achieved, and the final steps needed to secure a manufacturing license for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs).

Enjoy the insights over coffee, tea and cookies with your peers in Aud. 4 at BBB this Tuesday afternoon. The seminar is free and open to all.

Title:  How to obtain a manufacturing license according to current good manufacturing practice (GMP) regulations.
Speakers: Elin Strand, Kimberley J. Hatfield and Petra Vogelsang
Time: February 20, 2024, from 14:30-15:30
Where:  BBB, Auditorium 4

More information: MRCRM Seminar Series – February 2024 – Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Logo for MRCM - Mohn Research Center for Regenerative Medicine

MRCRM’s 2nd International Meeting on Regenerative Medicine – 15.-16. April

Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) ønsker alle interesserte velkommen til 1.5-dags konferanse i regenerativ medisin på Grand Hotel Terminus, 15. og 16. april, 2024.

Det vitenskapelige programmet består av anerkjente foredragsholdere som presenterer det siste innen regenerativ medisin og stamcelleforskning, inkludert utvikling av avanserte terapier til resultater og erfaringer fra kliniske studier. Vi inviterer også master- og PhD-studenter til å presentere forskningen sin under Lightning Talk Session (se lenken under for mer informasjon). Når det vitenskapelige programmet er over på dag 1, inviterer vi til deilig minglemiddag på hotellet.

Dato og tid: 15. april kl. 12.00 – 19.00, 16. april 09.00 – 16.00
Sted: Grand Hotel Terminus
Påmeldingsfrist: 22. mars

Besøk konferansesiden for program og påmelding! 

Vel møtt!


Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) invites you to join our 2nd International Meeting on Regenerative Medicine at Grand Hotel Terminus on April 15th and 16th, 2024.

The scientific program features renowned speakers presenting the latest advancements in regenerative medicine, including the development of advanced therapies and insights from clinical studies. We also invite master’s and PhD students to showcase their research during the Lightning Talk Session (see the link below for more information). Following the conclusion of the scientific program on day 1, we extend an invitation to a delightful networking dinner at the hotel.

Date and time: April 15, 12.00 – 19.00, April 16, 09.00 – 16.00
Venue: Grand Hotel Terminus
Registration deadline: March 22

Visit the conference website for the program and registration details!

We look forward to seeing you there!

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Følgende er aktuelt for ansatte i postdoktor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger som kan søke om deltagelse i programmet.

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.

Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni 2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Les mer om søknadsprosessen i brevet fra Det medisinske fakultet.

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

Veikart for forskningsinfrastruktur

Det medisinske fakultet har høsten 2023 jobbet med å utarbeide eget veikart for forskningsinfrastruktur.

Dokumentet kan i sin helhet nå leses på disse sidene: Veikart for forskningsinfrastruktur


The Faculty of Medicine has in the fall 2023 been working on drafting a roadmap for research infrastructure.

The document can now be read at these pages: Roadmap for research infrastructure.

Stilisert illustrasjon av kretser og ledninger

Foto/ill.: KUH / DALL-E

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

UiBdoc Newsletter February

Dear all

The spring semester started, and we want to share some news with you.

Social events happening in February:

 1. February 8-11th will be happening the Bergen Ser Festival 2024 at Bergen Kino (Bergen Ser 2024 (bergenkino.no))
 2. Thursday 15th payday drinks at Salong bar from 19.30 with NHHdoc!
 3. Gathering at Nordnes sjøbad for some relaxing time on Thursday 22nd.

Uibdoc will cover the expenses for the entrance fee, please sign up here: https://forms.gle/31C7WB245ddfR7Dw9

We are planning two main events for the semester, one outdoor activity in March (week 12) and a spring welcome party in April, so please keep tuned for the coming newsletters for more information.

In March (7-10th) Bergen BIFF will host the festival for Cine Latino 2024 (Cine Latino 2024 (biff.no)).

Also, remember that the Pint of Science will happen between May 13th and 15th.

Other relevant academic information:

 1. Next week (Feb 13th, 9h) will be a public discussion of the new proposal for organizing academic positions that The Ministry sent out. This event will be held in Norwegian. If you want to give us some input on ideas we can bring to the meeting, please read the following document https://hkdir.no/dokumenter/les-dokumentet/forslag-til-forskrift-om-undervisnings-og-forskningsstillinger-og-rekrutteringsstillinger and send us your thoughts by email.
 2. Take the step – Career fair Grieghallen 2024, Tuesday, February 13th from 14.30 to 18h.

Info and registration here: Ta Steget – Karrieremesse Grieghallen 2024 – 13.02.2024 | Framtidsfylket | Kjøp billetter | Hoopla

 1. For the ones interested, remember that we are at the time when we can nominate candidates to the University Board within March 1, at 12 p.m.
 2. Take a look at the courses and events organized by UiB Ferd here: February 2024 (cloud.microsoft)
 3. Take a look at the courses and events organized by Euraxess here: Newsletter – February 2024.pdf (uib.no)

If you know any new PhD candidate in your department who would like to receive our newsletter, please forward this email to that person or contact us to be added to the mailing list.

Best regards,
UiBdoc board

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Karine Eid

Hovedveileder: professor Marte-Helene Bjørk

Medveiledere: professor emeritus Nils Erik Gilhus og professor Øivind Torkildsen

Prøveforelesning: Fredag 23. februar 2024 kl. 10.15
Sted: Auditorium Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Oppgitt emne: «The role of sex/gender in multiple sclerosis: etiology, course and clinical implications»

Disputas: Fredag 23. februar 2024 kl. 12.15
Sted: Auditorium Glasblokkene, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: «Multiple adversity: Childhood abuse, adult abuse, and perinatal depression in women with multiple sclerosis»

1. opponent: professor Maura Pugliatti, Università degli Studi di Ferrara, Italia
2. opponent: professor Jan Hillert, Karolinska Institutet, Sverige
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Anne Halmøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Halvor Næss

Åpent for alle interesserte

 


Foto/ill.: Marit O. Øvregård

Har du spørsmål om ph.d.-utdanningen ved K1?

Da kan du ta kontakt med ph.d.-koordinator Kjetil Utvik Harkestad som har kontorplass i 7. eatsje på Lab-bygget.

 

Do you have questions regarding the PhD education at K1?

Please contact the PhD coordinator at the department, Kjetil Utvik Harkestad.

Kjære alle sammen

Det nærmer seg veldig Instituttets dag, som er 1. februar, og jeg håper flest mulig har anledning til å delta. Dette er en fin måte å bli kjent med våre kolleger, og programmet finner dere her:
Program for instituttets dag.

Gode kolleger er viktig, og i K1-administrasjonen legges det til rette for at alle får best mulig trivsel på arbeidsplassen. Vi har mange flinke kolleger som er etterspurte og som får nye muligheter. Dette gjelder også hos oss og nå i K1-administrasjonen.

Kjetil Harkestad fått ny jobb ved Økonomiavdelingen sentralt ved UiB, og han starter der 1. april. Som dere vet har Kjetil gjort og gjør en fantastisk jobb, ikke minst for alle våre ph.d.-kandidater fra «onboardning», oppfølging med midtveisevaluering og til gjennomføring av disputas, sist også på en lørdag.

Så er det administrasjonssjef Jorunn Skei, som skal begynne ved Høgskulen på Vestlandet med oppstart 1. mai. Jorunn har vært ved instituttet vårt i 14 år og den som best av alle kjenner hele K1-familien. Jorunn er som dere vet selve navet i K1-hjulet. Hun har vært og er en fantastisk tilrettelegger for at alle skal få best mulig trivsel på jobb og gode arbeidsforhold. Vi ønske selvfølgelig både Kjetil og Jorunn alt godt på veien videre, men vi får heldigvis beholde begge to noen måneder til.

Dette betyr at stillingene til Kjetil og Jorunn lyses ut. Jeg håper vi får riktig gode søkere og helst at vi får til en «overlapp» slik at skiftet i K1 administrasjonen blir best mulig. Men med skifte av personer i to så sentrale stillinger i administrasjonen, vil det realistisk sett bli noe lavere sørvis i en periode.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

Hilsen Christian

CCBIO903 – Course in cancer research: ethical, economical and social aspects

Dear all

A kind reminder to all PhD candidates, other students and their supervisors of the deadline February 1 in StudentWeb for the unique and important 5 ECTS course CCBIO903 – Cancer research: Ethical, economic and social aspects, that takes place in Bergen April 8-12 + June 3-6, 2024.

This course focuses on ethical, economical, and societal aspects of cancer and cancer research and aims to equip cancer researchers with tools for reflecting on the limits, challenges, and opportunities of their own research, as well as provide an understanding of the outside-the-lab context, with discussions on the broader ethical, social, economic and political implications of their research.  Such knowledge is not only important on a personal level as a researcher, but also in funding proposals to be able to clarify any ethical issues related to the implementation of projects and be better equipped to provide an explanation of how such issues will be dealt with.

This course gives the opportunity to PhD candidates within cancer research to discuss uncertainties and dilemmas, and to anchor their research in its broader context. The course will focus on difficult questions such as:

 • What is considered as a ‘good biomarker’, and according to who?
 • How can we navigate risks, uncertainties and even ignorance, in processes of research design and clinical decision-making processes?
 • In an era of big data, what are the promises and limits of using real-world data in Health Technology Assessments?
 • How can we enrich the discussions of cancer as a biologically measured disease, with cancer as an illness, an experience owned by the patient?
 • And finally, what does it do to our practices of producing knowledge, caring for patients, and prioritizing cancer, to be guided by a vision of precision oncology?

Course code/name: CCBIO903, Cancer Research – Ethical, Economic and Social Aspects
Dates: Course week 1: April 8-12, 2024, and course week 2: June 3-6, 2024.
Place (on-site participation only, no streaming): campus Haukeland University Hospital
Responsible: Roger Strand and Anne Blanchard are academic responsible for the course. Jiyeon Kang will be bringing in the perspectives from health economics.
ECTS/who: The course provides 5 ECTS and is open to PhD candidates at the University of Bergen and elsewhere, also in the other Nordic countries. Students at the Medical Student Research Programme at the UiB are also welcome.
More info: on this page

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1