Utlysning av Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30. septemer 2021: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

colourbox.com

To unike muligheter å påvirke arbeidsplassene våre

1. Arbeidsmiljøundersøkelsen er nå lansert og alle fikk e-post om dette mandag 8. mars. K1 har ved siste sjekk kun 12% deltakelse. Innspurten begynner neste uke og jeg oppfordrer alle til å besvare denne. Det kommer en purring fra fakultetet over helgen.

2. Rektorvalget gjennomføres neste uke https://www.uib.no/ledelsen/140654/valg-av-rektor-og-medlemmer-til-universitetsstyret-v%C3%A5ren-2021.
Jeg vil oppfordre dere alle til å bruke stemmeretten. Se vedlagte lenker til de to «Rektor-teamene»:
https://www.teamsamdal.no/
https://teamhagen.no/

Beste hilsen
Kjell-Morten

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiB i mars

8. mars vil alle ansatte ved UiB få tilsendt en arbeidsmiljøundersøkelse.

En del av dere svarte på en lignende undersøkelse i 2019 og vi fikk mange tilbakemeldinger om at undersøkelsen var altfor omfattende og tidkrevende. NTNU, som administrerer undersøkelsen nasjonalt, har gjort mange endringer og nå er undersøkelsen en del mindre i omfang.

Vil du vite mer finner du mye informasjon på UiB sine hjemmesider: https://www.uib.no/ark

Vi håper du vil svare på undersøkelsen og bidra til at vi får et enda bedre arbeidsmiljø ved UiB og K1.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef

How to combine performance and health during PhD

The webinar will be held in English by psychologist Per Sjøberg. Per Sjøberg has extensive experience with guidance in high-performance professions, with top athletes and in crisis psychology.

The webinar addresses topics such as:

 • Maintaining motivation in challenging times
 • To work with high demands on performance
 • Stress management strategies

Please note the date for the webinar: 05.03.2021

More information and registration link can be found here.

uib.no / colourbox.com

Ny HMS-koordinator ved K1

May Britt Kalvenes er ny HMS-koordinator ved K1, og den første ved instituttet som offisielt får denne rollen.

Hva er din stilling p.t. og øvrige arbeidsoppgaver?
Jeg er ansatt som senioringeniør ved Gades laboratorium for patologi.

Jeg er tilknyttet CCBIO 50% via Lars A. Akslens forskningsgruppe og jobber der med molekylærbiologiske analyser ved brystkreft. I tillegg er jeg laboratoriekoordinator ved Gades, laboratorieansvarlig (drift) ved vevskulturlaboratoriet og fagbestiller. Jeg er EcoOnline-koordinator ved K1 og medlem av Tilsettingsrådet for tekniske stillinger ved UiB.

Hvor lenge har du vært ansatt ved K1?
Jeg ble ansatt i 1994 på det som den gang var Gades institutt. Nå tilhører patologidelen K1.

Hva innebærer rollen som HMS-koordinator?
HMS-koordinatoren fungerer som ledelsens HMS-representant. Koordinatoren ved K1 skal lede instituttets HMS-utvalg. Koordinatoren skal også være medlem i fakultetets HMS-utvalg og være instituttets kontaktperson overfor fakultetet og UiB i HMS-saker. Koordinatoren skal bidra til at det gjennomføres systematisk HMS-arbeid og at instituttet utarbeider HMS-handlingsplan og gjennomfører tiltak i tråd med arbeidsplanen. I tillegg skal koordinatoren bidra til at ansatte og andre tilknyttet instituttet har tilstrekkelig opplæring innen HMS og at instituttledelsen følger gjeldende lover, forskrifter og sentrale retningslinjer.

Hva tenker du er viktig å fokusere på i HMS-arbeidet ved K1 fremover?
Det blir viktig å fokusere på oppfølgingen etter HMS-runder.

Årets HMS-runde for kontor må muligens gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. For laboratoriene er det mest hensiktsmessig med fysisk gjennomføring og med laboratorieansvarlig tilstede. Jeg deltar på laboratoriedelen av runden sammen med verneombud for lab.

I år skal Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) sendes ut til alle ansatte. Håper alle tar seg tid til å svare på spørsmålene!

ARK-undersøkelsen sendes ut i mars, for mer info se: uib.no/ark

Frokostseminar 16. februar: Mangfold – likestilling – inkludering

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar tirsdag 16. februar på Zoom kl. 08.30-10.00


Mangfold – likestilling – inkludering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Strategien til UiB slår fast at vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø, og at dette skal bygge på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

«Mangfold, likestilling og inkludering» er tema for årets første frokostseminar.

Likestilling, kjønnsbalanse, muligheter og rettferdig fordeling. Vi har invitert viserektor Annelin Eriksen til å innlede om arbeidet med nye handlingsplaner for likestilling mellom kjønnene og for mangfold og inkludering. UiB har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette våren 2021.

Perspektiver fra sosialpsykologi og organisasjonspsykologi er det faglige bakteppet når førsteamanuensis Hege H. Bye, institutt for samfunnspsykologi, vil belyse mangfoldsbegrepet og dilemmaer i mangfoldsarbeid

Gender Act er et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse som nå er satt i gang ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Kristine Breivik, assisterende fakultetsdirektør, vil gi oss ett innblikk i prosjektet, hvorfor og hva de håper å oppnå.

Norsk når du kan, engelsk når du må? Hvilke språklige utfordringer skaper det når flere av våre ansatte blir rekruttert internasjonalt? Førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, vil sette fokus på språk som binder oss sammen, og som skaper utfordringer.

Seminaret arrangeres digitalt tirsdag 16. februar kl. 08.30-10.00 på Zoom, og du melder deg på her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.
Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Velkommen!

Frokostseminar 3. desember: Pandemi på overtid: arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Digitalt frokostseminar torsdag 3. desember på Zoom kl. 08.30-10.00

Pandemi på overtid: arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette søkelys på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien: «Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?». Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer.

Høstsemesteret ble ikke helt slik vi hadde forestilt oss. Pandemien setter fortsatt tydelige rammer for vår arbeidshverdag. Vernetjenesten har fått mange positive tilbakemeldinger på frokostseminaret i september som handlet om koronapandemiens innvirkning på arbeidsliv og arbeidsmiljø. Vi velger derfor å videreføre og utdype dette temaet i årets siste frokostseminar 3. desember.

2020 har vært et annerledes og krevende år der mange har gjort en formidabel innsats i å håndtere en ny arbeidssituasjon med digitalisering, smittevern og veksling mellom arbeidsplass på campus og hjemme. Ikke minst har dette kriseåret vist at medarbeidere og ledere ved UiB er stolte av sin arbeidsplass og lojale mot organisasjonen. Mange tok raskt i bruk nye digitale verktøy for å drive både forskning, undervisning og formidling. Organisasjonen er i tillegg kontinuerlig i endring gjennom omstillings- og evalueringsprosesser samtidig som koronapandemien har gitt andre og nye utfordringer.

Hvordan har 2020 påvirket organisasjonens kultur, verdier og identitet? Har dugnadsånden ført til mer omsorg for kollegaen på nabokontoret, på laboratoriet eller i klinikken? Har arbeidsmiljøet, både det psykososiale og det fysiske, fått seg en koronaknekk? Hvordan takler medarbeidere og ledere dette maratonløpet av endringer og usikkerhet med hjemmekontor, nye møtearenaer, digitale møter og undervisning m.m.?

Vi har invitert dekan ved Det matematisk-naturligvitenskapelige fakultet Helge Dahle til å si litt om hvordan de har håndtert pandemien der: «MatNat i koronaens tid – Når skippertaket aldri tar slutt»

Bente Nilsen Hordvik fra UiB sin Bedriftshelsetjeneste og Heidi Wittrup Djup, daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi, er invitert til å snakke om utfordringer og vanlige reaksjoner i denne tiden, og hva som er viktig å tenke på med hensyn til egenomsorg og kollegastøtte.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 3. desember kl. 08.30-10.00 på Zoom.

Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Velkommen!

Påminnelse om Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000,- – til arbeidsmiljøet.

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: Fullstendige kriterier

colourbox.com

Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

Verneombudsvalg høsten 2020

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

 • Lokale verneombud: Frist 25. september
 • Hovedverneombud: Frist 16. oktober
 • Universitetets hovedverneombud: Frist 30. oktober

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kolleger og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

 • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
 • har et støttende nettverk med faste møter
 • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

uib.no

Frokostseminar 17. september: Ledelse – tillit – medarbeider

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Digitaltfrokostseminar torsdag 17. september kl. 08.30-10.00

Ledelse – tillit – medarbeider
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien «Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?” Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling.

Våren 2020 har gitt nye utfordringer for både ansatte og ledere, og arbeidsmiljøet har fått andre rammer med digitale møteplasser istedet for på campus. Koronapandemien vil påvirke oss også høsten 2020, så derfor setter vi i dette frokostseminaret søkelys på effekter og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av korona. I dette frokostseminaret fokuserer vi på ledelse og medarbeideroppfølging. Vi skal også ha et filosofisk blikk på moralisering i koronaens tid.

På frokostseminaret vil professor og instituttleder Bodil K. Lund ved Institutt for klinisk odontologi snakke om ledelse i krise og kaos. Kristin Kalvik, administrasjonssjef ved Geofysisk institutt vil sette søkelys på medarbeideroppfølging i en uvanlig tid.

Professor i filosofi Espen Gamlund ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier stiller spørsmålet om «Moralisering i koronaens tid?», og HR-direktør Sonja Dyrkorn vil gi betraktninger om ledelse og medarbeideroppfølging i koronatiden.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 17.september kl. 08.30-10.00 på Zoom.
Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8810701

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte i forkant av seminaret.

Arbeidsmiljøprisen ved MED 2020

Er DU opptatt av et godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 15. november 2020: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets første HMS-dag den 10. desember 2020, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Vandrepokal
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: http://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris-forslag%20til%20kriterier.pdf

colourbox.com

Til alle undervisere som skal ha fysisk undervisning høsten 2020!

Først, tusen takk for den enestående innsatsen dere alle la ned i digital undervisning og vurdering i vårsemesteret og i planleggingen av høstsemesteret. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klare for et nytt semester.

Gitt COVID-19 vil undervisningssituasjonen denne høsten bli annerledes enn tidligere år. Det er avgjørende at vi ivaretar godt smittevern for dere som undervisere og for studentene. Alle undervisningslokaler er satt opp for å imøtekomme kravet om 1 meter avstand mellom alle studenter. Utenfor alle undervisningsrom er det tilgjengelig desinfiserende sprit som studentene skal ta på hendene før de går inn i lokalet. Det er også slik sprit tilgjengelig for underviserne ved kateteret.

Nedenfor redegjør vi for tiltak for undervisere og studenter, og vi håper dere vil bidra til å følge opp rammene som er satt for undervisningssituasjonen, slik at vi sikrer smittevern og en trygg universitetshverdag for alle. Alle tiltak er utarbeidet i dialog med bedriftshelsetjenesten.

Smittevern ved bruk av teknisk utstyr i undervisningssituasjoner:

 • Vask med tilgjengelig desinfiserende sprit, både før og etter undervisningsøkten, utplassert utstyr som mikrofon, berøringsskjerm og tastatur som benyttes i undervisningssammenheng. Det ligger en veiledning på hvordan slik vask skal gjennomføres på kateteret i undervisningsrommet.
 • Mikrofon er viktig i lokaler som strømmer undervisning, da tale ofte er det viktigste i opptakene. Hodemikrofoner integrert i anlegg gir best lyd.  Eget utstyr kan derfor dessverre ikke benyttes. Plasser hodemikrofon slik at mikrofonen er under haken. Dette gir best lyd og forebygger dråpesmitte. Bruk av mikrofonen slik i kombinasjon med vaskerutinen er vurdert av bedriftshelsetjenesten til å forebygge smitte.

I undervisningslokalet (bruk PPT-bildet nederst for å gi informasjon til studentene):

 • Passe på god flyt inn og ut av undervisningsrommet. Oppfordre de som kommer først om å sette seg innerst på en rekke. Når alle skal ut, bør de som sitter nærmest døren gå ut først, og så følger rekkene på fortløpende.
 • I lokaler som tar mindre enn 80 personer: Informer om og gi tid til at studentene selv vasker av bordflaten eller overflater foran seg.
 • I lokaler som tar 80 personer eller mer:Tilrettelegg for at studentene er ute av lokalet 10 minutter før ordinær tid for avslutning av undervisningsøkt. Dette for at de som skal rengjøre har tid til nedvask mellom undervisningsøktene.
 • Oppfordre studentene til å registrere seg i Studentweb i de emnene de møter opp på undervisning i. Dette er for å sikre smittesporing dersom det oppstår smitte, slik at UiB kan varsle alle som kan ha vært på de aktuelle undervisningsøktene.
 • Alle undervisningsrom skal være merket med ny antallskapasitet etter korona-standard. Dersom det skulle komme for mange, må de som kom sist inn, dessverre gå. Dersom du skulle ha behov for assistanse, ta kontakt med Securitas på 55588081.

Dette sørger UiB for:

 • Nedvask av undervisningsrom. Alle kontaktflater vaskes én gang for dagen. For store auditorium med mer enn 80 plasser, gjøres dette etter hver undervisningsøkt/arrangement.
 • Smittevernvakter i bygg med undervisning. Ekstrabemanning av Securitasvakter ved store auditorium for å bistå smittevernvaktene.
 • Spritdispensere ved alle innganger, også ved undervisningsrom og i undervisningsrom.
 • Avstandsmerking i gulv og plakater om smittevern i undervisningslokaler. Det skal være synlig veiledning ved kateter for hvordan å rengjøre mikrofon, berøringsskjerm og tastatur.

 Nyttige sider:

Smittevernslide til bruk i undervisningslokaler

Lykke til med undervisningen i høst! Om dere ser/erfarer utfordringer vi bør gripe fatt i, er det fint om dere melder fra til instituttleder, slik at vi kan følge opp så raskt som mulig.

Beste hilsen
Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning

Veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet høsten 2020, ROS-analyse

Kjære alle emne- og fagansvarlige,

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre.

Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

Vedlagte veileder gir en grov oversikt over kategorier undervisning ved fakultetet og hvordan smittevernfaglige vurderinger skal gjøres relatert til de enkelte kategoriene.

Vurderingene skal gjøres gjennom en mini risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og det er den emneansvarlige som har et overordnet ansvar for at ROS-analyse gjennomføres.

ROS-analysene som gjøres av undervisningstiltak for høsten skal sendes til fakultetet som dokumentasjon på tiltaket – bruk e-postadressen utdanning@med.uib.no

Vedlegg: Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 i forhold til potensiell smittefare covid-19

Vennlig hilsen
Steinar Hunskår                     Ørjan Leren
prodekan utdanning               seksjonssjef

BRY.DEG2020: Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt?

BRY.DEG2020 er et forskningsprosjekt hvor UiB og samarbeidspartnere skal kartlegge hvordan koronasituasjonen påvirker mental helse. I første fase ble unge voksne invitert. Nå inviteres alle (over 18 år) til å delta i prosjektet.

Spørreskjema finnes her: https://skjema.uib.no/ZRGXM
Les mer om prosjektet her.

uib.no

E-læringskurs i smittevern / E-learning course in Protective Measures

Har du fått tilgang til UiBs bygg? Da må du ta dette e-kurset i smittevern.

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet lanseres nå e-læringskurs i smittevern for studenter og ansatte ved UiB. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake til arbeidsplassen fra og med 27. april, men kan tas av alle.

Kursplattformen er Mitt UiB, og du logger på med UiB-brukernavn og passord

Påmelding til kurset her.


Are you granted access to the UiB buildings? Please complete this e-learning course before entering the premises.

The course is mandatory for students and staff returning to the workplace on the 27th of April, but is available for all students and staff to take.

The course platform is Mitt UiB, and you log on with your UiB username and password.

Sign up for the course here.

Foto/ill.: Colourbox

Frokostseminar 14. mai: Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 (går digitalt)

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen som fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

I dette frokostseminaret, som er det andre av fire i 2020, setter vi altså søkelys på hva forskningen sier om mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet, om årsaker og håndtering. Vi har fått med oss professor Ståle Einarsen fra UiB og forskningsgruppen FALK.

Dette seminaret, arrangeres p.g.a. koronasituasjonen digitalt torsdag 14. mai kl. 08.30-10.00 via Zoom. Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
08.30 – Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
08.35 – Kort om korona, frokostseminarserien og vernetjenesten ved June-Vibecke K. Indrevik
08.45 – Mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet; siste nytt fra forskningen ved UiB om årsaker og håndtering ved professor Ståle Einarsen Spørsmål via chat underveis
09.45 – Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar. Legg inn spørsmål eller be om ordet i chat.

Velkommen!

Trenger du noen å snakke med? / Do you need someone to talk to?

UiB oppfordrer alle ansatte til å holde digital kontakt med sine kollegaer, både for faglige og sosiale aktiviteter.

Universitetet i Bergen stengte campus 12. mars 2020, som følge av regjeringens beslutning om å lukke alle utdanningsinstitusjoner. Dette har ført til en ny arbeidshverdag for de fleste av UiBs ansatte, og for noen kan den nye tilværelsen være ekstra krevende.

Opplever du helseutfordringer knyttet til den nye arbeidssituasjonen, er du velkommen til å ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved UiB for en telefonkonsultasjon.

Send oss en e-post på bht@uib.no, så avtaler vi tidspunkt for telefonsamtale. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Vi tar hensyn til personvern og taushetsplikt.

Obs: Ikke send konfidensielle helseopplysninger på e-post.


UiB encourages all employees to keep in digital contact with their colleagues, both for professional and social activities.

The University of Bergen closed the campus on March 12, 2020, as a result of the government’s decision to close all educational institutions. This has led to a new working day for most of UiB’s employees, and for some, this new situation can be extra demanding.

If you experience health challenges related to this new working situation, you are welcome to contact the Occupational Health Service at UiB for a telephone consultation.

Start with sending an e-mail to bht@uib.no, and we will arrange a time for a phone call. The Occupational health service is approved by the Norwegian Labor Inspection Authority and has a free and independent role in work environment issues. We take privacy and confidentiality into consideration.

Note: Do not share confidential health information in your e-mail.

colourbox.com

Digitalt arbeidsmiljø

HR-avdelingen har laget en samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø og hvordan vi kan arbeide og samhandle på nye måter i den spesielle situasjonen vi er i. Sidene vil bli oppdaterte fortløpende. Ta en kikk for tips til blant annet gjennomføring av digitale møter, medarbeideroppfølging, ergonomi og digital rekruttering.

https://www.uib.no/hr/134619/digitalt-arbeidsmiljø

Foto/ill.: UiB, Foto: Silje Marie Bjerkeng

Tips og råd i forbindelse med koronavirusutbruddet / Travel advice regarding the new coronavirus

Mange ansatte og studenter lurer på hvordan de skal forholde seg til utenlandsreiser, og hvordan Universitetet i Bergen forholder seg til koronaviruset.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon om koronavirus og UiB

Du kan også lese om tips og råd på uib.no.


A previously unknown coronavirus has caused an ongoing outbreak of respiratory infection. UD now advises against travel to the Hubei province and China which is not strictly necessary.

You can read about travel advice at uib.no.

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Stenging av ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget

Vi minner om at ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget, som fører ut til parkeringsdekket på BB-bygget, stenges fra og med lørdag 29. februar 2020. Døren blir stengt til Inkubatorbygget etter planen står ferdig 1. september 2021.

Ytterdøren skal i anleggsperioden kun benyttes ved brann og rømning. Det er da personer som oppholder seg i 8. etg. og oppover som skal benytte denne rømningsveien. Alle andre går trappen ned til utgangen i 2. etg. Det vil bli bygget et rømningstårn/trapp (stilastårn godkjent for rømning) fra parkeringsdekket i 8. etg. og ned til plassen ved Vivarium. Det vil være fri ferdsel for rømning over parkeringsdekket i uke 10-12.

Fotgjengere som skal til/fra de øvre delene av Haukelandsbakken henvises til å bruke den utvendige trappen mellom Glasblokkene og BB-bygget.

Colourbox.com