Åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse

Kvinnehelserapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15
Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Program

Møteleder: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Hvorfor ikke lede an lokalt? (Tiltak 17)

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening, brukerutvalget ved HUS, m. fl.

Kvinnehelserpporten, «Den store forskjellen» kan du lese på nettsidene til regjeringen.no.

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Diisocyanater kan være en komponent i diverse materialer som maling, lim, lakk, byggskum, etc, og fra 24. august i år er alle som skal benytte denne type materialer pålagt fra EU å gjennomføre et godkjent kurs.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Basert på befaringer og på samtaler med ulike miljø på er det klart at denne type produkter er benyttet i svært liten grad på UiB, og Bedriftshelsetjenesten sin anbefaling er at den type produkter ikke skal benyttes ved UiB. Dersom noen allikevel må bruke produkter med diisocyanater må dere ta kontakt med BHT så snart som mulig. Benytt epost bht@uib.no.

Lenke til mer informasjon: Diisocyanater – kartlegging 2023

Informasjon om omlegging av personlig lagringsområde for ansatte

Bilde av OneDrive logoen i form av en stilisert blå sky
Illustrasjon: Microsoft Corporation

I løpet av våren 2023 vil det personlige Windows lagringsområdet for alle brukere bli flyttet til OneDrive. OneDrive er en mer fleksibel lagringstjeneste med helt andre muligheter for bl.a. tilgang og deling/samhandling. Løsningen er allerede godt etablert ved UiB. Samkjøring til OneDrive vil gi en bedre opplevelse for brukerne og dessuten gi en stor kostnadsbesparelse for UiB.

Omleggingen angår alle ansatte som bruker dagens O: området til lagring av filer. Dette gjelder ikke andre lagringsområder som er i bruk. Studenter benytter seg allerede av OneDrive som personlig fillager. Arbeidet vil foregå i perioden medio mars til slutten av mai 2023.

IT-avdelingen vil stå for gjennomføring og kontakt med de berørte brukerne. Vi kommer til å ta oss av selve filkopieringen i bakgrunnen, mens brukerne kan fortsette å jobbe som vanlig.

Alle berørte brukere vil under omleggingen få flere e-poster fra IT-avdelingen:

  1. Første e-post sendes medio mars for å orientere alle brukere om flyttingen og gi informasjon om omleggingen
  2. Andre e-post sendes om morgenen samme dag som hjemmeområdet blirflyttet for brukeren med informasjon om tidspunkt
  3. Neste e-post vil varsle når flyttingen effektueres.
  4. Siste e-post informerer brukeren om at kopiering av filene er avsluttet. Denne sendes vanligvis dagen etter. Om aktuelt legges det ved en rapport over filer som ikke ble kopiert.

Mer informasjon om omleggingen finnes på norsk: Knowledge Base (uib.no) og engelsk: Knowledge Base (uib.no)

Utvidet informasjon om Onedrive finnes i UiB hjelp.

Fakultetets dag 2023

Dekorativt bilde
Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien

Velkommen til denne dagen fullstappet med spennende innhold!

Tid: 19.04.2023 - 09.00–12.00
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus

Program:

08.45: Kaffe, frukt, taffel og mingling

09.00: Velkommen ved dekan Per Bakke

09.10: Utdeling av Det medisinske fakultets utdanningspriser

Årets priser for fremragende tiltak innen utdanning

09.40: Utdeling av Det medisinske fakultet forskningspriser

10.25: Kaffepause

10.40: Falch juniorpris

10.55: Panelsamtale om ChatGPT i utdanning – bekymringer og muligheter. Moderator: Seniorrådgiver Marion Solheim, professor emeritus Arvid Lundervold innleder.

11.40: Avslutning og et blikk på året som kommer ved dekan Per Bakke

11.50: Lunsj

Fraråder TikTok og Telegram

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) når det gjelder bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på mobiltelefoner, nettbrett eller datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i vurderingen at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter. Appene anbefales fjernet fra tjenesteenheter, mobiltelefoner og andre enheter som har tilgang til intern digital infrastruktur eller behandling av informasjon som er unntatt offentligheten. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefales det at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer.

Helt konkret omhandler dette TikTok og Telegram, men generelt vil IT-avdelingen oppfordre alle studenter og ansatte om å være beviste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene å få tilgang til.

Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023

Foto/ill.: Holbergprisen, UiB

Tirsdag den 14. mars kl. 09:00 kunngjøres det hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2023. Vel møtt til markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Under kunngjøringsarrangementet vil rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, ønske velkommen, før Holbergprisens styreleder, Kjersti Fløttum, kunngjør årets prisvinnere. Under markeringen vil vi også få høre fagkomitéenes begrunnelser. Til slutt vil fageksperter for de respektive prisene presentere prisvinnerne og deres forskning.

Det blir musikkinnslag og en lett servering.

Registrer deg på arrangementets egen side her: https://holbergprize.org/nb/kunngj-ring-av-holbergprisen-og-nils-klim-prisen-2023


On Tuesday, 14 March, the 2023 Holberg Prize and Nils Klim Prize will be announced at the University Aula in Bergen.

At the event, the Rector of the University of Bergen, Margareth Hagen, will present welcoming remarks. The Chair of the Holberg Prize Board, Kjersti Fløttum, will the announce the recipients of the Holberg Prize and the Nils Klim Prize. We will also hear the citations of the Academic Committees, as well as expert presentations of the Laureates and their scholarly work.

There will be a musical performance, and a light breakfast will be served.

For registration, see the event page here: https://holbergprize.org/en/announcement-2023-holberg-prize-and-nils-klim-prize

Kunstig intelligens og utdanning ved Det medisinske fakultet

Dere har trolig fått med dere oppstyret rundt kunstig intelligente roboter (chatbot), som for eksempel ChatGPT og Elicit, som kan generere gode faglige tekster ut fra enkle spesifikasjoner og gi gode svar på eksamensoppgaver og lignende. Dette er i og for seg ikke veldig nytt, men det som er nytt nå er at det er allment tilgjengelig, gratis, lett å bruke og tilnærmet umulig å oppdage ved plagiatsjekk eller lignende ettersom de nå kan skrive tekster som ser ut som de er skrevet av menensker. Hva betyr dette for oss som undervisere ved Det medisinske fakultet?

Illustrasjon av en robot som skriver et essay. Roboten har bart.
ILL: ØBB/ Dall-e

Kort fortalt er en slik chatbot en avansert måte å trekke ut kunnskap fra en etablert database. Du kan stille et spørsmål og roboten vil finne det mest sannsynlige svaret ut ifra den informasjonen den har tilgjengelig. Det er riktignok ikke alltid det riktige svaret. En kjapp test på et lite utvalg oppgaver fra nasjonal delprøve i medisin, viste at ChatGPT fant rett svar i ca 80% av oppgavene. ChatGPT kom også med overbevisende forklaringer på hvorfor svarene var riktige. Dette gjaldt for øvrig også for det svaret som faktisk var feil, slik at det er lett å bli lurt. Du kan også be om et essay om et gitt tema, eller et refleksjonsnotat. Kvaliteten avhenger av hvor mye og hva du gir i input.

Å forby bruk av denne typen verktøy har ingen hensikt ettersom vi foreløpig ikke har mulighet for å etterprøve eller kontrollere det. Men vi kan heller ikke overse at dette er tilgjengelig og at studentene vil bruke det. Vi må lære oss å benytte de fordelene som ligger i den nye teknologien og gjerne benytte det som et verktøy i undervisningen. Videre må vi være åpne for at studentene kan bruke dette for å øke egen læring og utvikling, samt lære dem hvordan de skal stille seg kritisk til svarene som genereres. Vi må også ha klare retningslinjer for hvorvidt det å benytte dette hjelpemiddelet er å regne som fusk eller ikke. Her kommer akademisk redelighet inn. Det er ikke galt å bruke verktøyet for å skaffe seg informasjon innen et tema, men det er ikke redelig å kopiere direkte fra en slik datagenerert tekst, på samme måte som det ikke er redelig å kopiere fra andres tekster uten å oppgi kilden eller å få andre til å skrive en oppgave for seg. Enn så lenge kan ikke ChatGPT skrive en tekst med kildehenvisninger, men det er trolig bare et spørsmål om tid før dette er tilgjengelig også.

ChatGTP og tilsvarende verktøy vil på sikt trolig medføre at vi må justere hvordan vi gjennomfører vurdering og eksaminering av studentene våre, men dette kommer vi til å diskutere nøye i studieledelsen i tiden fremover.

– Marit Øylo, visedekan for utdanning

Invitasjon til Bærekraftskonferansen i Bergen – Invitation to SDG Conference Bergen

Den årlige nasjonale bærekraftskonferansen SDG Conference Bergen — står for døren 8.-10. februar. Den er digital, gratis og åpen for alle!

Som vanlig sparkes konferansen i gang med Day Zero med et rikt utvalg seminarer og workshops, organisert av forskere, studenter og organisasjoner med forskjellige tilnærminger til bærekraft.  

 

Mange av arrangementene på Day Zero kan være relevante for studentene. Med over 30 arrangementer er det mye å velge mellom, og temaene spenner vidt. Ta en titt på arrangementslisten

Day Zero inviterer til et fysisk arrangement på Kvarteret kl. 19:00. Rektorene ved NMBU, NTNU, UiO og UiT kommer til Bergen for en god roast om bærekraft ved sine universitet, servert av Norsk studentorganisasjon i samarbeid med Studentparlamentet ved UiB.  

I fjor samlet konferansen over 1800 deltagere fra hele verden. Jeg håper du vil bruke anledningen til å få innsikt i noe av det som rører seg i forsker- og studentmiljøene, og at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår. 

Med vennlig hilsen, 

Rektor Margareth Hagen


We are approaching the annual national SDG Conference Bergen, hosted by UiB on 8-10 February. The conference is digital, free and open to everyone!

The conference kicks off with Day Zero, a day full of seminars and workshops organised by researchers, students and organisations with different approaches to sustainability.

Many of the events on Day Zero may be relevant to your students. With over 30 events, there is plenty to choose from, and the themes range widely. Take a look at the programme

Day Zero invites to a physical event at Kvarteret at 7pm! The rectors of NMBU, NTNU, UiB, UiO and UiT all come to Bergen for a proper roast on sustainability at their respective universities. The roast will be served by the National Union of Students in Norway, in co-operation with the student parliament at UiB.

Last year, the conference brought together over 1,800 participants from all over the world. I really hope you will use this opportunity to learn more about what is stirring in the research and student communities, and that you will benefit from the conference.

With best regards, Rector Margareth Hagen