Program for forskningsledelse

Foto: Signe Knappskog

Det har lenge vært etterspurt tilbud til vitenskapelig ansatte med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekt som ønsker å bli tryggere i egen rolle. UiB lanserer nå et eget program for forskningsledelse.

Mål

Ønske med programmet er å gi opplæring og råd som styrker deltagernes utvikling i rollen som gruppeleder, øke bevissthet og kunnskap om hvordan man bygger gode team og gjennom programdeltagelsen legge til rette for utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB.

Omfang

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

Samling 1: 18.-19. september 2024
Samling 2: 15. oktober 2024
Samling 3: 13. november 2024

Søknadsfrist

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024. Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024. Les mer om hvordan du skal gå fram her:

Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


English

Research Leadership Program

The program aims to strengthen participants’ development as group leaders, inspire the creation of good research environments, and ensure favorable conditions for research and research collaboration.

Throughout the program, participants will work on challenges from their own everyday experiences. The program runs in the fall of 2024. The application deadline for participation is June 7th.

More information about the program and the application process here (Norwegian only): Program for forskningsledelse ved UiB | HR-avdelingen | UiB


Bli en medieyndling!

Hvordan finner du nyhetspoengene i forskningen din? Hva skal til for at budskapet når ut i media? På dette kurset lærer du hvordan finne den gode historien i forskningen din, og hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten.

Les mer her: Kommunikasjonskurs: Bli en medieyndling! | UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB

Illustrasjon/foto: Colourbox

UiB – brannvernkurs

Foto av to kontorarbeidere som øver på å slukke brann

Foto/ill.: Colourbox

 

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, som ved UiB består av et digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Vi oppfordrer deg som IKKE har gjennomført denne opplæringen til å gjøre det nå.

 1. Digitalt kurs tar du via denne lenken: https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin
 2. Praktisk slukking er det mange muligheter til å få gjennomført i løpet av våren.

Du melder deg selv på et av kursene via påmelding på denne nettsiden:

https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernkurs-ved-uib

Har du annen hovedarbeidsgiver enn UiB, og har gjennomført brannvernopplæring i deres regi,

trenger du ikke ta UiB-kusene i tillegg.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef

Kommer: Kurs fra BOA-teamet

BOA-teamet jobber med å utvikle to kurs.

Kurs for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter

Et av kursene for prosjektledere i eksternfinansierte prosjekter ved UiB. Dette blir et praktisk kurs, knyttet til økonomi, HR og andre typer oppgaver som ligger til prosjektlederrollen, både med og uten støtte fra administrasjonen. Merk at dette er ikke en formell/generisk utdanning i prosjektledelse.

Kurs for forskningsledere

UiB vil fra høsten også tilby et kurs for forskningsledere. Dette er et samlingsbasert kurs, med 3 samlinger fordelt over et semester. Forventet annonsering er vår/tidlig sommer, og påmelding vil gjøres via institutt/fakultet. Kurset vil tilbys i samarbeid med støtteapparat på fakultet og institutt.

Kurs for administrative

Det tilbys allerede et kurs for administrativ ansatte som enten har ansvar for å gjennomføre oppstartsmøter, eller som inngår i prosjektteamet for BOA-prosjektere (ikke beregnet for prosjektledere). Les mer om det her: UiB Opp 1.4 Oppstart av BOA-prosjekt – og bruk av UiBs digitale prosjektverktøy ProsjektTeam | Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA) | UiB

PhD grant writing course

Søknadsskriving for ph.d.-kandidater

13. + 16. mai, på Eitri

Det medisinske fakultet inviterer alle ph.d.-kandidater til arbeidsverksted om «Hvordan skrive en god prosjektsøknad».

Workshopen vil gi ph.d.-kandidater innen medisin og realfag et løft for å starte tidlig med sitt fremtidige forskningsprosjekt. Deltakerne vil få innsikt i det internasjonale finansieringslandskapet og utvikle praktisk kunnskap ved å jobbe med sitt eget prosjektforslag. Målgruppe: Ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet som ønsker å kickstarte sin akademiske karriere i nærmeste fremtid.

Emner:
 • Prosjektbeskrivelser som et litterært sjanger
 • Vurderingskriterier: forskningskvalitet, virkning og effekter, gjennomføring
 • Curriculum vitae og track record
 • Finansieringslandskapet i Norge og Europa

Foredragsholdere: Forskningsrådgivere ved Det medisinske fakultet
Tid: Workshopen vil gå over to halve dager, med obligatoriske hjemarbeid til andre dagen. Mandag 13. mai og torsdag 16. mai, kl. 9-13
Sted: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
Kursavgift: gratis
Språk: engelsk

Søknadsskrivning for ph.d.-kandidater (dag 1) | Det medisinske fakultet | UiB


PhD Grant Writing Course
13 + 16 May 2024, at Eitri

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on «How to write a successful grant proposal».

The workshop will enable PhD-candidates in medicine and sciences to start early with their future research project. Participants will gain insight into the international funding landscape and develop hands-on knowledge by working on their own project proposal. Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

Topics:
 • The literary genre of a project proposal
 • Evaluation criteria: excellence, impact, implementation
 • Curriculum vitae and track record
 • The funding landscape in Norway and Europe

Speakers: Research advisors at the Faculty of Medicine
Time: The workshop will run two half-days, with obligatory homework to be submitted on the second day. Monday 13 May, 9-13 and Thursday 16 May, 09-13
Place: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
Course fee: free.

PhD Grant Writing Workshop (Day 1) | Faculty of Medicine | UiB

Illustrasjon: ØBB / Copilot

E-læringskurs: Innføring i forskningsetikk

UiB har laget e-læringskurset «Innføring i forskningsetikk» som anbefales for alle ansatte i vitenskapelige stillinger:

https://mitt.uib.no/enroll/L4P4DJ.

Kurset skal bidra til å sikre god kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer og retningslinjer. Det finnes på norsk og engelsk og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. God forskningsetikk er avgjørende både for forskningens kvalitet og integritet. Forskningsetikk er ikke bare et fundament, men også en nøkkel til å bevare tilliten til forskningen, både til enkeltforskere og UiB som institusjon.

Digital illustrasjon av to forskere som gjennomfører et labforsøk

Foto/ill.: KUH / DALL-E

CCBIO903 – Course in cancer research: ethical, economical and social aspects

Dear all

A kind reminder to all PhD candidates, other students and their supervisors of the deadline February 1 in StudentWeb for the unique and important 5 ECTS course CCBIO903 – Cancer research: Ethical, economic and social aspects, that takes place in Bergen April 8-12 + June 3-6, 2024.

This course focuses on ethical, economical, and societal aspects of cancer and cancer research and aims to equip cancer researchers with tools for reflecting on the limits, challenges, and opportunities of their own research, as well as provide an understanding of the outside-the-lab context, with discussions on the broader ethical, social, economic and political implications of their research.  Such knowledge is not only important on a personal level as a researcher, but also in funding proposals to be able to clarify any ethical issues related to the implementation of projects and be better equipped to provide an explanation of how such issues will be dealt with.

This course gives the opportunity to PhD candidates within cancer research to discuss uncertainties and dilemmas, and to anchor their research in its broader context. The course will focus on difficult questions such as:

 • What is considered as a ‘good biomarker’, and according to who?
 • How can we navigate risks, uncertainties and even ignorance, in processes of research design and clinical decision-making processes?
 • In an era of big data, what are the promises and limits of using real-world data in Health Technology Assessments?
 • How can we enrich the discussions of cancer as a biologically measured disease, with cancer as an illness, an experience owned by the patient?
 • And finally, what does it do to our practices of producing knowledge, caring for patients, and prioritizing cancer, to be guided by a vision of precision oncology?

Course code/name: CCBIO903, Cancer Research – Ethical, Economic and Social Aspects
Dates: Course week 1: April 8-12, 2024, and course week 2: June 3-6, 2024.
Place (on-site participation only, no streaming): campus Haukeland University Hospital
Responsible: Roger Strand and Anne Blanchard are academic responsible for the course. Jiyeon Kang will be bringing in the perspectives from health economics.
ECTS/who: The course provides 5 ECTS and is open to PhD candidates at the University of Bergen and elsewhere, also in the other Nordic countries. Students at the Medical Student Research Programme at the UiB are also welcome.
More info: on this page

Kind regards
Eli Synnøve Vidhammer

Informasjon om bibliotekets kurs for ansatte våren 2024

Meld deg på ett av bibliotekets kurs denne våren!

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen:

 • Søkekurs i PubMed og Embase
 • Introduksjon til Endnote
 • Introduksjon til Zotero
 • Introduksjon til systematiske oversikter
 • Litteraturoppgaver for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til Zotero: I kurset lærer du å benytte deg av Zotero, det vil si opprette samlinger, samle referanser, manuelt lage referanser og hvordan benytte programmet i Word eller Google Docs. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage en samling, importere referanser fra medisinske databaser og andre kilder, manuell innlegging, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon til temaet systematiske oversikter. Hovedvekt av kurset er på prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om ulike typer reviews, og hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, BBB


Be good in literature searching and reference software. The Medical library offers the following courses this spring:
 • Searching in PubMed and Embase
 • Introduction to Endnote
 • Introduction to Zotero
 • Introduction to systematic reviews
 • Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian)

The courses are planned as a hybrid solution, with the option of attending either physically or online via Zoom. The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program. If that isn’t the case, they can attend these courses as well. The courses are free of charge, but registration is necessary for our planning.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web pages:

Courses in English: https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-guidance#courses-requiring-registration

Overview of all courses (Norwegian or English): https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Short description:

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or intervention studies). Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, Embase is a valuable supplement to PubMed, if you want to get a better overview over the literature within your field.

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote library, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists.. Other functionalities like manually adding references, grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Introduction to Zotero: This introductory course to Zotero should allow you to collect references by a variety of means and generate citations as well as reference lists. It covers: make a collection, import references from medical databases, manual input and to use the software for citation in a word processor (WORD or Google Docs).

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We will also inform about common types of reviews, and the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian): This course is for students who chose literature study as their bachelor- or master thesis, and have not yet be offered a course as part of their study program. We teach about the process in a literature study. The course covers preparational work before literature searching, how to manage and work with the search results, and how to document the methods used.

Kind regards from the Medical library

Course – Metabolic pathway analysis

Course description:

This course will provide an introduction to the computational analysis and reconstruction of both small and genome-scale metabolic networks. The main goal is to familiarize students with relevant state-of-the-art computational tools and databases, as well as to provide the students with hands-on experience in metabolic modelling approaches. Furthermore, we will cover the mathematical basis of constraint-based analysis of genome-scale metabolic models and provide a foundation for stability and control analysis of dynamic models. Link to the course description: Metabolic pathway analysis

Prerequisites:
Basic competence in a programming language (preferably Python) is expected. Basic knowledge in biochemistry, linear algebra and statistics are required.

Time: February 19th to March 1st, 2024. Please note that the course is two weeks.

Place: University of Bergen, Department of Biomedicine
Course responsible: Ines Heiland, Mathias Ziegler, and Suraj Sharma
Invited lecturers: Sascha Schäuble, HKI, Jena Germany

Suggested amount of ECTS: 10
Number of participants: max 20

Registration form: Metabolic pathway analysis 2024 (google.com)

Norbis sin logo