Fakultetet satser på undervisning

Fakultetet arbeider med å innføre meritteringsordningen Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/FUnd). Universitetet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MatNat) innførte ordningen i 2017. Ordningen skal premiere og synliggjør brede aspekter ved kvalitetsutvikling i utdanningene. Meritteringsordningen er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. Status som Fremragende underviser ved MatNat tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkere vurderes ut i krav om fokus på studentenes læring, en klar utvikling over tid med en forskende tilnærming til undervisningen, og en kollegial holdning og praksis i arbeidet.

Fakultet planlegger å etablere samme ordning i løpet av 2019 og ber nå om innspill i denne prosessen i forhold til hvem som kan søke og hva som skal vektlegges i vurderingene. K1 har gitt tydelig innspill om at ordningen må omfatte alle som bidrar med undervisning ved fakultetet, både dem med hoved- og bi- (åremål) stillinger. Instituttet oppfordrer alle som har synspunkter knyttet til denne ordningen kommer med innstill til instituttet; til Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) eller meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

En annen satsning fra fakultet er etableringen av «Fakultetets ressursgruppe for eksamensavvikling i medisinstudiet (FREM)». Arbeidsoppgaver for gruppen vil være å samordne, koordinere og kvalitetssikre eksamen i medisinerstudiet på tvers av de 12 semestrene. Dette vil bli en kjærkommen styrking av eksamensarbeidet – men også selve undervisningen med gjennomgang av læringsutbyttesbeskrivelsene og tydeliggjøring av overordnede pedagogiske mål i den nye studieplanen. Fakultetet ønsker også innspill i denne prosessen og instituttet oppfordrer til at synspunkter sendes til Ingfrid (Ingfrid.Haldorsen@uib.no).

Jeg nytter også anledning til å minne om instituttets forskningsseminar (NFR workshop) – som vil fokusere på NFR-søknader med frist 10. april. Se egen sak i dagens K1-nytt om dette.

I tillegg er det også viktig for instituttet at alle går gjennom egne publikasjonsregistreringer i CRIStin-databasen. Se også egen sak om dette – og dere kan kontakte Solveig (Solveig.Witso@uib.no) om dere har spørsmål knyttet til dette.

God helg og beste hilsen

Kjell-Morten