Halvdagsseminar om bioinformatikk ved MED 24. mars / Seminar about bioinformatics at MED March 24th

CBU + The Faculty of Medicine = Better Science?

Tirsdag 24. mars holder CBU (cbu.uib.no) halvdagsseminar om bioinformatikk på BBB i Auditorium 2. Hovedpoenget er å vise fram eksisterende bioinformatikkforskning ved Universitetet i Bergen, samt forhåpentligvis legge grunnlaget for flere samarbeidsprosjekter mellom CBU og det Medisinske fakultet. En oversikt over eksisterende bioinformatikkstøtte ved UiB vil også bli presentert.

Seminaret burde være interessant for alle som enten bruker eller har planer om å bruke bioinformatikk som en del av sin medisinske forskning, og innholdet vil bli presentert på en slik måte at det vil være tilgjengelig både for PhD-studenter og mer erfarne forskere/leger.

Se mer detaljert agenda her.

Tuesday March 24th 2020 in Auditorium 2 at BBB

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

See a more detailed agenda here.

SV + MED = SANT / SV + MED = TRUE

Onsdag 3. juni kl. 09.00-12.00 med gratis lunsj etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende muligheter for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med deltakere fra de to fakultetene vil utfordre potensielle interessenter og lage en kreativ møteplass. Fra MED deltar Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, og Bjarne Robberstad, IGS.

Eksempler på berøringsflater mellom SV og MED er helseøkonomi og epidemier, men også register- og kreftforskning. SV har for eksempel god kompetanse innen helseøkonomi, adferd, befolkningsstudier og politikk. Vi tror et samarbeid med SV kan tilføre prosjekter som utgår fra MED et kontinium fra basalfag, via klinikk, adferd, beslutninger og helseøkonomi til prioriteringer/politikk. Vi tror slike kunnskapskontinium vil kunne øke samfunnsnytten av prosjektene våre og styrke mulighetene for finansiering.

Tenk utenfor boksen på mulighet for samarbeid med SV-miljøer – det kan lønne seg i neste søknadsrunde. Det gjelder også folk i basalfagene.

Hvis du tror at du kan ha noe å bidra med/tjene på et slikt samarbeid, ta kontakt med:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
eller Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

eller bare sett av datoen og møt opp 3. juni.
Sted blir annonsert.


On the morning of Wednesday June 3rd from 09.00-12.00 with a free lunch afterwards, we will arrange a meeting for researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Medicine to look at exciting opportunities for research collaboration, education and innovation. A working group from the two faculties aims to develop a creative meeting place for exchange of ideas with potential stakeholders. From MED, Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, and Bjarne Robberstad, IGS, will be participating.

Examples of interfaces between SV and MED are health economics and epidemics, but also registry and cancer research. SV has for example good expertise in health economics, behaviour, population studies and politics. We believe a collaboration with SV can enhance MED projects starting with from basic science, through to the clinic, behaviour, decisions and health economics to priorities/policies. We believe that such knowledge could increase the social benefits of our projects and strengthen the competitive opportunities for funding.

Think outside the box about the possibility of collaboration with SV environments, it may pay off in the next application round. This also applies to people in the basic sciences.

If you have something to contribute/gain from such a collaboration, please contact:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
or Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

or just keep the date free and come on June 3rd.
The meeting will be advertised in due course.

Arbeidsseminar for OSKE-oppgaver

Torsdag 6. februar ble det arrangert et arbeidsseminar for OSKE-oppgaver på Scandic Bergen City. Målet var å få inn et bredt spekter av oppgaver.

Omtrent 40 undervisere og fagansvarlige var samlet for å lage nye OSKE-oppgaver, og i løpet av seminaret kunne en følge med på antallet innleverte oppgaver. Ved dagens slutt hadde man produsert over 70 oppgaver, primært for OSKE MED12.

Arrangementskomiteen, ledet av Harald Viker, Rune Nielsen og Eirik Søfteland, var naturligvis veldig fornøyd med fangsten. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte som deltok var også positive. Det ble blant annet trukket fram at seminaret bidro til et praktisk utbytte, og at det fungerte som et møtepunkt som kan føre til tverrfaglig samarbeid langt utover bare OSKE.

Kort om OSKE

På OSKE-eksamen blir studentene testet i medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. I medisinstudiet er det OSKE i MED6 og MED12. Se mer informasjon om denne eksamensformen her: https://www.uib.no/ferdighetssenter/114892/om-oske-eksamen

Neste seminar er planlagt 28. oktober 2020 – invitasjon med påmeldingslenke til seminaret kommer i løpet av våren/sommeren.

Dersom du er nysgjerrig på OSKE, kan du kontakte Erik Søfteland: E.Softeland@uib.no (MED6) eller Rune Nielsen: Rune.Nielsen@uib.no (MED12).

Det er fortsatt mulig levere inn utkast til OSKE-oppgaver her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7919345

Seminar: Søvig og Bernt om ny universitets- og høgskolelov

Vil du bli klokere på hva den nye loven vil bety for norske universitet og høgskoler?

Torsdag 13. februar ble forslaget til ny universitets- og høyskolelov (NOU 2020:3) offentliggjort. Professor i forvaltningsrett og dekan Karl Harald Søvig har sittet i det regjeringsutnevnte utredningsutvalget.

Onsdag 19. februar kl. 1215-13 inviterer Det juridiske fakultet til et kort seminar hvor Søvig vil presentere hovedtrekkene i forslaget til ny universitets- og høgskolelov.

I arbeidet med den forrige universitets- og høgskoleloven fra 2005 var professor emeritus Jan Fridtjof Bernt svært sentral. Han kommer til seminaret på Dragefjellet for å gi kommentarer til det nye lovutkastet.

Alle er velkommen!

Tid: 19. februar klokken 1215-1300
Sted: Det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtesplass 1, auditorium 2

https://www.uib.no/jur/133483/s%C3%B8vig-og-bernt-om-ny-universitets-og-h%C3%B8gskolelov

«Møt våre beste» – Fakultetets dag 23. april 2020 kl. 9-12

Kjære alle,

Fakultetets dag i 2020 er den 23. april, kl. 9-12 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Da feirer vi med utdeling av fakultetets priser for undervisning, forskning og formidling og Søren Falchs juniorpris. Husk å være i Bergen denne dagen, ikke legg møter eller andre arrangement til denne tiden. Program kommer, vi planlegger å starte kl. 9, og avslutter med lettere lunsj ca. kl. 11.30.

Arrangementet er åpent.

Vel møtt!

Beste hilsen
Dekan Per Bakke og fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal

Frokostseminar 18. februar med temaet Sikkerhet – kompetanse – trygghet

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 18. februar 

Sikkerhet – kompetanse – trygghet
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Gjennom frokostseminarserien ønsker vernetjenesten ved UiB å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø. Her ønsker vi å belyse arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan løser vi fokus på effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet?

Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det første frokostseminaret i 2020 handler om sikkerhet, kompetanse og trygghet og arrangeres tirsdag 18. februar kl. 0830-1000 i Stort auditorium, Lauritz Meltzers hus (SV-bygget). Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering av kaffe/te og et halvt rundstykke fra kl. 0815. HUSK å ta med kopp til å få servert kaffe/te i.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Program
0830 – Velkommen, v/universitetets hovedverneombud June-Vibecke K. Indrevik
0835 – Sikkerhet – systemer og suksessfaktorer, v/seniorrådgiver ved eiendomsavdelingen Steffen Hauge Wolff
0850 – Bygging av sikkerhetskultur – hva kan du selv bidra med? v/seksjonssjef ved HMS-seksjonen, HR-avdelingen Roar Nese
0910 – Du og jeg – en fare for sikkerheten? v/sjefsingeniør ved IT- avdelingen Sidsel Storebø
0925 – Brannsikkerhet ved UiB, v/overingeniør, brann- og sikkerhetsingeniør ved eiendomsavdelingen Tore Reigstad
0940 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar

Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7826961
Velkommen!

PhD Career Day 2020 – February 19th

The career day for PhD-candidates and post docs has become a regular event on the agenda of the Faculty of Medicine. This year we have invited a professional career consultant from the University of Aarhus, and want to look into innovation as a career opportunity. As usual, we will also hear from former PhD-candidates who now have exciting jobs and in the afternoon there will be three parallel workshops on skills that are useful for your future career.

More information about the program here.

The Faculty of Medicine covers the participation fees (so its free for you), but please register for lunch and the workshops.

Registration can be done here.


Karrieredagen for ph.d.-kandidater og postdoktorer har blitt et fast arrangement på dagsordenen for Det medisinske fakultet. I år har vi invitert en profesjonell karrierekonsulent fra Universitetet i Aarhus, og vil se på innovasjon som en karrieremulighet. Som vanlig vil vi også høre fra tidligere ph.d.-kandidater som nå har spennende jobber, og på ettermiddagen vil det være tre parallelle workshops om ferdigheter som er nyttige for din fremtidige karriere.

Mer informasjon om programmet her.

Påmelding her.

Foto/ill.: Samuel Zeller on unsplash

Pedagogisk påfyll

Minner om vår seminarrekke «Pedagogisk påfyll» som har følgende program for vårsemesteret – se under. Oppstart var torsdag 30. januar med temaet Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?

Alle møtene er i styrerommet, 4.etg. AHH. Ingen påmelding – alle er velkommen!

30. januar kl. 15-16: Bidrar studenters tilbakemeldinger til bedre undervisning?
Erfaringer fra Studentenes Undervisningsutvalg (STUND). Babar Eide Kahn, Julie Flugstad og Jonar Hagenes (studenter)

2. mars kl. 15-16: Vurdering FOR læring ved hjelp av quizer i Mitt UiB
Slik lager du gode quizer i Mitt UiB som gir studentene tilbakemelding og hjelp i egen læringsprosess. Harald Wiker (Enhet for læring og K2)

2. april kl. 15-16: Grunnvilkår for dialog
God kommunikasjon forutsetter tillit. Hvordan kan man bygge gode forutsetninger for dialog om sykdom og sårbarhet i undervisning? Edvin Schei (Enhet for læring og IGS)

5. mai kl. 15-16: Mentoring – kun et fancy ord for veiledning?
Vi deler forskning om mentorvirksomhet og fortellinger fra erfarne mentorer. Monika Kvernenes (Enhet for læring)

5. juni kl. 15-16: «Curriculum mapping» – et verktøy for å skaffe orden i kaoset
Underviser vi slik at studentene når det definerte læringsutbyttet? Særlig aktuelt for program- og emneansvarlige. Annonseres senere

 

https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/131578/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2020

Minner om påmelding til arbeidsseminar for OSKE 6. februar 2020

Vi minner om arbeidsseminaret for OSKE6 og OSKE12 torsdag 6. februar 2020 på Scandic Bergen City fra kl. 09.00-16.00. I etterkant av seminaret blir det middag for de som ønsker å være med på det.

Påmeldingslenke her.
Merk at frist for påmelding er i dag 17. januar. Dersom du ikke har rukket å melde deg på innen fristen, kan du kontakte Dina-Kristin.Midtflo@uib.no og høre om det fortsatt er mulig å melde seg på.

Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE-oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representerte.

For informasjon om OSKE som vurderingsform, se ferdighetssenteret sine nettsider.

Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 23. januar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Maternal nutrition in a modern world. Are we creating new risks for the baby?

Foreleser: Eleni Papadopoulou, PhD, Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo
Moderator: Petur Benedikt Juliusson
Tid: Torsdag 23. januar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Eleni Papadopoulou is an epidemiologist at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Her background is in nutrition and environmental health. She holds a PhD in Environmental Epidemiology (2013) from the Barcelona Institute for Global Health, Spain, on the impact of early life exposures to environmental contaminants on fetal growth and endocrine disruption. Her research is focused on the investigation of exposures to environmental contaminants with toxic effects for humans, especially using birth cohorts, as well as the interactions with beneficial nutrients. When coming to NIPH, she first received funding as a Marie Curie post-doctoral fellow to study human dietary exposures to new “emerging” toxicants and currently she is funded by the Norwegian Research Council (“CATCH-UP project”) for a study aiming to identify early life environmental stressors that can affect child growth in the Norwegian Mother, Father and Child cohort study.

Abstract
Diet and nutrition are among the major modifiable risk factors for the prevention of Non-communicable diseases (NCDs), and more specifically alcohol use, inactivity and unhealthy diet, as well as obesity. In addition, exposure to environmental chemicals have become hot topics due to the link to increase NCD risk. These chemicals are now considered the new threats for human health, mainly because some of them after they enter the human body can mimic the function of our hormones and promote adverse health effects. The periods of pregnancy and early life are identified as critical periods to tackle NCD risk development, as the risk factors are developing long time before the occurrence of the disease, all the way to the pregnancy period and the fetal life. This is no different for environmental chemicals, as the placenta is not protecting the fetus from being exposed to them and the child is born with detectable levels of several environmental chemicals. In this talk, she will focus in the role of maternal diet as a source of exposure to environmental chemicals as well as beneficial nutrients and the associations with child’s physical development and health.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring