Forskningsrådets formidlingspris 2023 – nå kan du nominere

Kjenner du en forsker som har utmerket seg med god, nyskapende og levende kommunikasjon fra eget fagfelt? Vi vil gjerne ha kandidater til Forskningsrådets formidlingspris. Frist for å sende inn forslag er 30. juni.

Meld inn kandidaten din i dette skjemaet innen 30. juni 2023:

https://forms.office.com/r/2kQEbQmCFY

Åpenhet og god kommunikasjon fra forskningens side er viktig for forskningens anseelse og tillit i befolkningen. Da er gode formidlere viktig. Vi tror at forskerne og forskningen best viser og styrker sin posisjon i samfunnsdebatten blant annet gjennom målrettet og tydelig formidlingsarbeid. Nå kan du nominere en fremragende formidlingskollega til Forskningsrådets formidlingspris for 2023.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/formidlingspris-2023/

Illustrasjon av noe som kan ligne på en godt kommuniserende forsker.
Illustrasjon: ØBB /Dall-E

Call for Research Unit Proposals

The University of Bergen established the Norwegian Citizen Panel (NCP) 10 years ago, in 2013. Since the inception, the Digital Social Science Core Facility, DIGSSCORE, has supported 4-6 thematic research units who have organized most of the data collection in the NCP. These units have been central to the research infrastructure in many ways. They have ensured sustained attention to certain areas of research and have served as engines for new research projects. They have also helped incorporate new initiatives originating outside the units, advised early career researchers, and collaborated with national and international research partners.

After 10 years of successful operation, we now open a new call for DIGSSCORE research unit proposals. Both new and existing units are welcome to apply. Proposals for units who will collect data in the Norwegian Citizen Panel, may want to check out existing units for ideas and inspiration: https://www.uib.no/en/digsscore/122183/thematic-research-units

Selected research units will receive 4-8 minutes (currently valued at 100-200 kNOK) annually in one of the panels. The call covers data collection in Fall 2023, Spring 2024, Fall 2024, and Spring 2025, with possible extensions.

The deadline for submitting proposals is May 23, 2023.

Proposals should be submitted to digsscoreunits@uib.no 
Administrative questions may be addressed to Erla Katrine Løvseth, Erla.Lovseth@uib.no
Scientific questions may be addressed to Elisabeth Ivarsflaten, Elisabeth.Ivarsflaten@uib.no

Continue reading Call for Research Unit Proposals

DAM-stiftelsens nye satsing på «registrert rapport»

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.


The DAM foundation’s initiative on «registered report»

Already from the next call, which will be published in the fall of 2023, the foundation will launch the new two-year initiative on the publication form «registered report».

It will be optional whether you apply in the usual way or as a registered report, but applicants are guaranteed a slightly higher chance of approval if they choose to publish their research as a registered report.

On Thursday 4 May, Dam held a webinar about the new initiative. A recording of the webinar will be published on the Dam foundation’s web pages below.

The Dam foundation’s web pages

Here you will learn what a «registered report» is, why Dam is investing in it and what you need to consider if you want to apply.

Utlysning: Fremtidens helsevesen / Transforming health and care systems

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:

 1. Samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
 2. Ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.


Have you heard about the “Transforming health and care systems” call regarding European research collaboration for the healthcare of the future?

The objectives of the call for proposals are quite broad, so that many activities can fit in:

 1. Providing the necessary knowledge to build the health care of the future
 2. Supporting the implementation of innovative solutions on a larger scale

The Research Council of Norway is announcing 2 000 000 euro to Norwegian researchers who want to participate in this European research collaboration. More information can be found here.

UiB idé lyser ut innovasjonsmidler

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no


Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is April 30th. Read more about the program at uib.no/ide. You can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications can be filed anytime. For more information contact Yves.Aubert@uib.no

Foto/ill.: UiB idé

ERC søknadslesedag i Bergen 18. april

18. april arrangerer Norges forskningsråd «ERC søknadslesedager» for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen får du mulighet til å se på søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 60 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ERC søknadslesedag i Bergen 18. april (formiddag)

ERC søknadslesedag i Bergen 18. april (ettermiddag)

Påmeldingsfrist: 10. april

Utlysning av SPIRE-såkornsmidler 2023

Det er lyst ut SPIRE-midler for 2023 i følgende kategorier:

 1. SPIRE for internasjonale forskningssamarbeid

Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

SPIRE-midlene kan dekke:

 • Frikjøp av vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109, 1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer som jobber med søknader til Forskningsrådet, Nordforsk og andre, men ikke til Horisont Europa. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
 • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.
 • Reise- og møte kostnader i forbindelse med partnersøk.

Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

 1. SPIRE for gjesteforskermidler

Midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1-3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land eller samarbeidspartnere.

 • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå. Det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater.
 • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte pr. måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter.

Merk: SPIRE-midler kan ikke utbetales som lønn/stipend til gjesteforskeren.

Du kan sende søknad til Jorunn Skei og/eller Christian Vedeler innen 22.mai 2023.

Maler til standard søknadsskjema, retningslinjer for 2023 og sluttrapport finnes her:

SPIRE – Såkornsmidler | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23. april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, havard.aass@uib.no