Utlysning av nasjonale ressurser til forskere med behov for mye regnekapasitet og stordatatjenester

Sigma2 har et samarbeid med de fire BOTT-universitetene UiB, UiO, UiT og NTNU om å drifte de nasjonale tjenestene innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelig data (også sensitive data).

To ganger i året lyser de ut ressurser til forskere som trenger svært mye regnekapasitet og / eller datalagringstjenester for stordata (også sensitive data). Neste frist er fredag 3. februar.

Alle detaljer om utlysningen finnes her: https://www.sigma2.no/call-e-infrastructure-resources-20231

Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til contact@sigma2.no.

Utlysing av fakultetets priser 2022: forsknings-, innovasjons- og utdanningsprisene

Det medisinske fakultet vil på Fakultetets dag i 2023 dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forskningsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. Nytt av året er også en egen pris for innovasjon. Les mer om utlysningen samt tidligere vinnere her.

K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser med begrunnelse senest innen mandag 6. februar.

Forslagene sendes per e-post til Christian Vedeler (christian.vedeler@uib.no) og Ketil Ødegaard (ketil.odegaard@uib.no).

Beste hilsen
Christian & Jorunn

Utlysning av Peder Sather midler for 2023-2024 / Peder Sather Grant 2023-2024

Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California).

I 2022 har vi feiret 10-års jubileet til Peder Sather Center, noe som har gitt ekstra oppmerksomhet til senteret både i Norge og ved UC Berkeley. Peder Sather midlene er en unik mulighet til å etablere samarbeid ved et av topp-universitetene i USA.

Søknadsfristen i 2023 er 3. april.

Les mer om kriterier og søknadsprosessen her: https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020/

Spørsmål om ordningen og hjelp til å komme i kontakt med relevante personer ved UC Berkeley, kan rettes til annette.servan@uib.no.

Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8. mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 ph.d.-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

 1. 20. februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.

 2. 3. mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.

 3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4.-29. mars.

 4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29. mars.

 5. 8. mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification

Young Researchers grant – Utrecht Network

Hvert år lyser Utrecht Nettverket ut Young Researchers grant, et stipend på 1000 € som er tiltenkt studenter på forskningsopphold som ikke kvalifiserer for Erasmus-stipend. Dette er et enkelt søknadsskjema og en god mulighet for våre PhD- og MA-studenter som vil reise til ett av Utrecht Nettverk-partnerene!

Nettverket deler ut 20 stipend på 1000 € til MA eller PhD studenter som ønsker et forsknings-opphold på et av UN partneruniversitetene i minimum 4 uker i perioden 1. mai 2023 og 31. mars 2024. Dette er et stipend for studenter som ikke kan få Erasmus+ stipend. Fullstendig informasjon finnes her: Young Researchers Grants – Utrecht Network (utrecht-network.org)

MA/PhD-studentene fyller ut søknadsskjema og sender til kristin.skogedal@uib.no innen 6. februar 2022. Vi kan rangere inntil 3 studenter fra UiB før vi sender det videre til UNs komité.

NFR frister i februar 2023 – planlegger du å søke?

Jorunn Skei, administrasjonssjef Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Forskningsrådet lyser nå ut midler innen flere tematiske forskningsområder og de kommende fristene er 8. og 15. februar 2023. Basert på positive tilbakemeldinger fra den interne prosessen ved fakultet i fjor, blir det en felles intern frist også i år.

Har du planer om å søke på en av disse utlysningene (du trenger ikke være helt sikker), så meld det inn via denne felles skjemakeren. Siste innmeldingsdato er 28. november 2022.

Gode oversikter vil hjelpe K1 sine prosjektøkonomer og forskningsrådgiverene ved fakultetet til å gi dere som vil søke best mulig støtte i søknadsprosessen.

Litt mer informasjon om Forskningsrådets hovedfrister 8. og 15 februar 2023 

Forskeprosjekt for fornyelse, 8 februar 

Forskeprosjekt for å møte utfordringer I samfunn og næringsliv, 15 februar 

Vennlig hilsen

Jorunn

administrasjonssjef, K1

Meltzerpriser – søknadsfrist 15.desember

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut to priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere

Alle universitetets professor og instituttledere har forslagsrett. Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som PDF-vedlegg på e-post til Kristin Hansen ved Forsknings- og innovasjonsavdeling (FIA) innen 15. desember 2022.

Sjekkliste for forslagstiller:

Prisen for yngre forskere

 • Prisen for fremragende yngre forskere deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra det nyskapende i kandidatens forskning, de siste års vitenskapelige arbeider samt kandidatens selvstendige bidrag dersom hun/han vanligvis har publiser sammen med andre medforfattere.
 • Merk at nyere forskningsbidrag, fortrinnsvis slike som er publisert eller bedømt det foregående år, eller som i det foregående år har fått særlig vitenskapelig anerkjennelse, vil bli vektlagt ved vurderingen.
 • CV og publikasjonsliste må vedlegges.
 • Doktorgradskomiteens vurdering og innstilling skal legges ved.
 • Forskere som har hatt fødselspermisjon og/eller vært sykemeldt i en periode kan få denne tiden trukket fra kravet om at forskere ikke kan være over 40 år på tildelingstidspunktet (relevant dokumentasjon må legges ved nominasjonen).
 • Forskere som nomineres må være ansatt ved Universitetet i Bergen på nominasjonstidspunktet.
 • Sjekk at prismottaker ikke er fylt 40 år når prisen skal deles ut 8. mars 2020, jf. retningslinjene

Prisen for fremragende forskningsformidling

 • Prisen for fremragende forskningsformidling deles ut årlig.
 • Søknadslengde inntil 5 sider.
 • Forslagsstiller skal grunngi nominasjonen ut fra kandidatens bidrag til at universitetet oppfyller sin oppgave med å spre informasjon om forskning og om forskningens betydning for samfunnet.
 • Meltzerpriser tildeles forskere som har forsket store deler av karrieren sin ved UiB eller som profilerer UiB.
 • Kandidatens vilje og evne til å formidle eget fag og forskning både nasjonalt og internasjonalt omtales særskilt.
 • CV og publikasjonsliste vedlegges.
 • Professor emeriti kan ikke nomineres til prisen for fremragende forskningsformidling.

Dersom dere har noen spørsmål, kan dere ta kontakt med Kristin Hansen på e-post eller på telefon, 55 58 49 84.

Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater

Årets søknadsprosess for fond og legater vil bli forskjøvet litt i tid. Vanligvis åpnes søknadsdatabasen i oktober, men iht. plan er det nå forskjøvet til 2. januar 2023, og søknadsfrist vil bli senere i januar. Målet er fortsatt at støtten skal utbetales i mars som tidligere.

Bakgrunnen for den utsatte søknadsfristen, og informasjon om prosessene som er involvert i dette, kan leses i brev fra Universitetsledelsen her.

Utlysning av samarbeidsmidler i Alrek helseklynge

Alle miljøer som er tilknyttet Alrek helseklynge kan nå søke om samarbeidsmidler til prosjekter eller tiltak. Både ansatte og studenter som er tilknyttet klyngen kan søke om pengestøtte – og søknadsfrist er 14. november.

Hensikten med utlysningen er å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen

Mer informasjon om utlysningen finnes på disse sidene.

Foto/ill.: Alrek Helseklynge

Har du forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen?

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiløprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel? Da kan dette bli dem.

Nominasjon eller søknad sendes med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2022 kriterier

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør
Heidi Annette Espedal,
Hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble,
HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Søknader – Kreftforeningen (KF)

Har du planer om å søke forskningsmidler fra Kreftforeningen?
Søk forskningsmidler – Kreftforeningen

Les grundig gjennom KF sine kriterier og anbefalinger. Vi ber deg også kontakte instituttet ved Christian eller Jorunn, så vi kan sørge for at du får hjelp fra en prosjektøkonom og forskningsrådgiver.

Lykke til!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Foto/ill.: kreftforeningen.no

The Novo Nordisk Prize – Advances in medical sciences

The Novo Nordisk Foundation is seeking nomination for the Third Edition of the European Novo Nordisk Prize!

Nomination
We invite you to nominate the bright minds behind the biomedical breakthroughs that have shown true translational impact and advanced medical sciences.

Please submit your nomination via the electronic nomination form until 1 June, 2022.
Link to the nomination form here.

The Novo Nordisk Prize
In 2023, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. EUR 605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. EUR 67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee’s field(s) of research in Copenhagen Denmark.

Spread the Word
Please forward this email to your colleagues, or any person or organization that might want to nominate a scientist. You can also visit our social media channels to share the call there.

Questions
Questions are welcome at novonordiskprize@novo.dk.

About the Prize and the Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research, inspirational leadership and mentoring, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science that have shown translational impact.
Read more here.

For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/.

The NNF 2030 Strategy can be found here.