2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

Deadline for applications from Norway has been extended to January 8, 2019

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists—from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Established by The Commonwealth Fund in 1925, the Harkness Fellowships were modeled after the Rhodes Scholarships and aim to produce the next generation of health policy leaders in participating countries.
Continue reading 2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships

Aarhus University is pleased to announce that we have up to 15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships available at Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) for talented junior and senior researchers from all academic disciplines.

The application deadline is 23 January 2019.

Commencement date: 1 October 2019 or 1 February 2020.

Read about AIAS and the fellowship programme and see the Guide for Applicants at:
www.aias.au.dk
http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

We hope that you will find the call of interest. You are welcome to forward the call to high-level researchers at your university. If you have any questions, please do not hesitate to contact Programme Manager Helle Villekold at helle@aias.au.dk

Søk Bergen universitetsfond

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2020. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2020. Les mer her.

Forskningsrådet – utlysninger

70 millioner til forskerprosjekt for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse (BEDREHELSE)

Søknadsfrist: 10.4.2019

Vi planlegger nå å lyse ut midler til forskerprosjekt med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Forskningen må være i overensstemmelse med BEDREHELSEs faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer. Les mer

 

115 millioner til forskerprosjekt innenfor pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING)

Søknadsfrist: 10.4.2019

Vi planlegger nå å lyse ut midler med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Utlysningen åpner for søknader i hele programmets bredde, men søknader innenfor persontilpasset medisin vil bli prioritert. Les mer

Utlysning av Pasteurlegatet 2018

Av Pasteurlegatet skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.
Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.
På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

Søknaden må inneholde curriculum vitae (inntil 2 sider) samt en kort prosjektbeskrivelse (inntil 3 sider).
En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000.-.

Søknad sendes innen 1. desember 2018 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@rr-research.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Exploratory pre-seed grants

OBJECTIVES

The Exploratory Pre-seed Program is a stimulus fund established to accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies within the life sciences.

The goal of an Exploratory Pre-seed Grant is to stimulate entrepreneurship and to explore the potential of research findings at a very early stage (pre-seed), and to prepare the project for a full pre-seed grant at a later stage.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/exploratory-pre-seed-grants

Application system opens August 9, 2018. Application deadline October 4, 2018 at 2pm. Announcement  End of December 2018. This is a bi-annual call. The next application round is expected to open in February 2019.

Til alle kontaktpersoner i UH-nett Vest-samarbeidet

Nå er det åpnet for søknader om forskningsmidler gjennom UH-nett Vest-samarbeidet. I år er det satt av kroner 1 900 000. Det kan tildeles inntil kroner 250 000 per søknad, og i særskilte tilfeller kan tildelingen økes. Les mer om utlysningen her https://uhnettvest.no/utlysing-av-forskningsmidler/

  • Eventuelle spørsmål kan rettes til UH-nett Vest-koordinator Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@uib.no eller telefon 55584978 / 92889566.
  • Søknadsfrist er 15. oktober 2018. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet
  • Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert.

 

Utlysning av posisjoneringsmidler 2018

Det utlyses herved posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020-søknad, midler til fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå samt midler til kompetansehevende tiltak for forskere og administrativt støtteapparat.

Fakultetetene sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling i ephorte (jfr. vedlagte Retningslinjer for søkere). Merk: Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet i ephorte innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Fakultetets frist for samlet oversendelse av søknader til Forskningsadministrativ avdeling er Mandag, 1. oktober, 2018.

Vi minner også om rapporteringsfrist 15. september, 2018 for Prosjektetableringsmidler og Posisjoneringsmidler. Se egen rutine for håndtering av PES- og POS-midler i PA: http://www.uib.no/foransatte/103484/nfr-samleside-%C3%B8konomi

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling.

Retningslinjer for søkere.

Søknadsskjema for forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig EU søknad.

Søknadsskjema for fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå.

Søknadsskjema for kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved UiB.

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Siden 1992 har Det Norske Videskaps-Akademi huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden.  

Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.
Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Frist for å søke for 2021/2022 er i midten av januar 2019.

Les mer på denne nettsiden: https://cas.oslo.no/

Norgesuniversitetet lyser ut utviklingsmidler for 2019

Norgesuniversitetet har lyst ut ny runde med utviklingsmidler til prosjekter med aktiv læring, digital vurdering eller digitale læringsformer for arbeidslivet som tema.

Prosjektene skal utvikle læringsdesign som utnytter teknologi til å fremme studentenes læring, og dokumentere erfaringene fra dette arbeidet.
Søknadsfrist: 22. oktober 2018, med tildeling og oppstart i 2019. Informasjon om selve søknadsprosess med kriterier finnes her: https://norgesuniversitetet.no/prosjekter Norgesuniversitetet arrangerer som vanlig søknadsveiledning knyttet til Høstkonferansen som arrangeres 19. og 20. september i Tromsø: https://norgesuniversitetet.no/kalender/hostkonferansen-2018

Eksempler på prosjekter fra UiB som har fått støtte gjennom denne ordningen tidligere:

–  Teaching and Learning in the Digital Age (TALIDA)

–  A digital learning environment for field based geoscience teaching

–  Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur

2019-20 Norwegian Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice

The Commonwealth Fund invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists—from Australia, Canada, France, Germany, the Netherlands, New Zealand, Norway, and the United Kingdom—to apply for an opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Fellows work with leading U.S. experts to study health care delivery reforms and critical issues on the health policy agenda in both the U.S. and their home countries. A rich program of seminars organized by the Fund throughout the year further enhances the fellowship experience.

The Harkness Fellowship awards up to US $130,000 in support, with an additional family allowance (approximately $60,000 for partner and two children up to age 18).

The deadline for applications from Norway is November 12, 2018. 

We will be hosting a webinar for potential applicants to learn more about the Harkness Fellowships on Wednesday, August 29th at 5:00 p.m. (CEST). The registration link is as follows: https://cc.readytalk.com/r/4hacw3dh8b1m&eom

Research Programme on Antimicrobial Resistance – Call for Pre-proposals

With this call, the Bergen Research Foundation (BFS) launches a Research Programme dedicated to promote collaborative research that may benefit towards the challenge of antimicrobial resistance (AMR).

BFS has dedicated a total of 70 MNOK for four years (2019 – 2023) for this programme. For more details regarding the programme, please see the following documents:

The pre-proposals will be evaluated by international experts, and thus the  pre-proposal language should be English.

Please send the pre-proposal in one (1) PDF-file to grants@bfstiftelse.no at or before the deadline 3. september 2018.

Please contact the foundation if there are questions regarding this call.

Postdoktorstipend innen demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å  søke om postdoktorstipend der kandidaten selv står som søker.

Søknadsfrist: Mandag 3. september 2018 kl. 13.

Informasjonsdag om EØS-midlene

De nye avtalene om EØS-midlene (EEA/ Norway grants) med de 15 mottakerlandene åpner store muligheter for samarbeidsprosjekter innen utdanning, forskning og innovasjon i alle partnerlandene.

De kommende utlysningene er en god anledning til både å fortsette etablerte samarbeid og å etablere nye samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning. På informasjonsmøtet vil representanter fra Forskningsrådet og Utenriksdepartementet informere om status og fremtidige utlysninger. Deltakerne vil få vite mer om midlene og muligheter, samt diskutere hva som kreves/muligheter for å etablere og videreutvikle samarbeidsprosjekter.

Utlysningen i Romania er nå åpen og flere utlysninger ventes i løpet av 2018.

Møtet blir strømmet fra Forskningsrådets YouTube-kanal. 

Meld deg på her! PS: Du trenger ikke melde deg på hvis du skal følge strømmen.

Program

Mer informasjon om EØS-midlene til forskning

Utlysning av internasjonale SIU-program med søknadsfrister høsten 2018

Fakultetet har mottatt en henvendelse fra Studieadministrativ avdeling om utlysning av internasjonale SIU-program med søknadsfrister høsten 2018. Programmene retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning. Forskningssamarbeid er også en del av disse programmene.

Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 3 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Japan
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

Globalink – Forskningspraksis i bedrift, samarbeid mellom Norge og Canada
Midler per prosjekt: 90 000 kr
Total utlysning: Ca. 650 000 kr
Søknadsfrist: Løpende

Søknader sendes inn via SIUs online søknadsskjema Espresso. Søknader skal være forankret i ledelsen på den respektive avdeling/ institutt.

Studieadministrativ avdeling legger til grunn at eventuell studentmobilitet som skjer i regi av slike prosjekt blir håndtert på samme måte som annen avtalefestet studentmobilitet ved UiB (dvs. å blant annet å forholde seg til søknadsfrister for studentmobilitet.

Ved spørsmål kan om programmene, kontakt nedelina.naydenova@uib.no eller helge.bjorlo@uib.no ved Studieadministrativ avdeling.