Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021

Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 000 000 kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Under ligger invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. På grunn av Covid-19 blir årets prisvinner offentliggjort ved utgangen av 2020 og arrangementet er derfor utsatt.

Innstillingsutvalget er internasjonalt, nominasjonen må leveres på engelsk, se maks antall sider i invitasjonen.

Frist for innsendelse er 15. november 2020.

Mer informasjon finnes også på deres nettsider: https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/

Invitasjon til nominering av kandidater 2021
Vinnere av Kong Olav Vs Kreftforskningspris
Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22

Søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2021-22 er 1. oktober 2020.

Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på master-, PhD-, post-doc- og seniorforsker-nivå. Stipendbeløpene er ikke fastsatt, men vil variere fra NOK 50.000 til NOK 200.000.

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • Som en prøveordning for 2021/22 kan studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere: https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2021-22:
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

fullbright.no

Ny frist for hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 2021

Norges forskningsråd endrer fristen for neste års store utlysning, for mange også kjent som FRIPRO. Den nye fristen blir 10. februar 2021 og under vises hva det blir mulig å søke på. I tillegg vil kompetanse- og samarbeidsprosjekt, som inkluderer helseprogrammene, ha frist 17. februar 2021.

Det er flere utfordringer med å framskynde fristen såpass. En åpenbar er at en må tenke på neste søknad før en har fått svar fra sist søknadsrunde. Ryktene sier at resultatene fra årets utlysning kommer 18. desember. Videre blir det også endringer i bl.a. budsjetteringssystemet ved de store universitetene i Norge fra januar neste år. Det vil derfor være en fordel at flest mulig setter i gang budsjettering av søknadene så tidlig som mulig.

Sett gjerne av en time den 10. november kl. 14.00-15.00 til et webinar som vil presentere de ulike søknadstypene, søknadskriteriene og evalueringsprosessen.

Stort tverrfaglig prosjekt – Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Denne prosjekttypen faller inn under «Fellesløft IV».

Forskerprosjekt for fornyelse – Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerprosjekt for unge talenter – Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2-7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Unge talenter under 40 år gis mulighet til å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet – Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 35 ansattmobiliteter. Fristene for å søke om stipend til ansattveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt mellom høst- og vårsemesteret dersom det er mulig. Dersom det blir konkurranse om plassene, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har vært på Erasmus ansattutveksling. Gjennomsnittlig tildeling er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes mobilitetsopphold.

Søknad må sendes i ePhorte fra avdelingsleder på saksnummer 20/6719. Et utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt), kan med fordel brukes som søknad.

Ved spørsmål, ta kontakt med Erasmuskoordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for training

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2020/21

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har stipendmidler for ansatte til undervisning ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). For 2020/21 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 30 undervisningsmobiliteter.

Ved undervisningsmobilitetsopphold må det foreligge en gyldig Erasmus-avtale med vertsuniversitetet, som inkluderer undervisningsutveksling i den aktuelle fagkoden. Undervisningsoppholdet må vare i minimum to dager (utenom reisedager) og det må undervises åtte timer. Det er også mulig å reise på et kombinert undervisnings- og opplæringsopphold, og da må det undervises fire timer. Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet

Fristene for å søke om stipend til undervisningsutveksling er 20. august og 20. januar. Begge fristene gjelder for søknader til studieåret 2020/21, men vi tar sikte på å fordele mobilitetene likt i høstsemestret og vårsemestret dersom det er mulig. Hvis vi mottar mange søknader, vil vi prioritere ansatte som ikke tidligere har mottatt Erasmus-støtte. Gjennomsnittlig stipend er 800€ per mobilitet, tilsvarende én ukes opphold.

Søknaden må sendes fra avdelingsleder i ePhorte på saksnummer 20/6718. En utfylt og signert Mobility Agreement (vedlagt) kan med fordel brukes som søknad.

Ta gjerne kontakt med Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling.

Vedlegg:
Mobility agreement for teaching

Informasjon om utlysning av postdoktorstipend innen demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen<http://nasjonalforeningen.no/> er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom informasjon, forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning. Vår innsats er basert på innsamlede midler og gaver.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram<http://nasjonalforeningen.no/forskning/demensforskning/> er det nå anledning til å søke om postdoktorstipend<https://nasjonalforeningen.no/contentassets/e1d86ed228764f40aad26c86ad35e7ae/call-text_call-for-proposals-for-postdoctoral-fellowships-dementia_2021.pdf> der kandidaten selv står som søker.

Søknadsfrist: Tirsdag 1. september 2020 kl. 13.00.

Se her<https://nasjonalforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/> for mer informasjon om Nasjonalforeningen for folkehelsens utlysninger innen demens og hjerte- og kar samt vårt samarbeid med Stiftelsen Dam<https://www.dam.no/programmer/> om forskning, FoU og helseprosjekter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Med vennlig hilsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Utlysning av Marie Curie Fellowship

Det er nå mulig å søke Marie Curie Fellowship – fristen er 9. september. Vi trenger å få en tilbakemelding hvis noen av dere vurderer å søke. Vennligst gi beskjed til Liv Rebecca via e-post: liv.aae@uib.no 

Link til søknadsmulighet, og til webinar presentert av NFR vedrørende Marie Curie 20. april:

Marie Curie Individual fellowship 2020 (MSCA-IF). Frist: 9. September 2020
MSCA-IF webinar (NFR; 20. April 2020)

Les mer bl.a. om søknadsstøtten fram mot søknadsfristen her:
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships støttetilbud 2020

Utlysning av Momentum-programmet 2020-2021

Det vises til utlysning av Momentum-programmet 2020-2021. Programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere som har fullført doktorgraden, og består av fire samlinger fra september til april. Universitetet lyser ut 15 plasser i programmet, hvorav 3 plasser er fordelt til Det medisinske fakultet.

Søknadsprosessen
Søknadsfristen til programmet er 15. juni 2020 kl. 17.00. Søknaden sendes via programmets nettside (https://www.uib.no/en/research/110492/momentum-career-development-programme-early-stage-researchers), og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil vurdere og prioritere søknadene og fakultetet vil selv ta opp kandidater til sin kvote.

Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research of 275 000 Swedish Crowns

Viking Olov Björk’s scholarship supports research in the intersection between medical technology and its close to clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research.

The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.

The scholarship proceeds should be used to finance the recipient’s costs for a longer visit to a high ranking international research institute. The visit shall be commenced within a year after the funding.

Researcher with employment at, or other similar strong collaborative link with Uppsala University shall prevail. Such link requires a well witnessed, and the year before application established collaboration in a research project that has Uppsala University as principal organization.

Application shall be written in English and includes CV, research plan for the project expected to be carried through at the foreign institute, certificate from the foreign site confirming access to and availability of resources, statement from tutor/similar at the own Nordic university, and finally budget for the stay abroad.

A brief written travelogue shall be sent to the Office for Medicine and Pharmacy within six months after return from the stay abroad.

Full applications received by the Office for Medicine and Pharmacy in a digital form under the address jin.saida@uadm.uu.se not later than September 30, 2020 are considered. The application shall be submitted in the form of one single pdf file. Mark the application mail subject line ”Viking Olov Björk’s scholarship”.