Utlysning av insentivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomføring av utdanning.

Fokusområdet for 2020 er:

«utvikling av studieprogram og emnepakker i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for utdanning. I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling.»

For å få tildelt midler kreves det at prosjektene vurderes å være klart i målgruppen og at de har den nødvendige kvaliteten. Prosjektene det søkes til må være tidsavgrenset.

Retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt. Vi ber om at søknader sendes fakultetet innen fredag 3. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Retningslinjer
Søknadsskjema insentivmidler

Undervisnings- og forskningspriser ved Det medisinske fakultet 2020

Fakultetet lyser ut tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, og til sammen åtte priser innen forskning (publikasjon, ph.d.-arbeid, forskningsformidling og forsknings-/innovasjonsmiljø). Prisene deles ut på Fakultetets dag 23. april 2020.

Informasjon om prisene innen utdanning finner du her. Frist for å levere nominasjoner er 24. februar 2020.

Informasjon om prisene innen forskning finner du her. Frist for forslag er 14. februar 2020.

Utlysing i Erasmus+ Mobilitets- og samarbeidstiltak 2020/21

Det lyses nå ut midler innen Erasmus+ for det akademiske året 2020-2021. Det blir lyst ut midler under hovedtiltakene mobilitet og samarbeid. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) administrerer Erasmus+ programmet nasjonalt, og informasjon om alle deler av programmet finnes her: https://diku.no/programmer?edu_level%5B%5D=H%C3%B8yere%20utdanning

Mobilitet i Erasmus+
Mobilitet omfatter både studentmobilitet, ansattmobilitet, global mobilitet (International credit mobility) og Erasmus Mundus Joint Master Degree.

Studieadministrativ avdeling administrerer og koordinerer student- og ansattmobilitet som tidligere, og studenter og ansatte søker om utveksling innen fastsatte frister. Studenter søker utveksling innen 1. februar og 1. september, og ansatte kan søke om Erasmus+ mobilitetsmidler innen 20. august og 20. januar hvert år. Informasjon om studentstipend og annen informasjon kan finnes på www.uib.no/erasmus og på ansattsidene http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet Søknadsfristen for global mobilitet er 5. februar 2020.

Erasmus Mundus Joint Master Degree er samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa for gjennomføring av felles masterprogram på 60, 90 eller 120 ECTS. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og tiltrekke seg studenter også fra land utenfor Europa. Det opprettes et konsortium bestående av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre europeiske land, men det er mulig å ha med institusjoner fra land utenfor Europa dersom det gir en tydelig merverdi. Samarbeid med andre typer institusjoner, for eksempel innenfor næringslivet, er sterkt anbefalt. Søknadsfristen er 13. februar 2020.

Samarbeid i Erasmus+
Samarbeid omfatter ulike typer samarbeidsprosjekt der universitet og høgskoler kan samarbeide med institusjoner i Europa for å utvikle, dele og videreføre gode og innovative praksiser. Programland er landene som deltar i Erasmus-programmet (EU-landene, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia og Makedonia, samt Serbia fra 2019), mens partnerland er land utenfor Erasmus-programmet (resten av verden).

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa med mål om å øke kvaliteten i utdanning og læring på tvers av landegrenser. Et strategisk partnerskap må følge noen prioriterte områder og må bestå av minst tre organisasjoner fra tre programland. Koordinator for samarbeidet søker på vegne av hele prosjektet, og dersom en norsk institusjon er koordinator, søkes det direkte til Diku. Diku organiserer søkerseminar om Strategiske partnerskap 6. februar 2020, og mer informasjon finnes på Diku sine nettsider. Søknadsfristen for tiltaket er 24. mars 2020.

Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter mellom programland og partnerland, og har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning, samt støtte modernisering og internasjonalisering i partnerlandene. Prosjektene kan rette seg mot institusjonsnivå eller systemnivå. Et partnerskap må bestå av minst to programland med minst en høyere utdanningsinstitusjon i hvert land, og minst ett partnerland utenfor EU/EØS med minst tre høyere utdanningsinstitusjoner (eller minst to høyere utdanningsinstitusjoner i hvert land dersom det er flere partnerland). Det må totalt være like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerland som fra programland. Søknadsfrist er 5. februar 2020.

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv med vekt på innovasjon, entreprenørskap og utvikling av nye metoder for undervisning og læring. En kunnskapsallianse må minst bestå av seks organisasjoner fra tre programland, hvorav minst to av partene må være høyere utdanningsinstitusjoner og minst to må være virksomheter/bedrifter. Søknadsfrist er 26. februar 2020.

Dere kan kontakte Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling (kristin.skogedal@uib.no / 55 58 90 26) eller Diku for mer informasjon, råd og veiledning i søknadsprosessen. Kristin Torp Skogedal ønsker å bli informert dersom dere har planer om å søke om Erasmus+ samarbeidsprosjekter.

Peder Sather Grants

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and $25K. Funds are made available for one academic year.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

More information and application form visit Peder Sather Center’s webpage.

Ledig stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret

Det utlyses nå en stilling som professor/førsteamanuensis (50%) vikariat – leder av Ferdighetssenteret. Ferdighetssenteret er en stor og viktig satsning ved fakultetet, og det søkes derfor etter en motivert og entusiastisk leder for virksomheten. Ferdighetssenteret holder til i moderne lokaler i Bygg for biologiske basalfag, og har som formål å støtte opp om fakultetets studieprogram gjennom tilbud om trening og opplæring i praktiske ferdigheter i vid forstand. Les mer om Ferdighetssenteret her.

Leder har det øverste ansvaret for den daglige driften, har arbeidsplass ved senteret med faste treffetider og skal være leder for andre ansatte og et stort tall studentinstruktører.

Stillingen kan kombineres med annen relevant stilling, som f.eks. lege ved Haukeland universitetssjukehus, annet samarbeidende sykehus eller privat eller offentlig legevirksomhet. Forskningen vil fortrinnsvis være tilknyttet en av de eksisterende forskningsgruppene ved Klinisk instittutt 2. Faglig vil stillingen også være tilknyttet Enhet for læring, fakultetets satsning på pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Les mer om Enhet for læring her.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/177665/professor-foersteamanuensis-50-vikariat-i-medisin-leiar-av-ferdighetssenteret

Merk at søknadsfristen er førstkommende søndag 1. desember.

 

Ledig stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver) ved Alrek Helseklynge

Det utlyses nå en stilling som Klyngefasilitator (Seniorrådgiver, 100%) ved Alrek Helseklynge. Fasilitatoren trenger god innsikt i nasjonal og internasjonal forskning og utdanning innen helse. Arbeidsoppgavene vil bl.a. innebære å identifisere synergier mellom de deltakende institusjonene og deres ansatte med relasjon til helseklyngen, og skape møteplasser for samhandling.

Lenke til annonse hos JobbNorge: https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/178722/klyngefasilitator-seniorraadgjevar-ved-alrek-helseklynge

Søknadsfrist er 8. desember.

uib.no/alrekhelseklynge

Søk Nærings-ph.d. nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften. Prosjektet skal være relevant for bedriftens virksomhet.

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer.

− Nærings-ph.d. er en flott mulighet for bedrifter av ulike størrelser og fagområder til å styrke sin forskningskompetanse. Siden 2008 har ordningen fremmet over 440 samarbeid mellom næringsliv og akademia. Gjennom denne ordningen bygger Forskningsrådet bro mellom næringsliv og akademia, og gir kompetanse begge har behov for, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Samspill mellom næringsliv og akademia

Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv, men også skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Samarbeidet med et universitet eller en høyskole er viktig for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningsinstitusjoner til samfunnet rundt.

Færre søkere enn forventet

Nærings-ph.d. er en ordning for små og store bedrifter innenfor alle fagområder. Til forskjell fra de fleste andre av Forskningsrådets virkemidler finansieres ikke Nærings-ph.d.-er på grunnlag av konkurranse mellom søknader. I denne ordningen blir i stedet alle søknader som oppfyller kravene innvilget inntil årets budsjett er brukt opp.

I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden.

Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidler er fordelt.

Les mer og søk på Forskningsrådet sine sider.

Trond Mohn Stiftelse (TMS) Starting Grant Programme – Utlysning 2020

Step 1 – Prekvalifisering

Søknadsfrist 16. mars 2020.

Utlysningstekst og maler:
(Dokumentene foreligger kun på engelsk)

Svar på prekvalifiseringsrunden vil foreligge medio juni 2020. Finalerunden vil ha søknadsfrist medio august, og intervjudagen for finalistene kunngjøres senere. Resulatet av finalerunden offentliggjøres 4. desember 2020.

For ytterligere informasjon om TMS Starting Grant, se tidligere TMS Starting Grant-mottakere og/eller kontakt stiftelsen. Se også UiBs artikkelserie om 6 tidligere TMS Starting Grant-mottakere:

  1. Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig – professor Jørn Jacobsen
  2. Fra ski til Sjögrens syndrom – professor Silke Appel
  3. Fascinert av hjernen – professor Karsten Specht
  4. Håndskrifter som knytter Europa sammen – professor Åslaug Ommundsen
  5. – Støtta kom på eit kritisk punkt – professor Bodil Holst
  6. Ei kule varmt for klimaet – professor Håvard Haarstad

Les mer om Trond Mohn Stiftelse her: https://www.mohnfoundation.no/