Utlysning: Samarbeidsprosjekter

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Les mer om utlysningen her.

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022: utlysning av såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

UiBs Humaniorastrategi har som et av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets programmer.

Det utlyses herved såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som skal invitere forskere i humanistiske fag til å søke samarbeid med forskere fra andre fagdisipliner. Såkornsmidlene skal brukes til å forberede en prosjektsøknad til Forskningsrådets satsning på humanioraforskning.

Følg lenkene for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknader sendes til Forskningsadministrativ avdeling (jfr. vedlagte retningslinjer for søkere).

Søknadsfrist er onsdag 20. februar 2019.

Utlysninger: POS-midler og SPIRE-midler

Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019 

Forskningsadministrativ avdeling lyser nå ut POS-midler.
Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

  1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
  2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
  • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
  • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andrerelevante EU-organisasjoner
  • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
  1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

POS- Retningslinjer for søkere
POS- Søknadsskjema for fremtidig H2020 søknad
POS- Søknadsskjema kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative
støtteapparatet ved fakultetene.
POS- Søknadsskjema – fagstrategiske virkemidler på fak.nivå

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.noinnen fredag 8. februar 2019

Utlysning av SPIRE-midler 2019

Forskningsadministrativ avdeling lyser ut midler i UiB sitt strategiske program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE) for 2019. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:
1.  SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid
2.  SPIRE gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte i hovedstillinger og postdoktorer ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Vitenskapelig ansatte må være ansatt i minimum 50 % stilling ved UiB for å kunne søke. Postdoktorer må ha 100 % ansettelse ved UiB og må vise til ansettelse ved UiB to år frem i tid for å kunne søke.

Søkerne bes lese gjennom retningslinjer for søkere og søker må benytte SPIRE søknadsskjema.

Søknad sendes til Liv Rebecca Arnedatter Aae (Liv.Aae@uib.no)innen fredag 8. februar 2019

Vi håper dere som har anledning søker på POS – og/eller SPIRE-midlene.

Til informasjon er det høy tilslagsprosent på disse midlene. Lykke til!

2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

Deadline for applications from Norway has been extended to January 8, 2019

The Commonwealth Fund, in collaboration with our co-sponsors, the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital and insurance managers, and journalists—from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the United States as a Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice. Established by The Commonwealth Fund in 1925, the Harkness Fellowships were modeled after the Rhodes Scholarships and aim to produce the next generation of health policy leaders in participating countries.
Continue reading 2019-20 Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice Call for Applications

15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships

Aarhus University is pleased to announce that we have up to 15 AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships available at Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) for talented junior and senior researchers from all academic disciplines.

The application deadline is 23 January 2019.

Commencement date: 1 October 2019 or 1 February 2020.

Read about AIAS and the fellowship programme and see the Guide for Applicants at:
www.aias.au.dk
http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

We hope that you will find the call of interest. You are welcome to forward the call to high-level researchers at your university. If you have any questions, please do not hesitate to contact Programme Manager Helle Villekold at helle@aias.au.dk

Søk Bergen universitetsfond

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2020. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2020. Les mer her.

Forskningsrådet – utlysninger

70 millioner til forskerprosjekt for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse (BEDREHELSE)

Søknadsfrist: 10.4.2019

Vi planlegger nå å lyse ut midler til forskerprosjekt med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Forskningen må være i overensstemmelse med BEDREHELSEs faglige, tematiske og strukturelle prioriteringer. Les mer

 

115 millioner til forskerprosjekt innenfor pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING)

Søknadsfrist: 10.4.2019

Vi planlegger nå å lyse ut midler med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Utlysningen åpner for søknader i hele programmets bredde, men søknader innenfor persontilpasset medisin vil bli prioritert. Les mer

Utlysning av Pasteurlegatet 2018

Av Pasteurlegatet skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.
Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.
På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

Søknaden må inneholde curriculum vitae (inntil 2 sider) samt en kort prosjektbeskrivelse (inntil 3 sider).
En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000.-.

Søknad sendes innen 1. desember 2018 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@rr-research.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Exploratory pre-seed grants

OBJECTIVES

The Exploratory Pre-seed Program is a stimulus fund established to accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies within the life sciences.

The goal of an Exploratory Pre-seed Grant is to stimulate entrepreneurship and to explore the potential of research findings at a very early stage (pre-seed), and to prepare the project for a full pre-seed grant at a later stage.

http://novonordiskfonden.dk/en/content/exploratory-pre-seed-grants

Application system opens August 9, 2018. Application deadline October 4, 2018 at 2pm. Announcement  End of December 2018. This is a bi-annual call. The next application round is expected to open in February 2019.

Til alle kontaktpersoner i UH-nett Vest-samarbeidet

Nå er det åpnet for søknader om forskningsmidler gjennom UH-nett Vest-samarbeidet. I år er det satt av kroner 1 900 000. Det kan tildeles inntil kroner 250 000 per søknad, og i særskilte tilfeller kan tildelingen økes. Les mer om utlysningen her https://uhnettvest.no/utlysing-av-forskningsmidler/

  • Eventuelle spørsmål kan rettes til UH-nett Vest-koordinator Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@uib.no eller telefon 55584978 / 92889566.
  • Søknadsfrist er 15. oktober 2018. Søknad sendes elektronisk via dette søknadsskjemaet
  • Ved utvelgelse av prosjekter vil det bli lagt vekt på faglig kvalitet og at flest mulig av institusjonene er involvert.

 

Utlysning av posisjoneringsmidler 2018

Det utlyses herved posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020-søknad, midler til fagstrategiske virkemidler på fakultetsnivå samt midler til kompetansehevende tiltak for forskere og administrativt støtteapparat.

Fakultetetene sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling i ephorte (jfr. vedlagte Retningslinjer for søkere). Merk: Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet i ephorte innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Fakultetets frist for samlet oversendelse av søknader til Forskningsadministrativ avdeling er Mandag, 1. oktober, 2018.

Vi minner også om rapporteringsfrist 15. september, 2018 for Prosjektetableringsmidler og Posisjoneringsmidler. Se egen rutine for håndtering av PES- og POS-midler i PA: http://www.uib.no/foransatte/103484/nfr-samleside-%C3%B8konomi

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kristin Hansen ved Forskningsadministrativ avdeling.

Retningslinjer for søkere.

Søknadsskjema for forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig EU søknad.

Søknadsskjema for fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå.

Søknadsskjema for kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved UiB.