Research Programme on Antimicrobial Resistance – Call for Pre-proposals

With this call, the Bergen Research Foundation (BFS) launches a Research Programme dedicated to promote collaborative research that may benefit towards the challenge of antimicrobial resistance (AMR).

BFS has dedicated a total of 70 MNOK for four years (2019 – 2023) for this programme. For more details regarding the programme, please see the following documents:

The pre-proposals will be evaluated by international experts, and thus the  pre-proposal language should be English.

Please send the pre-proposal in one (1) PDF-file to grants@bfstiftelse.no at or before the deadline 3. september 2018.

Please contact the foundation if there are questions regarding this call.

Postdoktorstipend innen demens, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å  søke om postdoktorstipend der kandidaten selv står som søker.

Søknadsfrist: Mandag 3. september 2018 kl. 13.

Informasjonsdag om EØS-midlene

De nye avtalene om EØS-midlene (EEA/ Norway grants) med de 15 mottakerlandene åpner store muligheter for samarbeidsprosjekter innen utdanning, forskning og innovasjon i alle partnerlandene.

De kommende utlysningene er en god anledning til både å fortsette etablerte samarbeid og å etablere nye samarbeidsprosjekter innen utdanning og forskning. På informasjonsmøtet vil representanter fra Forskningsrådet og Utenriksdepartementet informere om status og fremtidige utlysninger. Deltakerne vil få vite mer om midlene og muligheter, samt diskutere hva som kreves/muligheter for å etablere og videreutvikle samarbeidsprosjekter.

Utlysningen i Romania er nå åpen og flere utlysninger ventes i løpet av 2018.

Møtet blir strømmet fra Forskningsrådets YouTube-kanal. 

Meld deg på her! PS: Du trenger ikke melde deg på hvis du skal følge strømmen.

Program

Mer informasjon om EØS-midlene til forskning

Utlysning av internasjonale SIU-program med søknadsfrister høsten 2018

Fakultetet har mottatt en henvendelse fra Studieadministrativ avdeling om utlysning av internasjonale SIU-program med søknadsfrister høsten 2018. Programmene retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning. Forskningssamarbeid er også en del av disse programmene.

Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 3 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Japan
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

Globalink – Forskningspraksis i bedrift, samarbeid mellom Norge og Canada
Midler per prosjekt: 90 000 kr
Total utlysning: Ca. 650 000 kr
Søknadsfrist: Løpende

Søknader sendes inn via SIUs online søknadsskjema Espresso. Søknader skal være forankret i ledelsen på den respektive avdeling/ institutt.

Studieadministrativ avdeling legger til grunn at eventuell studentmobilitet som skjer i regi av slike prosjekt blir håndtert på samme måte som annen avtalefestet studentmobilitet ved UiB (dvs. å blant annet å forholde seg til søknadsfrister for studentmobilitet.

Ved spørsmål kan om programmene, kontakt nedelina.naydenova@uib.no eller helge.bjorlo@uib.no ved Studieadministrativ avdeling.

Kreftforeningen lyser ut forskningsmidler gjennom Open Call 2018

Kreftforeningens utlysning av forskningsmidler<https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#home> er nå kunngjort. Det kan søkes om rammebevilgninger for kreftrelaterte forskningsprosjekter innen alle forskningsdisipliner.

Kreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om midler til forskningsprosjekter med budsjett på 1-8 millioner kroner og varighet mellom ett og fire år. Minst en stilling må knyttes til prosjektet, og det er også mulig å inkludere driftsmidler.

Se Application Guidelines Open Call 2018<https://kreftforeningen.no/contentassets/2c36720e9d4540ffb863d2269fca3ab7/open-call-2018/application-guidelines-open-call-2018.pdf> for mer informasjon.

Søknadsfristen fredag 1. juni 2018 kl. 13.00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via SøknadsWeb<https://nettsoknad.kreftforeningen.no/>. Søknad og vedlegg må skrives på engelsk.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

 

Commission Launches EIC Prize for Early Warning for epidemics

The European Commission has launched an inducement prize aiming to develop an early-warning system to help prevent disease outbreaks and reduce their impacts after they occur.

The €5 million prize was launched as part of the European Innovation Council (EIC) Pilot in the last Work Programme of Horizon 2020 with the goal of developing a reliable, cost-effective and scalable early warning system prototype to forecast and monitor vector-borne diseases, which should encompass innovative technological solutions integrating big data derived from different sources (e.g. space-borne, airborne, in-situ and citizen observations) in the Earth observation domain.

The contest is open to all legal entities (i.e. natural or legal persons, including international organisations) or groups of legal entities and the prize will be awarded to the contestant(s) who, in the opinion of the jury, demonstrate a solution that best meets the criteria specified by the Commission.

Applications should be submitted by 1 September 2020 with the prize planned to be awarded in the first quarter of 2021.

Further information, including the rules of contest and the application template can be found on

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics

Planlegger du forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika?

Internasjonalt senter arrangerer finansieringsseminar for  vitenskapelig personell og masterstudenter som planlegger forskningsopphold eller utveksling til Nord-Amerika.
Dette kan også være interessant for forskningskoordinatorer og studiekoordinatorer.

Fulbright, NFR, Noram og UiB informerer om muligheter for finansiering til Nord-Amerika.
Se lenken for informasjon om arrangementet.

http://www.uib.no/internasjonalt/116755/forskningsopphold-i-nord-amerika

Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsmidler for Horisont 2020

PES2020 er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i H2020, samt å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler fra H2020. Det medisinske fakultet vil få ansvar for å administrere PES2020 ordningen. Av den grunn er det nødvendig å innføre interne frister:

  1. Prosjektetableringsstøtte – PES midler: Fakultetet må sende en samlet oversikt over innsendte «elligible» søknader til Forskningsadministrativ avdeling to ganger pr. år. De interne fristene i dette tilfellet er 5. september 2018 og 1. desember 2018.
  2. Posisjoneringsstøtte for forskere – POS midler: De interne fristene er 7. mai 2018 og 20. september 2018.
  3. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet – POS-KHT:

De interne fristene er 7.mai 2018 og 20. september 2018.

Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema er her:

http://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-horisont-2020

Det er høy tilslagsprosent på disse utlysningen. Dere som vil søke må sende søknad til instituttet ved Kjell-Morten Myhr og Jorunn Skei, innen 6. mai 2018. Instituttet vil ved mange søknader rangere søknadene før de sendes til fakultetet. Lykke til!

Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen. For å søke midler fra stiftelsen må søkeren samarbeide med en godkjent søkerorganisasjon. Sjekk hvordan du kan søke midler, og ta kontakt med en søkerorganisasjon i god tid før søknadsfristen 1. juni 2018.
Les mer om søknad om forskningsmidler her.

Hva kan du søke om?
ExtraStiftelsen støtter helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Les mer om hva du kan søke om i ExtraStiftelsens retningslinjer for forskning.