UiB klimafond

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk
I 2024 vil dette fondet være på 2 millioner kroner. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.
Søknadsfrist er 17. mars

Mer informasjon: Klimafondet | UiB Bærekraft | UiB


UiB has decided to establish a fund to finance actions that will help motivate employees and students in the work to reduce the university climate footprint.

This fund will amount to 2 million NOK in 2024. The fund finance measures that support the work to ensure a more environmentally and climate friendly university. Either through direct reduction of UiB’ s climate footprint, or by motivating students and employees to participate in a joint “environment and climate dugnad”.

Deadline for applications is set to March 17th.

For more information, please visit: UiB Climate Fund | UiB Sustainability | UiB

Utlysning av postdoktorstillinger i LEAD AI programmet

Illustrasjon av en robot som skriver et essay. Roboten har bart.

I løpet av mars måned skal det lyses ut postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år.

Programmet vil legge til rette for en felles karriereutviklingsarena for 19 postdoktorer som skal ansettes ved UiB. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet koordineres av Institutt for Informatikk (MN). Oppstart 1. januar 2024, varighet 5 år.

Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.


Postdoktorene jobber med sine egne AI relevante prosjekt. LEAD AI legger til rette for felles møter kurs og trening. Rekruttering følger hovedsakelig UiB sine rutiner, men med særskilte krav fra EU til mobilitet og sammensetning av komiteer. Karriereutvikling og veiledning av postdoktorene står sentralt i programmet. Samarbeid med andre institusjoner, akademiske og ikke akademiske, nasjonalt og internasjonalt er sterkt anbefalt

Her er en lenke, informasjonen vil nok oppdateres etter hvert: LEAD AI | University of Bergen (uib.no)

Nominations accepted for the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th Anniversary Prize

The Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th anniversary prize is awarded for significant contributions to psychosomatic research. In this context, psychosomatic research refers to research that studies the impact of psychological factors on physical health, not research that focuses on how physical illnesses affect mental health.

The prize can be awarded to an individual scientist, a research group or a research community. The jury will consider the following criteria when evaluating the significance of scientific contributions nominated for the award:

 1. Potential to increase understanding of psychosomatic mechanisms
 2. Potential for applying research findings in clinical work
 3. Number of research reports and the scientific quality of the forums they have been published in
 4. The jury may also choose to emphasize research results that open
  new perspectives even if their final impact cannot yet be verified

The award may be granted either for a lifetime of work in psychosomatic research or to a promising younger researcher. The jury consists of the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s Medical Expert Committee, with the foundation’s Head of Grants serving as the secretary.

Nominations may be submitted by either individuals or organizations familiar with the researcher’s achievements, or by the researcher themselves. The proposal should be submitted in a maximum 2-page written application, detailing why the nominee would be particularly suitable for the award. The jury reserves the right to also nominate suitable candidates directly.

Proposals for the award recipient should be sent to the foundation’s Head of Grants, Antonia Laszlo, antonia.laszlo@gyllenbergs.fi, no later than March 31st, 2024.

Proposals will be handled confidentially by the foundation’s Medical Expert Committee. The award recipient will be announced at the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th-anniversary celebration on Wednesday, September 18th, at Villa Gyllenberg, where the recipient is expected to participate and deliver a speech. The prize amount is 50,000 euros

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025 – tildeling av plasser

Følgende er aktuelt for ansatte i postdoktor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger som kan søke om deltagelse i programmet.

Momentumprogrammet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere ved UiB. Målgruppen for programmet er yngre fremragende forskere som ønsker en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet er tverrfaglig, og siktemålet er å få til en sammensetning av ulike fagretninger og vitenskapsdisipliner. Det lyses ut 15 plasser til programmet, og Det medisinske fakultet er tildelt 3 plasser.

Formålet med programmet er å styrke deltakernes karriereutvikling. Programmet omfatter fem samlinger og ett kortere webinar planlagt med oppstart i august 2024 og fullføring i juni 2025. Det er obligatorisk for kandidatene å delta på alle seminarene.

Les mer om søknadsprosessen i brevet fra Det medisinske fakultet.

Utlysning av postdoktorstillinger innenfor LEAD AI

I løpet av mars måned skal det lyses ut 10 postdoktorstillinger ved UiB innenfor rammen av forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI. Det medisinske fakultet skal lyse ut 3 av disse stillingene. LEAD AI er finansiert av fakultetene og EU i fellesskap gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Totalrammen er på 130 millioner NOK over fem år. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning til anvendt forskning innen naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Det er ønskelig å rekruttere både lokale og internasjonale forskere. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer er et viktig element i programmet. Alle søkere vil evalueres av en internasjonal komite og det er åpent for både innkommende og utreisende mobilitet.

Vi ber aktuelle fagmiljøer om å melde sin interesse for postdoktorstillingene innen 1. mars til tone.hordvik@uib.no.  Legg ved en ½ sides prosjektbeskrivelse med navn og tilhørighet

Merk:

 • Du som sender inn en prosjektbeskrivelse skal fungere som mentor for postdoktoren.
 • Du skal ikke oppgi navn på kandidat; dette er en åpen internasjonal utlysning.
 • Tema er kunstig intelligens
 • Hvis vi mottar mange skisser vil det velges ut hvilke prosjekter som best passer inn i tema for utlysningen.
 • Hvis ditt prosjekt er blant de som går videre vil du bli kontaktet for videre informasjon.

Tildeling av ERC-prosjekt – fast stilling ved fakultetet

Det medisinske fakultet, UiB (MED) innfører fra 01.01.24 en ordning som legger til rette for at forskere som tildeles ERC-prosjekt ansettes fast etter endt prosjektperiode ved instituttet der forskningsaktiviteten naturlig hører hjemme. Fakultetet vil dekke lønnskostnaden ved instituttet Med denne ordningen ønsker vi å stimulere til økt søknadsaktivitet mot ERC, styrke fremtidig medisinsk forskning i Bergen, og gjøre fakultetet mer attraktivt, særlig for forskere tidlig i karrieren.

Foto/ill.: Solrun Dregelid
Følgende kriterier gjelder:
 • Ordningen gjelder for personer som er ansatt i postdoc eller forskerstilling, eller i vikariat for førsteamanuensis- eller professorstilling ved MED ved tildeling av ERC-prosjekt.
 • Ordningen gjelder for personer som flytter til MED med sitt ERC-prosjekt fra starten av prosjektperioden og som har sin forskningsaktivitet ved MED under prosjektperioden.
 • Ordningen gjelder ikke for personer som er fast vitenskapelig ansatt på MED i førsteamanuensis- eller professorstilling i forkant av ERC-tildeling.
 • Lønnsmidler fra fakultetet vil normalt komme i etterkant av at ERC-prosjektet er avsluttet. Dette betyr at kandidatene må hente inn egen lønn fra ERC-prosjektet eller fra andre kilder i prosjektperioden.
 • Stillingen (førsteamanuensis eller professor) vil lyses ut etter vanlig prosedyre når prosjektperioden går mot slutten, men utlysningsteksten vil tilpasses kandidatenes vitenskapelige og metodologiske profil.

Grantee of ERC – Permanent Position at the Faculty

The Faculty of Medicine, UiB (MED) is introducing from 01.01.24 a scheme that facilitates researchers who are awarded an ERC project to be permanently employed after the end of the project period at the institute where the research activity naturally belongs. The faculty will cover the salary cost at the institute. With this arrangement, we aim to stimulate increased application activity towards ERC, strengthen future medical research in Bergen, and make the faculty more attractive, especially for researchers early in their career.

The following criteria apply:

 • The arrangement applies to individuals who are employed in postdoc or researcher positions, or in temporary positions as associate professors or professors at MED at the time of the ERC project award.
 •  The arrangement applies to individuals who move to MED with their ERC project from the start of the project period and who have their research activity at MED during the project period.
 • The arrangement does not apply to individuals who are permanently employed as scientific staff at MED as associate professors or professors prior to the ERC award.
 • Salary funds from the faculty will normally be provided after the completion of the ERC project. This means that candidates must secure their own salary from the ERC project or other sources during the project period.
 • The position (associate professor or professor) will be advertised using the usual procedure as the project period nears its end, but the advertisement text will be tailored to the candidates’ scientific and methodological profile.

 

Utlysning: Astri og Edvard Riisøens legat

Astri og Edvard Riisøens legat

 • Støtteformål: Forskning av hjerte- og karsykdommer. Forskning eller studier av andre uutforskede sykdommer, eksempelvis kreft og revmatiske lidelser, kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Ansatte ved UiB, inkl. stipendiater, postdoktorer og bistillinger
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser og driftsmidler
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 60 000

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Utlysning: Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning

 • Støtteformål: Forskning på sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevros. Forskning på beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom kan også støttes.
 • Hvem kan søke: Fast vitenskapelige ansatte ved UiB, samt stipendiater og postdoktorer ved UiB
 • Hva kan søkes om: Vitenskapelig reiser, publisering og anskaffelse av vitenskapelig utstyr
 • Samlet utdelingsbeløp 2024: kr 100 000

For mer informasjon og innsending av søknad, se UiBs søknadsportal. I tillegg har fakultetets nettside også informasjon.

Science in Shorts science communication award

The Science in Shorts science communication award from Nature Awards together with Merck recognizes creative research videos from active researchers employed by a university or research institution working in any scientific discipline. Applicants must hold an advanced degree, such as MSc, PhD or MD.

The video should tell the world about the research in 1 minute, explaining “what are you doing and why does it matter”. Up to 10 videos will be selected as favorites and will win a prize of 5,000 EUR each. Audio or text must be in English.

Applications close January 29, 2024 at 23:59 midnight (UTC 00:00).

Funding Opportunities for K1

Many funding organisations have recently announced new calls for funding for the spring. We want to guide you through the jungle and have curated a list for researchers at K1. But there and there are more calls at the homepage of the research advisors at the Faculty: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB.

If you plan to apply for funding, we appreciate if you inform the Department via this form:: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no)

Happy Grant Writing!


ERA4Health Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle (NutriBrain)
Transnational calls with 3-5 partners, 36 months. Funding: 300.000 EUR for the Norwegian participants (400.000 for coordinators). The other partners receive funding from their national funders. On the improvement of cognitive brain ageing through nutrition and other lifestyle factors.
Deadline (pre proposals): 15 January 2024


Novo Nordisk Endocrinology and Metabolism
–  Excellence Emerging Investigator Grant Endocrinology and Metabolism
10 MIO DKK, 5 years. For researchers at 4-8 years after PhD.

Ascending Investigator Grant. 5 years, 10 MIO DKK. For researcher 7-18 years after PhD. Prevention of disease relevant to the human organism within the areas of endocrinology and metabolism, relating to cellular energy homeostasis, and hormonal disorders of the endocrine system.
– Distinguished Investigator Grant. 5 years 10 MIO DKK.
Deadline: 16 January 2024 


ERA4Health Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy (NANOTECMEC)
3-5 partners, 3 countries, 3 MNOK for the Norwegian participant. Regenerative medicine, Diagnostics or Nanotherapy. TRL3-6. The aim of the call is to advance nanomedicine toward any translational focus with anticipated impact relative to the risk and investment.
Deadline (pre proposals): 30 January 2024


Global Initiative on Chronic Diseases / NIH Primary and Secondary Prevention of Cancer
Budget not limited, 5 years. Implementation research in Low- and Middle-Income Countries or in populations facing conditions of vulnerability in High-Income Countries.
Deadline: 05 February 2024


DAM Foundation Research grants (Forskning)
1,5-3 MIO NOK for 3 years. Stiftelsen Dam is one of Norway’s largest foundations and provides funding for health and research projects that will provide better health through participation and activity for people in Norway. The applications are sent through a volunteer oganisation like the Norwegian Red Cross, The Norwegian Cancer Society, the National Association for Publich Health etc.
Deadline: annually, 15 February


ERA PerMed PMTargets
Joint Transnational Call, most likely 3-5 partners from at least 3 countries, 300.000 EUR for the Norwegian partners. Topic: Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches. Must combine the research on new and advanced targets with companion biomarker research (companion diagnostics).
Deadline: 5 March 2024


JPIAMR AMR Interventions 2024
3-7 Partners from 3 countries. Probably 300.000 EUR for the Norwegian partners; other partners are funded by their national funders.
Topic 1: Design novel or improved interventions to prevent, mitigate and /or treat fungal infections, which are resistant to treatments and/or are at risk of developing resistance
Topic 2: Improve and/or, compare and/or evaluate strategies, technologies, treatments, methods, protocols or data collection based on existing  interventions, aiming to prevent or reduce the emergence or spread of antibacterial or antifungal resistance or to treat/cure infections caused by resistant bacteria/fungi and recommend new policies.
Deadline (preproposals): 14 March 2024


HKDir UTFORSK
3 MNOK, 4 years. The Norwegian Directorate for Higher education and skills finances these educational projects with Brazil, Canada, China, India, Japan, South Africa, South Korea, or the USA.
Deadline: 15 April 2024


Innovative Health Initiative Call 6 and 7
The Innovative Health Initiative (IHI) is a public-private partnership between the European Union and the European life science industries that funds health research and innovation to address unmet public health needs and foster interdisciplinary and international collaboration. Upcoming topics:
– 6.1: Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases. 60 months. The pre-defined industry consortium will contribute 11 MIO EUR. IHI will contribute 11 MIO EUR. This budget is expected to cover four pilots in different disease areas (including diabetes, obesity, and cardiovascular disease) in different geographies and healthcare systems.
 6.2: Development of practical guidance and recommendations for using real world data/real world evidence in healthcare decision-making. 60 montsh. Pre-defined industry consortium will contribute 13 MIO EUR. IHI contributes 13 MIO EUR.
– 7.1 Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment. 12,5 MIO EUR.
– 7.2 User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce. 12,5 MIO EUR
– 7.3 Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response.  15 MIO EUR.
Deadline: summer 2024

Margarethe Bittins
Research advisor

NFR tematiske utlysninger med frist i mars

Kjære alle,

Det er nettopp annonsert flere tematiske utlysninger fra NFR med frist i starten av mars.

Tiden går fort og for å sikre god nok hjelp og i siste ende kvalitet på søknader, sender vi ut relevante utlysninger allerede nå. Imellomtiden er det flott om dere tenker over hvem som kan være aktuelle kandidater, slik at vi er klar for å hjelpe helt i starten av januar. Vi satser på at relevante søkere følger innmelding via skjema når vi kommer så langt.

Vennlig hilsen,
Ramune

Nominasjonsfrist Meltzer-priser 19. januar

Kjære alle,

Vi vil gjerne informere om at i 2023 vil nominasjonsfristen for forslagsstillere for å nominere kandidater til Meltzerprisene være 19. januar 2024.

Meltzerfondet vil den 8. mars, 2024 dele ut 3 priser:

 • Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling
 • Meltzerprisen for fremragende arbeid utført av yngre forskere.
 • Meltzerfondets ærespris. Prisen tildeles for fremragende vitenskapelig virksomhet ved Universitetet i Bergen.

Alle universitetets professorer og instituttledere har forslagsrett. Sjekkliste for forslagsstillere finnes i denne lenken: sjekkliste.

Forslagsstiller kan sende signerte nominasjoner som pdf-vedlegg på e-post til Kristin Hansen innen nominasjonsfrist 19. januar, 2024.

Beste hilsen, fra Kristin

UiBs søknadsportal for fond og legater er nå åpen

En illustrasjon av en gullforgylt søknadsportalI UiBs søknadsportal gis en oversikt over ulike stiftelser det er mulig å søke om midler fra. Dette er stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som sine vedtektsfestede formål.

Målgruppen er ansatte, stipendiater, postdoktorer og studenter ved UiB, og noen av stiftelsene gir også anledning for eksterne å søke midler. Hvem som kan søke fremkommer ved å se på den enkelte stiftelse i portalen.

I søknadsportalen er det også mulig å filtrere etter hvilken søkergruppe (ansatt, student, stipendiat etc.) og/eller hvilket fagområde man tilhører, så vil aktuelle stiftelser vises.

Generell søknadsfrist er 12. januar 2024.

Merk at Astri og Edvard Riisøens legat ikke inngår i søknadsportalen enda, men vil bli lagt til snarlig. Legatet deler ut midler til forskning av hjerte- og karsykdommer, samt andre uutforskede sykdommer, f.eks. kreft og revmatiske lidelser.

Se også fakultetets nettside som omhandler fond og legater.

Siden vil bli oppdatert dersom det lyses ut midler fra stiftelser som ikke inngår i UiBs søknadsportal.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

International training for core facility staff and other employees

EMBO Core Facility Fellowships

EMBO Core Facility Fellowships funds international exchanges of up to one month between core research facilities in eligible countries. Core Facility Fellowships are intended for the training of core facilities staff, including scientists and technicians, in specific techniques used in core research facilities that provide services to research institutions or universities. The fellowships contribute towards travel and subsistence of the fellow.

Fellowships, grants and career support – Core Facility Fellowships – EMBO

Deadline: continous


Erasmus+ staff mobility for training

Another possibility to fund international training is Erasmus. It funds trips between 2 days and 2 months. All employees at the University of Bergen can receive a grant for a mobility to an institution, organization or university in Europe through Erasmus+. Example: Training in a company or at a university (laboratory training, method courses, job shadowing).

Erasmus+ staff mobility for training | Employee Pages | UiB

Deadline: 20 January

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek

Nå er utlysningen av samarbeidsmidler 2024 for Alrek helseklynge lagt ut.

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Det kan søkes om midler til både forsknings-, innovasjons- og utdanningssamarbeid, og til studentsamarbeid. Ordningen er etablert som såkornmidler, for å etablere eller utvikle samarbeidsprosjekter som på sikt vil bidra til å understøtte visjonen for klyngen og strategien for perioden 2022 – 2026.

Du kan lese mer om utlysningen av samarbeidsmidler på nettsidene til Alrek helseklynge:

Utlysning av samarbeidsmidler 2024 – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november

Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek

Rebekka Ege Hegermanns Legat (REHL) ønsker med denne utlysningen å legge til rette for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngen.

Alle ansatte ved institusjoner som er partnere i helseklyngen kan søke om midler fra REHL. Det kan søkes om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Aktuelle tema er folkehelse, primærhelsetjeneste og/eller samhandling. Legatet har som et av sine formål at resultater av medisinsk forskning skal komme til anvendelse i helsevesenet.

Du kan lese på Alrek helseklynges nettsider:

Utlysning midler fra Rebekka Ege Hegermanns Legat – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Søknadsfrist: 13. november 2023

Foto: Eivind Senneset, UiB