Vi trenger administrative støttespillere til OSKE6, 14. juni!

Vil du være med på en gøyal dag? Vi trenger administrative støttespillere til OSKE6, 14. juni!

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE den 14. juni. Hvis du har mulighet til å stille opp i et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess. Er du interessert? Kontakt Mareike Mannigel for å melde deg som administrativ.

Vi sees!

Studenter i fellesareal som forbereder seg på eksamen
Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Felles undervisningsdag 2023

Det skjer for tiden mange endringer som på studiefeltet. Dermed passer det fint at Klinisk institutt 1 og 2 forsetter sitt gode samarbeid, og også i år arrangerer en felles undervisningsdag.

Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Hva, hvor og når

K1 og K2s felles undervisningsdag
Auditoriet i Armauer Hansens Hus
3. mai klokken 12:00-15:30

Meld deg på

Meld deg på, få gratis lunsj og møt hyggelige kolleger for inspirerende innlegg og diskusjoner om endringer og god undervisning.
For at vi skal ha nok lunsj til alle, er det fint om du gir beskjed om du kommer. Du gi beskjed ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Vel møtt!


There are currently many changes taking place in the field of study. It is therefore fitting that Clinical Departments 1 and 2 continue their good collaboration, and organize a joint teaching day again this year.

Teaching is constantly developing in form and content. In order for us to maintain the good level, it is important that we as teachers develop in terms of education. On the teaching day, we get the opportunity to learn from the teaching group for geriatrics. They have developed engaging and innovative teaching, for which they were recently awarded Helse Vest’s education award. We will also discuss how we can collaborate even better on our teaching, so that we both ensure that the students across study sites receive the best academic offer and agreed learning outcomes, and at the same time reduce unnecessary duplication of work.

What, where and when
K1 and K2’s joint teaching day
The auditorium in Armauer Hansens House
3 May at 12:00-15:30

Sign up!
Sign up, get a free lunch, and meet nice colleagues for inspiring posts and discussions about changes and good teaching.
In order for us to have enough lunch for everyone, it would be nice if you let us know if you are coming by following this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14686489

Best regards,

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Nå er det igjen tid for melde inn hovedoppgaver til medisinstudiet. Denne våren er det hele kull 20 som er på jakt etter oppgaveprosjekter, og vi håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

En gruppe studenter på kull 20 deltar i pilot for Vestlandslegen i Stavanger fra kommende høst, det oppfordres derfor særlig til at våre kolleger i Stavanger til å bidra med oppgaveforslag. Fagmiljøene på sykehusene kan også vurderer å bidra med studentveiledning av hovedoppgaver. Veiledere har også anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden. Disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Dere kan melde inn forslag til hovedoppgaver via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vedlagt finner du også et notat som går nærmere i detaljer rollen som veileder på en hovedoppgave.

På forhånd; tusen takk for hjelpen! Vi håper på mange spennende oppgaver!

Det medisinske fakultet

Vedlegg: Mer informasjon om veiledning av hovedoppgaver for vitenskapelig ansatte

Labfrukost: Universell utforming av digitale verktøy

Tid: 29.03.2023 – 09.0010.00
På nett: Zoom
Kontaktperson: Silje Hole Hommedal
Påmeldingsfrist: 29.03.2023 – 08.45

 

Meld deg på ved å følgja denne lenkja

Dei fleste tenester og program som me bruker dagleg vert stadig meir digitalisert. Dette stiller krav til utforminga av slike løysingar slik at flest mogeleg er i stand til å bruke desse og slik delta aktivt og sjølvstendig i samfunnet. Digital kompetanse og universell utforming er ei forutsetning for digital deltaking. Digital deltaking krev kunnskap og oppfølging av både dei som bruker og dei som tilbyr digitale tenester.

Foto/ill.: Kristoffer Eik / UiB Universell

Universell utforming av innhald på våre sider vil seia at det skal formast ut på ein slik måte at det skal kunna brukast av alle studentar og tilsette. Dette er eit lovpålagt krav. Nytt frå 2023 er eit krav om at alle nettstader skal ha ei tilgjengelegheitserklæring. Du vil sjå at desse dukkar opp ved stadig fleire nettstader framover. Men hovudjobben er å få alle innhaldsprodusentane våre til å laga innhald som er universelt forma ut, i langt større grad enn det er i dag. Då er det behov for kursing og bevisstgjering.

Innleiarar

Frå UiB Universell kjem Ellen Lien og Simon Hestenes Eika med både ei teoretisk og praktisk tilnærming til Universell utforming ved UiB.

  • Generelt: Kva betyr kravet om Universell utforming for både administrativt og vitskapeleg tilsette?
  • Praktisk: Korleis lage universelt utforma Word-dokument, PDF, Powerpoint eller sider i Mitt UiB?
  • André Giæver Kvalvågnes frå produksjon ved UiB Læringslab skal konkret ta for seg teksting av video.

Om påmelding
Når du melder deg på, får du ein e-post med Zoom-lenke til arrangementet. Me anbefaler at du registrerer deg seinast 15 minutt før møtet startar.

Vel møtt!

Økonomisk støtteordning for elektive emner

Fakultetet har oppretta ei støtteordning for emne i elektiv periode som har undervisningsopplegg som krev ressursar utover vanlig aktivitet. Eksemplar kan være studietur, leige av spesielt utstyr, kostnader knytt til opphald, innleidde instruktørar eller kjøp av inngangsbillettar. Eksempla er ikkje uttømmande.

Illustrasjon av en medisinstudent som gjør en spørrende gest.
Illustrasjon: ØBB / Dall-E

Støtteordninga for elektive emne disponerer 100 000 kroner årleg. Ein kan søke om opptil 2000 kroner per student per emne. Søknaden må innehalde eit reelt totalbudsjett, og fakultetet sin støttesum kan utgjere maksimalt 60 prosent av totalbudsjettet, resten må instituttet som arrangerer emnet dekke.

Tverrfagleg samarbeid?

Både masterprogrammet i klinisk ernæring og medisinstudiet har si periode med valemne i januar. Her ser fakultetet ein fordel med å kunne tilby nokre tverrfaglege emne både for medisin og ernæring, fortrinnsvis i dei to fyrste vekene.

Blant ernæringsstudentaten er det eit ønske om å kunne ta fleire av emna som er eit tilbod for medisinstudentar. Fakultetet kontaktar nokre av desse emna direkte, men oppmodar samstundes alle som tilbyr emne for medisinstudentar å vurdere om emnet kan opnast for ernæringsstudentar. Konkret ønsker om tema: seksuell helse og rus og medisin/ernæring.

Frå medisinstudentane er det øsnke om fleire klinisk retta emne for studentar i sitt tredje studieår, og fleire plassar i kliniske og praktiske emne eller at desse emna kan vere eit tilbod i begge periodane. Konkret er det fleire som har ønskt emne med følgande tema: Gynekologi og obstetrikk, pediatri, kirurgi  og akuttmedisin.

Ta gjerne kontakt på elektiv.med@uib.no dersom det er aktuelt å opprette tverrfaglege emne, eller om du treng meir informasjon.

Bli med på OSKE juni 2023!

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Administrative ansatte er nødvendig for at både OSKE12 i MED12 7. juni og OSKE6 i MED6 14. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12323008

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 24.mars

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 

OSKE6: Mareike Mannigel – 55586235
OSKE12: Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Anmodning om nye forslag til hovedoppgaver i medisinstudiet

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Vi henvender oss nå for å be om forslag til hovedoppgaver for medisinstudentene, som del av den akademiske søylen i studieplanen for medisin. Vi vil samtidig informere litt nærmere om veilederrollen og rammene for arbeid med hovedoppgaven. Merk at det i forbindelse med pilotering av Vestlandslegen i Stavanger f.o.m. kommende høstsemester (h-23) også er inkludert noe tilleggsinformasjon.

Om rollen som veileder og arbeid med hovedoppgaven

Alle fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med hovedoppgave annethvert år. Veilederplikten anses som en del av undervisningsplikten. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved samarbeidende sykehus har rett, men ikke plikt til å veilede studenter. Eksterne veiledere som ønsker å bidra skal godkjennes av Komitéen for akademisk søyle, og ekstern veiledning må ikke medføre utgifter for fakultetet.

Studentene skal ha en eller flere veiledere under arbeidet med hovedoppgaven, hvorav en hovedveileder. Minst en av veilederne bør ha forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinske fakultet, skal det være en medveileder som er ansatt ved fakultetet.

Studentene har krav på minimum 15 timer veiledning pr oppgave, og studentene har plikt til å benytte seg av veiledningen.

Hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student). Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter.

Et todagers oppstartsseminar i 6. semester (fra høsten 2023 i 5. semester) skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Studieplan Medisin 2015:

Studentene skal bestemme seg for oppgave ved utgangen av 6. semester og sammen med veileder skrive en prosjektbeskrivelse som skal være ferdigstilt i slutten av 8. semester.

Det er satt av 8 uker i 10. semester til kun å jobbe med hovedoppgaven, og innlevering av oppgaven skal skje ved slutten av denne perioden. En elektiv periode på 4 uker i 4. eller 5. studieår skal også brukes til oppgavearbeid. Med prosjektbeskrivelsen som skal leveres i 8. semester skal student(er) og veileder(e) også levere inn en signert veilederkontrakt.

Vestlandslegen, pilot i Stavanger:

I piloten skal prosjektbeskrivelse være ferdigstilt innen utgangen av 7. semester, og studentene har avsatt tid i både 4. og 5. studieår til å jobbe med oppgaven i tillegg til en elektiv periode. Tidspunkt for innlevering vil være det samme som i Medisin 2015.

Undervisere i UiB-stillinger ved Stavanger universitetssjukehus vil for øvrig få nærmere informasjon om rammene for hovedoppgaven og rollen som veileder i avtalt møtepunkt ved SUS 20. mars.

Om innlevering av oppgaveforslag

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema snarest og innen: 25. april 2023. For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag fra dere skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

Fakultetet viser for øvrig til nettsiden med informasjon om hovedoppgave, – Retningslinjer for hovedoppgave, Veiledning for prosjektbeskrivelse, Retningslinjer for sensur av hovedoppgave og litt om litteraturstudie som hovedoppgave.

https://www.uib.no/med/102101/hovedoppgave

Se også læringsutbytte for hovedoppgaven; http://www.uib.no/emne/MEDOPPG

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

2. mars 2023
Det medisinske fakultet

Møte om studieavgift for internasjonale studenter 15. mars

Studieavgift for internasjonale studenter vil bli innført fra august 2023. Målsettingen med dette møtet er å fokusere på hvordan UiB planlegger å håndtere denne utfordringen.

Som kjent foreslår Kunnskapsdepartementet (KD) endringer i Universitets- og høyskoleloven for at studenter fra land utenfor EØS og Sveits (såkalte tredjeland) — fra høstsemesteret 2023 skal de betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved universiteter og høyskoler.

Hvordan vil UiB følge opp kravet om studieavgift for opptak i 2023, og hvilke konsekvenser vil bestemmelsen ha for UiB, både med hensyn til både praktiske og prinsipielle sider?

Møtet vil bli holdt i Egget, Studentsenteret 15. mars kl. 08.15-09.45.

Les mer om programmet for møtet på denne siden: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/160788/studieavgift-internasjonale-studenter-er-universitet-i-bergen-klar-dette