Mitt UiB – innføringskurs for ansatte

Ny på Mitt UiB? Meld deg på introduksjonskurs.
Målgruppen er nye ansatte og andre ansatte som ikke er kommet i gang med å bruke Mitt UiB.

22.01.2019 – 09.0011.00 Les mer her

22.01.2019 – 13.0015.00 Les mer her.

Program for universitetspedagogikk har mange interessante kurs på menyen. Nokre av dei handlar om tema som blir tatt opp i Fra prat til praksis, men der miniseminaret gir smakebitar, går UPED-kursa i djupna. KurstilbodKurskalender

Stort behov for OSKE-oppgaver

Fra og med våren 2019 vil det årlig bli arrangert OSKE for studenter i 6. semester og 12. semester. Se skisse over studieplanen i medisin.

Det er nå et stort behov for eksamensoppgaver! Frist for å komme med forslag til nye oppgaver er 1. april 2019.

I denne generelle veilederen finner dere informasjon om OSKE som eksamensform og hvordan dere lager oppgaver til OSKE. Her finner dere også mal for oppgavetekst som vi ber dere bruke.

For OSKE i 6. semester skal studenten testes i ferdigheter og tema som er undervist i 1-6 semester. Her har studentene 8 minutter til å gjennomføre hver oppgave.
For OSKE i 12. semester skal de testes i tema fra hele studieløpet. Her har studentene 13 minutter til å gjennomføre hver oppgave.

Ferdighetslisten kan være et godt utgangspunkt for oppgaver.
Listen finner dere her.

Har dere spørsmål om OSKE og hvordan dere lager oppgaver – ta kontakt så hjelper vi deg.
Ketil Grong ketil.grong@uib.no
Karen Budal karen.budal@uib.no,
Anne Berit Kolmannskog, anne.kolmannskog@uib.no
Ansvarlig for OSKE i 6. semester er
Eirik Søfteland (K1) E.softeland@uib.no
Ansvarlig for OSKE i 12. semester er
Rune Nilsen (K2) Rune.Nielsen@uib.no

Bilde er fra OSKE for 3. års studenter (MED6) våren 2018. Les mer om første ordinære OSKE her.

Masteroppgave for ernæringsstudenter

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2019, og arbeidet med oppgaven blir høsten 19 – våren 20. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) innen 2. november.

Ta gjerne kontakt med Guro.Akre@uib.no for spørsmål eller for å få tilsendt prosjektmal.

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte i desember. De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt.

Programutvalget nedsetter en komite som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:

http://www.uib.no/emne/NUHUM395
http://www.uib.no/emne/NUCLI395

Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media City Bergen

Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling.


Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning seg like godt på film?

Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler av sine erfaringer fra bruk av kamera.

Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30.

 Program:

  • Kort intro ved produsent Tane Holm Høisæter fra Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB lærings- og formidlingslab.
  • Tre forskere om sine erfaringer med produksjon og bruk av film i forskning og undervisning:Anne Blanchard er forsker ved Senter for Vitenskapsteori (UiB), og har i fire år forsket på de sosiale og etiske aspektene rundt kreftmarkører. Hun har brukt kameraet i et prosjekt om olje og fisk i Lofoten i 2014, som en måte å dele meldinger fra lokale beboerne direkte til politikerne.
  • Håvard Hallås Stubseid er stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Våren 2018 startet han en ph.d i geokjemi i tilknytning til K.G Jebsen senter for dyphavsforskning ved UiB. Doktorgradsprosjektet hans omhandler studier av vulkansk aktivitet i dyphavet, med fokus på de Arktiske Midthavsryggene mellom Norge og Grønland. Håvard har brukt video i undervisningen og brukt kamera på forskningstokt i Norskehavet.
  • Scott Bremer er forsker i samfunnsfag ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og jobber mest med klimatilpasning som en sosial prosess. Han har brukt film for å stimulere og kommunisere forskning om klima i Bangladesh på TRACKS prosjektet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 1.oktober på grunn av matbestilling.

Kalender event på uib.no/ansatt: https://www.uib.no/foransatte/119949/forskere-med-kamera

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen Kommunikasjonsavdelingen v/ Synnøve Vindheim Svardal

!

Har undersøkt studentenes helse og trivsel

På UiB.no kan vi lese om resultatene av SHoT, undersøkelsen av studenters helse og trivsel, som ble offentliggjort onsdag.

«Undersøkelsen er sendt til 160.000 studenter i hele Norge. I overkant av 50.000 har svart på undersøkelsen, som ble publisert onsdag. Ved Universitetet i Bergen har 4816 studenter svart på undersøkelsen, noe som utgjør 43,3 prosent av de som har mottatt undersøkelsen.» Les mer om undersøkelsen her.

Utlysning av Norgesuniversitetets/Dikus prosjektmidler 2019-2020.

Invitasjon til søkerseminar 20. september 2018.

Norgesuniversitetet lyser hvert år ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart påfølgende år, og som varer i inntil to år. Samlet pott er 12,5 mill. kroner.

Studieadministrativ avdeling v/Seksjon for studiekvalitet vil fra nå av koordinere og administrere søknadsprosessen i samarbeid med UiB Videre.

Om prosjektmidlene og søknadsprosessen.
Prosjektmidlene går til prosjekter som skal stimulere til utvikling av pedagogisk praksis som utnytter teknologi til å fremme studentenes læring, utvikle samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi, og dokumentere erfaringene fra dette arbeidet.

I henhold til overordnede føringer fra Kunnskapsdepartementet, lyser Norgesuniversitetet ut prosjektmidler innen tre prioriterte områder:

  1. Aktiv læring
  2. Digitale læringsformer for arbeidslivet
  3. Digital vurdering

Fullstendig utlysning med generelle overordnede retningslinjer og spesifikke faglige kriterier samt elektronisk søknadsskjema finnes på Norgesuniversitetets nettsted https://norgesuniversitetet.no/prosjekter Det vil også være interessant for ev søkere å lese denne artikkelen

Frist for å sende inn søknad til Norgesuniversitetet: 22. oktober 2018.

Intern frist er 15. oktober kl 09.00. Søknader sendes som vedlegg til e-post til Seksjon for studiekvalitet v/seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen Kari.Johnsen@uib.no

Invitasjon til søkerseminar med frokost 20. september 2018 kl 08.30 – 10.30.

Vi inviterer miljøer som vurderer å søke prosjektmidler til et søkerseminar torsdag 20. september. Frokost fra kl 08.30, seminaret starter kl 09.00 – 10.30 i MCB – Store læringsrom, Læringslab 3. etasje, Lars Hillesgt 30. Vi henter i resepsjonen i 1. etg kl 08.25, kl 08.45 og kl 08.55

Vi ber om påmelding her innen 18. september:

Påmelding til søkerseminar NUV

OSKE har en streng logistikk.

350 personer vil være i sving når eksamen i MED6 avvikles 20. juni.

Våren 2018 skal 147 studenter gjennomføre skoleeksamen og OSKE samme dag. For at dette skal la seg gjøre deles kullet i to puljer.  Bilde under viser logistikken.

Til OSKE rigger vi fem like sløyfer som hver inneholder 16 stasjonene,12 aktive eksamensstasjoner og 4 hvilestasjoner, til sammen 16 stasjoner som utgjør en «sløyfe».

I sløyfen skal alle studentene starte og avslutte hver stasjon samtidig. En administrator er trent i å styre rytmen for stasjonene, eksaminatorer, kandidater og frivillig eksamenspasienter. Våren 2018 vil hver student få 8 minutter på hver stasjon, og 2 minutter til forflytning og forberedelse ved neste stasjon.

Hver av de fem sløyfene er delt inn i farger. Det er to parallelle sløyfene i ferdighetssenterBBB som er merket hvit og blå. Sløyfen i Universitetsbiblioteket er merket gul. Sløyfen i Fysiologisal kjeller BBB er merket rød og Ferdighetssenter HUS er merket grønn. Eksaminatorer, frivillige eksamenspasienter og kandidater blir fordelt ut på alle sløyfene. Første pulje på 78 studenter møter i Aud. 1, BB-Bygget og 2 pulje à 70 møter i Store aud. HUS.

Egne instrukser er utarbeidet for hvordan registeringen av kandidater skjer som administrativt personell håndterer. Det er utarbeidet egne informasjonshefter for eksaminator, kandidat og administrative, i tillegg er det utarbeidet egen generel veileder om OSKE.

Innholdet i OSKE og skoleeksamen MED6 – reglement

OSKE og skoleeksamen er to deler av én eksamen, og disse teller like mye, 50% hver. Der gis en karakter A-F på hver og gjennomsnittet beregnes mellom A-E, med forhøying som prinsipp. De to delene av eksamen må tas opp igjen begge ved stryk i den ene, fordi de er tilpasset hverandre i faglig innhold.

På skoleeksamen skal fagene som undervises i MED6 testes. Fagkunnskap undervist i tidligere semestre skal testes i den grad den er relevant for undervisningen gitt i MED6. Studentene skal ikke måtte lese om igjen pensum fra tidligere semestre utover å repetere der de oppdager hull i basiskunnskaper relevante for MED6.

Over tid, men ikke for hvert enkelt år, vil sammensetningen av oppgavesettet ved skoleeksamen omtrentlig svare til fordelingen av studiepoeng mellom fagene i semestret.

Der er bare én strykgrense ved skoleeksamen i MED6, basert på den totale poengsummen. Der er ingen strykgrense for enkeltfag eller grupper av fag. Strykgrensen her er ikke fiksert i antall poeng, men kan variere fra år til år basert på eksamenskommisjonens totalvurdering av oppgavesettet.

Ønsker du å lese mer om OSKE  og MED6 finner du mer informasjon her: Om OSKE og MED6

Alrek helseklynge – frokostmøte 8. mai

Tema: lærings- og mestringsaktivitet

Faggruppen for lærings- og mestringsaktivitet fasiliterer frokostmøte for Alrek helseklynge tirsdag 8. mai kl. 08.00 – 09.30 i Christie café (etasjen under Universitetsaulaen).

Målgruppe: alle som er interessert i arbeidet med helseklyngen og faggruppene som er etablert, og spesielt om tematikk lærings- og mestringsaktivitet. De som er involvert i praksisfeltet for studenter vil også få gode innspill.

Påmelding

Følg kurs ved Program for universitetspedagogikk

Program for universitetspedagogikk

Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Undervisning ved Media City Bergen. Se kalender under.

Kommende arrangement for Program for universitetspedagogikk