Ny midlertidig administrasjonssjef

Vi ønsker å introdusere vår nye administrasjonssjef, Ove Kristian Bakkevik. Ove er 47 år gammel, samboer og bor på det vakre Nordnes.

Ove kommer med en solid bakgrunn fra Forsvaret og har tidligere fungert som personalsjef i et rederi og i Tide Buss i flere år. Han er til vanlig nestleder for HR seksjonen ved fakultetet, og, vil fungere som administrasjonssjef hos oss frem til en permanent løsning er på plass.

Når han ikke er på jobb, nyter Ove tiden med familie og venner. Han er også en ivrig jeger, og har en kjærlighet for naturen.

Ove ønsker å understreke at hans dør alltid er åpen for alle. Han er her for å hjelpe og ser frem til å bli kjent med så mange som mulig her på K1.

Velkommen, Ove!

Vestlandslege kolleger – Jostein Førsvoll

Jeg er Jostein Andersen Førsvoll og arbeider ved Stavanger Universitetssjukehus. Her arbeider jeg som overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken med fagansvar for barneendokrinologi.

I februar begynte jeg som førsteamanuensis og fagkoordinator på 5.studieår for Vestlandslegen.

Jeg har arbeidet som universitetslektor i mange år, og har vært med på å undervise medisinstudenter som har hatt «desentral» pediatripraksis i Stavanger.

Jeg liker godt å undervise, og synes dette arbeidet har vært givende. Vestlandslegen opplever jeg som en naturlig fortsettelse av samarbeidet mellom sykehuset vårt og Universitetet i Bergen. Jeg ønsker å være med på og forme et godt studiemiljø for studenter og for undervisere på det 5. studieåret, og jeg ser frem til oppstart til høsten.

På litt sikt håper jeg også at denne stillingen vil gi rom for forskning, og at jeg kan bidra til å til prosjekter som skaper fag- og forskningssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsklinikkene på Vestlandet.

Vestlandslegen kolleger -Målfrid Holmaas Bjørgaas

Portrett av Målfrid
Målfrid Holmaas Bjørgaas. Foto: Privat

Jeg underviser studentene i Vestlandslegen i palliasjon i deres 7.semester. Palliasjon er plassert sammen med onkologi og hematologi, og i november hadde vi første kull med 8 studenter. Jeg hadde da et to-dagers palliasjonsseminar med forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon, med vekt på det tverrfaglige perspektivet som er essensielt i palliasjon. Studentene fikk møte flere fagpersoner, som leger, fysioterapeuter og sykehusprest. Vi besøkte også Boganes lindrende enhet som drives av Stavanger kommune.

I november 2024 kommer kull nr 2, med nesten 20 studenter. Så det blir spennende.

Jeg har alltid likt å undervise, og gjør det mye også i min stilling som overlege, både innad på SUS og ut i tilhørende kommuner. Jeg finner det veldig meningsfullt å dele av min erfaring som både allmennlege og palliasjonslege, med de unge legene, og jeg håper de kan få et innblikk i hvordan vi kan møte pasienter og pårørende som hele mennesker. Jeg håper også å kunne formidle viktigheten av å avstå fra unyttig behandling i livets siste fase, og at det å gi god lindring er verdifullt i seg selv, selv om pasientene ikke blir friske.

Vestlandslegen kolleger – Svein Joar Auglænd Johnsen

Portrett av Joar Auglænd Johnsen
Svein Joar Auglænd Johnsen, foto: privat

Jeg heter Svein Joar Auglænd Johnsen og har spesialisert meg innen indremedisin og revmatologi. For tiden jobber jeg ved Klinisk Institutt K2 som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, og min arbeidsplass er i Stavanger.

I min nåværende rolle som koordinator for medisinske fag i Vestlandslegen, samarbeider jeg tett med koordinator for de kirurgiske fag og faglærerne innenfor spesifikke grenspesialiteter.

Sammen har vi utarbeidet forslag til et nytt studiefag for 4.-6. studieår, der målet er å integrere medisinske og kirurgiske fag på best mulig måte. Dette innebærer undervisning i både gastromedisin og gastrokirurgi i samme uke, samt tverrfaglig undervisning om spesifikke temaer som for eksempel kirurgi ved inflammatorisk tarmsykdom.

Vestlandslegen kolleger – Katrine Brække Norheim

Katrine Brække Norheim, foto: privat

Mitt navn er Katrine Brække Norheim. Jeg er avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Jeg er spesialist i indremedisin og revmatologi. Jeg er ansatt som 1. amanuensis ved Klinisk institutt 2, med arbeidssted i Stavanger.

Jeg har undervisning for medisinstudenter fra UiB på MED8, og for studenter i Vestlandslegen innenfor revmatologi. Det er spennende og lærerikt å få holde studentundervisning, og jeg håper jeg kan bidra til å gjøre studentene nysgjerrige og trygge i møte med pasienter. Jeg er spesielt opptatt av å hjelpe studentene å utvikle et godt klinisk blikk og å møte pasientene med respekt og verdighet.

Gjennom mitt engasjement ved UiB ønsker jeg å bidra til et medisinstudium som gir trygge leger som ivaretar pasienter, kollegaer og seg selv.

Fikk priser for forskning og formidling

Forskerskolen i klinisk medisin ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Haukeland Universitetssjukehus arrangerer hvert år en felles samling hvor ph.d.-kandidatene presenterer forskningen sin til sine doktorgradskolleger.

Arrangementet ble avsluttet med en prisutdeling, hvor noen deltagerne fra Forskerskolen fikk priser for beste poster og muntlig presentasjon. Det ble også delt ut en publikumspris.

Bilde av de fornøyde prisvinnerene i 2024
Prisvinnere for 2024, fra venstre til høyre: Solveig Løkhammer, Hilde Eide Lien, Rasmus Bach Sindre, May Gjerstad, Lise Skarstein Jakobsen og Urszula Kalucka. Rammah Elnour og Grete Ueland var ikke til stede under prisutdelingen. Foto: Ingrid Hagerup

Du kan se flere bilder og lese mer om vinnerne på Det medisinske fakultetets nettsider: Annual Research Presentations 2024 | Faculty of Medicine | UiB

Kolleger fra Vestlandslegen: Ane Djuv

Ane Djuv er ortoped og forsker som arbeider som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1 (K1) på Universitetet i Bergen (UiB) og som overlege ved Vestlandslegen, Stavanger Universitetssjukehus.

Hun er fagleder for Ortopedisk osteoporosepoliklinikk, leder for Frakturregisteret i Helse Stavanger og leder for Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP). Hun har en doktorgrad i medisin fra UiB og har publisert flere vitenskapelige artikler bla. om frakturbehandling. Underviser gjør hun også. Både studenter og kolleger læres i det ortopediske faget og pasientrapporterte resultatmål.

Ane er inspirert av å kunne videreutvikle faget og formidle kunnskapen sin til andre. Gjennom sitt engasjement på UiB håper hun å forberede studenter på å gi god og sikker pasientbehandling, i praksis. Foruten å bidra til pasientbehandling og undervisning, håper Ane som alle andre å få mer tid til forskning.

Kolleger fra Vestlandslegen: Knut Harboe

Knut Harboe, overlege ved kirurgisk avdeling, SUS

Knut Harboe er en ortoped som jobber ved Klinisk institutt 1 ved UiB, i Stavanger. Knut er også en engasjert underviser som deler sin kunnskap og erfaring med studentene.

Han synes det er veldig inspirerende å møte studenter som er sultne på å lære om ortopedi, og han gir dem god praktisk undervisning om vondter i kroppens mange deler og lemmer. Knut Harboe har også et sterkt ønske om å forske og utvikle seg som fagperson, og han har rom for det i sitt arbeid.

Vestlandslegen kolleger – Conrad Arnfinn Bjørshol

Conrad Arnfinn Bjørshol er en anestesilege og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB). Han er også overlege og seniorforsker ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), hvor han leder Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Han skal undervise legestudenter i anestesi, tverrfaglig samarbeid og pasientsikkerhet. Conrad lar seg inspirert av lærevillige studenter og engasjerte kollegaer, og håper å bidra med innsikt i pasientsikkerhetsarbeid gjennom sin forskning og formidling. Han mener at å være tilknyttet UiB gir ham mulighet til å møte mange inspirerende mennesker, og å øke sin akademiske kompetanse innen undervisning og forskning.

Foto: Svein Lunde, SUS.

Vestlandslegen kolleger – Anne Katrine Bergland

Anne Katrine Bergland er en lege og forsker som har spesialisert seg på geriatri og akutt- og mottaksmedisin. Hun arbeider som seksjonsoverlege ved Observasjon- og behandlingsavdelingen (OBA) ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

I tillegg er hun førsteamanuensis 2 ved Klinisk Institutt 1 (K1) ved Universitetet i Bergen (UiB), og fagansvarlig underviser i geriatri. Anne har kjennskap til UiB fra før, hun avla bla. doktorgraden sin ved vårt søsterinstitutt, K2, i 2021. Hun håper å kunne bidra med kunnskap og engasjement innen sine fagspesialiteter, og å utvikle seg faglig, pedagogisk og akademisk gjennom sitt engasjement på UiB. Hun ser veldig fram til å samarbeide med kollegaer innen medisin og akademia både ved UIB og SUS.

Foto:  Svein Lunde, SUS.