Bli med i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa

Ønsker du å være medlem i en nasjonal referansegruppe for å påvirke Horisont Europa?

Norges forskningsråd trenger kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder, som forskning, næringsliv, offentlige virksomheter, investormiljøer og organisasjoner. Frist for å melde din interesse er 28. april.

Les mer her.

Innkjøringen til Haukeland nord stenges i 2020

Fra 2. januar 2020 blir innkjøringen nord for Sentralblokken på Haukeland stengt for bade biler, syklende og gående ut året. Innkjøringen stenges fordi sykehuset skal bygge ny underjordisk gangtunnel i tillegg til å få på plass mye annen komplisert infrastruktur, som blant annet et transportbånd, mellom Glasblokkene og Sentralblokken.

Raskaste vei for pasienter, pårørende og ansatte som kommer gåande eller syklende fra nord vil være å bruke gangstien mellom Gamle hovedbygg og Sentralblokken. Situasjonen vil bli ganske lik som den var da innkøringen i nord var stengt i uke 43, det vil si at det nå heller ikke vil være mulig å kjøre inn til andre bygg øst for Sentralblokken – som UiB sine bygg, sykehusapotekene og Verkstedsbygget til Haukeland. Entreprenøren vil skilte til innkjøringen i sør. Det skal også settes ut trafikkdirigenter som skal handtere endringen.

Stengingen skal i utgangspunktet vare til 31.12.20.

uib.no

Utlysing i Erasmus+ Mobilitets- og samarbeidstiltak 2020/21

Det lyses nå ut midler innen Erasmus+ for det akademiske året 2020-2021. Det blir lyst ut midler under hovedtiltakene mobilitet og samarbeid. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) administrerer Erasmus+ programmet nasjonalt, og informasjon om alle deler av programmet finnes her: https://diku.no/programmer?edu_level%5B%5D=H%C3%B8yere%20utdanning

Mobilitet i Erasmus+
Mobilitet omfatter både studentmobilitet, ansattmobilitet, global mobilitet (International credit mobility) og Erasmus Mundus Joint Master Degree.

Studieadministrativ avdeling administrerer og koordinerer student- og ansattmobilitet som tidligere, og studenter og ansatte søker om utveksling innen fastsatte frister. Studenter søker utveksling innen 1. februar og 1. september, og ansatte kan søke om Erasmus+ mobilitetsmidler innen 20. august og 20. januar hvert år. Informasjon om studentstipend og annen informasjon kan finnes på www.uib.no/erasmus og på ansattsidene http://www.uib.no/foransatte/86439/studentmobilitet Søknadsfristen for global mobilitet er 5. februar 2020.

Erasmus Mundus Joint Master Degree er samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa for gjennomføring av felles masterprogram på 60, 90 eller 120 ECTS. Tanken er at samarbeid skal gi økt faglig kvalitet og tiltrekke seg studenter også fra land utenfor Europa. Det opprettes et konsortium bestående av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre europeiske land, men det er mulig å ha med institusjoner fra land utenfor Europa dersom det gir en tydelig merverdi. Samarbeid med andre typer institusjoner, for eksempel innenfor næringslivet, er sterkt anbefalt. Søknadsfristen er 13. februar 2020.

Samarbeid i Erasmus+
Samarbeid omfatter ulike typer samarbeidsprosjekt der universitet og høgskoler kan samarbeide med institusjoner i Europa for å utvikle, dele og videreføre gode og innovative praksiser. Programland er landene som deltar i Erasmus-programmet (EU-landene, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia og Makedonia, samt Serbia fra 2019), mens partnerland er land utenfor Erasmus-programmet (resten av verden).

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa med mål om å øke kvaliteten i utdanning og læring på tvers av landegrenser. Et strategisk partnerskap må følge noen prioriterte områder og må bestå av minst tre organisasjoner fra tre programland. Koordinator for samarbeidet søker på vegne av hele prosjektet, og dersom en norsk institusjon er koordinator, søkes det direkte til Diku. Diku organiserer søkerseminar om Strategiske partnerskap 6. februar 2020, og mer informasjon finnes på Diku sine nettsider. Søknadsfristen for tiltaket er 24. mars 2020.

Kapasitetsbyggingsprosjekter er prosjekter mellom programland og partnerland, og har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning, samt støtte modernisering og internasjonalisering i partnerlandene. Prosjektene kan rette seg mot institusjonsnivå eller systemnivå. Et partnerskap må bestå av minst to programland med minst en høyere utdanningsinstitusjon i hvert land, og minst ett partnerland utenfor EU/EØS med minst tre høyere utdanningsinstitusjoner (eller minst to høyere utdanningsinstitusjoner i hvert land dersom det er flere partnerland). Det må totalt være like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerland som fra programland. Søknadsfrist er 5. februar 2020.

Kunnskapsallianser er partnerskap med større prosjekter som skal styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv med vekt på innovasjon, entreprenørskap og utvikling av nye metoder for undervisning og læring. En kunnskapsallianse må minst bestå av seks organisasjoner fra tre programland, hvorav minst to av partene må være høyere utdanningsinstitusjoner og minst to må være virksomheter/bedrifter. Søknadsfrist er 26. februar 2020.

Dere kan kontakte Erasmus-koordinator Kristin Torp Skogedal ved Studieadministrativ avdeling (kristin.skogedal@uib.no / 55 58 90 26) eller Diku for mer informasjon, råd og veiledning i søknadsprosessen. Kristin Torp Skogedal ønsker å bli informert dersom dere har planer om å søke om Erasmus+ samarbeidsprosjekter.

Peder Sather Grants

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and $25K. Funds are made available for one academic year.

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.

More information and application form visit Peder Sather Center’s webpage.

God sommer!

Kjære alle,

Sommeren har  kommet og det er snart ferietid for de fleste av oss. Det er nedlagt stor innsats gjennom hele vårsemesteret i både undervisning, forskning, administrasjon og på lab fra alle ved K1 i godt og nødvendig samarbeid på tvers av institutter og fakultetet – samt med samarbeidene sykehus i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Det har særlig vært en god opplevelse å se den vellykkede gjennomføringen av OSKE-eksamener, som virkelig har vært en stor felles dugnad for fakultetet med bidrag fra mange samarbeidspartnere.

Vi nytter nå anledningen til å ønske alle en god og velfortjent sommerferie!

Beste hilsen  Jorunn & Kjell-Morten

Reisebrev fra Ghana

Astrid Elise Hasselberg og Patience Chimsah samler inn ansjos på fiskemarkedet i Techiman. Fotograf: Samuel Amponsah

Astrid Elise Hasselberg er ph.d.-kandidat ved K1 og Havforskningsinstituttet. I sitt doktorgradsprosjekt skal Hasselberg analysere næringsstoffer og fremmedstoffer i fersk og prosessert fisk fra Ghana, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig.

Fisk er hovedkilden til animalsk protein i Ghana, men det finnes ingen lokale matvaredata på hva denne fisken inneholder av nærings- og fremmedstoffer. Matvaredata som dette danner grunnlaget for alt fra kostholdsanbefalinger og merking av matvarer til kostholdsundersøkelser.

Hasselberg har derfor vært i Ghana og samlet inn flere tusen fisk fra ulike markeder fra nord til sør i Ghana. Les mer om hennes spennende doktogradsprosjekt på hi.no.

Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet 2019/20

Det lyses ut stipendmidler for Erasmus ansatt- og undervisningsmobilitet for 2019-20. Ansattmobilitet omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelige ansatte. For 2019/20 har UiB fått tildelt midler til å gjennomføre 28 undervisningsmobiliteter ved europeiske samarbeidsuniversitet.

Fristene for å søke om stipend er 20. august og 20. januar.

Les mer om stipendmidler for ansattmobilitet her.

Søknadsskjema ansattmobilitet

Les mer om undervisningsmobilitet her.

Søknadsskjema undervisningsmobilitet

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer gjennom lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om driftsmidler på inntil 300 000 NOK. Midlene skal styrke pågående forskning og/eller bidra til forskningsnettverk innen demens. Vennligst se her for mer informasjon.

Vi lyser også ut forskningsmidler innen hjerte- og karforskning.

Søknadsfrist for begge ordninger er 1. september 2019. Søknad må sendes inn elektronisk via Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på Pubmed- søket «Department of Clinical Medicine AND Bergen». Om noen har publikasjoner som ikke ble dekt av våre søk i Pubmed, ta kontakt med solveig.witso@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1