Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ny søknadsportal for ekstern finansiering

Portrett av seks forskingrådgivere. De fleste ser glad ut.

En fornøyd gjeng med forskningsrådgivere. Fra venstre til høyre: Maija Slaidina, Michaël Marie, Margarethe Bittins, Andreas Westermoen, Ramune Midttveit, Susanna Pakkasmaa. Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.

Portalen er en nettside som fungerer som en felles inngangsport for forskere ved alle institutt som ønsker å søke ulike typer ekstern finansiering: «Application Support for External Funding»

– Det nye portalen, eller nettsiden, er et svar på et ønske om mere strømlinjeformede rutiner for søknader om ekstern finansiering ved instituttene, forklarer fagleder for forskningsrådgiverne ved fakultetet, seniorrådgiver Ramune Midttveit.

Utnytter kompetansen bedre

Midttveit tror at med den nye rutinen, så vil de kunne utnytte kompetansen hos de ulike rådgiverne bedre.

– Tidligere har vi vært organisert slik at hver enkelt forskningsrådgiver har vært bundet opp til enkelinstitutt, noe som har gjort det vanskeligere å utnytte styrkene til de enkelte der det trengs.

– På denne måten sikrer vi at forskere enkelt får tilgang til rådgivere uansett institutt, sier hun.

Bedre kontinuitet

Den tidligere organiseringen har også skapt kontinuitetsproblemer når folk slutter, eller av ulike årsaker har permisjoner.

– Med den nye organiseringen er alle forskningsrådgiverne involvert i hele prosessen og på tvers slik at vi enklere kan ta over hverandres oppgaver, forklarer seniorrådgiveren.

– Samtidig sikrer vi at den enkelte rådgiver får utnyttet sin kompetanse best uansett institutt, avslutter Midttveit.

Les mer på UiBs nettsider: «Application Support for External Funding»

Av INGRID OVIDIE LYDERSEN HAGERUP

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Første forskningsdag er vel gjennomført

Oversiktsbilde fra forskningsdagen.

Det medisinske fakultets første forskningsdag på ble arrangert tirsdag 26. september, på Eitri. Arrangementet var etter alle rapporter en stor suksess.

Ønsket er å skape mer interaksjon på tvers av instituttene, forklarer dekan for forskning, Marit Bakke.

Håpet at dette bare er startskuddet, og at forskningsdagen nå vil bli et årlig arrangement bidrar til mer forskningssamarbeid på tvers av instituttene.

Gikk du glipp av forskningsdagen, les mer på fakultetets nettsider: Ønsker mer forskningssamarbeid på tvers | Det medisinske fakultet | UiB

 Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Andre

Frem kandidatar til forskningspriser og innovasjonspris 2023!

Prisene blir utdelt på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir holdt på Solstrand Hotel og Bad i Os utenfor Bergen.

Forskningsprisen i Helse Vest
Prisen skal tildeles forsker eller forskningsmiljø som gjennom sin forskning har bidratt til å styrke et forskningsfelt eller et forskningsbasert helsetjenestetilbud. Forskningen skal være av en karakter og standard av betydning for forskningsnivået og/eller tjenestetilbudet i regionen.

Innovasjonsprisen i Helse Vest
Formålet med prisen er å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i foretaksgruppen, gjennom å løfte fram vellykkede innovasjonsprosjekter og innovatører.

Fristen for å sende inn forslag er 15. september, og gjelder alle prisene.

Les mer om prisene på Helse Vest sine sider her:
https://www.helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2023/fremjing-av-kandidatar-til-forskingsprisen-2023/

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Innføring av rettighetsordning ved UiB

Logo fra Creative Commons: To C-er med et hjerte rundt Universitetet i Bergen har et mål om at vitenskapelige publikasjoner gjøres åpent tilgjengelige enten i publiseringskanaler.

For å ivareta forskernes rett til selv å velge hvilke tidsskrift de vil publisere i, samtidig som deres publikasjoner kan gjøres åpent tilgjengelige i tråd med institusjonens målsetning og krav fra de som styrer pengesekken, har UiB innført en rettighetsordning.

Hovedpunktene er som følger:

  • UiB har en ikke-eksklusiv rett til å gjøre alle vitenskapelige artikler forfattet av studenter og ansatte tilknyttet institusjonen tilgjengelige med en Creative Commons-lisens.
  • Ansatte og studenter kan unnta enkeltartikler fra denne ordningen ved å be om fritak. Forespørsel om fritak trenger ikke begrunnes.
  • UiB gjør de vitenskapelige artiklene åpent tilgjengelige i institusjonens åpne vitenarkiv. For artikler som er publisert åpent med en Creative Commons-lisens, vil den publiserte versjonen gjøres tilgjengelig med lisensen den er publisert under. For artikler som ikke er publisert åpent, vil forfatters aksepterte manuskript som standard gjøres tilgjengelig med en Creative Commons Navngivelse – CC BY-lisens.
  • Ansatte og studenter som permanent ønsker å reservere seg mot bruk av en CC BY-lisens, kan velge hvilke vilkår eller lisens som skal gjelde som standard ved tilgjengeliggjøring av artikler.
  • Rektor er juridisk ansvarlig for tolking av rettighetsordningen og for å løse tvister om dens tolkning og anvendelse.
  • Rettighetsordningen gjelder for vitenskapelige artikler innsendt fra og med 1. desember 2022. Artikler innsendt før 1. desember 2022 er ikke omfattet av rettighetsordningen.

På universitetsbibliotekets nettsider kan man finne svar på ofte stilte spørsmål og lenken til fritaksskjemaet: Rettighetsordning for åpen tilgjengeliggjøring | Universitetsbiblioteket | UiB

Den enkelte forskeren kan ta kontakt på bora@uib.no dersom man ønsker mer informasjon eller har spørsmål om ordningen. Universitetsbiblioteket deltar gjerne på møter på enhetene for å informere om ordningen. Les mer…

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Les mer…

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

DAM-stiftelsens nye satsing på «registrert rapport»

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.


The DAM foundation’s initiative on «registered report»

Already from the next call, which will be published in the fall of 2023, the foundation will launch the new two-year initiative on the publication form «registered report».

It will be optional whether you apply in the usual way or as a registered report, but applicants are guaranteed a slightly higher chance of approval if they choose to publish their research as a registered report.

On Thursday 4 May, Dam held a webinar about the new initiative. A recording of the webinar will be published on the Dam foundation’s web pages below.

The Dam foundation’s web pages

Here you will learn what a «registered report» is, why Dam is investing in it and what you need to consider if you want to apply.