Etterspørsel etter tema og veiledere til medisinstudentenes hovedoppgaver

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver. Den ligger også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 18) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

UiB har fått 3 millioner i gave fra Unifob som universitetsledelsen ønsker å bruke til å styrke digitalisering innen forskning og utdanning. Det kan søkes om inntil 1 mill. per prosjekt. Se vedlagte skriv for mer informasjon.

Til den interne fristen ved K1 26. april ber vi om full søknad og alle dokumentene:

Søknaden må inneholde følgende:

 • Skriftlig søknad (maks 3. sider) som beskriver planlagt aktivitet og hvordan dette vil gi et betydelig løft for fagområdet
 • Budsjett og tidsplan (inkludert i de 3 sidene)
 • Påskrift om støtte fra institutt- eller senterleder

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

Mer forskning til studentene!

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).


More research for the students!

Many of our students want to learn more about research and an academic career path but find it difficult to get in touch with the faculty’s researchers. These are not necessarily students who are looking for, for example, a summer job/scholarship or PhD scholarship, but simply students who would like to learn more about research and academia.

It is a long-term goal for the faculty to recruit more people with education in medicine, odontology, nutrition, or pharmacy into permanent university positions. We believe this will strengthen both teaching and research in the long term, and that making the faculty’s research activities more accessible to students will contribute to this goal.

We are now looking for researchers at all levels who want to sign up as contact persons for students who want to learn more about research.

Note that there are no promises of further work into the research group, neither from the student’s nor the researcher’s side in this, even if meetings occur.

However, if you choose to participate in this, you must respond to inquiries you may receive from students, and you must be available for meetings with students (for example in the form of conversations, guided tours in the lab, invitation to group seminars).

Your name with contact information (e-mail) and a short description of your research field will be posted in the channels where we usually have contact with the students.

We hope many will contribute to this «student portal for research».

If you are interested, please send your name, department affiliation and 4-5 easy-to-understand sentences about your field of research to Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien

Påminnelse: Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.

Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.

Elektiv periode i medisinstudiet og master i klinisk ernæring våren 2023 og økonomisk støtteordning

Fakultetet vil be institutta og fagmiljøa om å vurdere nye emne som kan inngå i elektiv periode for medisinstudiet eller master i klinisk ernæring frå og med vårsemesteret 2023. Informasjon om oppretting av emner ligg på nettsidene: https://www.uib.no/med/150594/oppretting-av-nye-emner-i-elektiv-periode

Det kan vere aktuelt å justere emnetilbodet frå år til år, og det er mogleg å tilby eit emne for eksempel annakvart år dersom det ikkje er ynskjeleg å tilby emnet kvart år.

Nye emne for våren 2023 bør vere på plass innan fristane satt av EpN (sjå fristar i lenka over), dersom det ikkje går må det vere på plass mot slutten av vårsemesteret 2022 (ta kontakt tidleg dersom det er aktuelt å opprette eit nytt emne, sjå kontaktinformasjon under).

For medisinstudentar er det spesielt ynskje om praktiske/kliniske emner for studentar på tredje studieår.

Tverrfagleg samarbeid
Både masterprogrammet i klinisk ernæring og medisinstudiet har si periode med valemne i januar. Her ser vi ein fordel med å kunne tilby nokre tverrfaglege emne både for medisin og ernæring.

Ernæringsstudentane som har valfag i januar, er i sitt 8. semester/fjerde studieår (første år master), og dei har da hatt det meste av klinisk undervisning i studiet. Medisinstudentane er i 3. til 6. studieår. Ta gjerne kontakt med oss på elektiv.med@uib.no dersom det er aktuelt å opprette tverrfaglege emne.

Økonomisk støtteordning for kostnadar knytt til emne i elektiv periode
Fakultetet har oppretta ei støtteordning for emne i elektiv periode som har undervisningsopplegg som krev ressursar utover vanlig aktivitet. Eksemplar kan være studietur, leige av spesielt utstyr, kostnader knytt til opphald, innleidde instruktørar eller kjøp av inngangsbillettar. Eksempla er ikkje uttømmande.

Støtteordninga for elektive emne disponerer 100.000 kroner årleg og gjeld frå og med januar 2019. Ein kan søke om opptil 2000 kroner per student per emne. Søknaden må innehalde eit reelt totalbudsjett, og fakultetet sin støttesum kan utgjere maksimalt 60 prosent av totalbudsjettet, resten må instituttet som arrangerer emnet dekke.

Søknadsfrist for emne som går i januar 2023 er satt til 1. september 2022. Det er instituttet som er søker. Søknadane vert handsama av fakultetet.

Har du spørsmål?
For meir informasjon eller spørsmål knytt til elektiv periode i masterprogrammet for klinisk ernæring: Ta kontakt med Marte Bjerke Roska på elektiv.med@uib.no eller tlf. 55 58 61 46.

For meir informasjon eller spørsmål knytt til elektiv periode i medisinstudiet: Ta kontakt med Dina-Kristin T. Midtflø på elektiv.med@uib.no eller tlf. 55 58 28 51.

Oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning fra HK-dir

Under finner du en oversikt over utlysninger innen høyere utdanning og forskning i 2022 fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Enkelte utlysninger med søknadsfrist i 2023 er også inkludert. Vær oppmerksom på at dette er planlagte utlysninger, med forbehold om at det kan komme behov for justeringer og nye midler.

Se den enkelte programside for mer informasjon.

Inkludering og universell utforming
– Tilskudd til universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning, informasjon kommer

Innovasjon i utdanning
Sentre for fremragende utdanning, søknadsfrist 20. april 2022
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene, informasjon om utlysningen kommer i april, søknadsfrist 20. september
Kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene, søknadsfrist 20. september
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning, frist for nominasjoner 31. januar 2023

Vi planlegger nye utlysninger for økt arbeidsrelevans og økt studentmobilitet, med søknadsfrister i 2023.

Internasjonalt kunnskapssamarbeid
INTPART, søknadsfrist 16. mars 2022
EØS-midlene Latvia – Student- og ansattmobilitet, søknadsfrist 19. april 2022
UTFORSK, søknadsfrist 20. april 2022
– EØS-midlene Slovenia – Student- og ansattmobilitet, planlagt utlysning i slutten av april 2022
Erasmus+-utlysninger for 2022, søknadsfrister fra februar til september 2022
Nordplus forberedende besøk, søknadsfrist 1. oktober
– UTFORSK Russland, informasjon om utlysningen kommer, søknadsfrist 22. september 2022
– EØS-midlene Romania – Student og ansattmobilitet, planlagt utlysning andre halvdel av 2022
Nordplus hovedutlysning kommer 1. november, søknadsfrist 1. februar 2023

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, søknadsfrist 22. november

Foto/ill.: hkdir.no

Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Dette er en henvendelse til deg som synes det er inspirerende og spennende å introdusere unge, entusiastiske medisin- og odontologistudenter til forskning. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. Hva mer kan en engasjert forsker ønske seg?

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2021- og 2020-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2022. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2022, helst før sommerferien. Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange forskerlinjestudenter er godt i gang med ph.d prosjekt.

Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Send oss et prosjektforslag i dag.
Lever inn forslaget ditt her  

Hvis du vil vite mer – Les om forskerlinjen på nettsidene våre

Universitetet i Bergen. Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet. https://www.uib.no/med/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet (6.7.2018).

Universitetet i Bergen. Avtale om faglig veiledning for Forskerlinjen. https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/av/avtale-om-faglig-veiledning-for-fl_3-1-1-.pdf (10.6.2018).

Artikler om forskerlinjen  for medisin ved UiB

Eskerud I, Müller KE, Stien MH, Guttormsen AB, Bjerkreim AT Supervision of students in the Medical Student Research Programme. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 7;139(3).

Bjerkreim AT, Eskerud I, Guttormsen AB, Müller KE. Are participants in the Medical Student Research Programme continuing to engage in research? Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 7;139(3).

Hunskaar S, Breivik J, Siebke M et al. Evaluation of the medical student research programme in Norwegian medical schools. A survey of students and supervisors. BMC Med Educ 2009; 9: 43.

Jacobsen GW, Ræder H, Stien MH et al. Springboard to an academic career-A national medical student research program. PLoS One 2018; 13: e0195527.

Med vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen

Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål (tlf. 95890534).

Studentar og forskarar kan søkje om UiB idé

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.


Interested in innovation? Get up to NOK 500 000 and help to develop your idea

Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, and with UiB idé students and researchers  can test and develop their innovation ideas. Students can get up to NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will also get advice from professional advisers. The application deadline is March 15th. Read more about the program at uib.no/ide and join the information webinar on February 7th. Students can also register for the UiB idé vors on February 14th. This year you can also apply for a maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and applications are received all year.

Foto/ill.: Renate Paulsen

UTFORSK 2022

Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Utlysning 2022

 • Utlysningen åpner for 4-årige partnerskap. Prosjektperioden kan defineres mellom 1. november 2022 og 31. desember 2026.
 • Hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 3 millioner NOK.
 • I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).
 • Egenfinansiering på minimum 20% av det totale prosjektbudsjettet er påkrevd.
 • Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 12.00 CET/CEST.

UTFORSK-programmet støtter prosjekter som

 • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
 • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
 • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
 • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Søknadsstøtte
Viser til denne nettsiden om UTFORSK-programmet hvor søkere finner informasjon, råd og ressurser som er relevante for å utarbeide konkurransedyktige søknader: https://www.uib.no/internasjonalt/146194/utforsk

Kontaktpersoner
For spørsmål om søknadsprosessen og utfyllende informasjon om utlysningen kan man kontakte HK-dir v/Unni Mjelde Birkeland, (unni.birkeland@hkdir.no, 90595753), Synne Lysberg (synne.lysberg@hkdir.no, 92224238) eller Studieavdelingen v/Adrian Kjær (adrian.kjar@uib.no, 55 58 91 51). Sistnevnte kan også bidra med individuell oppfølging av søkere og gjennomlesning av søknader. Ta kontakt for nærmere avtale dersom dette er ønskelig.

Utlysing av stipendmidler – Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom ble etablert i 1999. Fondets formål er å støtte norske forskningsprosjekter knyttet til Alzheimers sykdom. Prosjektene kan ha ulike målsetninger som f.eks. årsaksmekanismer eller prosjekter knyttet til tiltak for de som er rammet av sykdommen/pårørende.

Vi utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr. 400.000. Man kan søke på hele eller deler av summen. Fondet forbeholder seg retten til ikke å dele ut midler dersom det ikke kommer aktuelle søknader.

Søknadsskjema finnes på www.civitan.no
Sendes fondets leder: Eva H. Johnsen, h-johnse@online.no
Søknadsfrist: 1. mars 2022

Forslag til Falchs forelesning 2022 – frist 27. januar

Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falchs forelesning 2022.

Rammen for tildelingen er kr. 30.000, – til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger.

Retningslinjer for Falchs forelesning:

1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning og/eller seminar ved Det medisinske fakultet.

2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.

3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for å foreslå en kandidat.

4. Falch Lecturer tildeles diplom som markerer begivenheten.

Forslag sendes til okonomi@med.uib.no innen 27/1 2022 og behandles av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Styreleder
Per Bakke
Dekan

Utsatt frist: Utlysning av SPIRE-midler for 2022

Vi viser til informasjonsbrev fra FIA og lyser med dette ut SPIRE-midler for 2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

1. SPIRE-midler for internasjonale forskningssamarbeid.
Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
– Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
– Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.

Merk: All frikjøp må først avklares av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesforskermidler
Disse midlene kan dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensninger på land og samarbeidspartnere.
– Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
– Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE- midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Se retningslinjene for flere detaljer.

Hvem kan søke
– Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode 1109, 1110, 1183), og postdoktorer ved UiB.
– Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
– Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å unne søke.

Søknadfristen til Klinisk institutt 1 er utsatt til  31. desember. Søknad sendes til Jorunn Skei: jorunn.skei@uib.no

Vennlig hilsen
Marit Bakke, prodekan
Tone Friis Hordvik, seksjonssjef

Gerda Meyer Nyquist Gulbranson & Gerdt Meyer Nyquist legat

Legatet tildeler midler til hjerneforskning med fokus på uutforskede medfødte og ervervede sykdommer i nervesystemet, innen fagfeltene nevrologi, psykiatri og psykologi og humanitære formål rettet mot stiftelsen formål.

Årlig utdelingsbeløp vil være opp mot en million kroner, og utdelingen vil begrenses til 2-3 prosjekter. For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

A: Kriterier for utdeling til humanitære formål:

For humanitære formål vil utdelingen årlig være i størrelsesorden totalt kr 60.000.

Alle søknader vil vurderes ut ifra:

 • Formål og innhold av tiltak
 • Gjennomførbarhet

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no. Budsjett sendes inn som en del av søknaden.

 Søknadsfrist 2021:  31.12.21

 B: Kriterier for utdeling til hjerneforskning:

Årlig utdelingsbeløp vil være opp mot en million kroner og utdelingen vil begrenses til 2-3 prosjekter.

Alle vitenskapelig ansatte ved innen fagområdene medisin og psykologi ved Universitetet i Bergen kan søke om tildeling. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, beskrivelse av forskningsmiljø og CV fra hovedsøker.

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

 • Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
 • Forskningsmiljø
 • Prosjektets gjennomførbarhet

Søknader sendes via søknadssystem for fond og legater ved Universitetet i Bergen: https://fond.app.uib.no

 Søknadsfrist 2021: 31.12.21

 Rapportering:

Alle søkere som har mottatt tildeling i 2022 er pliktig til å levere en årlig framdriftsrapport (flerårig tildeling) innen 1. mars påfølgende år, og sluttrapport innen tre måneder etter avsluttet prosjektperiode. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Rapporten leveres i søknad i søknadssystemet for fond og legater: https://fond.app.uib.no

Utlysning av SPIRE-midler for 2022

Vi viser til informasjonsbrev fra FIA og lyser med dette ut SPIRE-midler for 2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

1. SPIRE-midler for internasjonale forskningssamarbeid.
Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
– Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
– Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.

Merk: All frikjøp må først avklares av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesforskermidler
Disse midlene kan dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensninger på land og samarbeidspartnere.
– Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
– Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE- midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Se retningslinjene for flere detaljer.

Hvem kan søke
– Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode 1109, 1110, 1183), og postdoktorer ved UiB.
– Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
– Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å unne søke.

Da utlysningen er forsinket i år, utsettes søknadsfristen for forskere ved Det medisinske fakultet til 10. desember 2021. Søknadfristen til Klinisk institutt 1 er 8. desember. Søknad sendes til Jorunn Skei: jorunn.skei@uib.no

Vennlig hilsen
Marit Bakke, prodekan
Tone Friis Hordvik, seksjonssjef

Utlysning av Meltzerfondets priser for 2021, samt fond og legater

Meltzerfondets priser 2021

Fondet vil den 8. mars 2022 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som pdf-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember 2021.

Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Informasjon om fond og legater

Fakultetets fond/legater: https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater

UiBs fond/legater: https://www.uib.no/foransatte/123573/fond-og-legater

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Søknader leveres: https://fond.app.uib.no/ (foruten Riisøens legat, eget skjema, link på fakultetets nettsider)

Nominasjon til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2022

Kreftforeningen tildeler hvert år Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme norsk kreftforskning. Denne prestisjetunge prisen har blitt utdelt siden 1992 og er på 1 million kroner.

Du inviteres til å nominere kandidater for Kreftforskningsprisen i 2022 gjennom våre nettsider. Frist for nominasjonen er 20. desember 2021.

Les retningslinjer og vurderingskriterier for prisutdelingen

Nominér kandidat gjennom våre nettsider

Informasjon om endringer i utlysningstekster og i retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets rekrutteringsstillinger

Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger (Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og kriterier for vurdering av søknadene nøye. Merk: Det utlyses ikke postdoc-stillinger høsten 2021, men endringene vil gjelde også videre fremover.

Du kan lese om endringene her.

Bergen Bysykkel-abonnement for UiB-ansatte

Faggruppe for HMS, Beredskap og Bærekraft har fått støtte fra det interne Klimafondet ved UiB og har som følger bestilt 250 verdikoder på årsabonnementer fra Bergen Bysykkel.

Vi ønsker å tilby ansatte ved UiB, som trenger å komme seg rundt på campus i løpet av arbeidstiden, et årsabonnement på sykler fra Bergen Bysykkel. Vi håper dette tilbudet kan motivere til økt grad av sykling fremfor bruk av bil/bus, og bidra både som et miljø- og et folkehelsetiltak.

Ettersom det vil være et begrenset antall verdikoder, er det ønskelig at ansatte søker via dette skjemaet. Verdikoder til årsabonnementet deles ut fortløpende og prioriteres til de med størst behov.

Dette tiltaket er foreløpig et prøveprosjekt, men vurderes videreført dersom stor interesse.

Eventuelle spørsmål kan sendes via UiBhjelp til seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-avdelingen.

Vennlig hilsen
Ingve Bergheim (seksjonsleder) og Helene Wiken (miljøkoordinator)

Foto: nye.obos.no

Søknadsdatabasen for Fond og legater er nå åpen

Mer informasjon finnes på nettsiden for Fond og legater.

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:

Studenter og stipendiater kan søke:

Påminnelse! Arbeidsmiljøprisen ved Det medisinske fakultet – Ny frist 17/12

Det medisinske fakultet har lyst ut ARBEIDSMILJØPRIS til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Fristen for nominasjon eller søknad er forlenget til 17. desember 2021 og sendes ved å fylle ut skjemaet i lenken: Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 2021 (uib.no)

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 23. februar 2022, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000,- til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

Vi ser fram til mange gode forslag, det skjer mye bra for arbeidsmiljøet i fakultetet!

Med beste hilsen
Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal, hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble, HMS-koordinator MED Gjert Bakkevold og fakultetets HMS-utvalg

colourbox.com

Støtte til likestillingstiltak i fagmiljøene

Kjære alle

Universitetsstyret har satt av midler til likestillingstiltak i fagmiljøene også i 2021, som fakultetene kan søke om til støtte for noen prioriterte typer likestillingstiltak i sine fagmiljøer:

 1. Tiltak for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og faglig ledelse
 2. Støtte til ansettelse av kvinner i II-stillinger
 3. Kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte med funksjonsnedsettelser

Se utfyllende informasjon om tiltakene her.

Merk deg at det er korte frister:

 • 13. oktober: Frist for å sende søknad til K1 ved Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no)
 • 15. oktober: Frist for K1 til å sende søknadene i prioritert rekkefølge til fakultetet
 • 20. oktober: Frist for fakultetet til å sende søknadene i prioritert rekkefølge til HR-avdelingen

Det pleier å være høy tilslagsprosent på midlene og jeg oppfordrer dere til å bruke denne muligheten.

Vennlig hilsen
Jorunn Skei
administrasjonssjef