Nominations accepted for the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th Anniversary Prize

 

For psychosomatic research

The Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th anniversary prize is awarded for significant contributions to psychosomatic research. In this context, psychosomatic research refers to research that studies the impact of psychological factors on physical health, not research that focuses on how physical illnesses affect mental health.

Criteria

The prize can be awarded to an individual scientist, a research group or a research community. The jury will consider the following criteria when evaluating the significance of scientific contributions nominated for the award:

 1. Potential to increase understanding of psychosomatic mechanisms
 2. Potential for applying research findings in clinical work
 3. Number of research reports and the scientific quality of the forums they have been published in
 4. The jury may also choose to emphasize research results that open
  new perspectives even if their final impact cannot yet be verified

The award may be granted either for a lifetime of work in psychosomatic research or to a promising younger researcher. The jury consists of the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s Medical Expert Committee, with the foundation’s Head of Grants serving as the secretary.

Nominations may be submitted by either individuals or organizations familiar with the researcher’s achievements, or by the researcher themselves. The proposal should be submitted in a maximum 2-page written application, detailing why the nominee would be particularly suitable for the award. The jury reserves the right to also nominate suitable candidates directly.

How to send proposals

Proposals for the award recipient should be sent to the foundation’s Head of Grants, Antonia Laszlo, antonia.laszlo@gyllenbergs.fi, no later than March 31st, 2024.

Proposals will be handled confidentially by the foundation’s Medical Expert Committee. The award recipient will be announced at the Signe and Ane Gyllenberg Foundation’s 75th-anniversary celebration on Wednesday, September 18th, at Villa Gyllenberg, where the recipient is expected to participate and deliver a speech. The prize amount is 50,000 euros

Globale samfunnsutfordringer: utlysing av samarbeidsmidler 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Til forskningsprosjekter på tvers av fakulteter

GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke.

Hvor mye?

Samlet ramme for utlysningen 2024 kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Søkers institutt/fakultet skal bekrefte at søknaden støttes – dette sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet.

Søknadsfrist: 30. april 2024

Vurderingskriterier

 • Faglig kvalitet og relevans for globale samfunnsutfordringer
 • Nyskapende tverrfaglig samarbeid
 • Aktivitetens bidrag til søkers karriereutvikling eller utvikling av fagmiljø

Innmelding av Sentre for fremragende forskning initiativ – frist 15 mai

Portrettfoto av Marit Bakke
Professor og prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Marit Bakke. Foto: UiB.no

Fakultetet mobiliserer nå til neste utlysning av Sentre for fremragende forskning (SFF-VI). De vil bli publisert våren 2025, med søknadsfrist for trinn 1 i slutten av 2025, mens søknadsfrist for trinn 2 er planlagt våren 2026.

Ved forrige søknadsrunde (SFF-V) sendte UiB 25 søknader. Av disse ble syv initiativ invitert til å sende søknad til runde to. To sentre ved UiB ble finansiert. Fakultetet sendte seks søknader, tre gikk videre til runde to og en ble finansiert.  

Det skal etableres egne team for støtte

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) sentralt har koordineringsansvaret for prosessen. Det vil bli etablert egne søknadsteam med ressurser fra både sentralnivået og fakultetene, som sammen vil gi administrativ bistand til de enkelte initiativene

Er du i gang med SFF-søknad, meld fra

Det er viktig å kartlegge allerede nå hvem som planlegger SFF-søknad slik at vi kan rigge prosessen videre på best mulig måte, og koble initiativene fra MED opp mot FIA sitt støtteapparat. I første omgang ønsker vi informasjon om hvem som tenker å søke. Vi har utarbeidet et skjema hvor forskerne blir bedt om å beskrive tema for initiativet og hvilke partnere som kan tenkes å inngå i senteret. Skjemaet finner du her:

Initiativer for Senter for fremragende forskning (SFF VI) – MED (office.com)

Vi vil koble initiativene på FIA sin prosess, men også invitere til lokale møter.

Frist

Frist for innmelding av initiativ settes til 15.mai 2024. UiB vil øremerke stimuleringsmidler som vil deles ut i to omganger, første omgang er våren 2024.

Med vennlig hilsen

Marit Bakke

Utlysning av insentivmidler for utdanning 2024

UiBs logo

Universitetet i Bergen lyser for 2024 ut til sammen 2,25 millioner kroner i insentivmidler for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning. 100 000 skal gå til årets Uglepris.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2024

 • Prosjekter som legger til rette for tettere kobling mellom forskning og utdanning, spesielt på bachelornivå.
 • Prosjekter som har fokus på studentaktiv læring og alternative vurderingsformer.
 • Redesign av masterprogram som bidrar til at UiB utdanner flere masterkandidater.
 • Prosjekter som fører til bedre kontakt mellom studenter og arbeidslivet.
 • Prosjekter for å utvikle tverrfaglige studietilbud eller som på andre måter bidrar til tverrfaglighet på tvers av fakultetene

Insentivmidler kan brukes til

 • Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.
 • Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 
 • Uglepris. kr 100 000,-.

Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor ett eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Krav til søknadene

 • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

Mottakerne av insentivmidler forplikter seg til

 • Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen og på eventuelle interne UiB-arrangement.
 • Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 
 • Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.

 

 

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet innen tirsdag 2. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Lenke til søknadskjema: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/soknadsskjema_insentivmidler_0.rtf

Alrek helseklynge sine arrangementer framover

Bilde av alrek helseklynge

Kafédialog

Du kan lese mer, og få informasjon om hvordan du melder deg på her: Mobiliseringsseminar til utlysning av 104 mill til forskning på helse og omsorg i kommunene – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Flere arrangementer

Du kan lese og mer om de fine arrangementene på Alrek sine nettsider. Legg særlig merke til DigitalHelse2024-konferansen: Arrangementer – Alrek (alrekhelseklynge.no)

Postdoktorprogrammet ved MED

Utlysning: MED Postdoktorprogram 24/25

Det medisinske fakultet tar nå imot søknader om opptak i Postdoktorprogram 2024/25. Frist for å søke er 15. mai.

Postdoktorprogrammet skal støtte unge forskere ved fakultetet i å utvikle ferdighetene som trengs for en akademisk karriere, bygge et fellesskap av unge forskere og gjøre Det medisinske fakultet til en attraktiv arbeidsplass for postdoktorer.
Deltakere: Unge forskere i postdoktor- eller forskerstillinger med en tilknytning til forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet. Inntil 20 deltakere.
NYTT Innhold: Deltakerne vil få anledning å utforme programmet etter sine interesser. Mulige temaer er karriereutvikling, søknadsskriving, kunnskapsutnyttelse, lederegenskaper eller prosjektledelse.

Samlinger:
3x to-dagssamlinger på Voss
3x heldagssamlinger i Bergen

Postdoktorprogrammet | Det medisinske fakultet | UiB


Postdoc Development Programme at MED 24/25

The Faculty of Medicine is now accepting applications for admission to the Postdoc Development Program 2024/25. The application deadline is 15 May.

This program aims to support postdoctoral researchers in developing the skills necessary for a successful academic career, foster a community of early-career researchers, and make the Faculty of Medicine an attractive workplace for postdocs.
Participants: postdoctoral or researchers affiliated with a research group at the Faculty of Medicine. 20 places.
NEW Program: Participants will have the opportunity to shape the program according to their interests. Possible topics include career development, grant writing, knowledge utilization, leadership skills, or project management-

Meetings:
3x two-day meetings in Voss
3x one-day meetings in Bergen

Postdoc Development Programme | Faculty of Medicine | UiB

Utlysning av forskningspris Blix fondet

Blix’ fondets forskningspris utdeles til forskere under 45 år som har gjort fremragende forskningsarbeid innen temaet hjerte- og karsykdommer. Det deles ut to priser, hver på én million kroner, og kandidater til prisen kan enten nominere seg selv eller bli nominert av andre.

Frist: 1. mai 2024.

Les mer om vilkår og søknadsprosess her:

Familien Blix’ fonds forskningspris – Det medisinske fakultet (uio.no)

Utlysning – småforsk 2024

Kjære K1-kollega i vitenskapelig stilling!

Her er utlysningen av SMÅFORSK-midler for 2024.
Til informasjon er bevilgningen på totalt kr 550 000,- (fakultetet 70 % andel / K1 30 % andel) og midlene blir fordelt rett etter denne søknadsrunden.

Hva er SMÅFORSK-midler og hvem kan søke?

Formål

Formålet med ordningen er å avhjelpe mangel på små driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser,
seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Midlene kan IKKE benyttes til lønnskostnader.
Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om instituttet og fakultetets egne prioriteringer.

Kriterier

Følgende kriterier gjelder for ordningen:

 1. En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke allerede har store driftsmidler.
 2. Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til kr 15.000 – 75 000.
 3. Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret 2024 og senest 30.11.2024. Midlene er ikke overførbare til 2025.
 4. Mottakere av støtte må være aktive forskere i vitenskapelig stilling (professorat eller førsteamanuensisstilling) ved K1.
Søknad

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 1. Kort beskrivelse av formål (maks 1 side)
 2. Støttebeløp og et enkelt budsjett
 3. CV (maks 2 sider)
 4. Publikasjonsliste for siste 5 år

Søknaden sendes per e-post til meg (Jorunn.Skei@uib.no) innen 20. mars 2024.

Beste hilsen
Jorunn