Vitenskapelige bistillinger som drivkraft ved K1

Ved K1 er det omkring 85 vitenskapelig ansatte i bistilling. Denne gruppen er avgjørende for både forsknings- og undervisningsresultat. Universitetet skal se dem som fullverdig ansatte, og de skal se UiB som en sentral arbeidsgiver. Stillingen medfører rettigheter, men også forpliktende deltakelse.

Nils Erik GilhusBistillingene i klinisk medisin har nesten uten unntak hovedstilling ved et helseforetak som UiB samarbeider tett med. Arbeidsoppgavene i de to stillingene glir ofte over i hverandre, og de foregår samme sted. Dette gjør våre bistillinger annerledes enn ved UiB for øvrig. Klinisk medisin argumenterer sterkt for at bistillingene våre skal ha fulle rettigheter ved UiB fordi de bruker en vesentlig del av sine ressurser på forskning og utdanning. Dette gjelder internt på institutt og fakultet, mens vi har fått delvis gjennomslag i forhold til UiB sentralt. Personer i bistillinger har omfattende veiledning, deltar i sentrale utvalg, har lederroller, representerer UiB eksternt. Nettopp kombinasjonen med hovedstilling gjør dem ofte særlig verdifulle for UiB også i slike roller. Vi ønsker ledende fagpersoner i de vitenskapelige stillingene, og da er kombinerte stillinger mellom UiB og helseforetakene nødvendige og hensiktsmessige. Derfor er også bistillingene alltid knyttet til en bestemt hovedstilling. Omkring 23 av de 85 bistillingene ved K1 er finansiert av andre enn UiB, og de sees på som de UiB-finansierte.

Jeg håper at alle ansatte i bistilling føler samme tilhørighet til UiB som dem i hovedstilling. I en fakultetsintern spørreundersøkelse nå i vår, organisert av våre egne ansatte, om hvordan vi underviser og hvilke undervisningstiltak vi ønsker, svarte skuffende nok bare 24 % av alle ansatte ved K1. Vi var dårligst. De øvrige instituttene varierte mellom 49 og 28 %. Valgdeltakelsen til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte var bare 46 %, her vet jeg ikke resultatet for K1. Aktiv deltagelse fra alle, ikke minst fra dem i bistillinger, er en forutsetning for gode resultater, for å drive virksomheten vår i riktig retning og med kraft og vilje. Ved ansettelse i bistilling er det et krav fra UiB at man faktisk leser e-post og K1-nytt, svarer på henvendelser, bruker Pagaweb og MittUiB, har og kjenner de passord, koder og adresser som må til.

K1 og UiB er helt avhengig av alle ansatte i vitenskapelige bistillinger. Det er viktig at både institusjonen og hver enkelt ansatt tar det inn over seg.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder