Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeledere, høst 2017

Universitetet i Bergen arrangerer hvert semester et pedagogisk kurs over tre dager for gruppeledere (kollokvieledere, seminarledere) som skal arbeide med undervisningsoppgaver i løpet av semesteret. Kurset arrangeres av Program for universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Det psykologiske fakultet.

Deltakerne vil ha størst utbytte av den pedagogiske opplæringen når de faglige arbeidsoppgavene er mest mulig avklart på forhånd. Kurset gir anledning til å diskutere og planlegge egen undervisning, og det er derfor gunstig at flere gruppeledere fra samme fag deltar samtidig slik at de kan samarbeide om forberedelsene.

Opplæringene består av to moduler. Modul 1 går over to dager (1a + 1b) og modul 2 over en dag. Gruppeledere kan delta i de deler av programmet de ønsker. Deltakerne får timelønn for deltakelse dekket over Program for universitetspedagogikk sitt budsjett – med mindre de får betaling for deltakelse av fakultetet der de er tilsatt. Timesats er for tiden ca 150 kr.

Påmelding skjer individuelt eller samlet for instituttet/fagområdet pr. e-post til: kare.helleve@uib.no  Vi ønsker navn, e-postadresse, emnet gruppelederne skal undervise i og hvilke moduler påmeldingen gjelder.

Tid og sted

Modul 1a + 1b:     Onsdag 16. august + torsdag 17. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom A+B (Thormøhlens gate 51)

Modul 2:             Torsdag 24. august, kl. 9.15 – 15.00
VilVite senteret, 2. etasje, konferanserom C+D (Thormøhlens gate 51)

 

Beskrivelse av modulene

Modul 1a (dag 1):      Gruppeledelse – hvordan legge til rette for aktiv deltakelse. 6 timer

Her ser vi på hvordan man kan lede og styre en gruppe studenter som møtes jevnlig til arbeid med faglige oppgaver når det ikke er meningen at gruppeleder skal bruke mesteparten av tiden til å forelese. Modulen har som siktemål å forberede gruppelederne på de faglige og pedagogiske utfordringene som venter dem i det forestående arbeidet. Modulen inneholder arbeid med forberedelse til en samling med studenter.

Modul 1b (dag 2):      Praktisk utprøving av undervisningsledelse. 6 timer

Dette er en forlengelse av Modul 1a med fokus på praktisk gruppeledelse og utprøving av opplegg. Modulen har som siktemål å demonstrere og diskutere situasjoner i undervisningen og baserer seg på rollespill der noen er ledere og andre er studenter.

Modul 2:         Veiledning og tilbakemelding på skriftlige arbeider. 6 timer

Her tar vi opp noen sentrale sider ved å gi tilbakemelding på faglige tekster. Dette er en praktisk rettet modul med teksteksempler og gjennomgang av ulike responsnivåer. Modulen er ment for gruppeledere som har ansvar for veiledning og/eller tilbakemelding på tekstoppgaver. Masterstudenter vil også kunne ha nytte av modulen i forbindelse med egen oppgaveskriving. Det er for tiden mange tekstsjangere i bruk ved UiB, så denne modulen bør suppleres med lokale konkretiseringer av fagområdets forventninger til studenttekstene.

Velkommen!

 

Kåre Helleve / Ivar Nordmo (kursleder)
Program for universitetspedagogikk

kare.helleve@uib.no
ivar.nordmo@uib.no