K1 har en nøkkelposisjon i helseutdanninger på Vestlandet

K1 er et undervisningstungt institutt ved Det medisinske fakultet, med ansvar for studieprogrammene i medisin og ernæring, og bidrar i stort monn også i tannlege- og tannpleierutdanningene.

Vi bidrar med undervisning gjennom hele medisinerstudiet innbefattet også elektive kurs og hovedoppgaveveiledning. Vi har semesterstyreansvar for 3 semestre (6-8), inkludert praksisveiledning i sykehusavdelingene ved samarbeidene helseforetak. I dette tar vi hele Vestlandet i bruk med viktige og helt nødvendige bidrag fra alle helseforetakene; Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus. En tilsvarende ordning med praksisveiledning har vi også i masterutdanningen i klinisk ernæring.

Hoveddelen av våre ansatte i medisinerutdanningen er naturlig nok knyttet til Helse Bergen, ved Haukeland campus, men vi har også opp imot 40 ansatte ved de andre samarbeidende helseforetakene. Dette illustrerer behovet for å ta hele vår helseregion i bruk for å kunne drive medisinerutdanningen. Vi har den siste tiden markert 20-årsjubileum for dette samarbeidet, både i Stavanger og Haugesund og vil snart ha en tilsvarende markering i Førde.

Men behovet for å øke kapasiteten for medisinerutdanningen kommer tydelig frem i den mye omtalte rapporten fra «Grimstadutvalget». Norge utpeker seg alene i den vestlige verden ved at vi kun utdanner om lag halvparten av behovet for nye leger. Som svar på dette ønsker MED-UIB å øke utdanningskapasiteten betydelig gjennom forslaget om «Vestlandslegen». Hovedlinjene i dette forslaget er å etablere et nytt studieprogram hvor første halvdelen av studiet gjennomføres i Bergen, hvorpå siste halvparten gjennomføres ved samarbeidene helseforetak. I tillegg til økt utdanningskapasitet, håper vi også at denne modellen vil bidra til lokal rekruttering av leger til alle helseforetakene i regionen. Satsningen vil selvfølgelig nødvendiggjøre en betydelig styrking av fagmiljøene ved alle våre samarbeidene helseforetak, både for undervisning og forskning. Planleggingsfasen av dette nye tilbudet er nå i startfasen og vi ønsker å inkludere engasjerte fagpersoner fra våre kliniske fagmiljøer i dette viktig arbeidet.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten