Ny ledergruppe ved K1

I høst har instituttet fornyet og utvidet sin ledergruppe. Vi er glade for at Anne Berit Guttormsen kommer inn som ny leder for undervisning. Anne Berit er en svært høyt verdsatt underviser ved K1 og fakultetet (MED), som sammen med fagmiljøet ved Anestesi og Intensiv får regelmessig undervisningspriser som beste undervisningsmiljø ved MED. Hun er også en av de få ved MED og UiB som har fått tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning. Hun avløser Ingfrid Haldorsen som har vært leder for undervisning siden Jarle Rørvik gikk bort for vel 2½ år siden. Ingfrid er nå leder for Mohn Medical Imaging and Visualization Centre som krever mye av hennes oppmerksomhet. K1 takker stort for Ingfrids innsats som undervisningsleder og for at hun fortsatt er seksjonsleder for radiologi ved instituttet.

Vi er også glade for at Ketil Joachim Ødegaard blir ny leder for forskning ved instituttet. Han er forskningssjef i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og er professor ved vårt institutt. Han er en høyt profilert forsker innen sitt fagfelt, og hans erfaring fra forskningsledelse fra HUS blir viktig for instituttets satsning på forskning, samt for å videreutvikle samarbeidet med sykehuset. Med Ketil håper vi også at psykiatrifaget blir mer profilert som et stort og viktig fagfelt ved instituttet.

Ketil avløser Odd Helge Gilja som har vært vår leder for forskning siden etableringen av K1 tilbake i 2013. Odd Helge går over i en ny funksjon i ledergruppen og blir nå leder for innovasjon. Innovasjon blir i økende grad viktig for instituttet, og MED satser stort på dette med en egen enhet ledet av prodekan for innovasjon. Odd Helge med sin bakgrunn innen gastroenterologisk ultralyd med stort fokus på nyutvikling og innovative løsninger passer perfekt til denne funksjonen ved instituttet. Han vil også være en viktig brobygger til HUS og indremedisinfaget for instituttet.

Vi ønsker Anne Berit (Anne.Guttormsen@uib.no), Ketil (Ketil.Odegaard@uib.no) og Odd Helge (Odd.Gilja@uib.no) hjertelig velkommen i ledergruppen.

Jeg ønsker dere alle God Helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

– Undervisning kan ikke være salderingspost i en tid med knappe ressurser

Professor Anne Berit Guttormsen er ny undervisningsleder ved K1. Vi har stilt henne et par spørsmål om hvilke ambisjoner og satningsområder hun vil trekke frem for tiden som kommer.

Hvilke ambisjoner har du som ny undervisningsleder ved K1?

– Jeg ønsker å gjøre en god jobb. Jeg tenker at det er viktig at undervisningslederne på de ulike instituttene samarbeider mot felles mål. Et slikt mål er å ha et godt samarbeid med helseforetaket slik at studentene får best mulig pasientnær undervisning av engasjerte og dedikerte undervisere.

Hva tenker du blir ekstra viktig å satse på i tiden som kommer?

– Jeg håper at klinikklederne tar inn over seg at undervisning ikke kan være salderingspost i en tid med knappe ressurser. Vi skal utdanne leger som er dyktige teoretisk, men som også er gode i praktisk medisin og kommunikasjon. I pandemitid er det nødvendig å optimalisere bruken av digitale hjelpemidler og å sørge for at underviserne får den support som er nødvendig for å gjennomføre undervisning på ulike digitale plattformer. Her er det et forbedringspotensiale. Jeg har også lyst til å slå et slag for mastergradstudiet i ernæring. Slik jeg ser det er dette studiet kraftig underfinansiert, noe som bidrar til at arbeidsbelastningen for de som underviser ernæringsstudenter er stor.

Jeg gleder meg til å ta fatt!

Dette blir intervju med Ketil Ødegaard og Odd Helge Gilja i de to neste utgavene.

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

Forlenget frist – Forslag til kandidater til Forskningspris og Innovasjonspris 2020

Fristen for å fremme kandidater til Helse Vests Forskningspris og Innovasjonspris er forlenget til fredag 18. september.

Helse Vest og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon ønsker forslag til priskandidater til både Helse Vest sin Forskningspris og Innovasjonspris.

Les mer om prisene og finn forslagsskjema her.

Forskingskonferansen 2020 blir avlyst på grunn av Covid-19-pandemien og prisene blir derfor i år delt ut i forbindelse med styremøtet i Helse Vest 4. november.

UiB overtar På Høyden

Fra midten av september relanseres På Høyden som UiBs nye internkommunikasjonskanal.

I midten av september går UiB «live» med nye På Høyden. Siden relanseres som en intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Under styremøtet torsdag 27. august ble styret orientert om På Høydens nye rolle som kanal for internkommunikasjon, langsiktige planer og driftsmodell.

Det var allerede i februar at styret formeldt vedtok at UiB skulle overta ansvaret for På Høyden, men da ba de også om en ny sak om hvordan På Høyden skal ivareta lokal debatt ved Universitet i Bergen.

Helt konkret vil debatten i På Høyden ivaretas gjennom kommentarfelt og debattinnlegg, med lav terskel for publisering av meninger fra UiB-ansatte. Debatten vil modereres og ha tydelige retningslinjer for å unngå sjikane og personangrep. Man kan heller ikke være anonym.

Den kritiske og uavhengige journalistikken som dekker UiB og sektoren blir ivaretatt av redaksjonelle medier, spesielt den nasjonale universitetsavisen Khrono som har egen redaksjon i Bergen, og som tidligere drev På Høyden. Universitetet i Bergen er en av de største eierne i Khrono, og dermed en sterk bidragsyter til at de har et redaksjonelt tyngdepunkt i Bergen.

Du kan allerede nå sende tips, innspill og debattinnlegg til nye På Høyden: interndesk@uib.no

Hentet fra uib.no/foransatte

Verneombudsvalg høsten 2020

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

 • Lokale verneombud: Frist 25. september
 • Hovedverneombud: Frist 16. oktober
 • Universitetets hovedverneombud: Frist 30. oktober

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kolleger og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

 • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
 • har et støttende nettverk med faste møter
 • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

uib.no

Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Kjære kolleger og stipendiater,

Våren 2021 skal 25 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalget i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Bacheloroppgaven skrives i studiets sjette semester (vårsemesteret), og studentene begynner på oppgaven i januar. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai, og muntlig eksamen (inntil 30 minutt med presentasjon og diskusjon) skal holdes i slutten av mai.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her:
http://www.uib.no/emne/NUTR290

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 1. november. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til tone.larsson@uib.no.

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i januar 2021. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAMD-NUHUM

Hilsen Programutvalget i ernæring

Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring (oppstart august 2021)

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semestre fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2021, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2021 – våren 2022. Studentene skal få oppnevnt max. to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 21 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring og 6 studenter som skal skrive masteroppgave i human ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) innen 1. november. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til tone.larsson@uib.no.

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 4. januar.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt. Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt max. to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
http://www.uib.no/emne/NUCLI395
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institusjon. Ta kontakt med leder for programutvalget, Jutta Dierkes: jutta.dierkes@uib.no dersom dere har spørsmål.

Hilsen Programutvalget i ernæring

SMS-varsler fra UiB-ledelsen i koronasituasjonen / SMS messages from UiB regarding the corona situation

Fakultetet har fått en del tilbakemeldinger om at enkelte ikke mottar SMS-varsler som sendes ut til alle ansatte ved UiB. Vi ber deg sjekke at mobilnummeret ditt er registrert i Pagaweb (personalsystemet). Det gjøres slik:

 • Logg på med ditt UiB-brukernavn og passord på: https://uib.bluegarden.net/ (velg Universitetet i Bergen som tilhørighet).
 • Klikk på snarveien «Min Mappe».
 • Velg menypunkt «Personlig». Her ser du hva som er registrert under «Privat kontaktinformasjon», inkl. om mobilnummer er registrert.
 • Hvis det ikke er registrert mobilnummer, går du til rullemeny «Nytt skjema» oppe til venstre og velger «Person og familieinformasjon».
 • I skjema legges nummeret inn ved «Mobiltelefon». Hvis du krysser av på linjen under for «Privat mobiltelefon» vil ditt nummer kun være tilgjengelig for arbeidsgiver og ikke ved søk på ditt navn på nettsiden www.uib.no. 
 • Husk å trykke videre og sende inn skjema.

Hvis du har registrert mobilnummer i Pagaweb, men likevel ikke mottar SMS fra UiB, ber vi dere melde dette inn via: https://hjelp.uib.no/. 

Mvh
Heidi A. Espedal
Fakultetsdirektør


The Faculty have been informed that some of you have not received the UiB SMS to all employees regarding the corona situation. If so, please check if your mobile phone number is registered in Pagaweb:

 • Login using your regular UiB username and password at https://uib.bluegarden.net/ (choose University of Bergen as affiliation).
 • Choose “English” in the top right menu.
 • Click the shortcut  “My folder”.
 • Choose the top meny “Personal”. Here you will see if your mobile phone number is registered under “Private contact information”.
 • If not, please open the menu “New form” (top left side of window) and choose “Personal and family information”.
 • In this form you can register your mobile phone number. If you tick the “Private mobile phone” option, your number will only be available for your employer, and not on the UiB web page.
 • Remember to click “Send” before closing the form.

If you have registered your mobile phone number and still don’t receive UiB SMS to all employees, please register the problem at: https://hjelp.uib.no/ or ask someone in your administration for help.

Kind regards
Heidi A. Espedal
Faculty director

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet

Emereti – en viktig ressurs for instituttet

I sommer feiret Nils Erik Gilhus sin 70-årsdag og sluttet derfor formelt ved K1 og universitetet. Med dette er en epoke forbi ved instituttet – hvor Nils Erik var instituttleder sammenhengende i 12 år, med de siste fire årene ved K1. Heldigvis fortsetter han som professor emeritus ved K1 og fortsetter samtidig noe videre i en sykehusstilling ved Nevrologisk avdeling. Instituttet sender en stor takk til ham for hans formidable innsats over mange år.

Flere andre kolleger har også sluttet i løpet av de siste årene – og ytterligere flere kommer i tiden fremover. Tidligere i år sluttet professor Ole Johan Halvorsen ved Seksjon for patologi, professor Bernt Engelsen ved Seksjon for nevrologi og professor Jon Arne Søreide ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Mange av våre tidligere kolleger ønsker å fortsette som professor emeriti – til stor glede og nytte for fagmiljøene og instituttet. Fakultetet og instituttene har ikke alltid hatt like tydelige rammer for emeriti-funksjonen i forhold til «rettigheter og forpliktelser», men arbeider nå for å få dette på plass. Dette vil tydeliggjøre og anerkjenne den store og viktige ressursen dette er for våre miljøer. Instituttet retter en stor takk til alle som bidrar med viktige ressurser gjennom emeriti-stillingene!

Undervisningen er startet for fullt – men det er ikke til å legge skjul på at det har vært en viss uro og bekymring knyttet til smitteverntiltak i forbindelse med COVID-19. Som tidligere annonsert følger instituttet helseforetakenes retningslinjer – samordnet med retningslinjer fra universitetet. Er det usikkerhet knyttet til dette, kan dere se på UiB sine nettsider (www.uib.no/korona) eller kontakte undervisningskoordinator Tore Lillebø (Tore.Lillebo@uib.no).

Arbeidet med forskningssøknader er også i full gang. NFR-utlysningen til 2. september har imidlertid vist seg å ha en litt utfordrende innretning med krav til samarbeidspartnere som ikke har passet inn i alles prosjektplaner. Mange har derfor valgt å heller satse på Helse Vest-fristen 15. september og ellers frem mot den neste store NFR-fristen i februar neste år. Det er da viktig å starte denne planleggingen tidlig – og søke råd fra instituttet (Michael.Marie@uib.no) og fakultetets forskningsrådgivere.

Jeg ønsker dere alle god helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

 

– Behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende

Aurora Brønstad, forsker og veterinær ved Dyreavdengen/K1, ble i sommer intervjuet av nrk.no ifm. med en sak om dyreassisterte intervensjoner, der man bruker dyr i forbindelse med helsefremmende arbeid. Hun opplever at det er stor interesse rundt det å bruke dyr til ulike behandlinger.

– Jeg synes at flere som jobber innen helse skal tilegne seg kunnskap om de mulighetene som dyr kan bidra med til mennesker. Kanskje det kan erstatte annen type behandling, som blant annet bruk av medikamenter, sier hun til nrk.no.

Hun sier at bruk av medikamenter kan gi bivirkninger, og hun mener derfor at behandling ved bruk av dyr kan være mer helsefremmende.

For snart fire år siden opprettet hun emnet ELMED204 – Dyreassistert terapi og assistanse som er et valgemne på medisinstudiet.

Du kan lese hele saken her.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær