HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har et elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

HMS-koordinator: May Britt Kalvenes

Verneombud ved K1 for perioden 2021-2022:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Les mer…

Kjære alle

Ved K1 har vi ansvar for bl.a. OSKE MED6 som etter måneder med god planlegging og tilrettelegging ble gjennomført 16.06 med stor entusiasme. Dette er svært ressurskrevende og hele 168 studenter gjennomførte denne OSKE’en og et enda større antall «hjelpepersonell» med pasienter, eksaminatorer, sensorer og administrativt personell – ikke minst nesten hele K1-administrasjonen – sørget for at alt gikk på skinner. Studentene gikk gjennom 17 poster og var svært fornøyde med det faglige innholdet og logistikken rundt eksamen. Det gir en stor selvtilfredsstillelse å kunne klare å gjennomføre en slik eksamen med så godt resultat. All honnør til K1-administrasjonen for en kjempestor innsats og et supert teamarbeid.

I tillegg til OSKE MED6 er andre semestereksamener gjennomført, og også her har dette gått veldig bra med stor takk igjen til K1-administrasjonen og til våre vitenskapelige kollegaer. Det gjenstår nå en del sensurarbeid. Dette er viktig for å måle studentenes kvalifikasjoner som fremtidige leger. Vi må passe på at våre studenter fra UiB utmerker seg bl.a. med faglig dyktighet. Er du utdannet cand.med fra UiB må det borge for kvalitet.

Masse gratulasjoner til Senter for ernæring for flott innsats denne våren med uteksaminering av 22 bachelorstudenter i human ernæring, 3 masterstudenter i human ernæring og 17 masterstudenter i klinisk ernæring!

Noe som er litt mindre hyggelig er at grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED vil fakultetet iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd.- og postdoc-stillinger):
1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten 2022.
2. Det vil bli lyst ut 3 phd-stillinger høsten 2022 forbeholdt forskerlinjestudenter.
3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger våren 2023 vil bli truffet mot slutten av høsten 2022 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten 2022 må utsettes til tidligst 1. januar 2023.
5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten 2022, kan dette gjennomføres.
6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Det understrekes at dette er midlertidige tiltak.

Vi gleder oss til sommerferie snart. I den forbindelse må alle huske å registrere ferieønsker i Selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai, og det er fortsatt noen som ikke har registrert ferien for 2022. Arbeidsgiver skal ha oversikt over dette, samt at ikke-registrert ferie slår negativt ut på budsjettet. Derfor er det veldig viktig at dette gjøres snarest.

Som ny instituttleder synes jeg at det er spennende og givende å arbeide med nye utfordringer. Det er kjekt å treffe nye medarbeidere og ikke minst jobbe i en veldrevet og entusiastisk administrasjon. Vi er en stor gjeng på hele K1, og jeg takker alle sammen for godt lagspill.

Jeg ønsker dere alle en velfortjent sommerferie snart 😊

God sommer,
Christian
Instituttleder

Hei alle

Vi vet at vi går trangere tider i møte og dette gjelder også fakultetet og K1. I tillegg får Forskningsrådet kutt i sine bevilgninger som vil resultere i færre og mindre bevilgninger. Selv om nåløyet nå er trangere, må vi allikevel fortsatt søke. Videre er det kanskje nå større sjanse for gjennomslag i EU-prosjekter som Horizon Europe. Husk at Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FiA) og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

Fakultetet er i ferd med å etablere en «studentportal for forskning». Flere av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere. Ikke minst er det interessant å ha med klinikere som allerede kombinerer klinikk med forskningsaktivitet. Tanken er å registrere de som er interessert på en webside som studenter kan besøke. Håper det er stor interesse for dette.

Ønsker dere alle en riktig fin pinse 😊

Vennlig hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Utlysning av HMS-midler 2022

Det medisinske fakultet inviterer ansatte ved Det medisinske fakultet til å søke om HMS-MIDLER for tiltak innen virksomheten.

Hovedfristen er onsdag 17. august, mens den interne fristen til K1 er fredag 12. august. Søknader sendes til Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no) og må inneholde:
– Navn
– E-post
– Seksjon/Forskergruppe
– Hva det søkes om HMS-midler til
– Beløp i kr. inkl. mva
– Begrunnelse for søknaden

Fakultetet har satt av inntil kr. 150.000 for HMS-midler i 2022 med 50% egenandel for instituttene på søknader som blir innvilget.

Fakultetets HMS-utvalg vil foreta en vurdering og prioritering av de innkomne søknadene.

Eksempler på tiltak som har fått støtte av fakultetets HMS-midler tidligere:
• Hjertestarter, førstehjelp/akuttbag til fellesareal
• HMS-relatert lab.utstyr som brannskap, CO2-måler, etc
• Treningsmateriell til felles trening i arbeidstiden (matter, strikker, vekter)

HMS-utvalget prioriterer søknader som gjelder:
• Tiltak for felles bruk – ikke bare en gruppe, men tiltak som er nyttig for mange

Det gis ikke støtte fra fakultetets HMS-midler til tiltak som det naturlig kan søkes om fra UiBs Klimafond. Det gis heller ikke støtte til møteaktivitet/samlinger eller driftsrekvisita som vanligvis dekkes av enhetenes ordinære driftsbevilgninger.

Undervisningspris til Seksjon for ernæring

Under Undervisningsdagen for K1&K2 18. mai ble Seksjon for ernæring tildelt Undervisningsprisen ved K1. Professor Jone Trovik fikk Undervisningsprisen ved K2.

Undervisningsprisene tildeles en underviser eller et undervisningsmiljø som har utmerket seg innen undervisning i det foregående året.

I begrunnelsen for tildelingen til Seksjon for ernæring ble det blant annet trukket frem en imponerende stor utvikling innen undervisningsfeltet med nye undervisningsmetoder og at flere av bachelor- og masteroppgavene har blitt publisert på nasjonalt eller internasjonalt nivå ved siden av studiet – gjennom en felles stor innsats av studenter og veiledere.

Det ble også blant annet trukket frem at arbeidet med forskerutdanning har blitt anerkjent med tilslag til en nasjonal forskerskole i ernæring, NutriNOR, som har oppstart i 2022.

Vi gratulerer! 

Fra venstre: Førsteamanuensis Hanne Rosendahl-Riise, professor og leder for Senter for ernæring, Gülen Arslan Lied, førsteamanuensis Randi Tangvik og professor og leder for Seksjon for ernæring, Jutta Dierkes, tok imot prisen på vegne av ernæringsmiljøet. Foto/ill.: Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Kjære alle sammen

Håper alt står bra til. Det skjer masse i instituttledelsen som jeg synes er spennende å være med på. Vi jobber nå blant annet med forlengelse av bistillinger ved K1, og nytilsettinger. Nytilsettingene er i stor grad knyttet til Vestlandslegen. Det er et stort prosjekt som også krever flere ansatte på samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund og Førde. I første omgang blir det tilsatt nye kollegaer ved Stavanger Universitetssjukehus.

Instituttet har hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen. Kjetil gjør en imponerende innsats med oppfølging av ph.d.-kandidater og med gjennomføringen av disputaser. På møtet var én av sakene som ble diskutert ulike former for pliktarbeid for stipendiater med UiB-stipend. NorDoc ph.d.-konferansen ble presentert. Tema er «Sustainability in health» og avholdes 17.-18. juni i Bergen. Ph.d.-kandider kan få 2 studiepoeng ved å presentere sitt forskningsprosjekt her. Nærmere informasjon finnes i denne utgaven av i K1-nytt.

Minner igjen om K1/K2 Undervisningsdagen 18. mai kl. 12 i AHH. Her blir det også utdeling av undervisningspriser.

Jorunn og jeg har fortsatt med vår besøksrunde på instituttet, og 10. mai var vi ved Dyreavdelingen. Dette er også en flott enhet ved K1. For meg som nybakt instituttleder er det viktig å høre om muligheter og utfordringer ved våre ulike seksjoner.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin helg snart og ikke minst god 17. mai!

Beste hilsen
Christian Vedeler
Instituttleder

Påminnelse om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Vi minner om Undervisningsdagen K1&K2 18. mai, samt påmelding til lunsjen kl. 12.00 som har frist i dag 12. mai. Meld deg på her.

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Velkommen!

Påminnelse om ferieavvikling 2022

Takk til alle som nå har registret hovedferien! Har du ikke registret sommerferie enda, så ber vi deg gjøre det nå.

Vi minner om at hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15. september og det forventes at vi har avviklet fire uker ferie før tiden for avvikling av hovedferien er over – én uke vår og tre uker i hovedferien. Det er fint om du planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferien er 1. oktober.

Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge inn merknad om dette i søknaden.

https://login.dfo.no/mga/sps/authsvc?PolicyId=urn:ibm:security:authentication:asf:dfolandingpage

(I DFØ-portalen må du må logge deg på via Feide for å få tilgang til DFØ lønn og regnskap.)

Beste hilsen
Jorunn

Foto/ill.: colourbox.com

Hei og vel overstått påske

Våren er i anmarsj og vi går en deilig årstid i møte. Dere fikk kanskje med dere statsråd Ingvild Kjerkol sitt besøk på Alrek Helseklynge 19. april? Tema var «morgendagens helsetjeneste». Nøkkelord var desentralisering, teamarbeid og digitalisering. Deretter var det presentasjon av TVEPS og paneldebatt.

Jorunn og jeg besøkte Senter for ernæring 26. april i Glasblokkene hvor senteret er lokalisert. Vi er veldig imponert over hva senteret har fått til siden det ble etablert for 5 år siden. Videre var det interessant for oss å få vite hvilke utfordringer senteret står overfor. Vi planlegger å besøke hver enkelt seksjon og fagområde på K1 etter tur, helst mandager en time rundt lunsj. Ta gjerne kontakt for å avtale tid.

Ukens høydepunkt var Fakultetets dag som ble arrangert i går. Per Bakke redegjorde kort for «rikets tilstand». Deretter var det premieutdelinger. K1 fikk god uttelling og vi gratulerer masse til:
– Martin Biermann som ble merittert underviser
– Øyvind Ulvik som fikk pris for fremragende tiltak innen utdanning
– Ivar Austevoll som fikk pris for beste publikasjon
– Ida Herdlevær som fikk pris for beste ph.d-arbeid

Bak disse bragdene står et flott støtteapparat som også fortjener all ære. Sammen utgjør vi et flott team!

Minner til slutt om Undervisningsdagen 18. mai som vi håper mange vil delta på. Dere finner mer informasjon om dette i K1-nytt i dag.

Beste hilsen
Christian Vedeler
instituttleder

Program for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai

Nå er programmet for Undervisningsdagen K1&K2 18. mai klart!

Tid: 18. mai kl. 12.00
Sted: Auditoriet i AHH, underetg.

PROGRAM
12.00 Lunsj
12.45 Velkommen
12.50 Tegneskjermer og responsverktøy v/Øystein Ariansen Haaland
13.15 Fra idé til gjennomføring; utvikling av elektivt emne om gynekologisk ultralyd for medisinstudenter som ledd i universitetspedagogikk v/Jone Trovik
13.45 Pause
14.00 Utplassering i MED8 og særplass: Status og veien videre v/Trude Gundersen og Anne Berit Guttormsen
14.20 Fremtidig OSKE6 med økt antall studenter v/Eirik Søfteland
14.35 Merittering som fremragende underviser. Hvordan søker en? v/ Martin Biermann
15.00 Prisutdeling undervisningsprisene
15.15 Slutt

Det serveres lunsj kl. 12.00 som krever påmelding senest 12. mai. Meld deg på her.

Velkommen!

Immunologiens dag 29. april 2022

NSI inviterer deg til den årlige dagen for Immunologi 2022. Temaet i år er vaksiner, og de inviterte foredragsholderne vil fortelle deg alt du trenger å vite om immunsystemet, hvordan vaksiner fungerer, utvikling av Covid-19-vaksiner, vaksinering av risikogrupper og bivirkninger.

Dato og tid: 29. april, 11:00-14:30
Sted: Litteraturhuset, Wergeland sal
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82062426313?pwd=THFSRFc1ZlNhTkYvVVFCOFRSc3JTQT09

Program:
11:00: Velkommen
11:05-11:30 Anne Spurkland (Universitet i Oslo): “Vaksiner. Fra plettfrie budeier til operasjon warp speed”
11:30-11:55: Even Fossum (Oslo Universitetssykehus): «Veien til en effektiv vaksine mot Covid-19»
11:55-12:20 Rebecca Cox (Universitet i Bergen): «Covid vaksinasjon av høy risiko gruppe og barn: hvorfor er det viktig?»
12:20-12:50: Lunsj
12:50-13:15: Siri Mjaaland (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til å måle effekt av vaksinasjon under en pandemi?»
13:15-13:40: Lill-Iren Schou Trogstad (Folkehelseinstituttet): «Hvordan brukes befolkningsundersøkelser til overvåkning av vaksinebivirkninger under en pandemi?» 13:40-14:05: Ludvig Munthe (Oslo Universitetssykehus/Universitet i Oslo): «Immunsupprimerte og covid-19: vaksineeffekt hos transplanterte og andre pasienter som står på immunhemmende medikamenter».
14:05-14:30: Debatt

Foto/ill.: norwegianimmunology.org

Obligatorisk brannvernopplæring 2022

Dette er en påminnelse om at alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i Brannloven og HMS-forskriften.

Så langt har 30% av K1 sine ansatte gjennomført opplæringen.

Dere som har hovedstilling ved et av helseforetakene behøver selvfølgelig ikke å ta brannvernopplæring ved UiB dersom dere har gjennomført kurs i regi av hovedarbeidsgiver. Det som er viktig er at dere faktisk får opplæringen og ikke hvor dere tar den.

UiB har gode nettsider til informasjon og opplæring i brannsikkerhet: https://www.uib.no/hms-portalen/76539/brannvern

Vennlig hilsen
Jorunn
administrasjonssjef

Colourbox.com