Digital undervisning under koronakrisen – en plage eller kime til fornyelse?

Siden 13. mars 2020 har studentene ved Det medisinske fakultet ved UiB i hovedsak hatt hjemmeundervisning, og UiBs auditorier og lesesaler har vært fysisk avstengt. Undervisere og studenter er over natten henvist til å benytte digitale læringsplattformer, og klinisk undervisning gjennomføres på alternative måter.  Administrativt personell og undervisere ved K1 er i høyeste grad berørt av UiBs koronatiltak, og vi har alle gjort oss en del viktige erfaringer den siste måneden.

For undervisere er viktigheten av å mestre basal og mer avansert bruk av digitale læringsverktøy i undervisningen nå blitt åpenbar. Bruk av Mitt UiB og digitale løsninger er ikke lenger forbeholdt de mest pedagogisk orienterte eller datakyndige – disse verktøyene er blitt allemannseie. Spørsmålene har imidlertid vært mange: Hvordan kan vi få dette til så raskt? Vil de digitale løsningene virke på datamaskiner driftet fra både UiB og Helse Vest? Hvordan skal man sikre trygg elektronisk undervisning som inkluderer sensitive pasientdata? Hvordan kan vi best hjelpe hverandre å få dette til?

Studentene på sin side har også hatt grunn til bekymring. De må sitte hjemme, er mer sosialt isolerte enn ellers og forventes å mestre egenstudier. Forelesninger og interaksjon med forelesere skjer nå primært via digitale plattformer, noe studentene vanligvis håndterer med større letthet enn underviserne. Bekymring har vært knyttet til om det blir vanskeligere å tilegne seg læringsmålene og hvordan dette kan påvirke eksamensresultater.

Takket være gode krefter ved K1 ledet an av K1s superbruker Marte-Helen Bjørk i Teamsgruppen: K1 digital undervisning (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab00d3e65667740e481b109829acfd540%40thread.tacv2/conversations?groupId=f4e6a6bf-3623-4484-8dfa-9d64eca6bfe8&tenantId=648a24bc-a98d-4025-9c60-48c19a142069), har vi fått god informasjon om UiBs kursmateriell omhandlende digital undervisning og hjelp til å finne ut av felles utfordringer. Anne Berit Guttormsen har vært i tett dialog med dataansvarlige ved UiB og Helse Vest for å jobbe for at digitale undervisningsverktøy kan brukes på sykehusmaskiner samtidig som personvernet ivaretas. Martin Biermann har fått satt opp en elektronisk løsning der studentene kan jobbe med PET/CT-undersøkelser hjemmefra (https://vimeo.com/406531214/a883a0713b). Instituttleder Kjell-Morten Myhr og administrasjonssjef Jorunn Skei har også bidratt og støttet initiativene, og alle fortjener stor takk.

Etter noen intense uker med hardt arbeid og sene kveldstimer for mange undervisere, og med mye godvilje fra studentene, har de fleste ved K1 kommet godt i gang med bruken av digitale undervisningsverktøy. Vi har hatt en bratt læringskurve og vist at vi evner å tilpasse oss og ta i bruk nye læringsverktøy. Mange studenter har også uttrykt stor begeistring over fornyet undervisningsopplegg.

Vi er flere som de siste ukene også har syslet med litt nye tanker: Kanskje denne unntakstilstanden kan være kimen til noe nytt og bidra til en digital modernisering av studiet? Kanskje flere element fra den digitale undervisningen med fordel bør videreføres etter koronakrisen? Med så mange kompetente, læringsvillige og nytenkende K1-ansatte, har jeg stor tro på at studentene har mye spennende undervisning å glede seg til fremover – både under og etter koronakrisen!

God helg!

Ingfrid Haldorsen
Undervisningsleder K1