Nye retningslinjer om utdanningssamarbeid mellom UiB-MED og HUS

Retningslinjer om utdanningssamarbeid mellom fakultetet og Helse Bergen/Haukeland universitetssjukehus

Det foreligger nå retningslinjer for samarbeidet om utdanning mellom Det medisinske fakultet (UiB-MED) og Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus (HUS). De ble vedtatt i Felles utdanningsråd mellom fakultetet, Haukeland og Haraldsplass 24. november (sak 14-21), og er tilgjengelige på nettsidene til utdanningsrådet. Egen lenke her: http://link.uib.no/4raza

Retningslinjene er en direkte oppfølging av utdanningsavtalen (nivå 2) som ble inngått høsten 2018, og bidrar til å operasjonalisere samarbeidet på en rekke punkter; om kliniske læringsaktiviteter og læringsarenaer, om informasjon og praktisk tilrettelegging for studenter, om pasienter, om personal (rammevilkår, bistillinger etc.), om samarbeidsmøter og kvalitetssikring, og til sist om kapasitet og koordinering.

For flere av profesjonsstudiene ved fakultetet kan retningslinjene ha nytteverdi, så vi anbefaler at de som er involvert i utdanning både på faglig og administrativ side gjør seg kjent med innholdet. Det samme gjelder de som har med forskerlinjen å gjøre.