Utlysning av insentivmidler for utdanning 2023

Universitetet i Bergen lyser for 2023 ut til sammen 1,25 millioner kroner i insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Formålet med ordningen er å fremme prosjekter som er nyskapende, i tråd med UiBs strategiske satsinger og/eller som bidrar til å nå nasjonale mål for studiekvalitet og gjennomføring.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2023 er:

  • Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i studieprogrammene.
  • Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte masterstudenter, fra UiB og eksterne institusjoner.
  • Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og undervisning, spesielt for bachelorstudenter.
  • Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for eksempel å åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og kompetanse, eller emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med arbeidslivet.

Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor et eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema.pdf

Retninglinjer.pdf

Du må sende søknaden til fakultetet innen fredag 10. mars. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Vennlig hilsen
Ørjan Leren, seksjonssjef

Martha Houen Dahle, seniorrådgiver

Illustrasjon: ØBB / Dall-e 2