Bruk av kunstig intelligens (KI) ved Det medisinske fakultet

3D-illustrasjon av robot som tar eksamen
Foto/ill.: DALL-E / KUH

UiB har oppdatert sine retningslinjer for redelighet og fusk som også omtaler bruk av kunstig intelligens. Vi ser imidlertid at det er behov for en presisering av hva dette innebærer for dere som studerer på Det medisinske fakultet.

KI er en spennende og nyttig teknologi som kan bidra til både læring og utvikling for deg som student, dersom du bruker den fornuftig. Det er viktig å være bevisst på hva som er de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruken. Det er viktig å huske på at ingen KI-verktøy er intelligente på ordentlig – de er bare gode på å imitere menneskelig intelligens. Et tekstgenereringsverktøy er trent til å svare på dine spørsmål uansett. Dersom den ikke finner svaret i det materialet de er trent på, vil den være «kreativ» og svare noe som den tror kan være sant. Dersom du er kritisk til svaret, vil den korrigere sitt opprinnelige svar, selv om du kanskje tar feil. Selv om det kalles kunstig intelligens, så er slike verktøy altså ikke spesielt intelligente. De strever med å skille mellom evidensbaserte fakta og ubegrunnede påstander, såkalt «fake news». I tillegg bruker de i hovedsak data og kilder fra vestlige, engelskspråklige land og er foreløpig dårlig på kjønnsbalanse, kulturforskjeller og etnisk variasjon.

Dere kan bruke denne typen verktøy for å øke egen læring og utvikling, samt lære dere hvordan dere skal stille dere kritisk til svarene fra slike verktøy. Det er også verdt å merke seg at de ulike chatbot’ene som er tilgjengelige på markedet er gode på ulike ting. ChatGPT-3.5 har fortsatt den beste språkmodellen og er mest kreativ, mens Bing,Chat GPT-4er bedre på oppdatert kunnskap, referanser og kildehenvisninger, fordi den også henter informasjon fra internett., benytter imidlertid også internett. Grammarly er egnet for å kontrollere grammatikk og språkkvalitet, Deepl er god på oversettelser, mens Elicit og Jenni er laget for vitenskapelige oppsummeringer. Dette er bare noen av alle de AI-verktøyene som har dukket opp det siste året. De ulike løsningen blir stadig mer avanserte og bedre på å integrere flere funksjoner i samme modell (multimodale modeller eller foundation models).

Husk på at dere er her for å lære og at det hverken er hensiktsmessig eller særlig tillitvekkende å belage seg på KI for å finne alle svar i en travel yrkeshverdag.

Her er noen eksempler på hva studenter kan bruke KI til:

 • Ideer og inspirasjon: Man kan bruke KI-verktøy (eks: ChatGPT, Bing eller Bard) til å lage et forslag til en tekst basert på et tema eller et spørsmål. Dette kan hjelpe til med å finne inspirasjon, argumenter, eksempler eller kilder til skriveoppgaver. Man må likevel være kritisk til teksten som produseres, og alltid henvise til verktøyet som er brukt.

 • Forbedre språket: Man kan bruke ulike verktøy til å sjekke grammatikk, stavefeil, ordvalg eller stil i teksten sin (eks: Grammarly, ChatGPT). Man må likevel være oppmerksom på at verktøyet ikke alltid gir riktige eller passende forslag, slik at alle forslag må vurderes kritisk.

 • Lære seg nye ting: Man kan bruke KI-verktøy (eks: Bing, Bard eller ChatGPT) til å skaffe seg en generell oversikt over et nytt tema, fag eller emne.

 • Som studiekompis: Du kan få en chatbot til å stille deg spørsmål fra pensum, eller til å gi deg eksempler på ulike eksamensoppgaver du kan løse alene eller med medstudenter. Man må være svært skeptisk til svarene som gis. Husk på at de kan være hentet fra et annet pensum og/eller annen medisinsk praksis enn det vi benytter i Norge i dag. Jo mindre man vet selv om et tema, jo vanskeligere vil det være å vurdere og etterprøve kvaliteten på informasjonen du får. Det kan være lurt å sammenlikne med lærebok eller annen kvalitetssikret kilde oppgitt av underviser. Du kan også be om konstruktiv tilbakemelding på dine egenproduserte tekster.

 • Øving på kliniske situasjoner, dialog og diagnostikk: Du kan be en chatbot om å lage et rollespill eller oppgave, der du er legen/tannlegen/ernæringsfysiologen e.l. og chatboten er pasienten. Dere kan sammen
  skape en dialog som skal lede frem til en diagnose, rett behandling eller rett medikament. Eksempel på en slik prompt kan være «Gi meg et fiktivt utfyllende blodprøvesvar og anamnese til en pasient som ligger i et akuttmottak og har en definert diagnose. Jeg skal forsøke å resonere meg fram til og gjette diagnosen ut ifra blodprøvene. Når jeg er ferdig, gir du meg en tilbakemelding
  «. Jo mer spesifikk du er i din bestilling, jo bedre vil den svare deg. Det krever litt trening på å bli god på å lage godt fungerende prompt’er.

 • Som hjelp til å organisere studiehverdagen din. Eksempelvis kan du be den lage en plan for å jobbe deg gjennom pensum i tide for eksamen som passer med dine andre aktiviteter.

Dette kan man ikke benytte KI-verktøy til som student:

 • Akseptere informasjonen uten å kontrollere hvorvidt den stemmer eller ikke
 • Konstruere data, bilder eller film uten å oppgi at KI-verktøy er benyttet
 • Kopiere tekst direkte uten å markere tydelig at den kommer fra et KI-verktøy
 • Oppgi personidentifiserbar informasjon
 • Besvare eksamen, hjemmeoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med tekst som er helt eller delvis generert av KI (med mindre annet er oppgitt)

Reielegheit og fusk | Studieavdelingen | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network


Use of artificial intelligence (AI) at the Faculty of Medicine

The UiB guidelines for integrity and cheating have been updated. These also discuss the use of artificial intelligence. However, we see that students at the Faculty of Medicine need some clarification on this topic.

AI is an exciting and useful technology that can contribute to both learning and development for you as a student provided that you use it wisely. It is important to be aware of the ethical, legal and professional framework for AI-based tools. Keep in mind that no AI tool is truly intelligent – they’re just good at imitating human intelligence. A text generation tool is trained to answer your questions anyway. If it can’t find the answer in its database, it will be «creative» and answer something that it thinks might be true. If you criticize the answer you get, it will correct its original answer, even if you may be wrong. Although it is called artificial intelligence, such tools are not particularly intelligent. They struggle to distinguish between evidence-based facts and unsubstantiated claims, so-called «fake news». In addition, they mainly use data and sources from Western, English-speaking countries and are currently poor on gender balance, cultural differences, and ethnic variation.

You can use this type of tools to increase your own learning and development, as well as learning to be critical to the answers. It is also worth noting that the various AI-tools available on the market are good at different things. ChatGPT-3.5still has the best language model and is the most creative, while Bing, Bard and ChatGPT-4 is better at up-to-date knowledge, references, and citations, because it uses the internet as a source. Grammarly is suitable for controlling grammar and spelling, Deepl for translation, while Elicit and Jenni are made for scientific summaries. These are just a few of the AI tools that have emerged in the past year. The various solutions will rapidly be more advanced and better at integrating more functions into the same model (multimodal models or foundation models).

Remember that you are here to learn and that it is neither appropriate nor confidence-inspiring to rely on AI to find answers to all questions in a busy professional life.

Here are some examples of what students can use AI for:

 • Ideas and inspiration: AI tools (e.g.: ChatGPT, Bing or Bard) can be used to create a suggestion for a text based on a topic or question. This can help you to find inspiration, arguments, examples, or sources for assignments. You must nevertheless be critical to the text produced, and always refer to the tool used.

 • Improve language: You can use various tools to check grammar, spelling errors, word choice or style in your text (eg: Grammarly, ChatGPT, Bing). However, keep in mind that the tool does not always provide correct or appropriate suggestions, so all proposals must be critically assessed.

 • Learn new things: You can use AI tools (e.g.: Bing, ChatGPT) to get a general overview of a new topic, subject, or topic.

 • As a study buddy: You can make a chatbot (ChatGPT, Bing or Bard) ask you questions from the syllabus, or to give you examples of different exam questions you can solve alone or with fellow students. Be skeptical to the answers given. Keep in mind that they may be taken from a different curriculum and/or medical practice than the one currently used in Norway. The less you know about a topic, the more difficult it will be to verify the quality of the information you receive. It may be a good idea to compare with a textbook or other quality-assured source provided by the instructor. Ask for constructive feedback on you own texts.

 • Practice of clinical situations, dialogue and diagnostics: You can ask a chatbot to create a role play or clinical task you, where you are the doctor/dentist/nutritionist, etc. Together, you can create a dialogue that will lead to a diagnosis, the right treatment or the right drug. An example of such a prompt could be: ‘Give me a fictitious blood test result and anamnesis of a patient who is in an emergency department and has a defined diagnosis. I will try to reason and guess the diagnosis from the blood tests. Give me feedback when I’m done The more specific you are, the better it responds. It takes some practice to excel at making such prompts.

 • To help you organize your student life. For example, you could ask it to make a schedule for getting through the syllabus in time for exams that matches your other activities.

AI tools cannot be used for:

 • Accept the information without checking whether it is correct
 • Construct data, images or movies without indicating that AI has been used
 • Copy text directly without clearly indicating that it comes from an AI tool
 • Submitting personally identifiable information
 • Write exams, home assignments, bachelor’s and master’s theses with text that is fully or partly generated by AI (unless otherwise stated)

Academic integrity and Cheating | Division of Student and Academic Affairs | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp (not in English yet)

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network