Informasjon om bibliotekets kurs for ansatte våren 2024

Meld deg på ett av bibliotekets kurs denne våren!

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen:

  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til Endnote
  • Introduksjon til Zotero
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturoppgaver for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til Zotero: I kurset lærer du å benytte deg av Zotero, det vil si opprette samlinger, samle referanser, manuelt lage referanser og hvordan benytte programmet i Word eller Google Docs. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage en samling, importere referanser fra medisinske databaser og andre kilder, manuell innlegging, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon til temaet systematiske oversikter. Hovedvekt av kurset er på prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om ulike typer reviews, og hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, BBB


Be good in literature searching and reference software. The Medical library offers the following courses this spring:
  • Searching in PubMed and Embase
  • Introduction to Endnote
  • Introduction to Zotero
  • Introduction to systematic reviews
  • Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian)

The courses are planned as a hybrid solution, with the option of attending either physically or online via Zoom. The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program. If that isn’t the case, they can attend these courses as well. The courses are free of charge, but registration is necessary for our planning.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web pages:

Courses in English: https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-guidance#courses-requiring-registration

Overview of all courses (Norwegian or English): https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Short description:

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or intervention studies). Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, Embase is a valuable supplement to PubMed, if you want to get a better overview over the literature within your field.

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote library, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists.. Other functionalities like manually adding references, grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Introduction to Zotero: This introductory course to Zotero should allow you to collect references by a variety of means and generate citations as well as reference lists. It covers: make a collection, import references from medical databases, manual input and to use the software for citation in a word processor (WORD or Google Docs).

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We will also inform about common types of reviews, and the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

Literature studies for Bachelor and Master students (in Norwegian): This course is for students who chose literature study as their bachelor- or master thesis, and have not yet be offered a course as part of their study program. We teach about the process in a literature study. The course covers preparational work before literature searching, how to manage and work with the search results, and how to document the methods used.

Kind regards from the Medical library