Globale samfunnsutfordringer: utlysing av samarbeidsmidler 2024

Globale samfunnsutfordringer (GSU) er en av tre prioriterte områder der UiB ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Til forskningsprosjekter på tvers av fakulteter

GSU ønsker å stimulere til faglige møteplasser og samarbeid på tvers av fakultetene og lyser ut såkornmidler til formålet. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet og aktiviteten bør knyttes til temaene som er uthevet for perioden 2023-2025: demokrati og menneskerettigheter, global helse, migrasjon, mangfold, ressurser.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser. Aktivitetene som støttes skal utvikle tverrfakultære forskningsprosjekter og prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder og videre forskningssamarbeid. Utlysingen retter seg mot vitenskapelige ansatte på postdoc-, forsker-, førsteamanuensis og professornivå med hovedstilling ved UiB. Søkere tidlig i karrieren oppfordres til å søke.

Hvor mye?

Samlet ramme for utlysningen 2024 kr 400.000. Det bevilges maksimum kr 100.000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2025. En tilbakemelding om arbeidet skal leveres ved avslutning av aktiviteten i eget skjema.

Søkers institutt/fakultet skal bekrefte at søknaden støttes – dette sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet.

Søknadsfrist: 30. april 2024

Vurderingskriterier

  • Faglig kvalitet og relevans for globale samfunnsutfordringer
  • Nyskapende tverrfaglig samarbeid
  • Aktivitetens bidrag til søkers karriereutvikling eller utvikling av fagmiljø