Vellykket veilederseminar

Det medisinske fakultet (Forskerutdanning MED) holdt nylig et seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator.

Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr. ved institutt for pedagogikk (UPED programmet) var invitert til å snakke om temaet «Hvordan gi skriftlig tilbakemelding til ph.d.-kandidater». Dette er et tema av stor betydning i den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat.

MD Gard Johanson er en ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, og var invitert til å dele erfaringer og utfordringer med å motta tilbakemelding fra veiledere.  

En engasjert Gray jr. forklarer de frammøtte om gode og dårlige tilbakemeldinger i Phd-arbeidet. Foto: Havjin Jacob.

Innspill for effektiv tilbakemelding

Seminaret var engasjerende og fullpakket med forskningsbasert presentasjon ved førsteamanuensis Gray som omhandlet blant annet prinsipper for effektiv tilbakemelding, hva veiledere bør inngå når de gir tilbakemelding, og mye mer.

En av de unike aspektene ved dette seminaret var muligheten for veiledere til å ta med eksempeltekster som de hadde slitt med å gi tilbakemelding på. Under seminaret kunne de jobbe med disse tekstene og motta konstruktiv råd fra sine kollegaer.

Etterlengtet tema

Temaet var et ønske fra veilederne selv, noe de meldte tilbake i tidligere seminarer vi har holdt.  Selv erfarne ph.d.-veiledere fant seminaret nyttig, noe som sier mye om kvaliteten og relevansen av innholdet som ble presentert. Dessverre var oppmøtet lavere enn forventet, med bare 17 veiledere til stede av 31 påmeldte. Imidlertid var tilbakemeldingen fra de som deltok veldig positiv, noe som indikerer at seminaret var en suksess.

Vi håper å se flere veiledere på fremtidige seminarer, som drar nytte av informative økter.


English version below

The Faculty of Medicine (PhD Administration -MED) recently held a seminar for PhD supervisors at Eitri Medical Incubator.  

Associate Professor of University Pedagogy (UPED) in the Department of Education, Robert Morris Gray Jr. was invited to give his professional insight on “How to give written feedback to PhD candidates”, a topic of great importance in the academic journey of a PhD student. A PhD candidate, MD Gard Johanson was also invited to share experiences and challenges in receiving feedback from a PhD candidate’s viewpoint.

Possibilities for good feedback

The seminar was engaging and packed with research-based presentation about among other, principles of effective feedback, what PhD supervisors should avoid when giving feedback, and much more. One of the unique aspects of this seminar was the opportunity for PhD supervisors to bring along sample texts on which they had struggled to provide feedback. During the seminar, they could work on these text samples and receive constructive advice from their colleagues.

Top topic

This topic was a request from the supervisors themselves, something they had mentioned in previous seminars we have held. Even experienced PhD supervisors found the seminar beneficial, which speaks volume about the quality and relevance of the content presented. Unfortunately, the turnout was lower than expected, with only 17 supervisors in attendance out of 31 registered. However, the feedback from those who attended was strongly positive, indicating that the seminar was indeed a success. We hope to see more supervisors at future seminar, benefiting from informative sessions.