Påminnelse: Utlysning av Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30. septemer 2021: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Formålet med denne utlysningen er å stimulere til tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid. Midlene kan søkes av fast vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.

Tildelingskriterier:
– Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
– Minst to fakultet ved UiB skal delta i arbeidet.
– Aktiviteten må utføres innen 31. desember 2022.
– Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som har til hensikt å utvikle tverrfaglige forsknings- og/eller undervisningsprosjekter. Prosjektene bør inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder.
– Det bevilges fra kr. 10 000 til kr. 100 000 per prosjekt.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal ikke overstige 2 sider. Søknadsfrist er 10. september 2021. Søknadene sendes til Jorunn Skei: jorunn.skei@uib.no

Det bevilges ikke midler til deltagelse i kongresser/konferanse, lønn, driftsmidler til forskning, pilotstudier eller utvikling av undervisnings- og forskingsmateriale. Vi støtter heller ikke gjentagende aktiviteter som for eksempel arrangement av årlige konferanser/seminarer. Mottakere av midler fra denne utlysingen må sende inn en rapport etter at prosjektet er gjennomført. Rapportskjema sendes sammen med tildelingsbrev.

Invitasjon til å nominere kandidater til Demensforskningsprisen 2022

Til demensforskere og andre interesserte,

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor en Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i februar 2022. Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.

Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til forskning@nasjonalforeningen.no innen 1. oktober 2021.

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:

 • En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
 • En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
 • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.

Se her for mer informasjon om kriterier og retningslinjer for Demensforskningsprisen.

Demensforskningsprisen utgjør 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til forskningsrelatert arbeid.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer, men det er ikke anledning til å fremme eget kandidatur.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Forskningssjef Anne Rita Øksengård
E-post: anok@nasjonalforeningen.no
Tlf: 48 10 21 33

Utlysning av Arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30. septemer 2021: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

colourbox.com

Hjernekraftprisen 2021

Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om betydningen av forskning og utviklingsarbeid!

Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for satsing på FoU og kunnskap som viktige investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd, nærings- og samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Frist for innsending er 3. september 2021.

Du kan lese mer om prisen her.

forskerforbundet.no

Vil du lage promofilm for et prosjekt?

Har du eller dine kolleger et ønske om en promofilm for et prosjekt?
Kanskje dere sitter på forskningsmateriale som trenger å redigeres?

Studiet for TV-produksjon på Infomedia tar nå oppdrag for UiBs fakulteter og institutt. De tilbyr tjenester innen filming, redigering, regissering og utforming av videprosjekter. Arbeidet inngår i studiet, og inntektene går til budsjettet for studentenes eksamensfilm.

Ta kontakt med Klyngekoordinator på UiB, Thomas V. Drageset, på tlf. 97627532 for å høre mer eller legge inn en bestilling.

Nye DIKU-utlysninger

Noen nye DIKU-utlysninger som er aktuelle for ansatte og studenter i UiBs fagmiljøer:

Erasmus+
KA-1 mobilitet
Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning
Søknadsfrist 11. mai 2021

KA-2 samarbeid
Erasmus Mundus fellesgrader
Søknadsfrist 26. mai 2021

Innovasjonsallianser
Søknadsfrist 7. september 2021

European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Innovation Capacity Building for Higher Education
Søknadsfrist 25. mai 2021

Russland (Panorama-relevant)
Studentstipend til utvalgte sommerskoler på anerkjente universiteter i Russland
Søknadsfrist 31. mai 2021

Sør-Korea (Panorama-relevant)
Stipend for balansert studentutveksling mellom partnerinstitusjoner i Sør-Korea og Norge
Søknadsfrist 11. mai 2021

Utlysning av Momentum-programmet 2021-2022

Momentum-programmet er et karriereutviklingsprogram for yngre, fremragende forskere som ønsker en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Programmet omfatter fire samlinger, planlagt mellom september 2021 og april 2022.

Ansatte ved UiB i postdoktor-, forsker- og førsteamanuensisstillinger kan søke om deltagelse i programmet. Kandidatene må normalt være under 40 år, eller det må ha gått under 5 år fra avlagt doktorgrad, med fratrekk for lovhjemlede permisjoner. Ansatte i midlertidig stilling må ha minst ett år igjen av arbeidskontrakten. Tre av de 15 plassene er fordelt til Det medisinske fakultet.

Deltagerne vil disponere NOK 100 000,- i driftsmidler. Dette skal benyttes til mentor, reiser, nettverksbygging, forskningsopphold og workshops.

Søknadsfristen til programmet er 14. mai 2021 kl. 17.00. Søknaden sendes via programmets nettside (https://www.uib.no/en/research/110492/momentum-career-developmentprogramme-early-stage-researchers) , og skal inneholde søknads-/motivasjonsbrev, CV og anbefaling fra faglig ledelse ved institutt/grunnenhet.

Det vil nedsettes en komité internt på fakultetet som vil evaluere og velge ut sine kandidater. Se vedlagte utlysningsbrev for mer informasjon om målgruppe, mål og innhold.

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

• Navn på søker og arbeidssted
• Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
• Budsjett
• Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 31. mai 2021.

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

EU Prize for Women Innovators

Utlysning – EU Prize for Women Innovators – søknadsfrist 30. juni

Prisen deles ut til talentfulle kvinnelige entreprenører i Europa og land tilknyttet Horizon Europe, som har bidratt til å få innovasjon ut på markedet.

Tre priser på €100,000 hver deles ut i hovedkategorien. En fjerde tildeling på €50,000 går til en lovende «Rising Innovator» som er 30 år eller yngre.

Les mer om tildelingene og søknadsprosessen her: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en


English:

Apply for EU Prize for Women Innovators – deadline for submission: June 30.

The prize is awarded to the most talented women entrepreneurs from across the EU and countries associated to Horizon Europe, who have founded a successful company and brought innovation to the market.

Three prizes of €100,000 each are awarded in the main category. A fourth prize of €50,000 is awarded to a promising ‘Rising Innovator’ aged 30 or younger.

Read more and how to apply: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en

Forskningsmidler Olav Thon stiftelse / Funds Olav Thons Foundation

Utlysninger Olav Thon stiftelse – frist 15. september:  

Olav Thon Foundation deler ut to priser med frist 15. september.

 1. The Olav Thon Foundation’s International Research Award for Mathematics/Natural Sciences and Medicine 2022

Deles i år ut til medisinsk forskning på geriatri eller hjernefunksjon og aldersrelaterte endringer i hjernen på inntil 5 millioner kroner.

Les om utlysningen og hvordan søke, her: https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/2021/04/AnnouncementInterResearch2022.pdf

 1. Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen naturvitenskap og medisin 2022

10 priser på inntil 500.000 hver tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder.

Les om utlystningen og hvordan søke, her: https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/2021/04/UtlysningNasjPrisSt%C3%B8tte2022.pdf


English:

Apply for funds from Olav Thons Stiftelse – deadline for submission: September 15.

Olav Thons Foundation announces two rewards for 2022.

 1. The Olav Thon Foundation’s International Research Award for Mathematics/Natural Sciences and Medicine 2022

In the field of medicine, special attention will be given to gerontology as well as to studies of brain function and age-related changes in the brain.

Read more about the announcement and how to apply here: https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/2021/04/AnnouncementInterResearch2022.pdf

 1. Announcement National Academic Prize 2022

10 awards up to 500.000 NOK each is awarded to Norwegian and foreign professors who excel in their teaching activities within medicine and natural sciences at Norwegian teaching facilities.

Read more about the announcement and how to apply here: https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/2021/04/UtlysningNasjPrisSt%C3%B8tte2022.pdf (in Norwegian only)

Årets priser 2020 – nominasjoner

Det medisinske fakultet vil tradisjonen tro dele ut priser for årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid, årets forsknings-/innovasjonsmiljø og pris for fremragende forskningsformidling samt fremragende tiltak innen utdanning. K1 har så mange gode forskere og undervisere at målet vårt selvfølgelig er å nominere kandidater til alle prisene. Forslagene vil bli gjennomgått av ledergruppen (instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og adm.sjef), prioritert og sendt til fakultetet.

Vi ber om forslag til årets priser senest innen 20. april.

Forslagene sendes per e-post til Kjell-Morten Myhr (kjell-morten.myhr@uib.no) og Jorunn Skei (jorunn.skei@uib.no).

Mer utfyllende informasjon:
MED årets priser 2020
Forskningspriser – tidligere vinnere
Studiepriser – tidligere vinnere

Beste hilsen
Kjell-Morten & Jorunn

Call: Impact of Covid-19 on brain and mental health

The Human Brain Project, the EU’s €1 billion brain research initiative, is calling on researchers to propose new projects looking into the impact of COVID-19 on brain disorders and mental health issues.

Research topics include exploring the changes in brain structure and function in people that have been infected with COVID-19, modeling, and simulation of COVID-19 disease scenarios, and research into the effect of COVID-19 vaccines on the brain and mental health.

There is €450,000 in the funding pot, and up to €225,000 are available per project.

Proposals should be submitted by 30 April 2021.

Call text for Mobilisation of Research Funds in Case of Emergencies has been published. There is 90 Million Euro in the pot for 2021 (none for 2022).

2021-2022 Peder Sather Center utlysning / Call for Proposals

2021-2022 Peder Sather Center utlysning
Peder Sather Center (PSC) er et konsortium mellom UC Berkeley og sentrale norske universitet, inkludert UiB. PSC tilbyr såkornmidler til forskningssamarbeid og utveksling av forskere over Atlanteren. Det finnes ikke et medisinsk fakultet ved UC Berkeley, noe som kanskje har bidratt til at dette at MED har vært lite engasjert her. Men det finnes likevel muligheter for samarbeid med forskningsgrupper innen for eks AI og biomedisin.
Søkere fra UiB søker direkte til PSC. Det er lenke til søknadsskjema på denne siden:
Peder Sather Grant Program | Peder Sather Center (berkeley.edu)

Søknadsfrist for 2021-22 er 1. juni 2021.


2021-2022 Peder Sather Center Call for Proposals
Peder Sather Center (PSC) is a consortium between UC Berkeley and key Norwegian universities including UoB. PSC offers seed funding for research collaboration and exchange of researchers across the Atlantic. There is no medical faculty at UC Berkeley, which might explain why The faculty of Medicine has had few projects related to PSC. However, there are still possibilities for collaboration for instance with research groups within AI and biomedicine.
You apply directly to PSC. More information and link to application form is found:
Peder Sather Grant Program | Peder Sather Center (berkeley.edu)

Deadline for 2021-22 applications: June 1st, 2021.

Utlysning: Rakel og Otto-Kristian Bruuns legat

RAKEL OG OTTO-KRISTIAN BRUUNS LEGAT

Legatets formål er å fremme norsk medisinsk basal forskning innen biokjemi, fysiologi og patologi. Prosjekter med relasjon til kreft prioriteres. Legatet vil i 2021 dele ut tre stipendier på kr. 200.000 til nyskapende prosjekter. Midler tildeles meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket. Støtten gis i form av bidrag til driftsmidler og til mindre, vitenskapelig utstyr.

Søknader må fremmes elektronisk via legatets egen nettside her. Legatets fullstendige utlysning og søknadsskjema tilgjengeliggjøres 1. mai.

Søknadsfristen er 15. juni 2021.

Ta kontakt med UNIFOR ved spørsmål på unifor@unifor.no.


RAKEL AND OTTO-KRISTIAN BRUUNS ENDOWMENT

The fund’s purpose is to support medical basic research within biochemistry, physiology, and pathology. Cancer-related projects are prioritized. The fund aims to distribute three grants of NOK 200.000 to innovative projects in 2021. Grants are awarded to qualified scientists who are licensed Medical Doctors. Individuals may apply, but applications on behalf of institutes or research groups are preferred. Grants are awarded to cover running expenses and purchases of smaller scientific equipment.

Applications must be submitted electronically via the fund’s website here. The fund’s complete call for applications and application form is announced on May 1.

The application deadline is June 15, 2021.

For questions, please contact UNIFOR unifor@unifor.no.

 https://unifor.no/stiftelser/rakel-og-otto-kristian-bruuns-legat/

Kunngjøring av valg i gruppe A, B og C til instituttråd K1 og fakultetsstyre ved Det medisinske fakultet

Under er kunngjøringer (norsk og engelsk) for valg av representanter fra gruppe A, B og C til instituttrådet K1 og til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet.

Fristene for å sende skriftlige kandidatforslag til fakultetets valgstyre v/Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no er:

Kandidater til instituttrådet og fakultetsstyret – forslagsfrist 31. mars 2021.

Med vennlig hilsen
for fakultetets valgstyre
Gjert Bakkevold, sekretær for fakultetets valgstyre
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

Kunngjøring kandidatforslag gruppe A B C instituttrådsvalg K1 2021
Kunngjøring kandidatforslag gruppe A B C fakultetsstyrevalg 2021
Election notice proposal candidates group A B C dept. council K1 2021
Election notice proposal candidates group A  B C Faculty Board 2021

Nytt innovasjonsprogram for tilsette og studentar / New innovation program for staff and students

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og for innovasjonsidear som kan utviklast vidare til samfunnsnyttige prosjekt er det oppretta eit program. UiB idé gjer det muleg å teste ut og utvikle ideane vidare. Ramma for programmet er på 2 millionar kroner for 2021, og søknadsfristen er 6. april 2021. Les meir om programmet på uib.no/ide og i På Høyden. Om du er nysgjerrig på kva dette er, eller vil vite meir, blir det arrangert eit webinar om UiB idé 25. februar kl. 13-14.


Good ideas arise everywhere at the University of Bergen, and for innovation ideas that can be developed further into socially beneficial projects, a program has been created. UiB idé makes it possible to test and develop the ideas further. The framework for the program is NOK 2 million for 2021, and the application deadline is 6 April 2021. Read more about the program at uib.no/ide and in På Høyden. If you are curious about what this is, or want to know more, a webinar on UiB idea will be arranged on 25 February at 13-14.

uib.no