Har du forslag til kandidater til arbeidsmiljøprisen?

Det medisinske fakultet lyser ut arbeidsmiløprisen til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2022.

Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel? Da kan dette bli dem.

Nominasjon eller søknad sendes med frist 9. desember 2022:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12728153

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 22. februar 2023, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her: HMS pris MED 2022 kriterier

Vi ser fram til mange gode forslag!

Med beste hilsen

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør
Heidi Annette Espedal,
Hovedverneombud MED Lise Skålvik Amble,
HMS-koordinator MED Ørjan Leren og fakultetets HMS-utvalg

Søknader – Kreftforeningen (KF)

Har du planer om å søke forskningsmidler fra Kreftforeningen?
Søk forskningsmidler – Kreftforeningen

Les grundig gjennom KF sine kriterier og anbefalinger. Vi ber deg også kontakte instituttet ved Christian eller Jorunn, så vi kan sørge for at du får hjelp fra en prosjektøkonom og forskningsrådgiver.

Lykke til!

Beste hilsen
Jorunn & Christian

Foto/ill.: kreftforeningen.no

The Novo Nordisk Prize – Advances in medical sciences

The Novo Nordisk Foundation is seeking nomination for the Third Edition of the European Novo Nordisk Prize!

Nomination
We invite you to nominate the bright minds behind the biomedical breakthroughs that have shown true translational impact and advanced medical sciences.

Please submit your nomination via the electronic nomination form until 1 June, 2022.
Link to the nomination form here.

The Novo Nordisk Prize
In 2023, the Prize is of DKK 5 million (appr. EUR 672,000) and consists of a DKK 4,5 million (or appr. EUR 605,000) research grant, a personal award of DKK 0,5million (or appr. EUR 67,000). The Foundation will grant an additional DKK 0,5 million for hosting an international symposium within the awardee’s field(s) of research in Copenhagen Denmark.

Spread the Word
Please forward this email to your colleagues, or any person or organization that might want to nominate a scientist. You can also visit our social media channels to share the call there.

Questions
Questions are welcome at novonordiskprize@novo.dk.

About the Prize and the Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Prize recognizes a fully active scientist for her/his excellent research, inspirational leadership and mentoring, leading to a major discovery or breakthrough in biomedical science that have shown translational impact.
Read more here.

For further information about the Novo Nordisk Foundation, please visit: https://novonordiskfonden.dk/en/.

The NNF 2030 Strategy can be found here.

Ønsker du å bidra under Forskningsdagene i Bergen?

UiB er den største bidragsyteren til festivalen i Bergen, og vi håper flere fagmiljøer vil bli med å synliggjøre forskning for byens befolkning. Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival og foregår i år fra 21. september til 2. oktober.

Nå søker vi bidrag til:
Forskningstorget

 • 23. og 24. september i et stort telt på Festplassen, fylt med 25-30 stasjoner fra byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Målgruppe: elever i 6. og 7. trinn (23. sept.), hele byens befolkning (24. sept.)
 • Alle fagfelt velkomne, stasjonene bør kunne engasjere målgruppene med aktiviteter/oppgaver
 • Meld interesse innen 25. april

Skolebesøk

 • 21.-23. september: enkeltforskere eller team reiser ut til skoler og holder et undervisningsopplegg på maks én time
 • Målgruppe: 8.-10 trinn, alle ungdomsskoler i Bergen
 • Alle fagfelt velkomne! Vi ønsker å engasjere elevene i aktivitet eller oppgaver.
 • Man kan delta én, to eller alle tre dager
 • Påmelding innen 20. mai (kort beskrivelse + tittel, tekst og bilde til programmet) i skjema på Forskningdagene i Bergens nettsider.

Informasjonsmøte om forskningstorget og skolebesøk 29. april:
Er ditt fagmiljø interessert i å ha en forskningsstasjon eller delta på skolebesøk? Send e-post til ingeborg.revheim@uib.no, så blir du invitert til et informasjonsmøte og/eller en prat.

Har dere allerede planlagt et arrangement i festivalperioden?
Ta kontakt, så kan vi får det med i programmet og promotere det sammen med resten av festivalen.

Se også mer informasjon:

Beste hilsen
Ingeborg Revheim
koordinator for Forskningsdagene på UiB

Foto/ill.: forskningsdagenebergen.com

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100.000 kr., men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 2. mai 2022.

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Calls for application – The Novo Nordisk Foundation

The Novo Nordisk Foundation calls for applications within basic and clinical research within the endocrine system and metabolism relating to cellular energy homeostasis. The objective is to promote Nordic research at the highest international level to carry out research projects of 1-3 years duration.

https://novonordiskfonden.dk/en/grants/project-grants-in-endocrinology-and-metabolism-nordic-region/

Etterspørsel etter tema og veiledere til medisinstudentenes hovedoppgaver

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Vedlagt er et notat med mer info om dette. Det er en lenke til skjemaker i notatet som oppgaveveilederne må fylle ut ved innmelding av hovedoppgaver. Den ligger også ved her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Fristen for innmelding er innen 25. april.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter.

Ettersom et helt kull (kull 18) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

UiB har fått 3 millioner i gave fra Unifob som universitetsledelsen ønsker å bruke til å styrke digitalisering innen forskning og utdanning. Det kan søkes om inntil 1 mill. per prosjekt. Se vedlagte skriv for mer informasjon.

Til den interne fristen ved K1 26. april ber vi om full søknad og alle dokumentene:

Søknaden må inneholde følgende:

 • Skriftlig søknad (maks 3. sider) som beskriver planlagt aktivitet og hvordan dette vil gi et betydelig løft for fagområdet
 • Budsjett og tidsplan (inkludert i de 3 sidene)
 • Påskrift om støtte fra institutt- eller senterleder

Utlysning av midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering

Mer forskning til studentene!

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).


More research for the students!

Many of our students want to learn more about research and an academic career path but find it difficult to get in touch with the faculty’s researchers. These are not necessarily students who are looking for, for example, a summer job/scholarship or PhD scholarship, but simply students who would like to learn more about research and academia.

It is a long-term goal for the faculty to recruit more people with education in medicine, odontology, nutrition, or pharmacy into permanent university positions. We believe this will strengthen both teaching and research in the long term, and that making the faculty’s research activities more accessible to students will contribute to this goal.

We are now looking for researchers at all levels who want to sign up as contact persons for students who want to learn more about research.

Note that there are no promises of further work into the research group, neither from the student’s nor the researcher’s side in this, even if meetings occur.

However, if you choose to participate in this, you must respond to inquiries you may receive from students, and you must be available for meetings with students (for example in the form of conversations, guided tours in the lab, invitation to group seminars).

Your name with contact information (e-mail) and a short description of your research field will be posted in the channels where we usually have contact with the students.

We hope many will contribute to this «student portal for research».

If you are interested, please send your name, department affiliation and 4-5 easy-to-understand sentences about your field of research to Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien

Påminnelse: Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.

Ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18. mars.

Retningslinjene er justert, og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

Informasjon for vitenskapelig ansatte/forskere på denne siden.

Informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater på denne siden.

Se også omtale av den ekstra utlysningen i På høyden.