Internasjonalt samarbeid

Verden er urolig. Ufred og konflikter dominerer nyhetsbildet. Klinisk medisinsk forskning og utdanning skal arbeide for fellesskap, fred og forståelse. Vårt internasjonale samarbeid har som en viktig drivkraft å være med å bygge en bedre verden.

Nils Erik GilhusInternasjonalt samarbeid er et honnørord i klinisk medisin. Vi oppnår mange gevinster i et slikt samarbeid. Noe av det aller viktigste er at reelt samarbeid mellom land og kulturer fremmer respekt, forståelse og harmonisk samkvem. Forskning og utdanning i klinisk medisin er særdeles viktig over alt i verden. Vårt felt har vesentlig innvirkning på alle samfunn, og internasjonale samarbeid der vi deltar, har virkninger langt ut over vårt eget profesjonelle interessefelt. Vi kan søke midler fra offentlige programmer rettet inn mot internasjonalt samarbeid, ikke minst med land med annet styresett, kultur og religion. Begrunnelsen for programmene er nettopp viktigheten av at klinisk medisin går foran i et bredt internasjonalt samkvem, der partnerne er opptatt av de samme faglige problemstillingene. Medisinsk forskning og utdanning er universell, og det skal vi utnytte til beste for verden. Vår stipendiat Yu Hong gledet seg stort over ny samarbeidsavtale mellom Kina og Norge. Det kontinuerlige samarbeidet omkring forskning og utdanning, også i klinisk medisin, har vært med å legge grunnen for en slik samarbeidsavtale.

Vi får sampublikasjoner og poeng for studentutveksling gjennom internasjonalt samarbeid. Vi får gjennomslag på EU-søknader, og vi får driftsmidler ved tilslag i bilaterale programmer. Internasjonal rekruttering til forskningsstillinger ved universitetet er omfattende. Dette gjør internasjonalt samarbeid helt nødvendig for faglig fremgang. Akkurat slik er det for partnerne våre også. Nettopp på grunn av dette fellesskapet er medisinsk forskning og utdanning et så viktig element for å fremme samarbeid, fred og forståelse. Jeg tror kanskje at vi kan utnytte det elementet enda mer bevisst i vårt internasjonale arbeid. Vi har og vi utfører en oppgave ut over eget snevre fagfelt i det å bidra til en bedre verden.

Nils Erik Gilhus
Instituttleder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*