Bergen ledende rolle i nytt Forskningssenter for klinisk behandling

Forskningsrådet har tildelt 130 millioner kroner over 8 år til et nytt senter for hodepineforskning: Norwegian Headache Research Centre.

Bergen er det nye senterets største partner gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Norges Teknisk Vitenskapelige Universitet (NTNU) er vertskap for senteret, og professor Erling Tronvik senterets leder. Førsteamanuensis og overlege Marte-Helene Bjørk (Klinisk institutt 1/Nevrologisk avdeling) er senterets nestleder. Bjørk vil blant annet lede arbeidet med å utvikle en nasjonal «register hub» med koblede data fra helse og sosioøkonomiske, nasjonale registre og genotypede data fra biobanker samt informasjon fra kliniske studier. Målet er å identifisere medikamenter med potensiell virkning på hodepinelidelser, og bruke maskinlæringsmodeller til å forutsi hvilke medikament som vil ha effekt på den enkelte pasienten. Pasienter fra Helse Vest vil gjennom senteret får tilgang til nye behandlingsmetoder mot hodepine. Det er planlagt mer enn 10 studier på migrene, klasehodepine, spenningshodepine og posttraumatisk hodepine i senterets driftsperiode, flere av disse er nylig finansiert gjennom tildelinger fra EU, KLINBEFORSK og Forskningsrådet, og to har startet inklusjon.

Norwegian Headache Research Centre vant i konkurranse med 29 andre foreslåtte Forskningssentre for klinisk behandling i en bred utlysning som dekket alle medisinske fagområder. Det var totalt tre sentre som ble tildelt midler. Les mer om utlysningen på forskningsrådet sine sider.

Foto/ill.: Silje Alvestad

Foto/ill.: NTNU