Mer forskning til studentene!

Mange av våre studenter ønsker å lære mer om forskning og en akademisk karrierevei, men opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med fakultetets forskere.

Dette er ikke nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, men studenter som gjerne vil lære mer om forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt valg.

Det er et langsiktig mål for fakultetet å rekruttere flere personer med profesjonsutdanning inn i faste universitetsstillinger. Dette mener vi vil styrke både undervisningen og forskningen på sikt, og vi tror at det å gjøre fakultetets forskningsaktiviteter mer tilgjengelig for studentene vil bidra til dette.

Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan tenke seg å være kontaktpersoner for studenter som vil lære mer om forskning.

Merk at det ikke foreligger noen lovnader om videre arbeid inn i forskningsgruppen, verken fra studentens eller forskerens side selv om kontakt oppstår.

Det viktige er at hvis du velger å delta på dette må du svare på de henvendelsene du måtte få fra studenter, og at du er tilgjengelig for møter med studenter (for eksempel i form av samtaler, omvisning på enhet, invitasjon til gruppeseminar).

Navnet ditt med kontaktinformasjon (e-post) og en kort beskrivelse av forskningsfelt vil bli lagt ut i de kanalene der vi vanligvis har kontakt med studentene. Vi håper mange vil bidra til denne «studentportalen for forskning».

Hvis du er interessert, vennligst send navn, instituttilhørighet og 4-5 lett forståelige setninger om forskningsfeltet ditt til Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).


More research for the students!

Many of our students want to learn more about research and an academic career path but find it difficult to get in touch with the faculty’s researchers. These are not necessarily students who are looking for, for example, a summer job/scholarship or PhD scholarship, but simply students who would like to learn more about research and academia.

It is a long-term goal for the faculty to recruit more people with education in medicine, odontology, nutrition, or pharmacy into permanent university positions. We believe this will strengthen both teaching and research in the long term, and that making the faculty’s research activities more accessible to students will contribute to this goal.

We are now looking for researchers at all levels who want to sign up as contact persons for students who want to learn more about research.

Note that there are no promises of further work into the research group, neither from the student’s nor the researcher’s side in this, even if meetings occur.

However, if you choose to participate in this, you must respond to inquiries you may receive from students, and you must be available for meetings with students (for example in the form of conversations, guided tours in the lab, invitation to group seminars).

Your name with contact information (e-mail) and a short description of your research field will be posted in the channels where we usually have contact with the students.

We hope many will contribute to this «student portal for research».

If you are interested, please send your name, department affiliation and 4-5 easy-to-understand sentences about your field of research to Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no).

Foto/ill.: Ingvild Festervoll Melien