Anmodning om nye forslag til hovedoppgaver i medisinstudiet

Til fakultetets ansatte – hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet

Vi henvender oss nå for å be om forslag til hovedoppgaver for medisinstudentene, som del av den akademiske søylen i studieplanen for medisin. Vi vil samtidig informere litt nærmere om veilederrollen og rammene for arbeid med hovedoppgaven. Merk at det i forbindelse med pilotering av Vestlandslegen i Stavanger f.o.m. kommende høstsemester (h-23) også er inkludert noe tilleggsinformasjon.

Om rollen som veileder og arbeid med hovedoppgaven

Alle fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet har plikt til å veilede minimum én student med hovedoppgave annethvert år. Veilederplikten anses som en del av undervisningsplikten. Ansatte i bistillinger, engasjementstillinger og ansatte ved samarbeidende sykehus har rett, men ikke plikt til å veilede studenter. Eksterne veiledere som ønsker å bidra skal godkjennes av Komitéen for akademisk søyle, og ekstern veiledning må ikke medføre utgifter for fakultetet.

Studentene skal ha en eller flere veiledere under arbeidet med hovedoppgaven, hvorav en hovedveileder. Minst en av veilederne bør ha forskningskompetanse på doktorgradsnivå.

Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinske fakultet, skal det være en medveileder som er ansatt ved fakultetet.

Studentene har krav på minimum 15 timer veiledning pr oppgave, og studentene har plikt til å benytte seg av veiledningen.

Hovedoppgaven er på 20 stp, som inkluderer oppstartseminar og oppgave. Arbeidsmengde for hovedoppgaven skal være ca 500 timers arbeid per student. To studenter kan skrive oppgave sammen (20 stp på hver student). Oppgavens omfang må tilpasses til om den gjøres av 1 eller 2 studenter.

Et todagers oppstartsseminar i 6. semester (fra høsten 2023 i 5. semester) skal forberede studentene til arbeidet med oppgaven. Seminaret skal gi studentene god oversikt over tema som forskningsetikk- og design, statistisk styrkeberegning, litteratursøk og –håndtering, introduksjon til EndNote m.m.

Studieplan Medisin 2015:

Studentene skal bestemme seg for oppgave ved utgangen av 6. semester og sammen med veileder skrive en prosjektbeskrivelse som skal være ferdigstilt i slutten av 8. semester.

Det er satt av 8 uker i 10. semester til kun å jobbe med hovedoppgaven, og innlevering av oppgaven skal skje ved slutten av denne perioden. En elektiv periode på 4 uker i 4. eller 5. studieår skal også brukes til oppgavearbeid. Med prosjektbeskrivelsen som skal leveres i 8. semester skal student(er) og veileder(e) også levere inn en signert veilederkontrakt.

Vestlandslegen, pilot i Stavanger:

I piloten skal prosjektbeskrivelse være ferdigstilt innen utgangen av 7. semester, og studentene har avsatt tid i både 4. og 5. studieår til å jobbe med oppgaven i tillegg til en elektiv periode. Tidspunkt for innlevering vil være det samme som i Medisin 2015.

Undervisere i UiB-stillinger ved Stavanger universitetssjukehus vil for øvrig få nærmere informasjon om rammene for hovedoppgaven og rollen som veileder i avtalt møtepunkt ved SUS 20. mars.

Om innlevering av oppgaveforslag

Fakultetet ber om at veiledere fyller ut elektronisk skjema med forslag til hovedoppgave-tema snarest og innen: 25. april 2023. For øvrig er det også mulig å melde inn hovedoppgaver kontinuerlig gjennom hele året.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4657890

Når fakultetet har mottatt hovedoppgaveforslag fra dere skal disse godkjennes av Komitéen for akademisk søyle og gjøres tilgjengelig for studentene. Når studentene har gjort avtale med dere veiledere om en oppgave, skal studenten melde dette inn for registrering på fakultetet.

Fakultetet viser for øvrig til nettsiden med informasjon om hovedoppgave, – Retningslinjer for hovedoppgave, Veiledning for prosjektbeskrivelse, Retningslinjer for sensur av hovedoppgave og litt om litteraturstudie som hovedoppgave.

https://www.uib.no/med/102101/hovedoppgave

Se også læringsutbytte for hovedoppgaven; http://www.uib.no/emne/MEDOPPG

Spørsmål av faglig art kan stilles til Arne Tjølsen, leder av Komitéen for akademisk søyle.

2. mars 2023
Det medisinske fakultet