Utlysning av SPIRE-såkornsmidler 2023

Det er lyst ut SPIRE-midler for 2023 i følgende kategorier:

  1. SPIRE for internasjonale forskningssamarbeid

Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.

SPIRE-midlene kan dekke:

  • Frikjøp av vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109, 1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer som jobber med søknader til Forskningsrådet, Nordforsk og andre, men ikke til Horisont Europa. Midlene går til instituttet og ikke til forskeren.
  • Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.
  • Reise- og møte kostnader i forbindelse med partnersøk.

Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

  1. SPIRE for gjesteforskermidler

Midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1-3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land eller samarbeidspartnere.

  • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå. Det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater.
  • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte pr. måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter.

Merk: SPIRE-midler kan ikke utbetales som lønn/stipend til gjesteforskeren.

Du kan sende søknad til Jorunn Skei og/eller Christian Vedeler innen 22.mai 2023.

Maler til standard søknadsskjema, retningslinjer for 2023 og sluttrapport finnes her:

SPIRE – Såkornsmidler | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB