DAM-stiftelsens nye satsing på «registrert rapport»

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.


The DAM foundation’s initiative on «registered report»

Already from the next call, which will be published in the fall of 2023, the foundation will launch the new two-year initiative on the publication form «registered report».

It will be optional whether you apply in the usual way or as a registered report, but applicants are guaranteed a slightly higher chance of approval if they choose to publish their research as a registered report.

On Thursday 4 May, Dam held a webinar about the new initiative. A recording of the webinar will be published on the Dam foundation’s web pages below.

The Dam foundation’s web pages

Here you will learn what a «registered report» is, why Dam is investing in it and what you need to consider if you want to apply.