Demensforskningsprisen 2024: Invitasjon til å nominere kandidater

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet. Vi utlyser derfor vår Demensforskningspris som vil bli utdelt under en høytidelig seremoni i april 2024.

Det oppfordres herved til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Vennligst fyll ut vedlagte nominasjonsskjema og send til dist@nasjonalforeningen.no

Frist søndag 15. oktober 2023.

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av ett eller flere av følgende kriterier:
  •  En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt som har økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling.
  •  En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid som kan gå foran som eksempel for andre.
  • En forsker som er tidlig i sin forskerkarriere som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden har potensiale til å ta en sentral rolle i å fremme og heve demensforskningsfeltet i Norge.
  • Forskningen har høy relevans for demensfeltet og har potensiale til å gjøre en forskjell for personer berørt av demens på kort eller lang sikt.

Demensforskningsprisen utgjør 200 000 kroner og et grafisk blad. Prisbeløpet skal benyttes til forskningsrelatert arbeid.

Kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer. Som noe nytt i år er det anledning til å fremme eget kandidatur.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt:

Skjema:Nominasjonsskjema_demensforskningspris_2024_Nasjonalforeningenforfolkehelsen

Kriterier og retningslinjer: Kriterier og retningslinjer Demensforskningsprisen_Nasjonalforeningen for folkehelsen