Kjære alle sammen

Som dere kanskje vet, skal Forskningsrådet gjennomføre en evaluering av medisin- og helsefagene. Fakultetet har bestemt at ved MED skal dette gjøres av hvert enkelt institutt, med samordning fra fakultetet.

Ved K1 er det fire forkningsmiljø/grupper som var store nok i henhold til NFR sine krav, til å kunne evalueres hver for seg: Nevro-SysMed, CCBIO, Senter for ernæring og Forskergruppen for nyreforskning. Disse ble meldt inn til NFR før sommeren. K1 har også en rekke andre dyktige forskningsgrupper som vil inngå i totalevaluering av K1 som organisatorisk enhet. Det er viktig at hver enkelt forskningsgruppe ser over K1 sin webside og oppdaterer denne. Ved K1 er det Kjetil Harkestad som er vår kontakt til fakultetet som webredaktør, men vi trenger hjelp til dette arbeidet. Vi er svært takknemlig hvis flere kan bistå administrasjonen med dette.

Siden det er bestemt at hvert enkelt institutt skal evalueres som administrativ enhet, er det naturlig at fakultetet legger føringer på dette slik at instituttene arbeider etter samme mal. For K1 trenger vi en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, også i samarbeid med tilsvarende grupper ved de andre instituttene. I første omgang blir det innen 30. september å bestemme såkalte «Terms of References», dvs tema som vi ønsker å bli evaluert på.  Vi kan selv bestemme hva vi ønsker ved K1, men det bør også samkjøres med de andre instituttene. Et naturlig tema vil være forskningssamarbeidet med Helse Vest.

Vi har seksjonsledermøter første torsdag hver måned, og dette arbeidet vil bli en rød tråd på alle møtene i høst. En målsetting må være at vi ved K1 får til best mulig forskning fremover.

Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som vi kan ta med videre i utviklingen av K1 sine forskningsmiljø.

Riktig god helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian