Kurs i brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking

Vi har gleda av å invitere til eit unikt og viktig kurs for både forskarar, studentar og brukarorganisasjonar 17.–19. april 2024. (English info here.) Kurset CCBIONEUR910 er laga for å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og vil mellom anna vise metodar i å involvere pasientrepresentantar. Dette er i høgste grad aktuelt for alle biomedisinske forskingsfelt.

Kurset er eit samarbeid mellom CCBIO, Neuro-SysMed, REMEDY, NorHEAD, MATRIX, NorCRIN og FORMI, og prosjektet er støtta av stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nina Jebsen (CCBIO), Kjell-Morten Myhr (Neuro-SysMed) og Tone Skår (Neuro-SysMed og VIS) har emneansvar for kurset. Les gjerne nyleg websak om kurset: Mottar 400 000 for kurs i brukermedvirkning i forskning | Det medisinske fakultet | UiB

Hovudføremålet med kurset er å utvikle deltakaren si emne til å vurdere og formidle meirverdi av brukarmedverknad og igangsette konstruktiv brukarmedverknad i eigne forskingsprosjekt. Kurset gjev kunnskap om bakgrunnen for innføring av brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og om korleis brukarmedverknad er dokumentert å påverke medisinsk og helsefagleg forsking, gjennomføring av kliniske studiar og bruk av forskingsresultat. Det gjev også kunnskap om forskaren sitt ansvar for at brukarmedverknad vert integrert i heile prosessen i eit klinisk forskingsprosjekt – frå planlegging til prosjektgjennomføring og publikasjon, kjennskap til brukarorganisasjonar og lokale brukarutval si rolle i rekruttering og ev. opplæring til brukarmedverknad i forsking.

Kort om
  • Når: 17.–19. april 2024
  • Stad: Undervisingrom på EITRI, campus Haukeland Universitetssjukehus.
  • Program: Ikkje klart enno, men vil likne på tidlegare program.
  • Registrering: Studentar registrerer seg i Studentweb (kurset gjev 2 ECTS) med frist 1. februar 2024. Registrer deg i Studentweb dersom du har gyldig studentstatus ved UiB
  • Undervisingsspråket på dette kurset er norsk, med enkelte innlegg på engelsk.
Er kurset tilgjengeleg for andre?

Ja, på denne registreringslenka, frist 1. mars eller til fullbooka innan det. NB: ved stor pågang kan det bli naudsynt å vurdere samansetning av gruppa med kursdeltakarar etter påmeldingsfristen. Studentar ved forskarskulene til CCBIO og Neuro-SysMed, samt studentar tilknytta partnarorganisasjonene, vil kunne prioriterast. Representantar frå brukarorganisasjonar vil også bli prioritert til eit visst antal plassar.
Ingen avgift/gebyr.

Meir info: CCBIONeur910: Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, 2024 | Centre for Cancer Biomarkers | UiB

Velkomen til eit spanande kurs!