Postdoktorprogrammet ved MED

Utlysning: MED Postdoktorprogram 24/25

Det medisinske fakultet tar nå imot søknader om opptak i Postdoktorprogram 2024/25. Frist for å søke er 15. mai.

Postdoktorprogrammet skal støtte unge forskere ved fakultetet i å utvikle ferdighetene som trengs for en akademisk karriere, bygge et fellesskap av unge forskere og gjøre Det medisinske fakultet til en attraktiv arbeidsplass for postdoktorer.
Deltakere: Unge forskere i postdoktor- eller forskerstillinger med en tilknytning til forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet. Inntil 20 deltakere.
NYTT Innhold: Deltakerne vil få anledning å utforme programmet etter sine interesser. Mulige temaer er karriereutvikling, søknadsskriving, kunnskapsutnyttelse, lederegenskaper eller prosjektledelse.

Samlinger:
3x to-dagssamlinger på Voss
3x heldagssamlinger i Bergen

Postdoktorprogrammet | Det medisinske fakultet | UiB


Postdoc Development Programme at MED 24/25

The Faculty of Medicine is now accepting applications for admission to the Postdoc Development Program 2024/25. The application deadline is 15 May.

This program aims to support postdoctoral researchers in developing the skills necessary for a successful academic career, foster a community of early-career researchers, and make the Faculty of Medicine an attractive workplace for postdocs.
Participants: postdoctoral or researchers affiliated with a research group at the Faculty of Medicine. 20 places.
NEW Program: Participants will have the opportunity to shape the program according to their interests. Possible topics include career development, grant writing, knowledge utilization, leadership skills, or project management-

Meetings:
3x two-day meetings in Voss
3x one-day meetings in Bergen

Postdoc Development Programme | Faculty of Medicine | UiB