Utlysning – småforsk 2024

Kjære K1-kollega i vitenskapelig stilling!

Her er utlysningen av SMÅFORSK-midler for 2024.
Til informasjon er bevilgningen på totalt kr 550 000,- (fakultetet 70 % andel / K1 30 % andel) og midlene blir fordelt rett etter denne søknadsrunden.

Hva er SMÅFORSK-midler og hvem kan søke?

Formål

Formålet med ordningen er å avhjelpe mangel på små driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser,
seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Midlene kan IKKE benyttes til lønnskostnader.
Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om instituttet og fakultetets egne prioriteringer.

Kriterier

Følgende kriterier gjelder for ordningen:

  1. En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke allerede har store driftsmidler.
  2. Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til kr 15.000 – 75 000.
  3. Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret 2024 og senest 30.11.2024. Midlene er ikke overførbare til 2025.
  4. Mottakere av støtte må være aktive forskere i vitenskapelig stilling (professorat eller førsteamanuensisstilling) ved K1.
Søknad

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  1. Kort beskrivelse av formål (maks 1 side)
  2. Støttebeløp og et enkelt budsjett
  3. CV (maks 2 sider)
  4. Publikasjonsliste for siste 5 år

Søknaden sendes per e-post til meg (Jorunn.Skei@uib.no) innen 20. mars 2024.

Beste hilsen
Jorunn