Utlysning av insentivmidler for utdanning 2024

UiBs logo

Universitetet i Bergen lyser for 2024 ut til sammen 2,25 millioner kroner i insentivmidler for utviklingstiltak som bidrar til økt studiekvalitet og økt gjennomstrømning. 100 000 skal gå til årets Uglepris.

Satsningsområdene for insentivmidlene 2024

 • Prosjekter som legger til rette for tettere kobling mellom forskning og utdanning, spesielt på bachelornivå.
 • Prosjekter som har fokus på studentaktiv læring og alternative vurderingsformer.
 • Redesign av masterprogram som bidrar til at UiB utdanner flere masterkandidater.
 • Prosjekter som fører til bedre kontakt mellom studenter og arbeidslivet.
 • Prosjekter for å utvikle tverrfaglige studietilbud eller som på andre måter bidrar til tverrfaglighet på tvers av fakultetene

Insentivmidler kan brukes til

 • Prosjekter med tidsavgrenset varighet, som hovedregel inntil ett år. Det kan kun tildeles midler for ett år om gangen. Flerårige prosjekter kan også søke midler, men disse må søke for hvert år og på lik linje med prosjekter av kortere varighet.
 • Spesielle satsningsområder som er definert i utlysningen av insentivmidlene 
 • Uglepris. kr 100 000,-.

Det settes ned en vurderingskomité som innstiller fordeling av midler og tildeling av Uglepris. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder. Det er kun prosjekter som vurderes å være klart innenfor ett eller flere av satsingsområdene, og der prosjektet ellers har den nødvendige kvaliteten, som kan få tildelt midler. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Krav til søknadene

 • Søknadene må være konkrete på hvilke tiltak som skal gjennomføres.
 • Prosjektene må ha en klar overføringsverdi både innenfor- og utenfor eget fakultet
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes til frikjøp fra egen undervisningsstilling. Unntak fra regelen om frikjøp kan vurderes i tilfeller der prosjektet har et betydelig arbeidsomfang eller andre forhold tilsier det.
 • Midlene kan som hovedregel ikke brukes som reisemidler uten at reisen har overføringsverdi til seinere kull uten permanent tilleggsfinansiering. Komiteen kan utvise skjønn og gi støtte til reiser som har tydelig verdi for prosjektet. 

Mottakerne av insentivmidler forplikter seg til

 • Rapportere om resultat fra arbeidet det påfølgende året i studiekvalitetsbasen og på eventuelle interne UiB-arrangement.
 • Lage en kortfattet tekst om prosjektet som kan legges ut på UiB sine nettsider. 
 • Teksten skal også inneholde informasjon om kontaktperson for prosjektet.

 

 

Søknader sendes til Det medisinske fakultetet innen tirsdag 2. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB.

Lenke til søknadskjema: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/soknadsskjema_insentivmidler_0.rtf