K1 har en nøkkelposisjon i helseutdanninger på Vestlandet

K1 er et undervisningstungt institutt ved Det medisinske fakultet, med ansvar for studieprogrammene i medisin og ernæring, og bidrar i stort monn også i tannlege- og tannpleierutdanningene.

Vi bidrar med undervisning gjennom hele medisinerstudiet innbefattet også elektive kurs og hovedoppgaveveiledning. Vi har semesterstyreansvar for 3 semestre (6-8), inkludert praksisveiledning i sykehusavdelingene ved samarbeidene helseforetak. I dette tar vi hele Vestlandet i bruk med viktige og helt nødvendige bidrag fra alle helseforetakene; Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus. En tilsvarende ordning med praksisveiledning har vi også i masterutdanningen i klinisk ernæring.

Hoveddelen av våre ansatte i medisinerutdanningen er naturlig nok knyttet til Helse Bergen, ved Haukeland campus, men vi har også opp imot 40 ansatte ved de andre samarbeidende helseforetakene. Dette illustrerer behovet for å ta hele vår helseregion i bruk for å kunne drive medisinerutdanningen. Vi har den siste tiden markert 20-årsjubileum for dette samarbeidet, både i Stavanger og Haugesund og vil snart ha en tilsvarende markering i Førde.

Men behovet for å øke kapasiteten for medisinerutdanningen kommer tydelig frem i den mye omtalte rapporten fra «Grimstadutvalget». Norge utpeker seg alene i den vestlige verden ved at vi kun utdanner om lag halvparten av behovet for nye leger. Som svar på dette ønsker MED-UIB å øke utdanningskapasiteten betydelig gjennom forslaget om «Vestlandslegen». Hovedlinjene i dette forslaget er å etablere et nytt studieprogram hvor første halvdelen av studiet gjennomføres i Bergen, hvorpå siste halvparten gjennomføres ved samarbeidene helseforetak. I tillegg til økt utdanningskapasitet, håper vi også at denne modellen vil bidra til lokal rekruttering av leger til alle helseforetakene i regionen. Satsningen vil selvfølgelig nødvendiggjøre en betydelig styrking av fagmiljøene ved alle våre samarbeidene helseforetak, både for undervisning og forskning. Planleggingsfasen av dette nye tilbudet er nå i startfasen og vi ønsker å inkludere engasjerte fagpersoner fra våre kliniske fagmiljøer i dette viktig arbeidet.

Jeg ønsker dere alle en god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Tips og råd i forbindelse med koronavirusutbruddet / Travel advice regarding the new coronavirus

Mange ansatte og studenter lurer på hvordan de skal forholde seg til utenlandsreiser, og hvordan Universitetet i Bergen forholder seg til koronaviruset.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon om koronavirus og UiB

Du kan også lese om tips og råd på uib.no.


A previously unknown coronavirus has caused an ongoing outbreak of respiratory infection. UD now advises against travel to the Hubei province and China which is not strictly necessary.

You can read about travel advice at uib.no.

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Ny GMO-ansvarlig ved fakultetet

Professor Audun Nerland ved Klinisk institutt 2 får særskilt ansvar for at fakultetets arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)

2018 gjennomførte fakultetet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av GMO-arbeidet. Den avdekket at det er behov for tilbud om opplæring og kompetent rådgivning. Innsettingen av Nerland Nerland som GMO-ansvarlig, er en oppfølging av denne analysen. Nerland får et spesielt ansvar for å sørge for at fakultetet følger Genteknologiloven.

Arbeidet innebærer blant annet rådgivning, gjennomføring av inspeksjoner, kursing, m.m. Les mer her.


Professor Audun Nerland is appointed the responsibility for the faculty’s GMO work

He will make sure that the work with gene modifies organisms (GMP) at the faculty will follow Genteknologiloven.

The appointment is a follow-up of the risk and vulnerability analysis (ROS-analyse) the faculty performed in 2018 on its GMO work. The responsibility for the GMO work includes counseling, inspections, teaching among other things.

Halvdagsseminar om bioinformatikk ved MED 24. mars / Seminar about bioinformatics at MED March 24th

CBU + The Faculty of Medicine = Better Science?

Tirsdag 24. mars holder CBU (cbu.uib.no) halvdagsseminar om bioinformatikk på BBB i Auditorium 2. Hovedpoenget er å vise fram eksisterende bioinformatikkforskning ved Universitetet i Bergen, samt forhåpentligvis legge grunnlaget for flere samarbeidsprosjekter mellom CBU og det Medisinske fakultet. En oversikt over eksisterende bioinformatikkstøtte ved UiB vil også bli presentert.

Seminaret burde være interessant for alle som enten bruker eller har planer om å bruke bioinformatikk som en del av sin medisinske forskning, og innholdet vil bli presentert på en slik måte at det vil være tilgjengelig både for PhD-studenter og mer erfarne forskere/leger.

Se mer detaljert agenda her.

Tuesday March 24th 2020 in Auditorium 2 at BBB

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

See a more detailed agenda here.

SV + MED = SANT / SV + MED = TRUE

Onsdag 3. juni kl. 09.00-12.00 med gratis lunsj etterpå vil det bli arrangert et møte for forskere fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet for å se på spennende muligheter for samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon. En gruppe med deltakere fra de to fakultetene vil utfordre potensielle interessenter og lage en kreativ møteplass. Fra MED deltar Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, og Bjarne Robberstad, IGS.

Eksempler på berøringsflater mellom SV og MED er helseøkonomi og epidemier, men også register- og kreftforskning. SV har for eksempel god kompetanse innen helseøkonomi, adferd, befolkningsstudier og politikk. Vi tror et samarbeid med SV kan tilføre prosjekter som utgår fra MED et kontinium fra basalfag, via klinikk, adferd, beslutninger og helseøkonomi til prioriteringer/politikk. Vi tror slike kunnskapskontinium vil kunne øke samfunnsnytten av prosjektene våre og styrke mulighetene for finansiering.

Tenk utenfor boksen på mulighet for samarbeid med SV-miljøer – det kan lønne seg i neste søknadsrunde. Det gjelder også folk i basalfagene.

Hvis du tror at du kan ha noe å bidra med/tjene på et slikt samarbeid, ta kontakt med:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
eller Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

eller bare sett av datoen og møt opp 3. juni.
Sted blir annonsert.


On the morning of Wednesday June 3rd from 09.00-12.00 with a free lunch afterwards, we will arrange a meeting for researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Medicine to look at exciting opportunities for research collaboration, education and innovation. A working group from the two faculties aims to develop a creative meeting place for exchange of ideas with potential stakeholders. From MED, Becky Cox, K2, Kristin Mohn, K2, and Bjarne Robberstad, IGS, will be participating.

Examples of interfaces between SV and MED are health economics and epidemics, but also registry and cancer research. SV has for example good expertise in health economics, behaviour, population studies and politics. We believe a collaboration with SV can enhance MED projects starting with from basic science, through to the clinic, behaviour, decisions and health economics to priorities/policies. We believe that such knowledge could increase the social benefits of our projects and strengthen the competitive opportunities for funding.

Think outside the box about the possibility of collaboration with SV environments, it may pay off in the next application round. This also applies to people in the basic sciences.

If you have something to contribute/gain from such a collaboration, please contact:
Becky rebecca.cox@uib.no
Kristin kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no
or Bjarne Bjarne.Robberstad@uib.no

or just keep the date free and come on June 3rd.
The meeting will be advertised in due course.

CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice

Dear all

We are happy to invite you to the CCBIO course CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice, April 20-22, 2020.

CCBIO904 covers tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. This 4 ECTS course covers broad tumor biological topics that are important for understanding how cancer occurs, the mechanisms that control tumor growth, proliferation and morbidity. The course will focus especially on tumor biological changes that may have or already have significance for personalized cancer treatment and clinical trial studies of new diagnostics and treatment.

When: April 20-22, 2020

Where: Aud. B301, Haukeland University Hospital, Main building 3rd floor the first 2 days, and last day: Olavsalen, old main building.

Program: Preliminary program: available here. (Subject to changes)

Registration: is open, please use this link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7676350

Who: The course is primarily intended for PhD candidates, but is also open to researchers and other students, including the Medical Student Research Program (forskerlinjen), and external students. Others interested in single lectures and not interested in the ECTS, might also attend. The course is free of charge.

Responsible: Oddbjørn Straume has the academic responsibility, and Reidun Kopperud is the coordinator.

More information: at CCBIO’s web pages.

Courses from the CCBIO/Harvard INTPART collaboration

Dear all

The CCBIO/Harvard INTPART collaboration is continuing, and we are happy to present new dates for some of the successes in the program:

  • Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15
  • CCBIO907 Cancer-related vascular biology course September 21 to October 2.

In these events, participants will get the unique opportunity to learn from experienced Harvard lecturers, right here in Bergen.

You are very welcome to register – registration is open for both.

Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15

Lecturers will also this year be Christine Møller, an experienced lecturer in medical and scientific writing, with many years of experience as assistant editor of of APMIS, and Randy Watnick, assistant professor at the Vascular Biology Program, Harvard Medical School. They will cover topics such as clear writing, the art of story-telling, punctuation, titles and abstracts, the problem statement, numbers, and cover letter.

In addition, Media Advisor Marion Solheim will be adding a lecture on science presentation, showing how to make a presentation stick – in a good way.

Find more information here. Register now through this link!
Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: The seminar is open to students at all levels, postdocs and other researchers. The seminar is also open to national and international students and researchers, and it is free of charge. Teaching language is English.

 

CCBIO907 Cancer-related vascular biology course Sept. 21—Oct. 2

CCBIO907 is a 6 ECTS course covering topics such as basics of vascular biology, vascular biology related therapeutic approaches, biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application, lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Lecturers are researchers who have been in the frontline of vascular biology research for decades, and who are experienced lecturers at Harvard Medical School. You will find that what you learn, reaches beyond the curriculum, and you get the chance of making valuable connections.

This year, you will get to meet Edward R. Smith, Joyce Bischoff and Hong Cheng in addition to Randy Watnick and Mike Rogers.

Find more information here. Register now through this link!

Elisabeth Wik and Lars A. Akslen have the academic responsibility.

Where: Campus Haukeland University Hospital, Bergen

Who: Although the course is mainly intended for PhD students and Master students, admission is open for others who find this course interesting, including other national and international students and researchers. Teaching language is English, and the course is free of charge.

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

Nivå 1

Ph.d.-hjørnet

Frist for innlevering – disputas før sommeren

Siste uke for disputas før sommeren: uke 25 (15.–19. juni). Innleveringen må da være levert til instituttet senest uke 14. Dato for disputas kan ikke være mindre enn ti uker etter innlevering.

Frist for å levere avhandlingen før sommeren: 19. juni


Kommende disputaser


Tone Hoel Lende

Hovedveileder: professor Håvard Søiland
Medveiledere: professor Emiel A. M. Janssen, professor emeritus Jan P.A. Baak og professor Lars A. Akslen

Prøveforelesning: Fredag 6. mars 2020 kl. 09.15
Sted: Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygg, 2. etg., Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: «Guidelines for breast cancer diagnosis»

Disputas: Fredag 6. mars 2020 kl. 11.00
Sted: Aula, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygg, 2. etg., Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: “Proliferation in operable breast cancer. Aspects of prognostication and relevance of carbohydrate metabolism”

1. opponent: førsteamanuensis Hanne R. Hagland, Universitetet i Stavanger
2. opponent: ph.d. Olaf Johan Hartmann-Johnsen, Sykehuset Østfold
3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Knut Harboe, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Tore Nilsen

Åpent for alle interesserte

 

Kim Christian Danielsson
Hovedveileder: Professor Nils Erik Gilhus
Medveiledere: Professor Nils-Halvdan Morken og ph.d. Ingrid Borthen

Prøveforelesning: Fredag 13. mars 2020 kl. 10.15
Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

Oppgitt emne: «Preconception counselling: why, who, what and when?»

Disputas: Fredag 13. mars 2020 kl. 12.15
Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

Avhandlingens tittel: “Maternal epilepsy and antiepileptic drug treatment, outcomes in pregnancy and delivery”

1. opponent: Ph.d. Ingvil Krarup Sørbye, Oslo Universitetssjukehus
2. opponent: Ph.d. Maria Jonsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
3. medlem av komiteen: Professor Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jutta Dierkes

Åpent for alle interesserte

 

Stenging av ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget

Vi minner om at ytterdøren i 8. etg. på Lab-bygget, som fører ut til parkeringsdekket på BB-bygget, stenges fra og med lørdag 29. februar 2020. Døren blir stengt til Inkubatorbygget etter planen står ferdig 1. september 2021.

Ytterdøren skal i anleggsperioden kun benyttes ved brann og rømning. Det er da personer som oppholder seg i 8. etg. og oppover som skal benytte denne rømningsveien. Alle andre går trappen ned til utgangen i 2. etg. Det vil bli bygget et rømningstårn/trapp (stilastårn godkjent for rømning) fra parkeringsdekket i 8. etg. og ned til plassen ved Vivarium. Det vil være fri ferdsel for rømning over parkeringsdekket i uke 10-12.

Fotgjengere som skal til/fra de øvre delene av Haukelandsbakken henvises til å bruke den utvendige trappen mellom Glasblokkene og BB-bygget.

Colourbox.com

Velferd

NESTE STEG 3 – KLIMA
Torsdag 5. mars kl. 19.30 i Grieghallen

Bergen Filharmoniske Orkester
Edward Gardner dirigent
Marius Neset saxofon
Ellen Ugelvik piano
Andreas Ulvo piano

Lea Svendsen, Jostein Bakke og Siri Vatsø Haugum Universitetet i Bergen

Maurice Ravel La valse
Marius Neset MANMADE, saxofonkonsert (urframføring, bestillingsverk)
Therese Birkelund Ulvo Woven Fingerprints, konsert for to piano og orkester (urframføring)
Maurice Ravel Daphnis et Chlóe, 2. Suite

Konserten presenteres i samarbeid med Universitetet i Bergen og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.
Les mer og kjøp billetter ved å trykke på denne lenken

Spesialtilbud til de ansatte ved UiB
Kr. 330/290/240
Rabattkode: NESTE-STEG
Ordinære priser fra kr. 525 til kr. 365

Du må gå gjennom hele kjøpsprosessen før du kan taste rabattkoden. Når du kommer til siden «Kontroll og betaling» taster du inn rabattkoden NESTE-STEG i store bokstaver og med bindestrek. På høyre side er det en oppdateringsknapp som du må trykke på for å få frem tilbudsprisen – så blir du ført videre til handlekurven. Etter at billettene er registrert betalt får du en automatisk generert e-post med billettene som vedlegg.

Hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!

­————

For English speaking audience please follow this link for both reading about and buying tickets for the concert.

Discount code: NESTE-STEG

NOK 330/290/240
Regular prices are from NOK 525-365

You need to go through the entire purchase process before you can enter the discount code on the site og “kontroll og betaling”. Pressing the update button to the right will convert the ticket price to the UiB price. You will then be led to the shopping cart.

We wish you a warm welcome and hope you will enjoy the evening!

harmonien.no

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet