Ny ledergruppe ved K1

I høst har instituttet fornyet og utvidet sin ledergruppe. Vi er glade for at Anne Berit Guttormsen kommer inn som ny leder for undervisning. Anne Berit er en svært høyt verdsatt underviser ved K1 og fakultetet (MED), som sammen med fagmiljøet ved Anestesi og Intensiv får regelmessig undervisningspriser som beste undervisningsmiljø ved MED. Hun er også en av de få ved MED og UiB som har fått tildelt Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning. Hun avløser Ingfrid Haldorsen som har vært leder for undervisning siden Jarle Rørvik gikk bort for vel 2½ år siden. Ingfrid er nå leder for Mohn Medical Imaging and Visualization Centre som krever mye av hennes oppmerksomhet. K1 takker stort for Ingfrids innsats som undervisningsleder og for at hun fortsatt er seksjonsleder for radiologi ved instituttet.

Vi er også glade for at Ketil Joachim Ødegaard blir ny leder for forskning ved instituttet. Han er forskningssjef i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og er professor ved vårt institutt. Han er en høyt profilert forsker innen sitt fagfelt, og hans erfaring fra forskningsledelse fra HUS blir viktig for instituttets satsning på forskning, samt for å videreutvikle samarbeidet med sykehuset. Med Ketil håper vi også at psykiatrifaget blir mer profilert som et stort og viktig fagfelt ved instituttet.

Ketil avløser Odd Helge Gilja som har vært vår leder for forskning siden etableringen av K1 tilbake i 2013. Odd Helge går over i en ny funksjon i ledergruppen og blir nå leder for innovasjon. Innovasjon blir i økende grad viktig for instituttet, og MED satser stort på dette med en egen enhet ledet av prodekan for innovasjon. Odd Helge med sin bakgrunn innen gastroenterologisk ultralyd med stort fokus på nyutvikling og innovative løsninger passer perfekt til denne funksjonen ved instituttet. Han vil også være en viktig brobygger til HUS og indremedisinfaget for instituttet.

Vi ønsker Anne Berit (Anne.Guttormsen@uib.no), Ketil (Ketil.Odegaard@uib.no) og Odd Helge (Odd.Gilja@uib.no) hjertelig velkommen i ledergruppen.

Jeg ønsker dere alle God Helg og gode arbeidsuker fremover!

Beste hilsen
Kjell-Morten

– Undervisning kan ikke være salderingspost i en tid med knappe ressurser

Professor Anne Berit Guttormsen er ny undervisningsleder ved K1. Vi har stilt henne et par spørsmål om hvilke ambisjoner og satningsområder hun vil trekke frem for tiden som kommer.

Hvilke ambisjoner har du som ny undervisningsleder ved K1?

– Jeg ønsker å gjøre en god jobb. Jeg tenker at det er viktig at undervisningslederne på de ulike instituttene samarbeider mot felles mål. Et slikt mål er å ha et godt samarbeid med helseforetaket slik at studentene får best mulig pasientnær undervisning av engasjerte og dedikerte undervisere.

Hva tenker du blir ekstra viktig å satse på i tiden som kommer?

– Jeg håper at klinikklederne tar inn over seg at undervisning ikke kan være salderingspost i en tid med knappe ressurser. Vi skal utdanne leger som er dyktige teoretisk, men som også er gode i praktisk medisin og kommunikasjon. I pandemitid er det nødvendig å optimalisere bruken av digitale hjelpemidler og å sørge for at underviserne får den support som er nødvendig for å gjennomføre undervisning på ulike digitale plattformer. Her er det et forbedringspotensiale. Jeg har også lyst til å slå et slag for mastergradstudiet i ernæring. Slik jeg ser det er dette studiet kraftig underfinansiert, noe som bidrar til at arbeidsbelastningen for de som underviser ernæringsstudenter er stor.

Jeg gleder meg til å ta fatt!

Dette blir intervju med Ketil Ødegaard og Odd Helge Gilja i de to neste utgavene.

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

Forlenget frist – Forslag til kandidater til Forskningspris og Innovasjonspris 2020

Fristen for å fremme kandidater til Helse Vests Forskningspris og Innovasjonspris er forlenget til fredag 18. september.

Helse Vest og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon ønsker forslag til priskandidater til både Helse Vest sin Forskningspris og Innovasjonspris.

Les mer om prisene og finn forslagsskjema her.

Forskingskonferansen 2020 blir avlyst på grunn av Covid-19-pandemien og prisene blir derfor i år delt ut i forbindelse med styremøtet i Helse Vest 4. november.

UiB overtar På Høyden

Fra midten av september relanseres På Høyden som UiBs nye internkommunikasjonskanal.

I midten av september går UiB «live» med nye På Høyden. Siden relanseres som en intern kanal for nyheter, meldinger og debatt for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen. Under styremøtet torsdag 27. august ble styret orientert om På Høydens nye rolle som kanal for internkommunikasjon, langsiktige planer og driftsmodell.

Det var allerede i februar at styret formeldt vedtok at UiB skulle overta ansvaret for På Høyden, men da ba de også om en ny sak om hvordan På Høyden skal ivareta lokal debatt ved Universitet i Bergen.

Helt konkret vil debatten i På Høyden ivaretas gjennom kommentarfelt og debattinnlegg, med lav terskel for publisering av meninger fra UiB-ansatte. Debatten vil modereres og ha tydelige retningslinjer for å unngå sjikane og personangrep. Man kan heller ikke være anonym.

Den kritiske og uavhengige journalistikken som dekker UiB og sektoren blir ivaretatt av redaksjonelle medier, spesielt den nasjonale universitetsavisen Khrono som har egen redaksjon i Bergen, og som tidligere drev På Høyden. Universitetet i Bergen er en av de største eierne i Khrono, og dermed en sterk bidragsyter til at de har et redaksjonelt tyngdepunkt i Bergen.

Du kan allerede nå sende tips, innspill og debattinnlegg til nye På Høyden: interndesk@uib.no

Hentet fra uib.no/foransatte

Verneombudsvalg høsten 2020

Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Eller har du lyst til å bli verneombud? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2021-2022 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

 • Lokale verneombud: Frist 25. september
 • Hovedverneombud: Frist 16. oktober
 • Universitetets hovedverneombud: Frist 30. oktober

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kolleger og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

 • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
 • har et støttende nettverk med faste møter
 • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Her kan du lese mer om valget og foreslå kandidater.

uib.no

Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Kjære kolleger og stipendiater,

Våren 2021 skal 25 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalget i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Bacheloroppgaven skrives i studiets sjette semester (vårsemesteret), og studentene begynner på oppgaven i januar. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i mai, og muntlig eksamen (inntil 30 minutt med presentasjon og diskusjon) skal holdes i slutten av mai.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her:
http://www.uib.no/emne/NUTR290

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 1. november. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til tone.larsson@uib.no.

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i januar 2021. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAMD-NUHUM

Hilsen Programutvalget i ernæring

Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring (oppstart august 2021)

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semestre fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2021, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2021 – våren 2022. Studentene skal få oppnevnt max. to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 21 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring og 6 studenter som skal skrive masteroppgave i human ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1 side) av forskergruppe og aktuell(e) masteroppgave(r) innen 1. november. Bruk gjerne denne malen og send den på e-post til tone.larsson@uib.no.

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 4. januar.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgavene på nytt. Programutvalget nedsetter en komité som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt max. to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i de to masterprogrammene finnes her:
http://www.uib.no/emne/NUCLI395
http://www.uib.no/emne/NUHUM395

Vennligst spre forespørselen til aktuelle ved din avdeling/institusjon. Ta kontakt med leder for programutvalget, Jutta Dierkes: jutta.dierkes@uib.no dersom dere har spørsmål.

Hilsen Programutvalget i ernæring

Nye publikasjoner

Publikasjonene er basert på PubMed-søket «Department of Clinical Medicine» AND Bergen. Om noen har publikasjoner som ikke ble dekket av våre søk i PubMed, ta kontakt med kjetil.harkestad@uib.no.

Nivå 2

 • A psychophysiological investigation of the interplay between orienting and executive control during stimulus conflict: A heart rate variability study. Sørensen L, Wass S, Osnes B, Schanche E, Adolfsdottir S, Svendsen JL, Visted E, Eilertsen T, Jensen DA, Nordby H, Fasmer OB, Binder PE, Koenig J, Sonuga-Barke E. Physiol Behav. 2019 Nov 1;211:112657.

 • Disease-specific phenotypes in iPSC-derived neural stem cells with POLG mutations. Liang KX, Kristiansen CK, Mostafavi S, Vatne GH, Zantingh GA, Kianian A, Tzoulis C, Høyland LE, Ziegler M, Perez RM, Furriol J, Zhang Z, Balafkan N, Hong Y, Siller R, Sullivan GJ, Bindoff LA. EMBO Mol Med. 2020 Aug 25:e12146.

 • Virtual Histology of Cortical Thickness and Shared Neurobiology in 6 Psychiatric Disorders. Writing Committee for the Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; Autism Spectrum Disorder; Bipolar Disorder; Major Depressive Disorder; Obsessive-Compulsive Disorder; and Schizophrenia ENIGMA Working Groups, Patel Y, Parker N, Shin J, Howard D, French L, Thomopoulos SI, Pozzi E, Abe Y, Abé C, Anticevic A, Alda M, Aleman A, Alloza C, Alonso-Lana S, Ameis SH, Anagnostou E, McIntosh AA, Arango C, Arnold PD, Asherson P, Assogna F, Auzias G, Ayesa-Arriola R, Bakker G, Banaj N, Banaschewski T, Bandeira CE, Baranov A, Bargalló N, Bau CHD, Baumeister S, Baune BT, Bellgrove MA, Benedetti F, Bertolino A, Boedhoe PSW, Boks M, Bollettini I, Del Mar Bonnin C, Borgers T, Borgwardt S, Brandeis D, Brennan BP, Bruggemann JM, Bülow R, Busatto GF, Calderoni S, Calhoun VD, Calvo R, Canales-Rodríguez EJ, Cannon DM, Carr VJ, Cascella N, Cercignani M, Chaim-Avancini TM, Christakou A, Coghill D, Conzelmann A, Crespo-Facorro B, Cubillo AI, Cullen KR, Cupertino RB, Daly E, Dannlowski U, Davey CG, Denys D, Deruelle C, Di Giorgio A, Dickie EW, Dima D, Dohm K, Ehrlich S, Ely BA, Erwin-Grabner T, Ethofer T, Fair DA, Fallgatter AJ, Faraone SV, Fatjó-Vilas M, Fedor JM, Fitzgerald KD, Ford JM, Frodl T, Fu CHY, Fullerton JM, Gabel MC, Glahn DC, Roberts G, Gogberashvili T, Goikolea JM, Gotlib IH, Goya-Maldonado R, Grabe HJ, Green MJ, Grevet EH, Groenewold NA, Grotegerd D, Gruber O, Gruner P, Guerrero-Pedraza A, Gur RE, Gur RC, Haar S, Haarman BCM, Haavik J, Hahn T, Hajek T, Harrison BJ, Harrison NA, Hartman CA, Whalley HC, Heslenfeld DJ, Hibar DP, Hilland E, Hirano Y, Ho TC, Hoekstra PJ, Hoekstra L, Hohmann S, Hong LE, Höschl C, Høvik MF, Howells FM, Nenadic I, Jalbrzikowski M, James AC, Janssen J, Jaspers-Fayer F, Xu J, Jonassen R, Karkashadze G, King JA, Kircher T, Kirschner M, Koch K, Kochunov P, Kohls G, Konrad K, Krämer B, Krug A, Kuntsi J, Kwon JS, Landén M, Landrø NI, Lazaro L, Lebedeva IS, Leehr EJ, Lera-Miguel S, Lesch KP, Lochner C, Louza MR, Luna B, Lundervold AJ, MacMaster FP, Maglanoc LA, Malpas CB, Portella MJ, Marsh R, Martyn FM, Mataix-Cols D, Mathalon DH, McCarthy H, McDonald C, McPhilemey G, Meinert S, Menchón JM, Minuzzi L, Mitchell PB, Moreno C, Morgado P, Muratori F, Murphy CM, Murphy D, Mwangi B, Nabulsi L, Nakagawa A, Nakamae T, Namazova L, Narayanaswamy J, Jahanshad N, Nguyen DD, Nicolau R, O’Gorman Tuura RL, O’Hearn K, Oosterlaan J, Opel N, Ophoff RA, Oranje B, García de la Foz VO, Overs BJ, Paloyelis Y, Pantelis C, Parellada M, Pauli P, Picó-Pérez M, Picon FA, Piras F, Piras F, Plessen KJ, Pomarol-Clotet E, Preda A, Puig O, Quidé Y, Radua J, Ramos-Quiroga JA, Rasser PE, Rauer L, Reddy J, Redlich R, Reif A, Reneman L, Repple J, Retico A, Richarte V, Richter A, Rosa PGP, Rubia KK, Hashimoto R, Sacchet MD, Salvador R, Santonja J, Sarink K, Sarró S, Satterthwaite TD, Sawa A, Schall U, Schofield PR, Schrantee A, Seitz J, Serpa MH, Setién-Suero E, Shaw P, Shook D, Silk TJ, Sim K, Simon S, Simpson HB, Singh A, Skoch A, Skokauskas N, Soares JC, Soreni N, Soriano-Mas C, Spalletta G, Spaniel F, Lawrie SM, Stern ER, Stewart SE, Takayanagi Y, Temmingh HS, Tolin DF, Tomecek D, Tordesillas-Gutiérrez D, Tosetti M, Uhlmann A, van Amelsvoort T, van der Wee NJA, van der Werff SJA, van Haren NEM, van Wingen GA, Vance A, Vázquez-Bourgon J, Vecchio D, Venkatasubramanian G, Vieta E, Vilarroya O, Vives-Gilabert Y, Voineskos AN, Völzke H, von Polier GG, Walton E, Weickert TW, Weickert CS, Weideman AS, Wittfeld K, Wolf DH, Wu MJ, Yang TT, Yang K, Yoncheva Y, Yun JY, Cheng Y, Zanetti MV, Ziegler GC, Franke B, Hoogman M, Buitelaar JK, van Rooij D, Andreassen OA, Ching CRK, Veltman DJ, Schmaal L, Stein DJ, van den Heuvel OA, Turner JA, van Erp TGM, Pausova Z, Thompson PM, Paus T. JAMA Psychiatry. 2020 Aug 26.

 • Post-fracture Risk Assessment: Target the Centrally Sited Fractures First! A Substudy of NoFRACT. Borgen TT, Bjørnerem Å, Solberg LB, Andreasen C, Brunborg C, Stenbro MB, Hübschle LM, Froholdt A, Figved W, Apalset EM, Gjertsen JE, Basso T, Lund I, Hansen AK, Stutzer JM, Omsland TK, Nordsletten L, Frihagen F, Eriksen EF. J Bone Miner Res. 2019 Nov;34(11):2036-2044.

Nivå 1

Andre

Ph.d.-hjørnet

Kommende disputaser


Man Hung Choi

Hovedveileder: Professor Anders Molven
Medveiledere: Ph.d. Randi Hovland og førsteamanuensis Nils Halberg

Prøveforelesning: Tirsdag 15. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «ctDNA for cancer patient follow up: from technical consideration to implementation into clinical practices»

Disputas: Onsdag 16. september 2020 kl. 15.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma”

1. opponent: Professor Valérie Taly, Paris Descartes University, Frankrike
2. opponent: Universitetslektor Mandar D. Muzumdar, Yale University, USA
3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Daniela Elena Costea

Åpent for alle interesserte

 

Vojtech Novotny
Hovedveileder: Ph.d. Nicola Logallo
Medveiledere: Professor Halvor Næss, professor Lars Thomassen og ph.d. Annette Fromm

Prøveforelesning: Fredag 18. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The troubles with causative and phenotypic classification of ischemic stroke»

Disputas: Fredag 18. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories – The Bergen NORSTROKE study”

1. opponent: Professor II Daniel Strbian, Helsinki University Central Hospital, Finland
2. opponent: Post.doc. Karolina Skagen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Terje Sundstrøm, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan

Åpent for alle interesserte

 

Fredrik Bjorvatn Sævik
Hovedveileder: Førsteamanuensis Kim Nylund
Medveileder: Professor Odd Helge Gilja

Prøveforelesning: Mandag 21. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Clinical course and long-term outcome in Crohns disease; any improvement during the last two decades?»

Disputas: Mandag 21. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease”

1. opponent: Professor II Jørgen Jahnsen, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Deike Strobel, University Hospital Erlangen, Tyskland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke

Åpent for alle interesserte

 

Tom Karlsen
Hovedveileder: Hans Jørgen Aarstad
Medveileder: John-Helge Heimdal

Prøveforelesning: Onsdag 23. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «Evidence for the effects of voice therapy»

Disputas: Onsdag 23. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The value of the Voice Handicap Index-questionnaire and acoustic analyses to the laryngological examination”

1. opponent: Førsteamanuensis Roland Rydell, Lunds universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jenny Iwarsson, Københavns Universitet, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor II Halvor Næss, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Sverre Karmhus Steinsvåg

Åpent for alle interesserte

 

Omar Hikmat
Hovedveileder: Professor Laurence Bindoff
Medveileder: Professor Charalampos Tzoulis

Prøveforelesning: Fredag 25. september 2020 kl. 10.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Oppgitt emne: «The challenges of developing treatments for mitochondrial diseases»

Disputas: Fredag 25. september 2020 kl. 12.15
Sted: Se pressemelding for lenke til digitalt møterom.

Avhandlingens tittel: “The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood”

1. opponent: Professor Rita Horvath, University of Cambridge, UK
2. opponent: Ph.d. Sophia Varadkar, Great Ormond Street Hospital, UK
3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gottfried Greve

Åpent for alle interesserte

SMS-varsler fra UiB-ledelsen i koronasituasjonen / SMS messages from UiB regarding the corona situation

Fakultetet har fått en del tilbakemeldinger om at enkelte ikke mottar SMS-varsler som sendes ut til alle ansatte ved UiB. Vi ber deg sjekke at mobilnummeret ditt er registrert i Pagaweb (personalsystemet). Det gjøres slik:

 • Logg på med ditt UiB-brukernavn og passord på: https://uib.bluegarden.net/ (velg Universitetet i Bergen som tilhørighet).
 • Klikk på snarveien «Min Mappe».
 • Velg menypunkt «Personlig». Her ser du hva som er registrert under «Privat kontaktinformasjon», inkl. om mobilnummer er registrert.
 • Hvis det ikke er registrert mobilnummer, går du til rullemeny «Nytt skjema» oppe til venstre og velger «Person og familieinformasjon».
 • I skjema legges nummeret inn ved «Mobiltelefon». Hvis du krysser av på linjen under for «Privat mobiltelefon» vil ditt nummer kun være tilgjengelig for arbeidsgiver og ikke ved søk på ditt navn på nettsiden www.uib.no. 
 • Husk å trykke videre og sende inn skjema.

Hvis du har registrert mobilnummer i Pagaweb, men likevel ikke mottar SMS fra UiB, ber vi dere melde dette inn via: https://hjelp.uib.no/. 

Mvh
Heidi A. Espedal
Fakultetsdirektør


The Faculty have been informed that some of you have not received the UiB SMS to all employees regarding the corona situation. If so, please check if your mobile phone number is registered in Pagaweb:

 • Login using your regular UiB username and password at https://uib.bluegarden.net/ (choose University of Bergen as affiliation).
 • Choose “English” in the top right menu.
 • Click the shortcut  “My folder”.
 • Choose the top meny “Personal”. Here you will see if your mobile phone number is registered under “Private contact information”.
 • If not, please open the menu “New form” (top left side of window) and choose “Personal and family information”.
 • In this form you can register your mobile phone number. If you tick the “Private mobile phone” option, your number will only be available for your employer, and not on the UiB web page.
 • Remember to click “Send” before closing the form.

If you have registered your mobile phone number and still don’t receive UiB SMS to all employees, please register the problem at: https://hjelp.uib.no/ or ask someone in your administration for help.

Kind regards
Heidi A. Espedal
Faculty director

HMS-hjørnet

eksponeringDette hjørnet omhandler alt som berører arbeidsmiljøet ved K1. Her blir dere presentert for nyheter, HMS-handlingsplanen ved K1, når det er vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser etc. Alle er velkommen med innspill til dette hjørnet!

Avviksrapportering av uønskede hendelser: Vi minner om at UiB nå har ett elektronisk avvikssystem. HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell. Det er viktig at alle saker rapporteres inn i systemet.

Verneombud ved K1 for perioden 2019-2020:

HMS-håndbok 

Alle ansatte ved K1 er pliktig til å lese HMS-håndboken.

Sikresiden – nettside med sikkerhetsinformasjon
Her finner du:
– Hjelp til å håndtere en krisesituasjon
– Opplæring i viktige sikkerhetstemaer
– UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Beredskapsperm
En beredskapsperm for Det medisinske fakultet finnes i ekspedisjonen i 7. etg. på Laboratoriebygget.

beredskapsperm

Eksponeringsregisteret
HMS-avdelingen har informasjonskurs i eksponeringsregisteret som de arrangerer ved behov. Det er viktig at dere som arbeider med kreftfremkallende kjemikalier vet hvordan dere skal registrere dere. Du finner mer informasjon om eksponeringsregisteret her.

En oversikt over aktuelle HMS-kurs finner du her.

Les mer om HMS på UiB sin HMS-portal.

English:

Continue reading HMS-hjørnet