Bibliotekskurs våren 2022 / Library courses spring 2022

Biblioteket tilbyr følgende kurs våren 2022:

  • Introduksjon til Endnote
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter

Kursene skal etter planen holdes som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Litt mer om kursene:

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. For å få et bedre overblikk over litteraturen innenfor ett fagområde er Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin, BBB


Courses offered at the Medical library, Spring 2022:

  • Introduction to Endnote
  • Searching in PubMed and Embase
  • Introduction to systematic reviews

The courses are planned as a hybrid solution, with the option of attending either physically or online through Zoom. The courses are mainly for employees and PhD candidates at the Faculty of Medicine and for employees at Helse Bergen. Courses for students are normally given as a part of their study program. If that isn’t the case, they can attend these courses as well.

Dates, registration and more information can be found on the library’s web page:

Courses in English: https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-guidance#courses-requiring-registration

Courses in Norwegian: https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Short description:

Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing references. The course covers how to build your own EndNote library, how to use references from EndNote in the writing process with Word, formatting the text and generating literature lists.. Other functionalities like manually adding references, grouping, removing duplicates, and importing full text will also be covered.

Searching in PubMed and Embase: Everyone can use PubMed. However, with some extra knowledge you can search more efficiently. In the course we demonstrate the use of subject headings MeSH, and the use of filters for quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or intervention studies). Embase is another important medical database which covers a number of different journals than PubMed/Medline. Therefore, it is a valuable supplement to PubMed, if you want to get a better overview over the literature within your field.

Introduction to systematic reviews: The course gives an introduction to systematic reviews. The library presents several databases for finding systematic reviews, and gives an overview over the process of doing your own systematic review: write a protocol, prepare the search, data management, quality appraisal, and guidelines for reporting. We will also inform about the role of the library in the different phases of the work with a systematic review.

 Kind regards from the Medical library