Utsatt frist: Utlysning av SPIRE-midler for 2022

Vi viser til informasjonsbrev fra FIA og lyser med dette ut SPIRE-midler for 2022.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

1. SPIRE-midler for internasjonale forskningssamarbeid.
Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
– Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
– Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med kan også vurderes.

Merk: All frikjøp må først avklares av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesforskermidler
Disse midlene kan dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensninger på land og samarbeidspartnere.
– Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
– Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr. søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE- midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

Se retningslinjene for flere detaljer.

Hvem kan søke
– Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode 1109, 1110, 1183), og postdoktorer ved UiB.
– Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
– Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å unne søke.

Søknadfristen til Klinisk institutt 1 er utsatt til  31. desember. Søknad sendes til Jorunn Skei: jorunn.skei@uib.no

Vennlig hilsen
Marit Bakke, prodekan
Tone Friis Hordvik, seksjonssjef