Kjære alle sammen

handmade paper christmas tree isolated on white background

Julen nærmer seg, og snart står 2024 klar til bruk. Dette er årets siste K1-nytt, og jeg vil takke dere alle for en flott innsats for K1 i hele 2023. Vi har i året som snart svinner hen oppnådd masse spennende innen forskning og undervisning. Flotte artikler er publisert, vi har fått mange priser og oppnådd store nasjonale og internasjonale forskningstildelinger. Vi opprettholder også meget god kvalitet på undervisning, og i høst startet de første medisinerstudentene sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssjukehus. Vi har der fått mange nye og gode kolleger som vi vil bli enda bedre kjent med i det neste året. Dette gjelder ikke bare undervisning men også innen forskning og innovasjon. Vi gleder oss til å presentere «team Stavanger» i K1- og K2-nytt fra nyåret.

Studentene er snart ferdige med sine semestre, og forhåpentligvis kan forskningen også få en liten pause slik at andre ting som krever mer oppmerksomhet nå rundt jul blir prioritert. Tusen takk til alle i K1-administrasjonen som holder hjulene i gang slik at K1 er og blir nummer 1!

Jul blir det om ikke så lenge, og det er viktig at vi tilbringer tid med de vi er glade i og at vi får slappet godt av. Jeg håper alle får en riktig fin jul og ønsker dere alt godt for neste år.

Riktig god julehøytid!

Hilsen Christian

Kjære alle sammen

Sist uke var det Helse Vest sin årlige forskningskonferanse på Solstrand med deltagere fra samarbeidende sykehus og Det medisinske fakultet. Vi er kjempestolte over at professor Lars Akslen fikk årets forskningspris for sitt langvarige arbeid med biomarkører ved kreft, ikke minst gjennom sitt arbeid som senterleder for CCBIO. Dere kan lese mer om dette i K1-nytt. Videre vil vi gratulere masse til Siddharth Vivek Shanbhag som er forsker ved IKO. Han fikk Helse Vest sin Unge forsker pris for sitt arbeid på stamcelleterapi for regenerasjon av beindefekter.

Forrige uke ble det sendt søknad til Forskningsrådet om nasjonal hjernebank. Dette er et samarbeidsprosjekt med Avdeling for patologi, hvor K1 er med som partner. Vi har også hatt dialogmøte med fakultetet om forskerutdanningen ved K1. Vi har ca 130 aktive ph.d.-kandidater i programmet, og vi har gjennomsnittlig 25 disputaser per år. Som dere vet følges dette flott opp av Kjetil Harkestad. I tillegg har vi store forskerskoler tilknyttet CCBIO og Neuro-SysMed, samt en forskerskole i klinisk medisin i samarbeid med K2. En stor takk til alle som bidrar med forskerutdanningen ved K1.

Videre er vi snart i mål med å rekruttere nye kolleger ved Stavanger Universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. Dette i godt samarbeid med K2 og fakultetet. Vi vil snart presentere «team Stavanger» i våre nyhetsbrev.

I år har vi dessverre ikke hatt anledning til å arrangere Instituttets dag, men vi kommer sterkt tilbake til neste år, nærmere bestemt 1. februar 2024. Da blir det endelig på nytt Instituttets dag for K1! Vi kommer tilbake med program og påmeldingsinformasjon, men jeg håper at flest mulig setter av denne dagen i sin kalender allerede nå.

Ønsker alle en riktig god helg 😊
Chr

Kjære alle sammen

Studenter og undervisere går nå snart inn i eksamensdelen av sitt semester. Hvert semester byr på ulike utfordringer, også det å være medisinstudent kan være krevende. Er dette virkelig noe jeg vil? Hva skal jeg gjøre etter studiet? Skal jeg bli allmennlege, sykehuslege og hva slags spesialisering vil være mest interessant? Skal/vil jeg forske – og på hva? Hva er mest taktisk å gjøre for å få fast stilling?

Dette er ulike spørsmål som ofte kommer underveis i studiet. Kanskje er det de første årene med basalfag som kan være mest krevende for fremtidige leger. Her er studentene «ferske», kullene store (ca 200 studenter), og undervisningen kan føles «pasient-fjern». Da er det viktig med mentorordning som er innført for medisinstudenter på 2. og 3. året.

Det innebærer at grupper på 8 medisinerstudenter og en lege møtes 2 ganger hvert semester. Hensikten er at denne gruppen skal utgjøre et læringsfellesskap hvor studenter og mentor arbeider for å fremme medisinsk profesjonalitet, dvs de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet

For å få dette til må medisinerstudentene utvikle personlige og fagspesifikke kunnskaper, ferdigheter og verdier. Når studentene går i 2. og 3. året skal mentorordningen hjelpe til at biomedisinsk kunnskap kan innlemmes med økende forståelse for andre menneskers ve og vel, og med hvordan man kan få innsikt i å møte andre på en trygg og verdig måte. Personlige erfaringer fra mentor kan hjelpe til dette, og støtte studentenes videre valg og prioriteringer i studiet og senere i livet.

Jeg har nylig møtt min mentorgruppe – unge og entusiastiske studenter som ønsker livserfaring på veien. Mentorordningen er viktig for at våre studenter skal trives og mestre studiet. Jeg oppfordrer derfor mange til å melde seg som mentor.

Hvis du er interessert kan du sende en uforpliktende epost eller SMS til allmennlege Ina Grung (inagrung@gmail.com, 932 57 102) eller psykiater Inger Marie Fosse (ingermarief@hotmail.com, 986 18 465) som leder mentorordningen sammen med førsteamanuensis Knut Eirik Eliassen.

Det ser ut til at vi får nok en fin helg i Bergen. Håper alle får tid til å nyte den – god helg 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi er godt i gang med å tilsette kolleger ved Stavanger universitetssjukehus i forbindelse med Vestlandslegen. De skal ikke bare bidra med undervisning, men vi håper at det også vil ha en positiv effekt på felles forskning, og styrke samarbeidet mellom oss og kollegaer ved SU. I den forbindelse arrangerer K1 sammen med K2 et forskningsmøte i Stavanger 7. november, hvor vi synliggjør felles prosjekter, og som kan gi grobunn til ytterligere forskningssamarbeid. Dette vil være viktig for bl.a. behandlingsstudier, pasientregistre og biobanker idet vi sammen får en mye større pasientpopulasjon. Fra K1 deltar Ketil Ødegaard, samt Margareth Schaufel, Jørgen Krohn og Erik Johnsen. Programmet finner dere i K1-nytt.

Ellers sonderer vi nå muligheter for et felles forskningssenter med IBM og K2 i BBB hvor vi kan forøke og samlokalisere basal forskning med klinisk forskning innen kreftmedisin og nevrovitenskap.

Sist, men ikke minst så blir det felles en jobb fremover å få laget rapporten til Forskningsrådet om K1 sine aktiviteter de siste 10 år og veien videre. Dette innebærer også at vi må se på forskningsstrategi fremover. Dette er viktig i og med at vi i stadig økende grad blir avhengig av eksterne midler til forskning.

Håper alle får en riktig god helg og kan nyte det fine høstværet 😊

Chr

Kjære alle

Forskningsdagen 2023
Det var sikkert flere av dere som fikk med dere Forskningsdagen som ble arrangert av Det medisinske fakultet 26. september. Her fikk vi bl.a. høre Eystein Jansen som er visepresident for European Research Council (ERC). Norge ligger litt under middels for suksessrate i dette systemet sammenlignet med andre land. Høyt oppe ligger bl.a. Sveits. Det oppfordres til at vi sender flere søknader, og det ble også nevnt at det ved flere fakultet er lagt opp til at gjennomslag på EU-søknader vil kunne føre til faste stillinger. Så her kan det også være personlig gevinst. Det er også mye støtte å få til søknadsarbeidet, både fra fakultetsadministrasjonen og fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, samt at det er satt av midler som kan brukes i søknadsprosessen. Det var mange flotte postere på forskningsdagen, og den som gikk av med prisen for beste poster var Marianne Hannisdal fra IBM, med prosjektet AI-driven multi-dimensional MRI burden analysis for response assessment. Gratulerer masse!

NFR-evaluering
Ellers er det som alle vet en pågående evalueringsrunde i Forskningsrådet. K1 skal evalueres som enhet, og det er nedsatt følgende arbeidsgruppe: Ketil Ødegaard (leder), Anders Molven, Cecilie Bredrup, Jorunn Skei og meg selv. Vi har laget Terms of References (ToR), dvs. kriterier som vi ønsker K1 skal bli utfordret på. Her trekker vi inn bl.a. godt samarbeid med helseforetakene og at vi driver translasjonsforskning i ulike kliniske disipliner innen både vanlige og sjeldne sykdommer. Videre peker vi på utfordringer innen forskning ved at vi har mange bistillinger knyttet til undervisning, og at det er lite forskningsmidler tilgjengelig på sjeldne sykdommer sammenlignet med «folkesykdommer».

Medarbeidersamtaler
Minner også om medarbeidersamtaler. Jeg planlegger dette med seksjonslederne ved K1 i november. Seksjonslederne/fagområdeleder må ta dette med sine egne. Stipendiater bør også få et slikt tilbud med for eksempel forskningsgruppeleder. Når det gjelder administrativt ansatte har administrasjonssjef Jorunn Skei ansvaret.

Ferieregistrering
Til slutt en påminnelse om at ferie skal registreres innen 1. oktober. Dette er viktig for å ha oversikt over når den enkelte tar ut ferie, og hvor mye som ev. skal overføres til neste år. Manglende registrering føres som underskudd på K1 sitt budsjett, noe vi slett ikke ønsker. Takk for hjelpen med dette.

God helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

 

Kjære alle sammen

Som dere kanskje vet, skal Forskningsrådet gjennomføre en evaluering av medisin- og helsefagene. Fakultetet har bestemt at ved MED skal dette gjøres av hvert enkelt institutt, med samordning fra fakultetet.

Ved K1 er det fire forkningsmiljø/grupper som var store nok i henhold til NFR sine krav, til å kunne evalueres hver for seg: Nevro-SysMed, CCBIO, Senter for ernæring og Forskergruppen for nyreforskning. Disse ble meldt inn til NFR før sommeren. K1 har også en rekke andre dyktige forskningsgrupper som vil inngå i totalevaluering av K1 som organisatorisk enhet. Det er viktig at hver enkelt forskningsgruppe ser over K1 sin webside og oppdaterer denne. Ved K1 er det Kjetil Harkestad som er vår kontakt til fakultetet som webredaktør, men vi trenger hjelp til dette arbeidet. Vi er svært takknemlig hvis flere kan bistå administrasjonen med dette.

Siden det er bestemt at hvert enkelt institutt skal evalueres som administrativ enhet, er det naturlig at fakultetet legger føringer på dette slik at instituttene arbeider etter samme mal. For K1 trenger vi en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, også i samarbeid med tilsvarende grupper ved de andre instituttene. I første omgang blir det innen 30. september å bestemme såkalte «Terms of References», dvs tema som vi ønsker å bli evaluert på.  Vi kan selv bestemme hva vi ønsker ved K1, men det bør også samkjøres med de andre instituttene. Et naturlig tema vil være forskningssamarbeidet med Helse Vest.

Vi har seksjonsledermøter første torsdag hver måned, og dette arbeidet vil bli en rød tråd på alle møtene i høst. En målsetting må være at vi ved K1 får til best mulig forskning fremover.

Jeg vil gjerne ha innspill fra dere som vi kan ta med videre i utviklingen av K1 sine forskningsmiljø.

Riktig god helg alle sammen 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Håper dere alle har hatt en fin sommerferie, og er klar for høstsemesteret. Studentene har startet, og nytt i høst er at Vestlandslegen offisielt er i gang. Det betyr at Stavanger universitetssykehus (SUS) nå overtar klinisk utdanning for noen studenter fra 4-6 studieår. Dette ble markert med offisiell åpning ved SUS 15. august. Dere kan lese mer om dette på fakultetet sine hjemmesider: Nå er de første «vestlandlegene» i gang.

Det første kullet ved SUS består av 8 studenter, men antallet planlegges å økes til 20 i første omgang. Videre utbygging av studenttallet i Stavanger og senere i Haugesund og Førde vil være avhengig av nye midler fra departementet. Bakgrunn for Vestlandslegen er at vi skal kunne utdanne flere leger på Vestlandet og at de vil forbli her. Videre vil Vestlandslegen forhåpentligvis også styrke forsknings-samarbeidet og binde regionen tettere sammen. Dette er viktig for å vinne konkurranse om studenter og forskningsmidler.

En annen stor begivenhet i august er at MS-forskningsgruppen ved Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr fikk tildelt 7 mill euro fra EU. Dette gjelder forskning på sammenheng mellom Ebstein-Barr-virus infeksjon og MS. Prosjektet er et samarbeid mellom K1 og Haukeland universitetssjukehus. En viktig samarbeidspartner er også professor Ascherio i Boston som holdt Falch-forelesningen i mai i år. K1 blir koordinator for prosjektet. Vi gratulerer masse og er svært stolte av dette!

Det er nå også åpent for å melde seg som mentor for medisinerstudenter. Dette betyr at du vil kunne følge en gruppe studenter over to år og bidra med erfaring som lege. Dette kan dere også lese mer om i dagens K1-nytt.

Så ønsker jeg alle en riktig god helg 😊

Christian

Kjære alle sammen

Fakultetet har nå styrket hjelp til forskningssøknader. Det er opprettet et team av forskningsrådgivere under ledelse av Ramune Midttveit. Dette vil hjelpe oss til å kunne finne frem i «jungelen» av ulike eksterne forskningsmuligheter – og ikke minst hjelpe til med formaliteter som må være på plass for slike søknader. Fakultetet har opprettet gode nettsider med mye nyttig informasjon som dere anbefales å kikke på: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

For at du skal få best mulig administrativ støtte ved søknad om eksterne midler må du fylle ut et enkelt nettbasert skjema, som går til instituttet og forskningsadministrasjonen: Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding (uib.no) Det er viktig at forskningsgruppene er aktive for å søke eksterne midler da dette ikke bare gavner selve forskningen, men også K1 sin såkalte BOA (bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet) økonomi. Som dere vet, er K1/fakultetet stadig mer avhengig av BOA. Det kan også øremerkes midler fra K1/fakultetet for å sette i gang større søknader. Når det gjelder vår egen økonomi er K1 på rett vei, men vi styrer fortsatt mot et mindre underskudd i 2023.

Over sommeren må vi brette opp ermene for å ta fatt på evalueringsprosessen som er i igangsatt fra Forskningsrådet. Det gjelder K1 som administrativ enhet og de ulike forskningsgruppene (CCBIO, NevroSys-Med, Ernæring- og nyreforskning) som er innmeldt. Da kommer også nye studenter, og timeplanene skal nå være på plass. En spesiell begivenhet er at de første studentene starter sin kliniske undervisning ved Stavanger universitetssykehus som en del av Vestlandslegen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med våre kolleger i Stavanger.

Jeg vil takke dere alle for en flott innsats dette semesteret, og ikke minst til hele K1-administrasjonen, som er selve navet i K1-hjulet.

Ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie snart 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Vi har nettopp lagt bak oss eksamen i OSKE MED12, og neste uke skal arrangeres OSKE MED6. Dette er resultat av stor innsats fra både administrativt og faglig ansvarlige. Tusen takk til alle som deltar. Vi gratulerer våre medisinerstudenter som nå er ferdige cand.med., og ønsker de som er underveis i studieløpet lykke til videre.

Det er tidligere informert om Forskningsrådet sin pågående evaluering, og denne uken sendte K1 inn 4 forskningsmiljø til evaluering i Forskningsrådet: CCBIO, Neuro-SysMed (MS/Parkinson), Senter for ernæring og Nyreforskningsgruppen. Dette er grupper som er store nok til å fylle kravene fra Forskningsrådet. Helse Bergen har også meldt inn forskningsgrupper siden dette var en invitasjon fra Forskningsrådet til universiteter, sykehus og høyskoler. Arbeidet for forskningsgruppelederne kommer i september når det skal lages rapporter. Her bør det bli samarbeid på tvers av institutt, fakultet og sykehus slik at vi kan fremstå samlet.

K1 skal også vurderes som administrativ enhet. Vi har mange flinke forskningsgrupper ved K1 som ikke er store nok til å bli inkludert i denne runden, men vi vil selvsagt ta disse med i institutt- rapporten. Det er viktig at vi planlegger strategi for dette, og at vi i god tid før evalueringen gjennomgår hjemmesidene våre som presenterer forskningsgruppene. Jeg ber alle som har nettsider for forskningsgruppene sine om å gå gjennom innholdet og redigerere hvis nødvendig.

Men først av alt – det ligger an til en varm og solrik helg. Håper alle får anledning til å nyte denne.

Riktig god helg til alle 😊

Beste hilsen
Christian

Kjære alle sammen

Det nærmer seg travle tider for undervisere og studenter, med eksamener og planlegging av timeplaner for høsten. OSKE MED6 og MED12 er store løft for våre administrative og vitenskapelige ansatte. Vi setter stor pris på den innsatsen hver enkelt av dere gjør.

Det er også ting på gang innen forskning. De fleste har sikkert fått med seg er at Forskningsrådet planlegger ny evaluering av våre fagmiljøer.

Det legges opp til evaluering av administrative enheter og forskningsgrupper. Fakultetet har bestemt at de administrative enhetene er hvert enkelt institutt, dvs for vår del K1. Videre har Forskningsrådet bestemt at det er kun de store forskingsgruppene som skal evalueres, det innebærer at det må være minst fem forskere hvorav minst tre i førstestilling, og gruppene må ha eksistert i minst tre år.

Evalueringskriteriene fra Forskningsrådet er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Seksjons- og fagområdelederne ved K1 er informert og det er sendt e-post til alle vitenskapelig ansatte om dette. K1 må innen 5. juni informere fakultetet om hvilke forskningsgrupper som skal evalueres og fakultetet sender samlet oversikt til Forskingsrådet 6. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

Ønsker dere alle en fin pinse 😊

Beste hilsen
Christian