Tid for eksamen og budsjettplanlegging

Vi er nå inne i den første sommermåneden som også betyr eksamenstid. Dette har vi lang erfaring med, men innføring av OSKE-eksamen har gitt oss nye utfordringer. I går arrangerte vi OSKE-12 eksamen som en del av avslutningseksamen for første gang, og med nærmest «knirkefri» gjennomføring. Bak dette ligger formidabel innsats i alle ledd fra alle nivåer i studieledelse, administrasjon, forelesere og sensorer, markører og ikke minst studentene. OSKE-12 har vært planlagt i lang tid og har hatt god nytte av tidligere pilot-gjennomføringer og ikke minst første OSKE-6 som ble gjennomført for ett år siden. Neste runde for OSKE-6 kommer 19. juni, og vi har stor tro på at gjennomføringen for denne også blir like vellykket.

Men «rett skal være rett»; OSKE-12 og OSKE-6 er ikke de enste eksamenene som avvikles i disse dagene. Det er semestereksamen for flere andre av medisiner-semestre og bachelor- og mastereksamener i ernæringsstudieprogrammene. En stor takk rettes til alle som bidrar i dette viktige arbeidet!

Juni måned betyr også budsjettplanlegging for kommende år. Instituttet sender i disse dager forslag til budsjett for 2020. Dette betyr grundig gjennomgang av aktivitet og økonomistyring. Vi er inne i et år med stramme og utfordrende økonomirammer. Staten kutter overføringer med krav om effektivisering og vi er i tillegg inne i en periode med lavere inntekter fra eksternfinansierte prosjekter. Dette gir oss ekstra utfordringer, men vi ser også en lysning ved at søknadsaktiviteten steg «dramatisk» fra 3 NFR-søknader i 2018 til 23 i 2019. Vi har også doblet antallet søknader til kreftforeningen fra 3 til 6. Instituttet har også fått tilslag på flere viktige søknader de siste to årene, slik at vi regner med en lettere økonomi på litt sikt. Det er likevel viktig at vi fortsatt har et stort fokus på god forskning og søknader om forskningsmidler. Neste mulighet for mange av våre miljøer er Helse Vest søknadsfristen som kommer i midten av september, og planlegging av denne bør allerede starte nå. Mange kan ta utgangspunkt i innsendte NFR og kreftforeningssøknader, eller til og med fra forrige Helse Vest – søknad.

Jeg avslutter med to gratulasjoner. Først til kollega Leif Oltedal som i går fikk Fulbrights artikkelpris for 2019 under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobellinstitutt. Jeg vil også gratulere Nils Erik Gilhus med kåring som ekspert nummer én i verden innen en type autoimmun muskelsykdom (myastenia gravis) av det amerikanske rangeringsnettstedet Expertscape. Se ellers omtale av både Oltedal og Gilhus i dagens K1-nytt.

Med ønsker om god Pinse og gode arbeidsuker!

Beste hilsen

Kjell-Morten

Inspirerende symposier

Jeg har deltatt på to inspirerende symposier arrangert av «våre egne» denne måneden.

CCBIOs syvende symposium ble arrangert på Solstrand 13.-14. mai. Dette ble på ny en stor suksess med en rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Tematikken viste stor spredning fra kreft-biomarkører for diagnose, prognose og behandlingsrespons til etikk og prioriteringsutfordringer knyttet til stadig økende behandlingskostnader. I tillegg til foredrag fra profilerte fagpersoner var det også to rikholdige poster-sesjoner med åpen invitasjon for unike muligheter for presentasjon og diskusjon av egen forskning.

Denne uken fikk jeg også anledning til å delta på «Forskningens dag» i divisjon for psykisk helsevern, Helse Bergen og seksjon for psykiatri ved K1/UiB. Her var det også et rikholdig program med blant annet presentasjon av suksess-historien knyttet til «Bergen Center for Brain Plasticity» og presentasjoner av siste års disputaser.

Felles for begge fagmiljøene og symposiene er et utstrakt samarbeid på tvers av institutter og fakulteter ved UiB og utstrakt samarbeid med de kliniske miljøene på en rekke sykehusavdelinger. Det er også etablerte et utstrakt internasjonalt kontaktnett. Den nære og åpne kontakten mellom fagmiljøene våre gir et unikt fortrinn for vår forskning – og må «dyrkes» og stimuleres enda mer. Institusjonene våre har derfor et særlig ansvar for å understøtte dette.

All ære til professor Lars Akslen og kollegene ved CCBIO og til professor Ketil Ødegaard og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i «psykiatrien» ved HUS/UiB for det unike arbeidet som nedlegges for god og banebrytende forskning, fagutvikling, undervisning og rekruttering. I dette må det også nevnes at fagområdet psykiatri er unike i samarbeidet med UiB ved hele 6 adjungerte vitenskapelige stillinger ved K1. Jeg håper dette kan inspirere andre fagmiljøer ved sykehuset til å se dette unike potensialet for vekst og utvikling i forskning og fagutvikling.

Med ønsker om god helg og gode arbeidsuker!

Beste hilsen

Kjell-Morten

Tusen takk til alle for stor forskningsinnsats i 2018

Vi har allerede kommet til midten av mars, som er den første vårmåneden i året. Det betyr også at aktivitetsstatistikk for året som har gått begynner å bli klar. Denne viser på ny at K1 er blant de mest produserende instituttene ved fakultetet. Vi hadde hele 30 disputaser i 2018 og Cristin-registreringer viser at vi hadde 330 unike publikasjoner i fjor. Sett i lys av grunnbevilgningen og antall vitenskapelige ansatte, sammen med administrasjon og teknisk personale, som har viktige støttefunksjoner til forskningen, er innsatsen formidabel. Det gledelige er også at det var disputaser med problemstillinger fra alle fagområdene og seksjonene ved instituttet. Bak ph.d.- arbeidene ligger stor og langvarig innsats fra kandidatene og forskergruppene – men det er viktig å huske på at det også legges ned viktig og avgjørende arbeid fra administrasjonen ved instituttet, komiteledere og ikke minst Custos for selve disputasavviklingen.

Fra 2013, ved innføringen av ny instituttstruktur, har K1 hatt opp imot 150 disputaser, noe som betyr at vi har høyest ph.d.- produksjon sammen med IGS og K2. Kun om lag 15 % av ph.d.-arbeidene har vært finansiert av UiB-stipender, som igjen viser hvor avhengig vi er av ekstern finansiering for våre prosjekter. Brorparten av de andre PhD-arbeidene har nok hatt finansiering fra Helse Vest, NFR, Kreftforeningen, samt sykehusene.

For 2019 ser det også ut til å bli mange disputaser. Vi har allerede hatt 6 disputaser og prognosen tilsier opp imot 15 før sommeren!

Stor klinisk forskningsaktivitet gir oss også et unikt grunnlag til å gi god forskningsbasert undervisning til våre studenter – og i tillegg også bedre diagnostikk, behandling og veiledning til våre pasienter.

Felles undervisningsdag for K1 og K2 vil sette fokus på dette den 7. mai i Bikuben. Dette omtales i dagens K1-nytt – og jeg håper at så mange som mulig nytter anledning til å melde seg på arrangementet.

Med ønske om god helg og gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

Undervisning ved instituttet og fakultetet

Undervisningen er en av kjernefunksjonen til instituttet og fakultetet – og er derfor en særlig prioritert aktivitet ved K1. På grunn av noe endringer i undervisningstaben i instituttadministrasjonen har vi vært nødt til omrokere litt på studiekonsulentene som er knyttet til de forskjellige emnene. Siri (Siri.Trosvik@uib.no) har fortsatt ansvar for ernæringsstudien og Eli (Eli.Grohn@uib.no) for MED8, mens Suzanne (Suzanne.Rye@uib.no) er ny på MED7 og Lise (lise.amble@uib.no) har ansvaret for MED6, inkludert OSKE. Tore (Tore.Lillebo@uib.no) vil fortsatt være koordinator og vil i tillegg ha særlig ansvar for emner knyttet til odontologifagene i samarbeid med IKO. I tillegg vil Tore være back up for Lise dette semesteret. Både når det gjelder MED6 og OSKE. Anne Berit Kolmannskog skifter i slutten av mars arbeidssted til Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Selv om vi i den nye organiseringen har mer tydelig K1-studiekonsulenter i K1- ansvarsemner, har vi fortsatt felles studieadministrasjon med K2, slik at vi deler kompetanse og stiller opp for hverandre i perioder med stor aktivitet og eventuelt fravær. Studiekonsulentene gjør et formidabelt arbeid i planleggingen av undervisningen sammen med de fagansvarlige ved seksjonene våre – og i samarbeid med semesterstyrene. I gjennomføringen av semestrene har de løpende kontakt med studentene og ved behov også underviserne. Ved uklarheter knyttet til undervisningen er det viktig at vi alle tar kontakt i god tid for å avklare dette – og evt. bytte om nødvendig.

Undervisningsoppgaver på tvers av semestre og emner er tidvis en utfordring. Vi er alle ansatt ved det Medisinske fakultet og har derfor undervisningsansvar innen våre fagområder på tvers av institutter og emner.  Dette er nylig presisert i et dokument utarbeidet av fakultetet ved dekan for undervisning. Mange av oss har i mange år hatt dette som en naturlig del av vår «undervisningsportefølje» – og det er ofte lett å gjennomføre med god og langsiktig planlegging. Det er viktig at instituttet stiller opp for dette – og ofte kan det bidra til nye og utviklende samarbeid både innen undervisning og tidvis også forskning.

Med ønske om god helg og gode arbeidsuker

Beste hilsen

Kjell-Morten

En god start for K1-året 2019

Denne uken var det åpningssymposium Hyperion Imaging System – som er en storsatsning initiert og delfinansiert av CCBIO ved professor Lars Akslen. Gjennom et spleiselag med fakultetet og Bergen Forskningsstiftelse (BFS) har K1/CCBIO sammen med Flow Cytomery, kjernafasiliteten ved K2, etablert en vevsanalyseenhet med muligheter for samtidig analyser av opptil 37 forskjellige markører/proteiner. Dette utstyret er det eneste av sitt slag i Skandinavia – og gir oss unike muligheter for avansert forskning i Bergen – men også muligheter til å videreutvikle og etablere samarbeidsprosjekter med attraktive partnere nasjonalt og internasjonalt.

En annen svært hyggelig nyhet for vårt miljø er at vår kjære kollega Leiv Hove får tildelt St. Olavs Orden for stor og enestående innsats i forskning og klinisk arbeide innen ortopedisk kirurgi ved UiB og sykehuset. Instituttet gratulerer Leiv med denne flotte utmerkelsen! Dette er også igjen en stor anerkjennelse til fagmiljøet innen ortopedisk kirurgi – som nå har fått tre St. Olavs Orden tildelinger på under ett år.

Både etableringen av Hyperion Imaging System og St Olavs Orden tildelingene er et resultat av stor faglig innsats og langsiktig strategisk satsning. Det gir oss inspirasjon og muligheter for videre satsning – men dette vil også kreve vår innsats. Som nevnt ved flere anledninger tidligere blir vår aktivitet mer og mer avhengig av ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Opp imot 20 % av basisfinansieringen av instituttets aktivitet er knyttet til og er avhengig av ekstern finansiering. Det er derfor viktig at alle vitenskapelige ansatte er aktiv i forhold til søknader om slike midler. God hjelp til dette får vi fra våre forskningsrådgivere. Forrige uke hadde vi seminar om endringer knyttet til NFR-søknader med mange gode tips. Vi fikk samtidig invitasjon til å melde inn planer om søknader slik at forskningsrådgiverne og økonomene våre kan planlegge og organisere støttefunksjoner knyttet til dette. Jeg ber om at dere melder om søknadsplaner til Liv Rebecca (Liv.Aae@uib.no).

Denne uken kom også første invitasjon til å besvare Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ved Fakultet/UiB. Dette er en overordnet undersøkelse som over tid vil dekke hele UiB, og er derfor av en mer generell karakter. Vi kan derved sammenlikne på tvers av UiB og med andre universiteter i Norge. Vi ønsker at så mange som mulig er med og besvarer denne, slik at det gir oss et godt grunnlag for utvikling av instituttet og fakultetet for fremtidens utfordringer. Svarfristen er 25.02.2019 – og påminninger vil kommer innen fristen.

Med ønske om gode arbeidsuker.

God helg

Beste hilsen
Kjell-Morten

Fakultetet satser på undervisning

Fakultetet arbeider med å innføre meritteringsordningen Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/FUnd). Universitetet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (MatNat) innførte ordningen i 2017. Ordningen skal premiere og synliggjør brede aspekter ved kvalitetsutvikling i utdanningene. Meritteringsordningen er uavhengig av de akademiske opprykksordningene og tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. Status som Fremragende underviser ved MatNat tildeles undervisere på bakgrunn av søknad og en påfølgende vurdering foretatt av en bedømmelseskomité. Søkere vurderes ut i krav om fokus på studentenes læring, en klar utvikling over tid med en forskende tilnærming til undervisningen, og en kollegial holdning og praksis i arbeidet.

Fakultet planlegger å etablere samme ordning i løpet av 2019 og ber nå om innspill i denne prosessen i forhold til hvem som kan søke og hva som skal vektlegges i vurderingene. K1 har gitt tydelig innspill om at ordningen må omfatte alle som bidrar med undervisning ved fakultetet, både dem med hoved- og bi- (åremål) stillinger. Instituttet oppfordrer alle som har synspunkter knyttet til denne ordningen kommer med innstill til instituttet; til Jorunn (Jorunn.Skei@uib.no) eller meg (Kjell-Morten.Myhr@uib.no).

En annen satsning fra fakultet er etableringen av «Fakultetets ressursgruppe for eksamensavvikling i medisinstudiet (FREM)». Arbeidsoppgaver for gruppen vil være å samordne, koordinere og kvalitetssikre eksamen i medisinerstudiet på tvers av de 12 semestrene. Dette vil bli en kjærkommen styrking av eksamensarbeidet – men også selve undervisningen med gjennomgang av læringsutbyttesbeskrivelsene og tydeliggjøring av overordnede pedagogiske mål i den nye studieplanen. Fakultetet ønsker også innspill i denne prosessen og instituttet oppfordrer til at synspunkter sendes til Ingfrid (Ingfrid.Haldorsen@uib.no).

Jeg nytter også anledning til å minne om instituttets forskningsseminar (NFR workshop) – som vil fokusere på NFR-søknader med frist 10. april. Se egen sak i dagens K1-nytt om dette.

I tillegg er det også viktig for instituttet at alle går gjennom egne publikasjonsregistreringer i CRIStin-databasen. Se også egen sak om dette – og dere kan kontakte Solveig (Solveig.Witso@uib.no) om dere har spørsmål knyttet til dette.

God helg og beste hilsen

Kjell-Morten

God Jul

Et godt K1-år går mot slutten. Det er nedlagt en formidabel innsats fra mange i både undervisning og forskning. Det er da hyggelig at vi får mange gode tilbakemeldinger fra studentevalueringene og at hele 30 kolleger har gjennomført sine disputaser i løpet av det siste året. Dette, sammen med at vi i høst også har fått mange tildelinger av forskningsmidler, tilsier at det er høy kvalitet – i alle ledd – på arbeidet som gjennomføres ved K1 i samarbeid med universitet, sykehusene og andre viktige samarbeidspartnere.

Vi ser også dette igjen i trivselsundersøkelsen som vi gjennomførte i november. Svarprosenten var høy for denne type undersøkelser – og godt over 80 % svarte at en trives på jobben og over 90 % opplever arbeidsoppgavene som interessante. Hele 85 % opplever at jobben gir muligheter for faglig og personlig utvikling, og langt over halvparten opplever god informasjonsflyt og oppfølging fra nærmeste leder, føler trygghet for å ta opp kritikkverdige forhold og god konflikthåndtering dersom vanskelige ting oppstår. Men noen har også gitt svar i den andre enden av skalaen. Dette vil vi følge opp på nyåret med mer informasjon og en ny undersøkelse i regi av fakultetet og universitetet sentralt. Instituttet ønsker å ha et stort fokus på dette arbeidet videre. Et godt arbeidsmiljø og god trivsel på jobb gir engasjement og arbeidsglede – som igjen legger til rette for gode resultater.

Instituttet ønsker også, sammen med fakultetet, å ha et økt fokus på å bedre inkludere våre ansatte ved samarbeidende sykehus i Stavanger, Haugesund, Førde og Haraldsplass. Jeg opplever stor entusiasme og arbeidsinnsats fra dem alle – med viktige og nødvendige bidrag i både undervisning og forskning.

Jeg ser derfor frem til et nytt spennende år og ønsker alle på instituttet og våre samarbeidspartene en God Jul og et Godt Nyttår.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Gledelig mange tildelinger av forskningsmidler

Vi har nå hatt flere uker med mange hyggelig meldinger om tildelinger av forskningsmidler fra NFR, Helse Vest og UiB. Nevrologi-miljøet, i samarbeid med en rekke institutter ved UiB, fikk NFR-tildeling av det første Forskningssenteret for klinisk behandling (FKB). Dette er den «klinisk parallellen» til SFF – og er en stor fjær i hattens for K1. Anders Molven fikk nok en gang en stor prosjekttildeling fra NFR. Fra Helse Vest fikk flere kolleger store tildelinger med åpen prosjektstøtte (Daniela Costea, Gülen Arslan Lied, Lars Bø, Ingfrid Haldorsen, og Anders Molven), og Arvid Rongved fikk klinisk forskerstipend. Helse Vest delte i år ut det andre karrierestipendet noen gang, og denne gangen gikk det også til en K1’er; Kristoffer Haugarsvold! Ellers fikk også mange ved K1 PhD- og Post Doc stipender. Fra høstens UiB tildeling kom det også tilbud om hele 4 PhD-stipender. Mange av fagmiljøene ved instituttet har derfor fått mye å glede seg over denne høsten. Men samtidig er det også mange som sannsynligvis er skuffet over å ikke fått tilslag på sine søknader. Konkurransen er tøff – og avslag betyr vanligvis ikke at søknadene er dårlige – men i konkurransen med mange andre ble det ingen tildeling. Den gode strategien da er å ta med eventuelle tilbakemeldinger og diskutere disse med gode og erfarne kolleger med målsetning om en ny og «spisset» søknad ved neste korsvei. Jeg vil tror vår gode kollega Anders Molven kan skrive under på dette. Han har tidligere snakket om gjentatte «avslag» som har blitt snudd til suksess med nå gjentatte store NFR tildelinger.

En viktig ressurstilgang til forskermiljøene er å rekruttere Forskerlinje-studenter – med 15 plasser for medisin hvert år. Det går nå ut invitasjon til å levere inn prosjektforslag. Frist for innlevering er 11. januar 2019 (til marianne.stien@uib.no) og det er også planlagt en «mingledag» tirsdag 22.01.19 for å presentere prosjekter for studentene. Dette er en unik mulighet som så mange som mulig må nytte seg av. Se ellers omtale i dagens K1-nytt og www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Søknadsfristen til NFR for 2019 er 10. april for alle typer søknader https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899, og instituttet planlegger i anledning dette en NFR-workshop sammen med fakultetets forskningsrådgivere fra ca. lunch-tid den 31. januar. Jeg ber dere sette av dette tidspunktet i kalenderen

Gratulerer til alle for høstens tildelinger!

God helg og kommende arbeidsuker.

Beste hilsen
Kjell-Morten

Tusen takk for en vellykket Instituttets dag!

Tusen takk til dere alle som bidro til at gårsdagens «Instituttets dag» ble svært vellykket – med mange gode tilbakemeldinger. Dere bidro alle med flotte presentasjoner, deltakelse i diskusjoner og samtaler i pausene og under måltidene.

Vi fikk presentert mange flotte forskningsprosjekter, som jeg tenker gir oss et stort potensiale til å lære av hverandre med både muligheter for å komme med innspill på prosjektene, men også å skape muligheter for samarbeid på tvers av forskergrupper og seksjoner. Jeg mener at vi har et stort potensiale ved vårt institutt – nettopp for et slik samarbeid mellom våre mange fagområder og forskningsgrupper.

Et annet viktig tema som vi fikk diskutert i går var identitetsfølelse og stolthet for å være en del av instituttet og UiB – sammen med tilsvarende for sykehuset for dem av oss som har kombinerte stillinger. Det ble nevnt at studenter fra Trondheim ofte gir uttrykk for stolthet for utdanningen sin fra NTNU. Skal våre studenter gjøre det samme for sin utdanning ved UiB må først vi som ansatte vise identitetsfølelse og stolthet for UiB, gjerne kombinert med sykehuset (HUS eller SUS eller andre HF med klinisk undervisning/praksis). Dager som vi opplevde i går – gjør meg stolt av å kunne være en del av K1 og UiB – og flere slike felles treffpunkt vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss å styrke denne følelsen hos oss alle. Men for å få dette til på en bedre måte, må vi gå sammen med de andre instituttene og fakultetet, samt sykehusene – for å sette dette som en viktig målsetning for vårt virke.

Samarbeid mellom UiB og helseforetakene var også et viktig tema i går. Vi fikk gode og tankevekkende presentasjoner fra forskningsdirektør ved SUS (Svein Skeie), fagdirektør ved HUS (Marta Ebbing) og vår dekan, Per Bakke. Det kom tydelig frem at vi kan utløse et stort potensiale for etablering av store og bedre prosjekter gjennom godt samarbeid, men samtidig at det fortsatt er flere utfordringer knyttet til dette, som blant annet fordeling av ekstern finansiering mellom institusjonene og vertsinstitusjon-status for store prosjekter. Dette ble i stor grad bekreftet i påfølge livlig og god diskusjon. I arbeidet for å finne gode avtaler og løsninger, tror jeg at K1 kan bidra med de gode eksemplene. Flere fagmiljøer ved vårt institutt har lange og gode tradisjoner for godt samarbeid mellom instituttet og sykehusavdelinger. Jeg oppfordrer derfor alle til å trekke frem slike gode eksempler og fremsnakke mulighetene og behovet for utvikle et godt samarbeid mellom universitetet og helseforetakene.

God helg og ønske om gode arbeidsuker – samt velkommen tilbake til neste års Instituttets dag!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Foto: Jorunn Skei

Forskningsfokus

Forskning er en av hovedoppgavene for oss ved universitetet, og det er nå en god anledning for langsiktig og strategisk planlegging. For 2019 vil Norges forskningsråd (NFR) ha felles søknadsfrist for alle søknader 10. april 2019. Det er derfor viktig å starte planlegging av søknader allerede nå. NFR informerer om at det snarlig vil komme informasjon om utlysningene innen Helseforskningsprogrammene (BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL) og FRIMEDBIO. Anbefalingene er å starte allerede ved første utlysning og arbeide systematisk frem til søknadsfristen i april.

Fakultetet har også begynt planleggingen for neste SFF søknadsrunde høsten 2020. Vi blir nå utfordret på å se på muligheter for å etablere større prosjektsamarbeider med en koordinator og 6-8 samarbeidspartnere. I denne runden vil sannsynligvis fakultet og universitetet ha interne kvalifiseringsrunder med prioriteringer før innsending av søknader. For dem som har tanker og ideer om mulige SFF prosjektsamarbeid oppfordres til å ta kontakt med instituttet og forskningsrådgiverne. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av høsten.

EU-søknadsfristene kommer fortløpende og her må vi også planlegge i et langsiktig perspektiv for å kunne etablere nødvendig samarbeid og utarbeide gode søknader.

«Lokale» søknadsprosesser om midler til vitenskapelig utstyr fra fakultetet er i år litt omarbeidet. Fakultetet tildeler hvert år midler til støtte for investering i utstyr og annen infrastruktur. Fakultetet har i tillegg nå anledning til å sette opp et langtidsbudsjett, der man tildeler midler til større prosjekter (5-10 mill. kr.) over flere år. Det vil gjennomføres en felles søknadsrunde til begge kategorier. Søknader som kommer flere forskergrupper og institutter til gode vil prioriteres. Det legges opp til en litt mer omfattende søknadsprosess og søknadsbehandling – og søknadsfristen i år vil være 15. desember. Alle som tenker å søke kan ta kontakt med instituttet for reviderte retningslinjer og søknadsskjema.

Med dette ønsker jeg alle en god helg og gode arbeidsuker videre!

Beste hilsen
Kjell-Morten

Hvordan kan vi alle bidra til å utvikle instituttet og universitetet?

Medarbeidersamtalen er dessverre ofte undervurdert som et redskap til å utvikle og forbedre egen arbeidssituasjon og organisasjonen. Instituttet har imidlertid en tydelig målsetning om at medarbeidersamtalen skal ha en sentral posisjon i utviklingen av instituttet og universitetet.

Samtalen er like viktig for medarbeider som for leder. Den gir en unik mulighet for den enkelte til å spille inn forventninger og ønsker om egenutvikling i stillingen, og samtidig gi tilbakemelding til leder om egen arbeidssituasjon og arbeidsmiljøet ved arbeidsplassen. For lederen er dette også en unik mulighet til å bruke denne tilbakemeldingen for å legge til rette for utvikling av medarbeiderne og gjennom dette videreutvikle organisasjonen. Samtidig er samtalen også en anledning for lederne å tydeliggjøre ambisjoner og målsetninger for undervisningen og forskningen ved instituttet.

Instituttleder har det overordnede ansvaret. For praktisk gjennomføring av medarbeidersamtalene inviterer jeg til samtaler med alle fagansvarlige og seksjonslederne ved instituttet. Seksjonslederne vil så tilby samtaler innad på hver seksjon. I tillegg vil administrasjonssjefen invitere alle administrativt ansatte til samtale.

For at vi alle skal få mest mulig ut av samtalene, er det viktig med god forberedelse. På universitetets nettsider er det grundig omtale av medarbeidersamtalen, med linker til skjema som en kan bruke. Jeg vil anbefale at alle bruker dette i forberedelsen og oppfølgingen av samtalene.

Tidspunktet for medarbeidersamtalene kan nok variere. Jeg gjennomførte samtaler med de fleste seksjonslederne etter nyttår i år – men planlegger nå oppfølging i løpet av høsten frem til nyttår, inkludert alle fagansvarlige.

Instituttets dag – er en annen mulighet til å bidra til å utvikle instituttet. I år blir arrangementet torsdag 22. november. Hovedfokus blir presentasjoner av forskning ved seksjonene og samt nyheter og oppdateringer innen undervisningen. I tillegg utfordrer vi dekan og viserektor fra UiB, samt fagdirektør ved HUS og forskningsdirektør ved SUS på hvordan vi sammen bedre kan utnytte potensialet og mulighetene for god forskning og undervisning i samarbeidet mellom Helseforetakene og Universitetet.

Alle er hjertelig velkommen – link til påmelding.

Med ønske om gode arbeidsuker til dere alle

Beste hilsen

Kjell-Morten

Gratulerer og tusen takk!

Denne uken har vært helt spesiell for K1 og for sykehuset. To gode og markerte kolleger, Lars Engesæter og Leif Havelin mottok velfortjent St Olavs Orden og heder for sin mangeårige innsats med ortopedi-registrenene. Samtidig takker vi Gunnar Høvding for 40-års innsats for øyefaget ved Universitetet. I løpet av 2017 og 2018 har også flere andre «bautaer» innen våre fagområder sluttet ved Universitetet. Asgaut Viste ved gastro-seksjonen, Leiv Hove ved ortopedi,  og senere i år, Tone Tangen ved psykiatri seksjonen. Fra min studietid ved universitetet og sykehuset husker jeg dem som markerte fagpersoner og dyktige forelesere, og senere som engasjerte fanebærere innen sine fagområder. Instituttet og fagmiljøene er takknemlig for deres mangeårige innsats – og er rede til å videreutvikle fagene for å møte fremtidens utfordringer. Samtidig er instituttet i den heldige situasjon at mange av dem som går av med alderspensjon fortsetter som emeriti – og bidrar gjennom dette som viktige faglige inspiratorer og i administrative oppgaver. Instituttet gratulerer og takker for mangeårig innsats – og er svært takknemlig for videre engasjement.

Tilbud om oppdatering av nettsider og personsider. Det er stadig henvendelser med spørsmål etter informasjon om forskning og fag knyttet til våre fag- og forskningsgrupper. Det er derfor viktig å kunne vise til oppdaterte nettsider. Det er også særlig viktig når vi søker om forskningsmidler. Forskningsrådet og andre bruker slike nettsider til å orientere seg om aktiviteten til søker og forskningsgruppen han eller hun er tilknyttet.  Instituttet tilbyr hjelp til å starte og redigere nettsider – men forskergruppen selv må produsere tekst og vedlikeholde informasjon om hendelser, nye publikasjoner m.m. Anne Berit Kolmannskog (Anne.Kolmannskog@uib.no) hjelper gjerne med dette – og det er også muligheter for at en i gruppen kan delta på kurs ved UiB for å lære mer om redigeringsverktøyet. Instituttet oppfordrer derfor til at alle som har nettsider eller ønsker å etablere en ny nettside tar kontakt.

Alle ved instituttet er oppført i UiBs personsider. Mange mangler bilde og annen viktig informasjon på disse sidene. Alle kan selv redigere siden – men om noen trenger hjelp og råd kan dere også kontakte Anne Berit (Anne.Kolmannskog@uib.no) for dette.

God helg til dere alle – og ønske om gode arbeidsuker

Beste hilsen
Kjell-Morten

Kjære alle sammen

Instituttets dag
Instituttets dag 2018 nærmer seg, og arrangeres torsdag 22. november på Radisson Bly Royal Hotel på Bryggen. Vi starter kl 10.00 med et rikholdig program, som starter med forskningspresentasjoner fra halvparten av seksjonene på instituttet. Gjennom dette håper vi at det kan komme gode innspill til prosjekter og kanskje vi kan få ideer til samarbeid for nye prosjekter. Etter lunsj vil vi diskutere undervisning – med presentasjon av erfaringer fra den store OSKE-eksamen før sommeren. Dette var et kjempeløft for instituttet og fakultetet – med fantastisk innsats fra OSKE-teamet med Eirik Søfteland i spissen. I tillegg får vi presentasjoner om nye planer om nasjonal eksamen i medisin og pedagogisk utdanning for bistillingene. I siste del av møte utfordrer vi lederskapet ved fakultetet, Universitetet og Helseforetakene om hvordan vi felles kan finne gode løsninger som legger til rette stimulerer til samarbeid for økt aktivitet for god undervisning og forskning. Meld deg på til instituttets dag 22. november 2018 herEndelig program for dagen kommer i neste K1-nytt.

PhD-utdanningen ved instituttet.
I år oppnår vi et imponerende antall disputaser, hvor foreløpig tall ser ut til å bli 31. Bak hver disputas ligger det er formidabelt arbeid fra både kandidat og veiledergruppen. Samtidig legges det også ned et betydelig arbeid i støttefunksjoner knyttet til laboratorier, administrasjon på institutt og fakultet, og ikke minst komiteene for evaluering av PhD-arbeidet. I tillegg stiller custos opp for ledelse av disputasen. En stor takk og gratulasjon til kandidater og fagmiljøer for vel gjennomførte disputaser – men også en stor takk til alle komitemedlemmer og custos lokalt og fra inn og utland – samt alle andre som bidrar med store og små ting i dette viktige arbeidet.

I løpet av de siste 6 årene har vi hatt om lag 150 disputaser – altså 25 per år. K2 og IGS har omtrent samme tall, IBM har om lag halvparten og det er ytterligere noe færre ved IKO. Det vil si at det er de kliniske instituttene som er lokomotivene i PhD-utdanningen. I samme seksårsperiode var kun om lag 15 % av PhD-stipendiatene ved K1 finansiert av UiB-stipend. Dette illustrer nødvendigheten av ekstern finansiering – og jeg tror (selv uten eksakt statistikk) at brorparten kommer fra Helse Vest stipendtildelinger. Dette viser igjen tydelig vår klinisk praktiske profil. I morgen er fristen for høstens utlysning fra Helse Vest og UiB-stipendene har frist senere denne måneden. I anledningen den siste må jeg minne om krav til veilederkurs fra hovedveileder før innsending av søknaden. Her er lenke til veilederkurset: https://mitt.uib.no/courses/1061

Lykke til med innspurten for søknader og velkommen til Instituttets dag!

Beste hilsen

Kjell-Morten og Jorunn