Informasjon om lønnsoppgjøret ved UiB i 2020 / Information about salary settlement at UiB in 2020

Lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført. Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om:

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne 
Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. oktober 2020.

Partene er blitt enige om følgende:
Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 0,4847 %.
Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2020 med unntak av de som skal over i pensjon, er ikke omfattet av oppgjøret.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av LO, Unio og YS og uorganiserte 
LO, Unio og YS har forhandlet hele sin pott sentralt, og resultatet fra disse forhandlingene er:

Fra 1. oktober 2020 har alle fått et tillegg på hovedlønnstabellen:
•  0,44 prosent fra og med ltr.19 til og med ltr. 46
•  0,54 prosent fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63
•  0,44 prosent fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101


The local salary settlement at the UiB is now completed. This year there has not been individual negotiations. The parties have agreed on the following:

Salary settlement for members of the Akademikerne: 
Akademikernes pot is fully negotiated locally at the UiB, and the result will be implemented from 1 October 2020.

The parties have agreed on the following:
Employees will be given a general percentage increase of 0,4847%.
The settlement does not include employees who have an expired employment relationship in 2020, with exception of those who are retiring from work.

Salary settlement for members of LO, Unio and YS and unorganized: 
LO, Unio and YS have negotiated their pot centrally, and the result of these negotiations is:

From 1 October everyone gets a supplement to the main payroll table as follows:
•  0.44 percent from ltr.19 to ltr. 46
•  0.54 percent from ltr. 47 to ltr. 63
•  0.44 percent from ltr. 64 to ltr. 101

Viktige frister som gjelder deg / Important deadlines that concern you

Viktige frister som gjelder deg
Grunnet overgangen til nye systemer fra 01.01.2021, er det satt frister på noen registreringer, se under.

Vennligst gjør deg kjent med og overhold de gjeldende fristene.

Ferie skal være registrert innen 01.12.20.

Tidskonto – Min Tid (for teknisk/administrative):
Ved overgang til SAP må alle saldoer i forhold til tid-registrering være korrekte. Siste frist for å registrere tid er 28.12.2020. Det vil IKKE være anledning til å korrigere saldo i 2021, grunnet overgang til nytt system.

Utbetalinger via Min Tid
Etter 30.11.2020 skal det ikke registreres noe i Min Tid som medfører utbetaling. Dette gjelder blant annet overtid, timelønn, beredskapsvakter, tokt m.m. Alle slike registreringer f.o.m. 01.12.2020 registres i HR-portalen.

Fravær og permisjoner
Ansatte som søker om permisjon/forlengelse av permisjon, kan fortsatt søke om dette i HR-portalen. Skjema må være behandlet av FLA og sendt til Seksjon for lønn innen 22.12.2020. Seksjon for lønn vil sørge for å følge dette opp ved overgang til nytt lønnssystem.

Timelønnede
Registrering av timelister i HR-portalen:
Timer t.o.m. 30.11.20 skal registreres og godkjennes av leder senest 02.12.2020.
Timer for desember skal registreres og godkjennes av leder senest 16.12.2020.

Reiseregninger
Når det gjelder reiseregninger oppfordrer vi ansatte til å registrere dette så snart som mulig etter at reisen er gjennomført. Siste godkjenningsdato for reiseregninger er 16.12.2020.

Refusjon av utlegg
Når det gjelder refusjon av utlegg oppfordrer vi ansatte til å registrere dette så snart som mulig. Siste godkjenningsdato for refusjon av utlegg er 16.12.2020.

Honorarlønnede
Siste godkjenningsdato for honorarlønn er 16.12.2020.


Early deadlines for transition to new systems
Due to the transfer to new systems from 1st January 2021, there are some early deadlines, please see below.

Please make yourself acquainted with the deadlines.

Holidays must be registered by 01.12.20.

Time Account – My Time (for technical/administrative)
When switching to SAP, all balances related to time registration must be correct. The deadline for registering time is 28.12.2020. There will be NO opportunity to correct the balance in 2021, due to the transition to new system.

Payments via My Time
After 30.11.2020, nothing will be registered in My Time that entails payment. This applies, among other things, to overtime, hourly wages, emergency guards, expeditions etc. All such registrations MUST be registered in the HR portal from 01.12.2020.

Absence and leave
Employees who apply for leave/extension of leave can still apply for this in the HR portal. The form must be processed by FLA and sent to the Section for salaries by 22.12.2020. The section for salaries will ensure that this is followed up when transitioning to the new salary system.

Hourly paid registration of timesheets in the HR portal
Hours incl. 30.11.20 must be registered and approved by the manager no later than 02.12.2020. Hours for December must be registered and approved by the manager no later than 16.12.2020.

Travel expenses
With regard to travel invoices, we encourage employees to register this as soon as possible after the trip has been completed. The last approval date for travel invoices is 16.12.2020.

Compensation for expenses
With regard to reimbursement of expenses, we encourage employees to register this as soon as possible. The last approval date for reimbursement of expenses is 16.12.2020.

Fees paid
The last approval date for remuneration is 16.12.2020.

Husk registrering av ferie for 2020

Takk til alle som har lagt inn ferie for 2020 – men det er fortsatt ganske mange som ikke har registrert ferien.

Fra 1. januar 2021 går UiB over til et nytt lønns- og personalsystem (SAP) og da må vi alle ha ferieregnskapet i balanse, dvs. at man kan ha 0 gjenestående feriedager. Vi setter pris på om du ser hvordan du ligger an med din ferie.

colourbox.com

Oktober er sikkerhetsmåned/October is Security Awareness Month

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå < https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6>.

Følg også med i internavisen På høyden, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern.


October is National Security Awareness Month. The University of Bergen therefore plans to have an extra special focus on information security in October.

UiB aims to be a safe and secure place to study and work, whether you are based at home or on campus. We therefore want all students and employees to be fully aware of security.

Many employees and students have already completed the e-learning course in Data protection and Information security on Mitt UiB in order to improve their knowledge of security. If you have not yet had the time to take the course, please do so now <https://mitt.uib.no/enroll/MDW74H>.

We also recommend following the internal news channel På høyden this month, which will highlight relevant subjects, such as challenges relating to working from home, where to find help and, not least, how to report a breach of IT security.

Click here to read more about National Security Awareness Month at UiB.

Sikresiden.no also provides a lot of helpful information about information security and data protection.

colourbox.com/uib.no

Frist for å registrere restferie 1. oktober / Deadline for registering leftover holiday 1 October

Frist for å registrere restferie er 01.10.2020, og vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt. Det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt ferieregnskap i god tid før årsslutt. Vi ber derfor om at søknad om eventuell overføring av restferie også sendes innen 01.10.2020.  Det må være særlige grunner for å overføre ferie til 2021.

Registrering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie, gjøres i ferieskjema i HR-Portalen. Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:
Hilde B. Johannessen: hilde.b.johannessen@uib.no Telefon: 55 58 90 22


Deadline for registering leftover holiday is 01.10.2020, and we remind you that taking holidays is a right and a duty. It is important that all employees have cleared their holiday balance in advance of the end of the year. Therefore, we request that any application for transferring holidays also be sent in no later than 01.10.2020. There must be special reasons to transfer holidays to 2021.

Registering holidays and application for any transfer is done in the HR-Portal. Information about holidays and how to register holidays can be found here:
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/

If you have any questions regarding holidays and registering, please contact HR consultant:
Hilde B. Johannessen: hilde.b.johannessen@uib.no, Phone: 55 58 90 22

Advarer mot innbrudd i IT-systemene

Universitetene er attraktive mål for dataangrep. UiB innfører derfor tofaktor-pålogging og flere andre tiltak.

Du kan lese hele saken i På Høyden, som denne uken ble relansert som UiBs nye internkommunikasjonskanal:
https://pahoyden.no/datasikkerhet/advarer-mot-innbrudd-i-it-systemene/101650

Finn gode tips til informasjonssikkerhet på Sikresiden:
https://www.sikresiden.no/forebyggende/unngaahacking?locality=196

Hold deg selv oppdatert på uib.no/korona / Keep yourself updated at uib.no/en/corona

Byrådet la tirsdag 8. september fram nye tiltak for bremse det pågående koronautbruddet i Bergen. Dette er følgene for deg som er UiB-ansatt: https://www.uib.no/korona/138347/nye-tiltak-fra-bergen-kommune


Tuesday September 8th, the City Council presented new measures to slow down the ongoing corona outbreak in Bergen. These are the consequences for UiB employees: https://www.uib.no/en/corona/138349/new-measures-bergen-municipality

Colourbox og Marianne Røsvik/uib.no

SMS-varsler fra UiB-ledelsen i koronasituasjonen / SMS messages from UiB regarding the corona situation

Fakultetet har fått en del tilbakemeldinger om at enkelte ikke mottar SMS-varsler som sendes ut til alle ansatte ved UiB. Vi ber deg sjekke at mobilnummeret ditt er registrert i Pagaweb (personalsystemet). Det gjøres slik:

 • Logg på med ditt UiB-brukernavn og passord på: https://uib.bluegarden.net/ (velg Universitetet i Bergen som tilhørighet).
 • Klikk på snarveien «Min Mappe».
 • Velg menypunkt «Personlig». Her ser du hva som er registrert under «Privat kontaktinformasjon», inkl. om mobilnummer er registrert.
 • Hvis det ikke er registrert mobilnummer, går du til rullemeny «Nytt skjema» oppe til venstre og velger «Person og familieinformasjon».
 • I skjema legges nummeret inn ved «Mobiltelefon». Hvis du krysser av på linjen under for «Privat mobiltelefon» vil ditt nummer kun være tilgjengelig for arbeidsgiver og ikke ved søk på ditt navn på nettsiden www.uib.no. 
 • Husk å trykke videre og sende inn skjema.

Hvis du har registrert mobilnummer i Pagaweb, men likevel ikke mottar SMS fra UiB, ber vi dere melde dette inn via: https://hjelp.uib.no/. 

Mvh
Heidi A. Espedal
Fakultetsdirektør


The Faculty have been informed that some of you have not received the UiB SMS to all employees regarding the corona situation. If so, please check if your mobile phone number is registered in Pagaweb:

 • Login using your regular UiB username and password at https://uib.bluegarden.net/ (choose University of Bergen as affiliation).
 • Choose “English” in the top right menu.
 • Click the shortcut  “My folder”.
 • Choose the top meny “Personal”. Here you will see if your mobile phone number is registered under “Private contact information”.
 • If not, please open the menu “New form” (top left side of window) and choose “Personal and family information”.
 • In this form you can register your mobile phone number. If you tick the “Private mobile phone” option, your number will only be available for your employer, and not on the UiB web page.
 • Remember to click “Send” before closing the form.

If you have registered your mobile phone number and still don’t receive UiB SMS to all employees, please register the problem at: https://hjelp.uib.no/ or ask someone in your administration for help.

Kind regards
Heidi A. Espedal
Faculty director

BOTT økonomi ved Det medisinske fakultet

Ved UiB skal det innføres et nytt økonomi- og lønnssystem. Det medisinske fakultet har startet et prosjekt for å se hvordan disse systemene kan innføres på en god måte. Dette skal sikre at fakultetet er optimalt rigget for å bli mer effektivt og yte bedre service når vi tar i bruk de nye systemene.

3. september vil det bli holdt et informasjonsmøte om mottak av BOTT økonomi for alle interesserte ved Det medisinske fakultet. Lenke til påmelding finner du her.

Mer informasjon om prosjektet her.

UiB bytter reisebyrå

UiB har inngått reisebyråavtale med et av Norges største reisebyrå, Berg-Hansen. Fra og med 1. juli skal du bestille fly, hotell, leiebil og tog gjennom Berg-Hansen.

Du kan bestille ved hjelp av Berg-Hansens onlineverktøy, Webgate, i Berg-Hansen app, eller hos en reiserådgiver.

1. juli vil alle som har en registrert profil hos Berg-Hansen motta en e-post med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Mer informasjon om reisebyråavtalen og UiBs rutiner for reiser.

uib.no

Ny parkeringstillatelse for ansatte/studenter fra 1. juli

Fra 01.07.20 må alle ansatte og studenter som ønsker å parkere på UiBs frie plasser inkl. EL-bil plasser og HC-plasser skaffe seg ny parkeringstillatelse.

Det er fra samme dato nytt system for parkeringstillatelser for frie plasser som den enkelte ansatte/student administrerer selv.

For å skaffe seg en parkeringstillatelse må man gjøre følgende:

1.Gå inn og registrer ditt mobilnummer i UiBs parkeringssystem.
Det er kun ansatte/ studenter med gyldig ansattnummer/studentnummer som kan søke om parkeringstillatelse. Link til UiBs parkeringssystem – logg på med uib-brukernavn og passord.

Fortsett på mobiltelefon (ev. PC)
2.Last ned appen «Aimo Park Norway» på mobil/nettbrett (Google Play (Android) eller App Store (iOS/iPhone)
NB! Ikke tilgjengelig på Windows telefoner. Dersom du har telefon med Windows operativsystem eller ønsker å registrere deg på nett må du registrere parkeringstillatelse på https://qpark-permit.giantleap.no/#/parking/products/agreement Siden er responsiv og kan fint benyttes på mobil eller nettbrett.

3.Første gangs bruk: åpne appen og opprett brukerprofil. Det må registreres mobilnummer, men du trenger ikke registrere betalingskort. Betaling for parkering ved UiB er utsatt til 01.01.21, men appen er tilrettelagt for den planlagte løsningen. Oppdater profilen med din brukerinformasjon.

Det er kun mulig å bestille ett parkeringsprodukt ut 2020 – det er en parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter inkl. EL-bilplasser og HC-plasser med varighet fra bestillingsdato t.o.m. 31.12.20.

4.Registrer parkeringstillatelsen i appen
1.Velg «Andre produkter» (ikke «Start parkering»)
2.Velg sted «Bergen»
3.Velg produkt «Bestill parkeringsavtale»
4.Bestill parkeringsavtale «Universitetet i Bergen. Ansatte og studenter»
5.Velg mellom «Ansatt-parkering» eller «Student-parkering»
6.Legg inn registreringsnummer (inntil 3 stykker)
7.Les og godkjenn parkeringsvilkårene
8.Avslutt med «Kjøp»
9.Sjekk på hjemsiden i appen at dine registreringsnummer er registrert.

Se relevante lenker og dokumenter her.

18. juni 2020 fjernes utdatert innhold på www.uib.no

Utdatert innhold er støy i søkeresultater, gjør systemet tungt å drifte og vedlikeholde og gir generelt en dårlig brukeropplevelse.

Torsdag 18. juni 2020 vil infosider og nyhetssider som ble avpublisert før 2017 slettes. Dette betyr at innholdet på områdene må vurderes av de innholdsansvarlige. Det som eventuelt ønskes beholdt må åpnes og lagres på nytt for å få en oppdatert publiseringsdato.

Utdaterte arrangementer (kalenderoppføringer) som er fra før 2019 vil også slettes. Ønskes noen av disse beholdt, kan de gjøres om til infosider og på den måten leve videre på w3.

Les mer om dette her.

Digitalt arbeidsmiljø

HR-avdelingen har laget en samleside for ansatte og ledere om digitalt arbeidsmiljø og hvordan vi kan arbeide og samhandle på nye måter i den spesielle situasjonen vi er i. Sidene vil bli oppdaterte fortløpende. Ta en kikk for tips til blant annet gjennomføring av digitale møter, medarbeideroppfølging, ergonomi og digital rekruttering.

https://www.uib.no/hr/134619/digitalt-arbeidsmiljø

Foto/ill.: UiB, Foto: Silje Marie Bjerkeng

Har du ledig tid på hjemmekontoret?

UiB har mange gode nettbaserte kurs. Spesielt for Office-pakken og ulike administrative systemer, men også for HMS. Ta en kikk på IT-avdelingens hjelpesider. Bruk søkefunksjonen så finner du mye nyttig! 

Her er andre nyttige lenker i disse dager:
Koronavirus – informasjon til ansatte
Opplæring: Digital arbeidshverdag
E-læringskurs for UiB-ansatte
Innlogging på Mitt UiB

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter. Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – informasjon til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.). Se: uib.no/korona

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales, dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter: https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger

Hilsen Økonomiavdelingen ved K1

HR-portalen er nå tilgjengelig som mobilapp

uib.no

HR-portalen (Bluegarden mobil) har nå lansert en mobilapp som gjør det enkelt for ansatte å registrere arbeidstid og sende inn reiseregninger.

Hva kan du bruke appen til?
 • Sjekke lønnslipp
 • Registrere reiseregninger
 • Registrere arbeidstid
 • Registrere utlegg
Hvordan laster du ned appen?
 • Last ned ‘Bluegarden Mobil‘ i App Store eller Play butikk
 • Velg førstegangspålogging
 • Skriv inn UNIB med bindestrek foran ditt feide-brukernavn (f.eks. UNIB-spt123)
 • Du vil motta et engangspassord per SMS
 • Velg nytt passord
 • Velg pin-kode

Her er detaljert brukerveiledning med bilder.

Frister for sending av julepost 2019

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefales det å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land. For julepost i Norge anbefales 16. desember, mens for pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 12. desember.

Her er fristene når du skal sende brev:
Sverige, Danmark, Finland og Island: 15. desember
Øvrige Europa: 13. desember
USA og Canada: 11. desember
Øvrige land i verden: 4. desember

Vanlig leveringstid:
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8 dager til resten av verden.

Her er fristene for julepakker:
Innland: Bedrift og På døren: Bedrift og expresspakker julen 2019
Servicepakken: + 1-2 dager fra 19. november

Pakke utland (CarryOn) Finland, Island, Sverige og Danmark: 13. desember
Europa og resten av verden: Julefrister pakker utland 2019

Flåklypa postbud

UiBhjelp tatt i bruk fra 11. november

UiBhjelp er en selvbetjeningsløsning der ansatte og studenter kan finne informasjon om administrative tjenester, og melde inn og få svar på henvendelser. UiBhjelp erstatter Issue Tracker, og fra 11. november må ansatte og studenter bruke UiBhjelp for å registrere nye henvendelser.

Issue Tracker er stengt for registrering av nye saker, men saker registrert før 11. november blir ferdigbehandlet der.

Innlogging UiBhjelp: https://hjelp.uib.no/
Les mer om UiBhjelp her.

Colourbox.com

Tjenesteportalen – TOPdesk og felles servicesenter

TOPdesk
UiB skal innføre et nytt system for alle typer brukerhenvendelser – én felles tjenesteportal for både ansatte og studenter. Systemet skal erstatte dagens Issue tracker og være en informasjonsbase for brukerveiledninger og rutinebeskrivelser ved UiB. Den nye tjenesteportalen lanseres 11. november 2019. De viktigste administrative tjenestene skal være på plass fra denne datoen, og deretter vil det fylles på med øvrige tjenester. Les mer om tjenesteportalen TOPdesk.

Felles servicesenter
Felles servicesenter er et delprosjekt under Prosjekt Tjenesteutvikling. Prosjektet skal etablere et felles senter for service fra sentraladministrasjonen, både digitalt (med den nye tjenesteportalen) og senter for henvendelser på telefon/chat og ved frammøte. Målet er at senteret skal være en felles vei inn til alle sentraladministrative tjenester. Les mer om Felles servicesenter.

Ønsker du mer informasjon om dette?
Det skjer mye i prosjektene Felles servicesenter og Tjenesteportal for tiden. For å informere om disse er det opprettet et åpent team som alle kan følge. Klikk på «Opprett og bli med i team» under teamlisten din, og se etter «Bli med i et team med en kode»-kortet. Skriv inn koden:2fjeevf

Avdelinger i sentraladministrasjonen ved UiB skifter navn

Forskningsadministrativ avdeling (FA) blir til Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA). Studieadministrativ avdeling (SA) blir til Studieavdelingen (SA)

De nye navnene er mer i tråd med resten av de sentraladministrative avdelingene, på den måten at man i navnet ikke gjentar ordet administrasjon flere ganger. Navneendringene er en mindre justering, og vil ikke ha særskilt betydning hverken for ansatte eller studenter.
– Jeg er fornøyd med at UiB nå vil fremstå mer helhetlig, med samme navnestruktur i sentraladministrasjonen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm om endringene som nå blir gjort.

Les mer her.

Resultat fra lønnsoppgjøret ved UiB i 2019

Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført.

Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2019.

Partene er blitt enige om følgende:

 • Nyansatte – ansatt fra 1. mai 2018, gis et prosentvist tillegg på 1,55 %.
 • Øvrige ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 2,483 %.
 • Postdoktorer som har en lønn under kroner 531 900 løftes opp til dette nivået.

Oppgjøret omfatter ikke:

 • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 med virkningsdato etter forhandlingene.

LO, Unio og YS har forhandlet en del av sin pott sentralt, og resultatet fra disse forhandlingene er:

Fra 1. mai har alle fått et tillegg på hovedlønnstabellen:

 • 1,35 prosent fra og med ltr.19 til og med ltr. 46
 • 1,55 prosent fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63
 • 1,35 prosent fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101

Den resterende andel av potten er forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. juli 2019.

Partene er blitt enige om følgende:

 • Stipendiater ansatt før 01.05.2018 overføres fra alternativ 9 til alternativ 10. Dette tilsvarer ett ltr.
 • Førstekonsulenter med sammenhengende ansettelsesforhold fra før 2005 under lønnstrinn 52 får ett lønnstrinn i tillegg til generelt prosenttillegg. Tilsvarende får seniorkonsulenter under ltr. 55.
 • Postdoktorer ansatt før 01.07.18 overføres fra alternativ 3 til alternativ 4 – ett lønnstrinn. Det gis ikke prosentvist tillegg.
 • Øvrige ansatte gis prosentvist tillegg på 1,5924 %.

Oppgjøret omfatter ikke:

 • Ansatte som på forhandlingstidspunktet har utløp på ansettelsesforholdet i 2019 med unntak av de som skal over i pensjon.
 • Nyansatte – ansatt fra 1. juli 2018. Disse skal vurderes med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 nr. 3.
 • Ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold eller ny lønnsvurdering etter HTA pkt. 2.5.3 etter virkningsdato for forhandlingene.

Introduction seminar for new employees

The Introduction seminar will provide you with information about what being an employee at the University of Bergen entails. The last introduction seminar of 2019 is at 17 October 12.00-15.30.

Place: TBA
Registration deadline 11.10.2019 – 15.30. Register and read more here.

 

Program
12:00: Welcome to UiB by Prorector Margareth Hagen
12:15: Practical information for international employees
13:15: Break
13:30: Working at UiB – rights and obligations
15:00: Questions and sum up