Invitasjon til digitalt møte: Mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse inviterer til dialogmøte med sektoren om mobilitetsmuligheter til og fra Storbritannia.  

Målgruppen er administrativt ansatte i UH-sektoren som arbeider med internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 5, mars 2024 klokken 10.00-11.00. 

Vi invitere til møte om mobilitet mellom Norge og Storbritannia. I møte vil vi informere om ulike mobilitetsrammeverk som i dag legger til rette for mobilitet mellom norske og britiske universitet og høyskoler. Mer informasjon om møtet samt lenke til påmelding finner du her: Mobilitet til og frå Storbritannia – kva er mogleg?

Formålet med møtene er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene i det videre arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentutveksling, og det forventes at deltakerne aktivt bidrar i samtalene i møtet.

Det vil bli satt av god til spørsmål og erfaringsdeling i møtet og vi oppfordrer dere til å tenke over følgende spørsmål i forkant: 

 • Hvilken erfaring har dere med disse programmene så langt?
 • Hvilke muligheter ser dere for videreutvikling av mobilitetsarbeidet med utgangspunkt i disse programmene?
 • Hvordan kan vi få flere britiske studenter til å velge å studere i Norge? 

Velkommen!

Spørreundersøkelse for undervisere i medisin

Det nasjonale kvalitetsorganet for høyere utdanning (NOKUT) gjennomfører en stor, toårig evaluering av de norske medisinutdanningene. Det er første gang det gjøres en så omfattende evaluering, som ser alle de fire medisinutdanningene under ett, og i sin fulle bredde. En rekke ulike dimensjoner ved medisinstudiene skal belyses, og undervisning og veiledning er i høyeste grad blant disse. Det benyttes en rekke ulike datakilder for et godt evalueringsgrunnlag – blant annet en spørreundersøkelse som går ut til alle undervisere i medisin ved universitetene.

Denne undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar – 1. mars 2024, og alle som underviser medisinstudenter vil motta undersøkelsen til sin UiB-epost. Underviserne sine svar er av stor betydning for å kunne danne et korrekt bilde av rammene for undervisning, veiledning og vurdering ved medisinstudiene i Norge pr. i dag.

Mer informasjon om evalueringen finnes på NOKUT sine nettsider: Evaluering av profesjonsstudiet i medisin | Nokut

Vi ber alle undervisere som mottar undersøkelsen fra NOKUT om å besvare denne.

Forskerlinjen søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 23

Kjære kollega,

Bilde av et barn som doktor.

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2023-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2024. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2024, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 for medisin og 2 for odontologi..

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres inn via skjemaker: Innmelding av forskningsprosjekt for forskerlinjestudent (uib.no)

Husk at du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 26. januar 2024.

«Mingledag»

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB en gang i februar, vi kommer tilbake til dato og klokkeslett. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på forskerlinjen sine nettsider.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen

Professor

Leder av Forskerlinjen

Fjær til hud

I anledning av avslutningsseremonien for medisinstudentene på kull 17B, har de gjennomført en kåring av «Beste fagmiljø under studiet,» og vi er glade for å kunngjøre at hudfaget har blitt tildelt denne æren!

Utmerkelsen er en anerkjennelse av det engasjerende arbeidet som hudavdelingen har lagt ned i undervisningen for avgangskullet gjennom studiet. Studentene ønsker å takke for de inspirerende forelesningene og det solide kunnskapsgrunnlaget de har gitt dem. – Dette vil uten tvil være viktig kunnskap når vi snart begir oss ut i legelivet, sier de.

Prisutdelingen fant sted under avslutningsseremonien for kull 17B, den 8. desember.

Stolt overlege

Overlege ved Hudavdelingen, Ingeborg Bachmann, utrykker at de er veldig stolte, det er en flott anerkjennelse til hele Hudavdelingen, ikke bare de UiB-ansatte. Både leger, sykepleiere og sekretærer er engasjert i studentundervisningen, og gjør alt de kan for å legge til rette for at avdelingen skal fungere som det vi er, en universitetsklinikk, avslutter hun.

Illustrasjon: ØBB/Dall-e

Hovedoppgavesymposium medisin 12. desember

En fantastisk mulighet til å se bredden i det gode arbeidet våre medisinstudenter gjør med hovedoppgavene sine.

Professor og utdanningsleder, Arne Tjølsen Foto: UiB

For kull 18B vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus. Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!
Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus

Tid: mandag 12. juni kl. 10.15 – ca. kl. 13

Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i vår skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får 1½ minutter til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Priser til gode oppgaver

Vi deler også ut priser til de beste oppgavene! De som tildeles pris får holde et 10 minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Program
 • 10.15: Velkommen
 • 10.25: Presentasjon av hovedoppgaver – første bolk
 • 11.15: Pause
 • 11.30: Presentasjon av hovedoppgaver – andre bolk
 • 12.15: Prisutdelinger
 • Beste hovedoppgave våren 2023 – utdeling av priser og presentasjon av oppgavene
 • Pris for beste presentasjon på symposiet
 • 13.00: Slutt

Invitasjon til ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap for masterstudenter, ph.d. og ansatte

Vi inviterer interesserte til å ta emnet ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap: Innovasjon og entreprenørskap | Universitetet i Bergen (uib.no)

Emnet undervises på engelsk 15.-26. januar 2024.

Ansatte kan søke om plass på emnet via en hospitantstudierett. Søknaden må følges av et støttebrev fra leder om at vedkommende kan ta kurset: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB.

Studenter med aktiv studierett kan be om registrering ved å sende e-post til elektiv@med.uib.no

Jeg kan svare på spørsmål om registrering, på hege.ommedal@uib.no

Registreringsfristen er 12. desember.

Vennlig hilsen
Hege Ommedal


Dear all,

Are you a student, PhD student, or researcher eager to explore innovation and entrepreneurship?

UiB Medical faculty is hosting a course on Innovation and Entrepreneurship and this time the course will be run in English and is open to a broader audience.

It is an intensive two-week course where you will learn the general principles, will meet many external lecturers, and will have an opportunity to work on a real innovation idea to explore its path to the market.

What: Innovation and Entrepreneurship course – ELMED 223-A

When: January 15-26

Where: Eitri

More info: here https://www.uib.no/en/course/ELMED223-A?sem=2024v

Who:

Employees can apply here: Visiting student at the Faculty of Medicine (hospitantstudierett) | Faculty of Medicine | UiB

Please note that the application must include a support letter from your leader.

Master’s or PhD students can send e-mail for registration to: elektiv@med.uib.no.

If you have any questions or need help signing up, please, contact Hege Ommedal (hege.ommedal@uib.no).

Masterprosjekter i farmasi for året 2024/2025

Foto/ill: Senter for farmasi, UiB

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
 • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
 • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
 • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
 • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.

Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Bruk av kunstig intelligens (KI) ved Det medisinske fakultet

3D-illustrasjon av robot som tar eksamen
Foto/ill.: DALL-E / KUH

UiB har oppdatert sine retningslinjer for redelighet og fusk som også omtaler bruk av kunstig intelligens. Vi ser imidlertid at det er behov for en presisering av hva dette innebærer for dere som studerer på Det medisinske fakultet.

KI er en spennende og nyttig teknologi som kan bidra til både læring og utvikling for deg som student, dersom du bruker den fornuftig. Det er viktig å være bevisst på hva som er de etiske, juridiske og faglige rammene rundt bruken. Det er viktig å huske på at ingen KI-verktøy er intelligente på ordentlig – de er bare gode på å imitere menneskelig intelligens. Et tekstgenereringsverktøy er trent til å svare på dine spørsmål uansett. Dersom den ikke finner svaret i det materialet de er trent på, vil den være «kreativ» og svare noe som den tror kan være sant. Dersom du er kritisk til svaret, vil den korrigere sitt opprinnelige svar, selv om du kanskje tar feil. Selv om det kalles kunstig intelligens, så er slike verktøy altså ikke spesielt intelligente. De strever med å skille mellom evidensbaserte fakta og ubegrunnede påstander, såkalt «fake news». I tillegg bruker de i hovedsak data og kilder fra vestlige, engelskspråklige land og er foreløpig dårlig på kjønnsbalanse, kulturforskjeller og etnisk variasjon.

Dere kan bruke denne typen verktøy for å øke egen læring og utvikling, samt lære dere hvordan dere skal stille dere kritisk til svarene fra slike verktøy. Det er også verdt å merke seg at de ulike chatbot’ene som er tilgjengelige på markedet er gode på ulike ting. ChatGPT-3.5 har fortsatt den beste språkmodellen og er mest kreativ, mens Bing,Chat GPT-4er bedre på oppdatert kunnskap, referanser og kildehenvisninger, fordi den også henter informasjon fra internett., benytter imidlertid også internett. Grammarly er egnet for å kontrollere grammatikk og språkkvalitet, Deepl er god på oversettelser, mens Elicit og Jenni er laget for vitenskapelige oppsummeringer. Dette er bare noen av alle de AI-verktøyene som har dukket opp det siste året. De ulike løsningen blir stadig mer avanserte og bedre på å integrere flere funksjoner i samme modell (multimodale modeller eller foundation models).

Husk på at dere er her for å lære og at det hverken er hensiktsmessig eller særlig tillitvekkende å belage seg på KI for å finne alle svar i en travel yrkeshverdag.

Her er noen eksempler på hva studenter kan bruke KI til:

 • Ideer og inspirasjon: Man kan bruke KI-verktøy (eks: ChatGPT, Bing eller Bard) til å lage et forslag til en tekst basert på et tema eller et spørsmål. Dette kan hjelpe til med å finne inspirasjon, argumenter, eksempler eller kilder til skriveoppgaver. Man må likevel være kritisk til teksten som produseres, og alltid henvise til verktøyet som er brukt.

 • Forbedre språket: Man kan bruke ulike verktøy til å sjekke grammatikk, stavefeil, ordvalg eller stil i teksten sin (eks: Grammarly, ChatGPT). Man må likevel være oppmerksom på at verktøyet ikke alltid gir riktige eller passende forslag, slik at alle forslag må vurderes kritisk.

 • Lære seg nye ting: Man kan bruke KI-verktøy (eks: Bing, Bard eller ChatGPT) til å skaffe seg en generell oversikt over et nytt tema, fag eller emne.

 • Som studiekompis: Du kan få en chatbot til å stille deg spørsmål fra pensum, eller til å gi deg eksempler på ulike eksamensoppgaver du kan løse alene eller med medstudenter. Man må være svært skeptisk til svarene som gis. Husk på at de kan være hentet fra et annet pensum og/eller annen medisinsk praksis enn det vi benytter i Norge i dag. Jo mindre man vet selv om et tema, jo vanskeligere vil det være å vurdere og etterprøve kvaliteten på informasjonen du får. Det kan være lurt å sammenlikne med lærebok eller annen kvalitetssikret kilde oppgitt av underviser. Du kan også be om konstruktiv tilbakemelding på dine egenproduserte tekster.

 • Øving på kliniske situasjoner, dialog og diagnostikk: Du kan be en chatbot om å lage et rollespill eller oppgave, der du er legen/tannlegen/ernæringsfysiologen e.l. og chatboten er pasienten. Dere kan sammen
  skape en dialog som skal lede frem til en diagnose, rett behandling eller rett medikament. Eksempel på en slik prompt kan være «Gi meg et fiktivt utfyllende blodprøvesvar og anamnese til en pasient som ligger i et akuttmottak og har en definert diagnose. Jeg skal forsøke å resonere meg fram til og gjette diagnosen ut ifra blodprøvene. Når jeg er ferdig, gir du meg en tilbakemelding
  «. Jo mer spesifikk du er i din bestilling, jo bedre vil den svare deg. Det krever litt trening på å bli god på å lage godt fungerende prompt’er.

 • Som hjelp til å organisere studiehverdagen din. Eksempelvis kan du be den lage en plan for å jobbe deg gjennom pensum i tide for eksamen som passer med dine andre aktiviteter.

Dette kan man ikke benytte KI-verktøy til som student:

 • Akseptere informasjonen uten å kontrollere hvorvidt den stemmer eller ikke
 • Konstruere data, bilder eller film uten å oppgi at KI-verktøy er benyttet
 • Kopiere tekst direkte uten å markere tydelig at den kommer fra et KI-verktøy
 • Oppgi personidentifiserbar informasjon
 • Besvare eksamen, hjemmeoppgaver, bachelor- og masteroppgaver med tekst som er helt eller delvis generert av KI (med mindre annet er oppgitt)

Reielegheit og fusk | Studieavdelingen | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network


Use of artificial intelligence (AI) at the Faculty of Medicine

The UiB guidelines for integrity and cheating have been updated. These also discuss the use of artificial intelligence. However, we see that students at the Faculty of Medicine need some clarification on this topic.

AI is an exciting and useful technology that can contribute to both learning and development for you as a student provided that you use it wisely. It is important to be aware of the ethical, legal and professional framework for AI-based tools. Keep in mind that no AI tool is truly intelligent – they’re just good at imitating human intelligence. A text generation tool is trained to answer your questions anyway. If it can’t find the answer in its database, it will be «creative» and answer something that it thinks might be true. If you criticize the answer you get, it will correct its original answer, even if you may be wrong. Although it is called artificial intelligence, such tools are not particularly intelligent. They struggle to distinguish between evidence-based facts and unsubstantiated claims, so-called «fake news». In addition, they mainly use data and sources from Western, English-speaking countries and are currently poor on gender balance, cultural differences, and ethnic variation.

You can use this type of tools to increase your own learning and development, as well as learning to be critical to the answers. It is also worth noting that the various AI-tools available on the market are good at different things. ChatGPT-3.5still has the best language model and is the most creative, while Bing, Bard and ChatGPT-4 is better at up-to-date knowledge, references, and citations, because it uses the internet as a source. Grammarly is suitable for controlling grammar and spelling, Deepl for translation, while Elicit and Jenni are made for scientific summaries. These are just a few of the AI tools that have emerged in the past year. The various solutions will rapidly be more advanced and better at integrating more functions into the same model (multimodal models or foundation models).

Remember that you are here to learn and that it is neither appropriate nor confidence-inspiring to rely on AI to find answers to all questions in a busy professional life.

Here are some examples of what students can use AI for:

 • Ideas and inspiration: AI tools (e.g.: ChatGPT, Bing or Bard) can be used to create a suggestion for a text based on a topic or question. This can help you to find inspiration, arguments, examples, or sources for assignments. You must nevertheless be critical to the text produced, and always refer to the tool used.

 • Improve language: You can use various tools to check grammar, spelling errors, word choice or style in your text (eg: Grammarly, ChatGPT, Bing). However, keep in mind that the tool does not always provide correct or appropriate suggestions, so all proposals must be critically assessed.

 • Learn new things: You can use AI tools (e.g.: Bing, ChatGPT) to get a general overview of a new topic, subject, or topic.

 • As a study buddy: You can make a chatbot (ChatGPT, Bing or Bard) ask you questions from the syllabus, or to give you examples of different exam questions you can solve alone or with fellow students. Be skeptical to the answers given. Keep in mind that they may be taken from a different curriculum and/or medical practice than the one currently used in Norway. The less you know about a topic, the more difficult it will be to verify the quality of the information you receive. It may be a good idea to compare with a textbook or other quality-assured source provided by the instructor. Ask for constructive feedback on you own texts.

 • Practice of clinical situations, dialogue and diagnostics: You can ask a chatbot to create a role play or clinical task you, where you are the doctor/dentist/nutritionist, etc. Together, you can create a dialogue that will lead to a diagnosis, the right treatment or the right drug. An example of such a prompt could be: ‘Give me a fictitious blood test result and anamnesis of a patient who is in an emergency department and has a defined diagnosis. I will try to reason and guess the diagnosis from the blood tests. Give me feedback when I’m done The more specific you are, the better it responds. It takes some practice to excel at making such prompts.

 • To help you organize your student life. For example, you could ask it to make a schedule for getting through the syllabus in time for exams that matches your other activities.

AI tools cannot be used for:

 • Accept the information without checking whether it is correct
 • Construct data, images or movies without indicating that AI has been used
 • Copy text directly without clearly indicating that it comes from an AI tool
 • Submitting personally identifiable information
 • Write exams, home assignments, bachelor’s and master’s theses with text that is fully or partly generated by AI (unless otherwise stated)

Academic integrity and Cheating | Division of Student and Academic Affairs | UiB

https://www.uib.no/student/164404/verkt%C3%B8y-basert-p%C3%A5-kunstig-intelligens-i-utdanning#plagiat-og-fusk-nbsp (not in English yet)

Student Use Cases for AI | Harvard Business Publishing Education

ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide – UNESCO Digital Library

AI Will—and Should—Change Medical School, Says Harvard’s Dean for Medical Education | Medical Education and Training | JAMA | JAMA Network

Hjelp til litteraturoppgaver fra biblioteket

Illustrasjon av personer på et bibliotek

Foto/ill.: DALL-E / KUH

Hjelp til litteraturoppgaver til studenter

Endelig er bibliotekets onlinekurs «Litteraturoppgaver i medisin og helsefag» ferdig. Kurset er for studenter som skal skrive litteraturoppgaver i medisin og helsefag. Det er åpent for alle, på norsk og engelsk, og har en egen del for veiledere. Kurset ble publisert på MittUiB i september 2023, og er lenket fra bibliotekets websider om kurs og veiledning.

Kurset er delt inn i seksjoner etter de forskjellige stegene i arbeidet med en litteraturoppgave. Det er litt om søk, prosjektbeskrivelse, dokumentasjon, screening, håndtering av treff, samarbeid, kvalitetsvurdering, dataekstraksjon og skriving. Digitale verktøy som blir presentert er databaser, EndNote og bruk av Rayyan som har en AI-komponent.

Målgruppen for kurset er i første omgang bachelor- og masterstudenter som arbeider med litteraturoppgaver, men kurset inneholder også praktiske bruksanvisninger som kan være nyttig for forskere som arbeider med kunnskapsoppsummeringer, og en egen del for veiledere.

Kurset er helt nytt. Har dere som veiledere noen tilbakemeldinger, så blir vi glad for det.

Ta en titt, og diskuter det gjerne med dine kolleger.

Vennlig hilsen
Bibliotek for medisin
ved Barbara, Christine, Ida og Regina


Help for student literature reviews

Finally, the library’s online course “Student literature reviews in medicine and health sciences” is published on MittUiB. The course is intended for students in medicine and health sciences writing a literature review as their bachelor or master’s thesis. It is open accessible, in Norwegian and English. We have also included a module for advisors. The course was published in September 2023, and is easy to find at the medical library’s webpages about courses and guidance.

The course is divided into modules according the different steps in the work with a literature review: searching, project proposal, documentation, screening, dealing with search results, team work, quality assessment, data extraction and writing. We also present some digital tools as databases, EndNote, and how to use rayyan, which contains an AI-component.

The target groups for this course are mainly bachelor students and master students who write a literature review. However, the course contains practical guides which could be useful for researchers doing a systematic review, and a specific module for advisors.

As advisors, you may have some thoughts about this course? It is newly published, and we are happy to get feedback from you.

Please, have a look, and discuss with your colleagues.

Kind regards from the Medical library
Barbara, Christine, Ida and Regina