Call for master’s projects Biomedicine

Et nasjonal romantisk oljemaleri av en helseperson som ønsker tema til masteroppgaverThe new students on the Master’s programme of biomedicine will be looking for projects this autumn and spring. We are therefore collecting project descriptions for them. Please use the attached form if you have projects for our students. The timeline of the projects is from June/august 2023 to June 2024.

Please send your project to studie.biomed@uib.no by the 24th of October.

We will distribute all the projects to the students on Mitt UIB after this deadline. The students are then encouraged to approach the supervisors of the projects they are interested in.

We also ask you to hand in the Master’s agreement (see attached file) 14 days after you have formally signed on a student, or let us know if a project is taken. Then we can update the list of available projects.

Please let us know if you have any questions about taking on a master student

Vedlegg:

Illustrasjon: ØYBB/ Dall-e

Frivillig eksamenspasient på OSKE?

Vi skal nå i gang med å rekruttere frivillige eksamenspasienter til høstens oske-eksamen.

Kjenner du flere som kan tenke seg å delta som frivillige eksamenspasienter? Spre gjerne ordet!  Lenke til påmelding finner du her:

Påmelding til oske-eksamen som frivillig eksamenspasient (uib.no)

Det er viktig at du, eller de du tipser, ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet eller instituttet. Dere kan heller ikke en relasjon til studentene som skal opp til eksamen. Når oppgavene er klare, velger vi ut deltakere blant dem som har sendt inn skjemaet.

Dato for eksamen

6. desember 2023 kl. 07.30-16.30.

Eksamen vil være for studenter som er i sitt avsluttende år av studiet. Her vil oppgaven typisk være som en legekonsultasjon der pasienten er instruert til å gi opplysninger som passer med sykdomsbildet. Du som skal være pasient her, vil få en sykehistorie som du skal lære deg og fremføre for studentene.

Eksamensdagen

Som deltaker må du beregne å være til stede fra ca. 07.30. Du får tildelt en stasjon der du skal tilbringe dagen. Vi serverer lunsj i pausen mellom to eksamensøkter og forventer å være ferdig kl 16.30.

Som enhver annen eksamen må oppgavene være hemmelige. Vi kan derfor ikke gå ut på forhånd å si hvilke stasjoner som vil bli satt opp for hver eksamen. Eksamenspasientene kan heller ikke få velge hvilken stasjon de skal delta på. Vi velger ut personer som passer i alder og kjønn til den oppgaven som skal testes, og fordeler deltakerne.

Gavekort

For deltakelsen gir vi et gavekort pålydende kr. 1000. Du kan lese mer om det å være frivillig eksamenspasient her: Vil du være frivillig eksamenspasient? | Medisinsk ferdighetssenter | UiB

 

Forespørsel om tema for masteroppgave for kull 2023

Portrett, Hanne Rosendahl-Riise

Leder for Programutvalget for ernæring, Hanne Rosendahl-Riise. Foto: uib.no.

I forbindelse med at studentene på masterprogrammet i klinisk ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semester fulltidsstudium.

Informasjon om masteroppgave i klinisk ernæring:

Studenter på master i klinisk ernæring skal gjennomføre et forskningsprotokollemne (10 sp) i 2.semester hvor studentene skal lage en forskningsprotokoll som krever godkjenning av veileder for å gå videre til masteroppgaven (NUCLI390B). Tema for masteroppgave må derfor presenteres i oktober.

Studentene velger oppgave innen desember 2023, og arbeidet med oppgaven med forskningsprotokollen blir våren 2024, og med masteroppgaven blir høsten 2024 – våren 2025. Studentene skal få oppnevnt maks to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Dette året er det 27 studenter som skal skrive masteroppgave i klinisk ernæring.

Programutvalget ber om en kort beskrivelse av aktuell(e) masteroppgave(r) innen 13. oktober. Fyll ut dette skjemaet:

Request for topics for master’s theses – clinical nutrition (uib.no)

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte 26.oktober.

De som har sendt inn oppgaver tidligere år, men fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes fylle ut skjema på nytt.

Programutvalget nedsetter en komite som skal godkjenne alle tema før de presenteres for studentene. Dersom oppgaven er av klinisk karakter bør det være en kliniker som veileder. Det tillates normalt maks to studenter tilknyttet et prosjekt.

Emnebeskrivelsen for masteroppgaven finnes her:

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

På vegne av Programutvalget for ernæring

Hanne Rosendahl-Riise

Programutvalgsleder

Forespørsel om temaer for bacheloroppgaver i ernæring

Våren 2024 skal 20 studenter ved bachelorprogrammet i ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’.

I hovedsak skal to og to studenter skrive oppgaven sammen. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

I den forbindelse ønsker Programutvalget i ernæring forslag til ernæringsrelaterte temaer for bacheloroppgaver. Bacheloroppgaven skrives i studiets 5. og 6. semester, og studentene begynner på oppgaven i desember 2023. Innlevering av oppgaven er fastsatt til tidlig i juni. Muntlig eksamen i emnet har utgått.

Emnebeskrivelse for bacheloroppgaven finner dere her:
http://www.uib.no/emne/NUTR290

Programutvalget ber om en kort beskrivelse (max. 1/2 side) av aktuell(e) bacheloroppgave(r) innen 1. november. Send forslag til oppgave via dette digitale skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11339320

Oppgavene vil bli presentert for studentene på et møte tidlig i 28. november 2023. Det er ønskelig at veileder er tilstede på presentasjonen.

Informasjon om bachelorprogrammet finner dere på web her:
http://www.uib.no/studieprogram/BAMD-NUHUM

Kurstilbud i regi av Enhet for læring – høsten 2023

Enhet for læring har kurstilbud til ansatte ved MED. Kursene kan alle inngå i kravet om utdanningsfaglig kompetanse for vitenskapelig ansatte. Kravet er 200 timer ≈ 8 studiepoeng, for detaljer se: Pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte – FAQ | Enhet for læring | UiB.

Følgende kurs tilbys høsten 2023:
 • PHDPED900: Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD candidates and Post doctors (5 stp)
 • PHDMED901: Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (2-3 stp)
 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (3 stp)
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

All info og lenker til påmelding er samlet på enhet for læring sine nettsider: Aktiviteter ved Enhet for læring høsten 2023 | Enhet for læring | UiB

Masterstipend fra Skeivt arkiv

Bilde av rektoratbygningen på en finværs med prideflagget vaiende i vinden.

Foto: UiB, Skeivt Arkiv

Skeivt arkiv lyser ut inntil to masterstipender til prosjekter om norsk skeiv historie. Årets søknadsfrist er 15. november.

I 2023 er søknadsfristen 15. november. Søkere må være tatt opp på et masterprogram ved et norsk universitet eller høgskole innenfor aktuelle fagområder, og det oppfordres til bruk av materiale tilgjengelig på Skeivt arkiv (i den grad det er relevant for prosjektet). Søknaden sendes på e-post til skeivtarkiv@uib.no og merkes «masterstipend skeivt arkiv».

Skeivt arkiv har også utarbeidet en liste over forslag til forskningsprosjekter innen skeiv historie, inkludert sjukdom og medisinske perspektiv:

 • «Hermafrodittisme» og andre kjønnsoverskridingar i dansk og norsk medisin 1700-1900
 • Psykiatri og homo/biseksualitet i ettekrigstida
 • Diskusjonen om «avdiagnostisering»
 • Homorørsla sin aktivisme i høve til hiv/aids
 • Hiv/aids-aktivisme i Noreg og pasientorganisasjonar som Pluss (HivNorges arkiv ved Skeivt arkiv)
 • Norske helsestyresmakter og hiv/aids
 • Kulturuttrykk i møte med hiv/aids-krisa i Noreg.

Lista over moglege masterprosjekt/ forskingsprosjekt er å rekne som forslag, og føreset ikkje at Skeivt arkiv har kjeldemateriale tilgjengeleg for alle prosjekta. Lista føreset at studentar og forskarar sjølve gjer seg kjende med om prosjektet let seg gjennomføre med tanke på omfang, kjeldemateriale, og kontakt med potensiell(e) rettleiar(ar). Ta gjerne kontakt med Skeivt arkiv på skeivtarkiv@uib.no dersom du har spørsmål til lista.

Stipendene er på kr. 20 000,- og utbetales i to deler. Første halvpart ved tildeling, andre gang halvpart etter at stipendmottakeren har fullført mastergraden.

Stipendmottakerne skal etter fullført master skrive en kort oppsummering av oppgaven egnet for et bredere publikum til publisering på Skeivt arkivs nettsider (se lenker til høyre for eksempler på slike oppsummeringer av tidligere stipendmottakere).

Søknaden må inneholde prosjektskisse, karakterutskrift og CV, og det må oppgis to referanser. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til universitetsbibliotekar Heidi Rohde Rafto på telefon 55 58 48 17 / 978 90 585 eller førstebibliotekar Runar Jordåen på 55 58 25 25 / 900 68 573.

Les mer: Masterstipend skeiv historie | Skeivt arkiv

Vil du være mentor medisinstudenter fra august 2023?

studenter og mentor rundt et bord. Medisinstudentene i Bergen tilbys en obligatorisk mentorordning på andre og tredje studieår. Møtene foregår på ettermiddag- og kveldstid, men det er også mulig å møtes på dagtid dersom det passer bedre for deg som mentor. Om mulig, hjemme hos mentorer eller studenter, ellers tilbyr vi bruk av lokaler i Alrek Helseklynge.

Vi vet at noen tenker «jeg er for ung, jeg er for gammel, jeg har ikke klinisk praksis nå», eller andre varianter av at man tror man har for lite å tilby. Vi ønsker imidlertid at studentene skal møte leger av alle slag, på ulike livsstadier og i ulike jobber.

Hvis du er interessert kan du sende en uforpliktende epost eller SMS til allmennlege Ina Grung (inagrung@gmail.com, 932 57 102) eller psykiater Inger Marie Fosse (ingermarief@hotmail.com,986 18 465) som leder mentorordningen sammen med førsteamanuensis Knut Eirik Eliassen.

Om du kjenner andre som du tror vil passe som mentor er det fint om du tipser dem!

studenter og mentor rundt et bord.

Les mer…

Flott avslutningsseremoni for ernæringsstudentene

Fredag 16. juni var det avslutningsseremonier for våre flotte bachelor- og masterstudenter i ernæring i Aud. 2 i BB-bygget. 27 bachelorstudenter i ernæring, 1 masterstudent i human ernæring og 14 masterstudenter i klinisk ernæring har i vår fullført sine grader hos oss. Dette ble markert med taler fra fagmiljøet, hilsen fra visedekan Marit Øilo, musikkinnslag fra Plica Vocalis, kaker og lunsj i BB-kantinen. Vi er nesten helt sikker på kaker og lunsj var i tråd med de nye nordiske kostrådene som ble publisert denne uken.

Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til videre!

Foto: Marte Bjerke Roska

Takk for denne gang

Oversiktsbilde som viser en gruppe studenter som akkurat er ferdig med OSKE.

En lettet gjeng. Foto: Ingvild Leven Jonsvoll

Den praktiske stasjonseksamen, OSKE12, for legestudentene på siste semester, ble avholdt nå på onsdag 7.juni i BB-bygget.

Dagen hadde et snev av festivalsstemning med trekkplastre som nervøse studenter, spente eksaminatorer, i tillegg til mer eller mindre småstressede administrative og gratis lunsj.

Vi fikk en prat med sjefsdirigent og administrativ ansvarlig, Ingvild:

På vegne av OSKE12-kommisjonen vil jeg takke alle administrative, tekniske og vitenskapelige ansatte som tok seg tid til å være med på OSKE12. Uten all god hjelp fra dere hadde vi aldri klart å gjennomføre eksamen. Studentene er fornøyde og venter i spenning på sensur.  

Profilbilde av administrativ ansvarlig.

En fornøy sjefsdirigent, Ingvild Lekven Jonsvoll. Foto: uib.no

Fem observatører fra Høgskulen på Vestlandet hadde også funnet veien til Lab-bygget denne onsdagen. De var imponert over gjennomførelsen av eksamen, samt veldig takknemlige for at de fikk være med å se, slik at de kan forberede seg til hvordan de skal gjennomføre sine fremtidige OSKEr. 

Neste OSKE, denne gang for studenter på tredje året, sparkes i gang allerede førstkommende onsdag, 14. juni.

Vi sees kanskje der!

Hovedoppgavesymposium, medisinstudiet – mandag 12. juni

Professor og utdanningsleder, Arne Tjølsen Foto: UiB

Mandag 12. juni arrangerer vi «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet på AHH!

Alle medisinstudentene som leverer hovedoppgave i vår skal presentere dem der, og en poster skal også legges i en nettbasert utstilling. Det vil også deles ut priser for de beste hovedoppgavene, og for beste presentasjon!

Programmet starter kl. 10.15 og varer til senest kl. 13.

Alle ansatte er naturligvis velkomne innom på symposiet, både vitenskapelige og andre!

Beste hilsen
Arne Tjølsen
leder Akademisk søyle i medisinstudiet